Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk korrupsjonslovgivning - særlig i internasjonale forhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk korrupsjonslovgivning - særlig i internasjonale forhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk korrupsjonslovgivning - særlig i internasjonale forhold
ØKOKRIM Norsk korrupsjonslovgivning - særlig i internasjonale forhold

2

3 Lovutvikling Straff for Aktiv og passiv korrupsjon i privat sektor
Strl §§ 275 og 276 (utroskap) Aktiv og passiv korrupsjon i offentlig sektor Strl § 128 og §§ 112/113

4 Lovutvikling (forts) Skattemessig fradrag
gis ikke for bestikkelse og annen ytelse som er vederlag for urettmessig motytelse ... Motytelsen er urettmessig når den strider mot den alminnelige forretningsmoral eller forvaltningsskikk på det stedet motytelsen skjer ... og når den ville stride mot den alminnelige forretningsmoral eller forvaltningsskikk i Norge. (Gamle skattelov § 44 fra 1996; ny skattel § 6-22)

5 Lovutvikling (forts) OECD-konvensjonen om motarbeidelse av bestikkelse av utenlandske tjenestemenn i internasjonale forretningsforhold (1997) Internrettslig endring: Strl § 128 andre ledd (endret ved lov 1998 nr 67); også aktiv bestikkelse av utenlandske tjenestemenn rammes; strafferamme 1 års fengsel Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon (1998) Vidt saklig virkeområde. GRECO Internrettslige endringer: Strl §§ 276a m fl (lov 2003/79) FN-konvensjonen mot korrupsjon (2003) Ikke ratifisert av Norge (mars 2006)

6 Straffetruslene etter lov 2003/79 - oversikt
Strl § 276a – korrupsjon Strl § 276b – grov korrupsjon Strl § 276c – påvirkningshandel Strl §§ 112, 113 og 128 (for så vidt gjelder korrupsjon) opphevet

7 Stedlig virkeområde Følgende kan straffes i Norge:
Lovbrudd begått i Norge (strl § 12 første ledd nr 1) Lovbrudd begått i utlandet av norske borgere eller i Norge hjemmehørende personer (strl § 12 første ledd nr 3 bokstav a) Lovbrudd begått i utlandet av utlendinger, uavhengig av om handlingen er straffbar etter lovgivningen i vedkommende land (strl § 12 første ledd nr 4 bokstav a – sml § 13 første ledd)

8

9 § 276a Gjerningsinnhold I anledning stilling, verv eller oppdrag
Utilbørlig fordel Krever, mottar eller aksepterer Gir eller tilbyr

10 § 276a (forts) Skyldkrav Forsøk Medvirkning Konkurrens
Strafferamme. Grov overtredelse (§ 276b)

11 Utilbørlighetskriteriet
”En totalvurdering av situasjonen hvor en rekke momenter vil spille inn, slik som formålet med ytelsen, ytelsens art og verdi, hvilken grad av åpenhet som foreligger, hvilket regelsett som eksisterer i bedriften eller bransjen, om forholdet gjelder offentlige tjenestemenn eller privat næringsliv, og også ellers hvilken posisjon hhv giver og mottaker til ytelsen har” (NOU 2002: 22 s 31) ”Ikke tilstrekkelig at forholdet er kritikkverdig … margin slik at tjenestemannen eller den næringsdrivende ikke skal kunne straffes med mindre det foreligger et ganske klart klanderverdig forhold. Vurderingen vil kunne variere noe fra område til område, og det må til syvende og sist overlates til domstolene å trekke grensen” (s st)

12 Utilbørlighetskriteriet (forts)
”Utilbørlighetsstandarden vil … ikke ligge fast, men utvikles på bakgrunn av det rådende moralsynet i samfunnet til enhver tid” (Ot prp nr 78 ( ) s 34) ”Departementet ser at det kan reises innvendinger mot at det ikke angis mer presist når en handling er straffbar … Det er grunn til å understreke at under norske forhold har verken den som foretar en ”bestikkelse” eller den som mottar den, noen rimelig grunn til å balansere på kanten av en straffebestemmelse om korrupsjon” (s st)

13 Utilbørlighetskriteriet (forts)
”Dersom fordelen har en økonomisk verdi, vil denne verdien utgjøre et naturlig utgangspunkt for utilbørlighetsvurderingen. Mindre verdifulle gaver og andre fordeler som det vil stride mot den alminnelige rettsbevissthet å kriminalisere, er ikke å anse som utilbørlige. Av dette følger at fordeler som mottas i forbindelse med vanlig representasjon, eller som mottakeren i henhold til sedvane eller interne retningslinjer har anledning til å motta, sjelden vil være å anse som utilbørlige” (s st)

14 Utilbørlighetskriteriet (forts)
Facilitation payments ””Undue” for the purposes of the Convention should be interpreted as something that the recipient is not lawfully entitled to accept or recieve … The adjective ”undue” aims at excluding advantages permitted by the law or by administrative rules as well as minimum gifts, gifts of very low value or socially accepted gifts” (EUR 1998 Explanatory sec 38) ”Selv om dette ikke gjøres til et straffbarhetsvilkår, må det også være anledning til i utilbørlighetsvurderingen å legge vekt på om fordelen er vederlag for en urettmessig motytelse, eller om den tar sikte på å oppnå en slik ytelse. Departementet antar at terskelen for å reagere med straff overfor betalinger som ytes for at betaleren skal oppnå noe han eller hun har et rettskrav på, bør være høy” (Ot prp nr 78 ( ) s 36)

15 Utilbørlighetskriteriet (forts)
Noen (andre) typesituasjoner Relasjonsbygging, kundekontakt, innsalg etc Konsulent- og agentavtaler Betydningen for øvrig av lokal forretningskultur

16 § 276c Påvirkningshandelens karakteristika Gjerningsinnhold
Betale A for at han skal påvirke B Gjerningsinnhold For å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag

17 § 276c (forts) Intet vilkår om at påvirkningsagenten kjenner beslutningstakeren; bare pretensjon om å være i stand til å øve påvirkning (Ot prp nr 78 ( ) s 41) Intet vilkår om at agenten gjør reelle forsøk på å påvirke beslutningstakeren; bare han krever, mottar eller aksepterer en utilbørlig fordel ”for å” gjøre det (s st) Utilbørlighetsvurderingen - lobbyvirksomhet

18 ”Avtalen ble inngått etter initiativ fra iransk borger Mehdi Hashemi
”Avtalen ble inngått etter initiativ fra iransk borger Mehdi Hashemi. I realiteten innebar avtalen tilbud om betaling av penger for at Mehdi Hashemi og/eller andre skulle påvirke personer som var eller ville bli involvert i beslutningsprosesser av betydning for Statoils kommersielle virksomhet i Iran, herunder tjenestehandlinger vedrørende tildeling av kontrakter innen olje- og gassektoren. Påvirkningen skulle skje til fordel for Statoil. Fordelen som skulle ytes i henhold til avtalen var utilbørlig bl a på grunn av vederlagets størrelse samt at realitetene bak avtalen var fordekt. [NN] unnlot å sørge for at avtalen ble terminert snarest etter 4. juli 2003, til tross for at han hadde plikt til dette.” Forelegg mot Statoil ASA for overtredelse av strl § 276c


Laste ned ppt "Norsk korrupsjonslovgivning - særlig i internasjonale forhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google