Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling Samhandlingsutvalg – Kommuner og Helseforetak Nasjonalt Pilotsykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling Samhandlingsutvalg – Kommuner og Helseforetak Nasjonalt Pilotsykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling Samhandlingsutvalg – Kommuner og Helseforetak Nasjonalt Pilotsykehus

2 Bakgrunn Ca. 1/3 av pasientklagene i norske sykehus er relatert til uforutsigbarhet manglende oversikt over pasientforløpet stadig nye leger og sykepleiere som ikke bygger videre på det som er gjort/sagt/erfart fra før kansellerte avtaler og uforutsett ventetid mangelfull tilgjengelighet, koordinering, kontinuitet og oppfølging mangelfull informasjon mellom avdelinger motstridende informasjon og praksis unødige gjentakelser, feiltakelser og forvekslinger episoder der man ikke finner viktig dokumentasjon fravær av informasjon i angstfylte venteperioder og en opplevelse av ansvarspulverisering og andre problemer som oppstår som følge av at helsetjenesten ikke har kontroll over behandlingskjedene

3 Bakgrunn Den medisinske utviklingen og økt spesialisering bidrar til at kompleksiteten i helsetjenesten stadig øker.

4 Pasienten er den eneste som opplever behandlingskjeden i sin helhet. For de øvrige aktører er det vanskelig å bevare oversikten over fragmenterte behandlingskjeder samt det som skjer mellom og innen de ulike leddene i kjeden.

5 Å utvikle en helhetlig driftsmodell som skal sikre at pasienten opplever en sammenhengende behandlingskjede som leverer god kvalitet på rett måte på rett sted til rett tid. Ringerike sykehus HF ambisjon

6 Hovedmål for pilotprosjektet å prøve ut Ringerike sykehus HF’s helhetlige driftsmodell for ledelse og styring av sykehus, samt å evaluere om modellen gir bedre helsetjenester vurdert i ulike perspektiv

7 Kriteriene fra HOD Pilotområdene 3. Tilrettelegging for gode og effektive behandlingskjeder og pasientforløp.” 4. ”Samhandling internt i sykehus og/eller samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten” 5. ”Gode prosesser og metoder for utviklingsarbeid, herunder medvirkning fra ansatte og brukere”

8 Organisasjonen arbeider ut fra synet om at Sykehusets tjenesteproduksjon består av prosesser. Pasientenes behandlingsprosess er foretakets kjerneprosess.

9 Delmål Pasienten skal oppleve en sammenhengende behandlingskjede fra sykdom/skade oppstår til utskrivelse og neste behandlingsnivå har overtatt ansvaret.

10 Forventet behandlingsforløp for pasienter som skal sette inn totalprotese i kne. Kommunikasjon Samhandling Kompetanse Pasient får symptomer Besøk hos fastlege Vurdering hos ortoped og kneskole Innleggelse sykehus Operasjon Behandling frem til utreise Rehabilitering Dokumentasjon Team og målsettinger Dokumenter og linker Kortversjon Kontinuerlige målinger Verdikompasset Måleindikatorer og SPC Prosessansvarlig lege: Odd Warholm Godkjent dato: M17 kneleddsartrose

11 Activity Monitoring Forventet vaginal fødsel KliniskTilfredshet pasient Funksjon Kostnad IndikatornavnStatistisk SnittEnhet Graf Indikatornavn StatistiskTolkningSnitt Graf Indikatornavn StatistiskTolkningSnitt Graf IndikatornavnStatistisk SnittEnhet Graf Kontrolldiagram Andel vaginale seteforløsninger /totale andel seteinnstillinger Andel vaginale seteforløsninger per år Andel akutte sectio etter innledet FOVA/totale andel seteinnstillinger Antall akutte sectio etter innledet FOVA per år Andel akutte sectio / antall FOVA Antall FOVA mellom hver akutt sectio Andel induserte fødsler/antall FOVA Antall ikke induserte fødsler mellom hver induksjon uke per pasient per hendelse Indeks Mestre Indeks Tåle Indeks Amming Andelen meget tilfredse pasienter 90 6 7 8 Såre brystvorter Vannlating post partum Blæreskanning Amming ved utreise Brukertilfredshet totalt Andelen meget tilfredse pasienter indeks Mestre Andelen meget tilfredse pasienter indeks Tåle Andelen meget tilfredse pasienter indeks Amme uke Antall fødte barnuke Varighet fødsel Varighet innleggelse før fødsel Varighet innleggelse etter fødsel time dag

12

13 Delmål Lederne skal ha kontroll over den kliniske virksomheten  Prosesslederne (medisinsk faglig ansvarlige) skal ha kontroll over sine kliniske behandlingsprosesser. Lederne har kontroll over økonomien/ressursstyring.

14 Utvikling i pilotsykehusperioden 1 Elektronisk overvåkning av behandlingsforløpene i sanntid skal innføres i hele sykehuset og i deler av den kommunale behandlingskjeden ??

15 Delmål - Pasienten skal oppleve personlig kontroll  Sykdomssituasjonen er forståelige og forutsigbar (kognitiv kontroll)  De får hjelp til å mestre og påvirke sin egen situasjon i positiv retning (instrumentell kontroll)  De får oppleve nærhet og tilhørighet til støttepersoner, får informasjon og støtte for å hindre unødige bekymringer (emosjonell kontroll). (Havik 1989)

16 Behandlingsforløp og informasjon

17 Delmål - Helsepersonellet skal oppleve kontroll over arbeidssituasjonen.  Arbeidssituasjonen skal være forståelig og forutsigbar (kognitiv kontroll),  Mestre utfordringene og kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon i positiv retning (instrumentell kontroll),  Føle nærhet og tilhørighet til arbeidsplassen og støttepersoner, og oppleve å få støtte og hjelp i situasjoner som er/har vært en emosjonell påkjenning (emosjonell kontroll).

18 Utvikling i pilotsykehusperioden 2 Videreutvikle system for innhenting av brukeres og ansattes behov og erfaringer i behandlingsforløpene. Benytte fokusgruppemøter etter Critical Incident Tecnique (Gremler 2004).

19 Utvikling i pilotsykehusperioden 3 Videreutvikle system for kunnskapsbasert praksis og utvikling av læringsmiljø rundt behandlingsforløpene. Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerbasert kunnskap

20 Delmål - Samhandling Overføringene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er under kontroll

21 Utvikling i Pilotsykehusperioden 4 Videreutvikle system for primærhelsetjenestens deltagelse i utarbeidelse av behandlingsforløpene og implementering av disse i alle aktuelle kommuner.

22 Forslag til mandat Gruppen skal utarbeide et forslag til system for felles utarbeidelse av behandlingsforløp og implementering av disse i sykehus og kommune.

23 Gruppen skal Gi en beskrivelse av hvordan det nå arbeides med behandlingsforløp i kommuner og sykehus. Beskrive et system for utarbeidelse og implementering Vurdere muligheter og begrensninger i løsningen. Sette opp en handlingsplan på kort og lang sikt Sikre kommunikasjon med involverte i kommuner og sykehus.

24 Gruppens sammensetning 1-2 representanter fra hver kommune Representanter fra sykehuset Brukerrepresentanter NAV?

25 Vil vi bli utstillingsvinduet for Norge?


Laste ned ppt "Samhandling Samhandlingsutvalg – Kommuner og Helseforetak Nasjonalt Pilotsykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google