Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Olav Hasaas Juridisk kontor Industrijuristseminaret, Rauland 11. Mars 2006 Etablering og implementering av etiske retningslinjer – Code of Conduct.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Olav Hasaas Juridisk kontor Industrijuristseminaret, Rauland 11. Mars 2006 Etablering og implementering av etiske retningslinjer – Code of Conduct."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Olav Hasaas Juridisk kontor Industrijuristseminaret, Rauland 11. Mars 2006 Etablering og implementering av etiske retningslinjer – Code of Conduct

2 Side: 2 Juridisk kontor Presentasjon av tema Bakgrunn Hva er ”Code of Conduct”? Implementering og oppfølging Internadvokatens rolle

3 Side: 3 Juridisk kontor Sammfunnets oppmerksomhet

4 Side: 4 Juridisk kontor Strengere regelverk og mer effektiv håndhevelse

5 Side: 5 Juridisk kontor Lovbestemmelser Straffelovens §§ 276 (a), (b) og (c) i kraft fra 1. juli 2003 - Korrupsjon og påvirkningshandel - Gjelder både ift. offentlig og privat virksomhet US Foreign Corruption Practices Act (FCPA) - Rammer korrupsjon overfor offentlig tjenestemann i et hvert land - Gjelder for alle selskaper som er rapporteringspliktige til US Securities and Exchange Commission (SEC) jfr. Securities Exchange Act section 30A. I praksis ingen krav til at handlingen har noen amerikansk tilknytning. - Gjelder også utenlandske selskaper der hvor handlinger knyttet til korrupsjonsaktiviteten er utført i USA.

6 Side: 6 Juridisk kontor Hydros utfordringer (I): Globalisering 35 000 ansatte i nesten 40 land 22 000 ansatte utenfor Norge 16 000 ansatte utenfor Europa

7 Side: 7 Juridisk kontor Hydros utfordringer (II): Vekst i nye områder

8 Side: 8 Juridisk kontor Hydros utfordringer (II): Omstillingsprosesser

9 Side: 9 Juridisk kontor ”Code of Conduct” Grunnleggende adferdsregler for bedriftens ansatte Global standard uavhengig av lokal forretningskultur og regelverk Forskjellige navn: - “Code of Conduct” - “Code of Ethics” - “Business Principles” - “Etiske retningslinjer” Typiske temaer: - Forbud mot korrupsjon - Håndtering av interessekonflikter - Regnskapsførsel og rapportering av finansiell informasjon - Helse, miljø og sikkerhet - Forhold til konkurrenter - Menneskerettigheter

10 Side: 10 Juridisk kontor Krav om etiske retningslinjer/Code of Conduct Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (Corporate Governance): - :“Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme etiske retningslinjer” (punkt 1, tredje avsnitt) Selskaper notert på Oslo børs må følge denne anbefalingen eller redegjøre for avviket, jfr. Oslo børs regler for selskap med børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis pkt 7. Selskaper som er rapporteringspliktige til US Securities and Exchange Commission (SEC) må opplyse om de har etiske retningslinjer og eventuelt begrunne hvorfor de ikke har det (US Sarbanes-Oxley Act section 406) New York Stock Exchange Corporate Governance Listing Standards - “Listed companies must adopt and disclose a code of business conduct and ethics for directors, officers and employees, and promptly disclose any waivers of the code for directors or executive officers” (Section 303A.10)

11 Side: 11 Juridisk kontor Hydros Code of Conduct Norsk versjon: ”Vårt etiske ansvar” Vedtatt av styret i juli 2003 Hovedfokus: - “Å sikre at alle personer som opptrer på vegne av Hydro, utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte …[og] bidra til å sikre vår overholdelse av lover og regler. - “Lovgivning med spesiell relevans … omfatter norsk lovgivning basert på OECDs konvensjon om bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser, og lovgivning i USA knyttet til ulovlig regnskapsmanipulering.” Gjelder for alle ansatte inkludert styrets medlemmer Global standard - gjelder uavhengig av land og sosiale forhold Tilgjengelig på internett: www.hydro.com

12 Side: 12 Juridisk kontor Hydros Code of Conduct - Innhold - Krav til respektfull adferd, særlig i forhold til fremmede kulturer - Forbud mot diskriminering - Rusmidler - Interessekonflikter/habilitet - Bestikkelser og gaver - Forbud mot bidrag til politiske organisasjoner - Konfidensialitet - Sikring av eiendeler og dokumenter - Plikt til å overholde lover og forskrifter - Plikt til å respeketere konkurranselovgivning - Forbud mot innsidehandel - Krav om korrekt regnskapsførsel - Krav om korrekt rapportering av finansiell informasjon - Forholdet til media

13 Side: 13 Juridisk kontor Hydros Code of Conduct – gaver og bestikkelser Korrupsjon - “Du skal ikke – for å oppnå eller beholde forretningsmessige eller andre upassende fordeler i utførelsen av dine forretningsaktiviteter – tilby, love eller gi noen utilbørlig fordel til en offentlig tjenestemann (eller en tredje part) for å få vedkommende til å utføre eller unnlate å utføre noe i tilknytning til sine embetsplikter. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom en mellommann.” Gaver til forretningsforbindelser - “Gaver eller andre begunstigelser til forretningsforbindelser skal skje i samsvar med lokalt akseptert, god forretningsskikk. Gaver og andre fordeler kan bare gis dersom de er beskjedne av verdi og gis med begrenset hyppighet – og forutsatt at tid og sted er passende.” Gaver fra forretningsforbindelser - “Som Hydro-ansatt eller Styremedlem har du ikke lov til å ta imot fra forretningsforbindelser pengegaver eller andre fordeler som kan påvirke – eller oppfattes å påvirke – din integritet eller uavhengighet. Gaver og andre fordeler kan bare mottas dersom de er beskjedne av verdi og gis med begrenset hyppighet – og forutsatt at tid og sted er passende.”

14 Side: 14 Juridisk kontor Hydros Code of Conduct Overholdelse av lover og forskrifter - “Du skal rette deg etter alle gjeldende lover og forskrifter når du handler på vegne av Selskapet” - “Du skal rette deg etter gjeldende antitrust- og konkurranselovgivning. Du skal rådføre deg med Juridisk kontor i alle spørsmål som innebærer risiko for antitrust-eksponering for Hydro, deg selv eller noen av dine underordnede

15 Side: 15 Juridisk kontor Implementering og oppfølging Hvordan sikre at Code of Conduct etterleves i hele organisasjonen? - Informasjon og opplæring - Ledelsesfokus - Organisasjonskultur - Kontroll og rapportering

16 Side: 16 Juridisk kontor Informasjon og opplæring Du og Hydro ”Du og Hydro” (2003) Tilgjengelig på www.hydro.com Kortfattet beskrivelse av hvilke krav Hydros Code of Conduct stiller til den enkelte ansattes adferd Brosjyren er tilgjengelig på lokalt språk for 99 prosent av alle ansatte.

17 Side: 17 Juridisk kontor Informasjon og opplæring ”Invitation to Action” (2004) Fokus på en etikk og samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) - Menneskerettigheter - Bærekraftig utvikling - Mangfold - Dialog - Integritet – korrupsjon og “smøring” - Samfunnsansvar Dilemmaer og erfarte eksempler Corporate Social Responsibility – Invitation to Action

18 Side: 18 Juridisk kontor Informasjon og opplæring ”Hydro Integrity Program Handbook” (2005) Fokus på korrupsjon og menneskerettigheter Omfattende kursing i tilknytning til lanseringen Sentrale temaer: - Korrupsjon og ”facilitation payments” - Dilemmatrening - Agenter og mellommenn - ”Red flags” - Valg av forretningsforbindelser The Hydro Integrity Program Handbook

19 Side: 19 Juridisk kontor Implementering og oppfølging Hvordan sikre at Code of Conduct etterleves i hele organisasjonen? - Informasjon og opplæring - Ledelsesfokus - Organisasjonskultur - Kontroll og rapportering

20 Side: 20 Juridisk kontor Ledelsesfokus Code of Conduct: - ” Som linjeleder er du ansvarlig for å gjøre disse etikkreglene kjent, og for å fremme bruken av dem og passe på at de følges” Ingen sentral “Compliance Officer” som er ansvarlig for implementering Linjeleder har det overordnede ansvaret innenfor sitt område

21 Side: 21 Juridisk kontor Implementering og oppfølging Hvordan sikre at Code of Conduct etterleves i hele organisasjonen? - Informasjon og opplæring - Ledelsesfokus - Organisasjonskultur - Kontroll og rapportering

22 Side: 22 Juridisk kontor Organisasjonskultur Informasjon, opplæring og ledelsesfokus har begrenset verdi dersom det ikke er en grunnleggende vilje i organisasjonen til å etterleve bedriftens regelverk Hver enkelt ansatt må føle at dette er noe bedriften tar på alvor Målet er å utvikle en felles ”ryggmargsrefleks” i forhold til etiske problemstillinger Hydro Code of Conduct: - “Hydros kultur er rotfestet i prinsippet om gjensidig ærlighet og respekt. En framgangsrik forretningsvirksomhet er avhengig av tillit og et godt omdømme. Hydros mangfoldige virksomhet krever en høy grad av omtanke, ærlighet og integritet. Følgelig vurderer Hydro sin bedriftskultur og sitt omdømme som svært verdifulle aktiva.”

23 Side: 23 Juridisk kontor Organisasjonskultur US Federal Sentencing Guidelines Section B2.1. ”Effective Compliance and Ethics Program” ”(a) To have an effective compliance and ethics program, for purposes of subsection (f) of §8C2.5 (Culpability Score) and subsection (c)(1) of §8D1.4 (Recommended Conditions of Probation -Organizations), an organization shall: (1) exercise due diligence to prevent and detect criminal conduct; and (2) otherwise promote an organizational culture that encourages ethical conduct and a commitment to compliance with the law.”

24 Side: 24 Juridisk kontor Organisasjonskultur Hvordan skape og vedlikeholde en god kultur i forhold til etiske problemstillinger? - Informasjon/opplæring og ledelsesfokus - Vise gjennom beslutninger og handlinger at man tar dette på alvor (”walk the talk”) - Konsekvens og kontiniuitet

25 Side: 25 Juridisk kontor Implementering og oppfølging Hvordan sikre at Code of Conduct etterleves i hele organisasjonen? - Informasjon og opplæring - Ledelsesfokus - Organisasjonskultur - Kontroll og dokumentasjon av implementering

26 Side: 26 Juridisk kontor Kontroll og dokumentasjon av implementering Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse punkt 9, tredje avsnitt : - ¨“Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll i forhold til de bestemmelser om gjelder for virksomheten, herunder selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.” US Federal Sentencing Guidelines Section 8B2.1(b) - “Due diligence and the promotion of an organizational culture that encourages ethical conduct and a commitment to compliance with the law within the meaning of subsection (a) minimally require … [that the Board of Directors] shall be knowledgeable about the content and operation of the compliance and ethics program and shall exercise reasonable oversight with respect to the implementation and effectiveness of the compliance and ethics program.” - “The organization shall take reasonable steps.. to ensure that the organization’s compliance and ethics program is followed, including monitoring and auditing to detect criminal conduct… [and]..to evaluate periodically the effectiveness of the organization’s compliance and ethics program”

27 Side: 27 Juridisk kontor Kontroll og dokumentasjon av implementering Verktøy for kontroll og oppfølgning: - Periodisk rapportering fra ledere (selvangivelse) - Elektroniske tester og spørreundersøkelser - Integrert i lederutviklingsprogrammer og medarbeidersamtaler - ”Whistleblower”-kanal

28 Side: 28 Juridisk kontor Internadvokatens rolle Bidra til utvikling av interne regelverk Ofte ”førstelinje” kontakt med problemstillingene Forventning om at advokater har en proaktiv holdning til etiske problemer Dilemmahåndtering

29 Side: 29 Juridisk kontor


Laste ned ppt "Advokat Olav Hasaas Juridisk kontor Industrijuristseminaret, Rauland 11. Mars 2006 Etablering og implementering av etiske retningslinjer – Code of Conduct."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google