Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet ”De gode pasientforløpene”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet ”De gode pasientforløpene”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet ”De gode pasientforløpene”
Beslutningsgrunnlag med fremdrift ASU 12.februar 2010

2 Helse Asker og Bærum Forsterket hjemmetilbud (FHT) og ambulant ressurs –team ( ART)
Alt med rødt er nytt! Flere funksjoner innenfor hver boks. Bygge opp med fagfolk etter hvert, men grunntanken er å ha kompetanse nok til å dekke de varslede økte pasientgruppene.

3 Situasjonsbeskrivelse
Antall sykehusopphold for personer > 80 år har økt med > 50% siste 10 år liggedøgn i somatiske sykehus kunne vært unngått Ca halvparten av innlagte pasienter fra sykehjem ble behandlet med antibiotika iv/ iv væsketerapi Diagnoser: lungebetennelse, urinveisinfeksjon og dehydrering Garåsen, Windspoll, Eriksen, Grimsmo og Tonstad Nasjonale tall fra ekspertgruppen, ST meld 47 og Tonstad rapporten samsvarer med punkt tre.

4 Økt sykepleiekompetanse til personale på sykehjem,
ART skal gi Økt sykepleiekompetanse til personale på sykehjem, I hjemmesykepleien og i samlokaliserte boliger. Ekstrahjelp skal i prinsippet være en ekstra bemanningsressurs som settes inn på toppen av ordinær turnus for eksempel ved terminal pleie el i opplæringsvakter. BK: Har i dag store ubudsjetterte – dvs. ikke planlagte – utgifter til ekstrahjelp PÅ TOPPEN AV BEMANNINGEN (GRUNNTURNUSEN). EKSTRAHJELP SKAL BENYTTES TIL OPPLÆRINGSVAKTER OG TIL VÅKING OVER DØENDE, UTRYKNING FRA VAKTROM. Ambulant ressursteam skal være en øremerket ressurs for pleie-og omsorgstjenesten, for personale på sykehjem, i hjemmetjenesten og i samlokaliserte boliger. ART etableres med egen leder på sykehjmmet. Bemanning ved omfordeling av eksisterende ressursser i pleie og omsorg. ART bemannes med tilstrekkelig sykepleie kompetanse innen de varslede økte pasientgruppene. Kompetanseoverføring og opplæring av personale i hjemmetjenesten, på sykehjemmene og i bol

5 UFORUTSETTE HENDELSER SOM GJØR AT MAN MÅ GRIPE TIL KOSTBARE BEMANNINGSLØSNINGER. Eks. SKAL TIL LEGE, SKAL TIL SYKEHUS FOR UTFALL AV KATETER OSV – MANGE EKSEMPLER HER. ”kan du ta denne vakten – vi har ingen til å følge på sykehuset”.

6

7 Samarbeidsavtale inn/ut skriving 2006
VP ASU 2009/10 Innleggelser SABHF Eldre melding Bærum Eldre plan Asker Samarbeidsavtale inn/ut skriving 2006 Riksrevisjonens adm rapport nr.1/2009 St. meld.47. Samhandlingsreformen Forankring 7

8 Prosjektet skal inneholde:
Prosjektet ”De gode pasientforløpene” Prosjektet skal inneholde: Forslag til tiltak som kan forebygge eller forhindre akutt/unødvendige innleggelse/reinnleggelser i sykehus Forslag til tiltak som sikrer at pasienten tilbys forsvarlige tjenester etter LEON- prinsippet ( Laveste Effektive Omsorgs Nivå) ved utskrivning fra sykehus. Forslag til tiltak for kompetansoverføring mellom kommuner og helseforetaket. Bakgrunn Samarbeid helseforetaket, fastlegen og kommunene Hovedinnholdet i Helse- og omsorgsdepartementets nye samhandlingsreform Tjenester før innleggelse i sykehus Eldre skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Fokus kun eldre pasienter Deadline Vedtatt mandat fra styringsgruppen 17.juni 09

9 Kommune og sykehus i samarbeid
Rett behandlingsnivå for denne gruppen er i kommunehelsetjenesten For å utføre denne tjenesten foreslår arbeidsgruppen etablering av Ambulant ressursteam og Forsterket hjemmetilbud Høyspesialiserte spesialisthelsetjenester er ofte ikke rett behandlingsnivå for pasientgruppene For gruppen pneumoni, UVI, dehydrering. Bygges opp et kommunalt kvalifisert tilbud på dette nivå.

10 Dønski bo- og behandlingssenter

11 ENDRINGER I KOSTNADER OG KVALITET
FREMSTILT I FIREFELTSTABELL Bedre/riktigere kvalitet Reduserte Økte utgifter Redusert k v ali tet I III II IV SAMFUNNSKOSTNADER, SAMTIDIG HAR VI EN UTFORDRING; VI ØNSKER RIKTIGERE KVALITET.

12

13 Fremdriftsplan og Aktiviteter 2009/10
Fase 1 Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag Kvartal Fase 2 Pilotprosjekt med oppstarstsforberedelser K Kommentarer Beslutningsgrunnlag med anbefaling om prioritert tiltak, etablering av Forsterket hjemmetilbud(FHT) og Ressursenhet(RE) Erfaring og referanser: HelseRing – Vestre Viken KVH Kvalificerad Vård i Hemmet, Hässleholm och Kristianstad Temaer belyst: Organisering Gjennomføring Finansiering/ mulig innsparings potensiale Sykehjem som egner seg for FHT Leveranse innen 31/12 Konklusjoner og anbefalinger: FHT/RE etableres i Asker og Bærum Struktur for Interkommunalt faglig samarbeid= lik utforming Mer styrt bruk av ressurssene kan bidra til å redusere avvik(vikarbyrå, overtid, ekstravakter) I Bærum etableres FHT og RE på Dønski sykehjem Stillingsbeskrivelser arbeidsbeskrivelser/funksjonsbeskrivelser Faglige prosedyrer. (felles med Sykehsuet Asker og Bærum) Pasientforløp, kategorier pasienter og hvordan arbeide med disse Elektroniske bestilling/registeringsverktøy/ evalueringsrutiner Informasjon/markedsføring Glidende overgang til drift. Daglig leder RE ansettes Trinnvis ansettelse av sykepleiere med spisskompetanse innen de varslede økende pasientkategorier. FHT etableres og fortsetter som driftsprosjekt til fullskaladrift Grunnstruktur FHT/ART på plass Grunnstruktur interkommunalt faglig samarbeid på plass Grunnstruktur for samhandling med spesialisthelsetjenesten på plass Nødvendige ressurser i 2010: Arbeidsgruppe: 20 % lege frem til legetjenesten i RE er på plass. 80 % prosjektleder (ansatt i Bærum) 40 % prosjektdeltaker fra Asker frem til dgl leder for ART er ansatt 20% Økonomi rådgiver til disp i begge kommuner Ledere/sykepleiere/andre ressurspersoner i tjenesten små arbeidsgrupper får ansvar for definerte arbeidsoppgaver. Spille på det store flotte apparatet/kunnskapen som finnes i kommunene og sykehuset Behov defineres i januar 2010 Opprinnelig prosjekt organisering for øvrig opprettholdes DRIFT IGANG Et mer kompetent 1. linje tilbud Kan utvikles og bygges ut fysisk og kompetansemessig (Eks helsehus 5 års perspektiv) Inkluderer flere kompetansebyggende tiltak i en modell(venflon, FHT, felles prosedyrer, pasientforløp) Tiltak som tilfredsstiller mandatet Stor effekt med lite ressurser Innenfor allerede eksisterende rammer og organisering/gjenbruk Gode sideeffekter: Omfordele ressurser for å sikre riktig kvalitet og kompetanse, Mer styrt bruk av sykepleie og lege ressurser. Handler mer om å arbeide på en litt annen måte ”Rød tråd” - henge sammen med andre satsningsområder i PLO i kommunene: omdømme, IT, beholde og rekruttere, etikk, Kartlegging av effekt etter 6 og 12måneder. En grov fremdriftsplan som skal detaljeres. Mange praktiske elementer skal på plass.

14 flott tilbud til befolkningen. Viktig samarbeidspartner etter kl. 16
flott tilbud til befolkningen! Viktig samarbeidspartner etter kl (Når fastlegekontoret stenger) 4 faste leger på dagtid. 140 ulike leger på A og N. Ikke alle er fastleger. Erfaringer Ringerike: min 1 gang pr vakt. Må vi gange opp med 4 i Bærum og 2 i Asker= 6 x 3=18 ganger i døgnet? Org av legetjenesten i ART- Planlagt oppfølging/ordinering. Raskere kontakt m fastlegene.


Laste ned ppt "Prosjektet ”De gode pasientforløpene”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google