Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen
Ringerike sykehus HF Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen

2 Nasjonalt pilotsykehus
5 sykehus i Norge Samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, regionale helseforetak, KS/kommuner, representanter for brukerorganisasjoner og arbeidsorganisasjonene i helseforetakene. Likeverd mellom gruppene en grunnleggende forutsetning.

3 Offisiell status fra 7.mai
Prosjektperiode Budsjett 1, 76 mill Likeverdige parter

4 Overordnet mål Skape et bedre grunnlag for realisering av de
helsepolitiske målsettingene om å sikre befolkningen likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet. Prøve ut nye driftsformer eller skape prosesser gjennom ulik metodikk, som bygger på samarbeid og som evner å utnytte kompetanse, ny teknologi og god organisering til det beste for pasientene.

5 Overordnet mål Prosjektet skal bidra til at de ansatte får gode utviklingsmuligheter, er nyskapende og inspirerende for andre. Erfaringer og resultater skal dokumenteres.

6 Prøve ut Ringerike sykehus HF’s helhetlige
Prøve ut Ringerike sykehus HF’s helhetlige driftsmodell for ledelse og styring av sykehus

7 Vår ambisjon Å utvikle en helhetlig driftsmodell
som skal sikre at pasienten opplever en sammenhengende behandlingskjede som leverer god kvalitet på rett sted til rett tid.

8 Helsetjenester skapes i møtet mellom pasient og
behandler / behandlingsteam Konseptet tar utgangspunkt i at helsetjenester skapes i møtet mellom pasient og behandler/behandlingsteam og alle beslutninger har som mål å gjøre dette møtet mest mulig optimalt.

9 Sykehusets tjenesteproduksjon består av prosesser
Sykehusets tjenesteproduksjon består av prosesser. Pasientenes behandlingsprosess er sykehusets kjerneprosess Organisasjonen arbeider ut fra synet om at sykehusets tjenesteproduksjon består av prosesser og at pasientenes behandlingsprosess er foretakets kjerneprosess. All organisering og ledelse bygger på dette som utvikling av en horisontal organisasjon, utforming av bygningsmasse blant annet Ringerike sykehus HF har siden 1999 arbeidet bevisst for å oppnå sammenhengende pasientforløp, ved å koordinere og legge til rette for at møtet mellom behandler og pasient skal bli best mulig i hele kjeden. Gjennom kartlegging og design av forventede behandlingsforløp synliggjøres helhet og kompleksitet for fagpersoner (ansatte), ledere, eier og samfunn, samt legger til rette for et utstrakt samarbeid på tvers av enheter, institusjoner og behandlingsnivåer.

10 Kontinuerlige målinger
Forventet behandlingsforløp for pasienter som skal sette inn totalprotese i kne. Pasient får symptomer Besøk hos fastlege Vurdering hos ortoped og kneskole Innleggelse sykehus Operasjon Rehabilitering frem til utreise Rehabilitering og poliklinisk kontroll Informasjon Samhandling Kompetanse Dokumentasjon Ringerike sykehus HF har siden 1999 arbeidet bevisst for å oppnå sammenhengende pasientforløp, ved å koordinere og legge til rette for at møtet mellom behandler og pasient skal bli best mulig i hele kjeden. Gjennom kartlegging og design av forventede behandlingsforløp synliggjøres helhet og kompleksitet for fagpersoner (ansatte), ledere, eier og samfunn, samt legger til rette for et utstrakt samarbeid på tvers av enheter, institusjoner og behandlingsnivåer. Team og målsettinger Dokumenter og linker Kortversjon Kontinuerlige målinger Måleindikatorer Monitorering av praksis Prosessansvarlig lege: Odd Warholm Godkjent dato:

11 Utviklingsområder Behandlings- forløpene Kjerneprosessene:
Monitorering Avdelings- og leder struktur Kunnskaps-basert praksis Sam- handling Prosess-team KAPP Bruker medvirkning Involvering ansatte

12 Prosjektgruppen: Adm. direktør Unn Teslo Forskningssjef Heidi Ormstad Kvalitetssjef Else Breines Leder LMS Anne Beate Bergsund Personaldirektør Hans Petter Karlsen Seniorrådgiver Margareta Jacobsen Økonomidirektør Oddbjørn Almaas HVO Anita Gomnæs HTV Therese Skeie Mylsbråten Seniorrådgiver Aleidis Skard Brandrud Prosjektleder Tone Reneflot Thoresen

13 Samhandling Ringerike sykehus har bygd opp et system for samhandling på ulike nivåer.

14 Sykehus, kommuner og brukere
Vi ønsker felles behandlingsforløp! Sykehus, kommuner og brukere

15 Utvikle et system for felles (fastlege, pleie-og omsorg, NAV, brukere og sykehus) utarbeidelse av behandlingsforløp og implementering av disse i kommuner og sykehus. Prosjektleder Margareta Jacobsen Målet er at Pasienten skal oppleve en sammenhengende behandlingskjede fra sykdom/skade oppstår til utskrivelse og neste behandlingsnivå har overtatt ansvaret. Dette innebærer at samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset må oppleves som god. Vi har jobbet mye med behandlingsforløp men dette har vært på sykehusets premisser og dreid seg mye om forløpene inne i sykehuset. I en del av forløpene har personell fra kommuner vært med, men vi har ikke hatt noe system for implementering i kommunene og hvordan sikre alle kommuner har et eieforhold til behandlingsforløpene. Ringerike sykehus har 13 kommuner som vi samarbeider med.

16 Det må bygges en organisasjon med leder-
og avdelingsstruktur rundt behandlingsforløpene som ivaretar driften

17 En organisasjon med kvalitet - og avvikssystemer
som støtter opp om behandlingsforløpene og sikrer kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid

18 Utviklingsområde Prosessteam som en del av sykehusets kvalitetssystem.
Prosjektleder Else Breines

19 Oppfølging av beskrevne behandlingsforløp
Koordinere teamet. Bistå prosessansvarlig lege Status og fremdrift Følge opp tiltak Over 50 beskrevne forløp nå. Prosessteam med prosessansvarlig lege. Tid må avsettes. Prosessteamkoordinator- vi foreslår utlysning av dette nå. Gjøre disse gode, lage et nettverk slik det er blitt gjort i HSØ. Sende de på prosessveiledersamlinger. 1 pr hovedprosess, 3 på indremedisin pga stort område. Har på KvinneBarn som fungerer veldig bra. Ellers blir dette bare et papir i skuffen. Prosessteamkoordinator

20 Hva er status i behandlingsforløpene?
Hvordan er den faglige kvaliteten? Hvordan opplever pasientene det? Hvordan har medarbeiderne det? Hvordan er ressursbruken? Hvordan fungerer logistikken? Nivået – variasjonene?

21 Monitorering av praksis prosjektleder Tone Reneflot Thoresen
I helsevesenet er vi vant til å monitorere hjertets funksjon. Vi skal monitorere praksis, hvordan fungerer behandlingsforløpene i praksis. Hvordan er den pasientopplevde kvaliteten, hvordan har medarbeiderne det som arbeider i forløpene, er den faglige kvaliteten god nok og jobber vi rasjonelt i forhold til ressurser og god logistikk.

22 Avvikende vaginal fødsel
Ringerike sykehus Somatikk Føde Normal vaginal fødsel Prosessansvarlig lege: Ola Nordmann Prosessteam: Dokumentasjon EK Normal vaginal fødsel Tilfredshet Ressurser Logistikk Funksjon Klinisk Avvikende vaginal fødsel

23 Utvikle et system for innhenting av brukeres og ansattes behov og
erfaringer i behandlings- forløpene Delprosjekt

24 Utviklingsområder Brukeres behov og erfaringer
- prosjektleder Aleidis Skard Brandrud . Ansattes behov og erfaringer - prosjektleder Hans Petter Karlsen.

25 Behandlingsforløp og informasjon
Startet et delprosjekt som skal Sikre rett informasjon til rett tid i behandlingsforløpet Basert på brukeres erfaringer Tilgjengelig i alle ledd i behandlingsforløpet (hjemme, hos fastlegen, sykehuset og kommune En webasert løsning. Prosjektleder AnneBa Bergsund

26 Videreutvikle system for kunnskapsbasert praksis og utvikling av læringsmiljø rundt behandlingsforløpene. Prosjektleder Heidi Ormstad Igjen tar vi utgangspunkt i behandlingsforløpene. -Alle mine kolleger er veldig opptatt av å gjøre det beste for pasienten, men til nå har vi ikke hatt den oversikten som trengs for å vite om det vi gjør, faktisk er det beste. Hva sier forskning, hva viser erfaring fra brukere og ansatte, hva sier målingene våre? -Jeg tror det vil skape økt interesse for endring og kvalitetsforbedring i møte med pasienten, og at det blir en naturlig del av alle helsearbeideres hverdag. Og her også tenke samhandling og kompetanseoverføring til hverandre.

27 Vi bygger systemer rundt behandlingsforløpene
Monitorering Avdelings- og leder struktur Kunnskaps-basert praksis Sam- handling Prosess-team KAPP Bruker medvirkning Involvering ansatte

28 Sammen får vi det til!


Laste ned ppt "Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google