Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hva er tilstrekkelig sikkerhet ? IKS-samling 2013 ….. GVD august 2013 (via CR) Elin Riise, jurist i Norsk Vann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hva er tilstrekkelig sikkerhet ? IKS-samling 2013 ….. GVD august 2013 (via CR) Elin Riise, jurist i Norsk Vann."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hva er tilstrekkelig sikkerhet ? IKS-samling 2013 ….. GVD august 2013 (via CR) Elin Riise, jurist i Norsk Vann

2 2 Utslipp Drammen 2009 Sigevann fra fyllplass i nødoverløp pga. feil på en ventil på pumpestasjonen Innløpsventilen ikke utstyrt med alarm eller tilsvarende varslingssystem Død fisk i en Lerpebekken som rant ut i Leiraelva i nabokommunen Vedtok bot på kr. 250 000,- («prutet» ned fra 500 000) Erstatning til nabokommune kr. 115 000,-

3 3 «Straff virker!» «Klif er ofte fornøyd med resultatene vi oppnår gjennom politianmeldelser»

4 4 Tilstrekkelig sikkerhet Inneholder individuelle vurderinger Hvilken nytte/gevinst man har av handlingen mot hvilken risiko den innebærer

5 5 «Tilstrekkelig» sikkerhet Hvor sannsynlig er det at uønskede situasjoner kan oppstå risiko for liv, helse og verdier

6 6 Internkontroll Definisjon (internkontrollforskriften § 3): Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

7 7 Straff og sanksjoner Tvangsmulkt Sanksjon Anmelde Tvangsmulkt Sanksjon Forelegg Straff BOT

8 8 Valg av straff eller sanksjon NOU 2003: 15 Fra bot til bedring Vurderingen av å kriminalisere brudd på særlovgivningen bør knyttes til følgende: Nødvendighet Subsidiaritet De vernede interesser Alvorlighet Håndheving

9 9 Veileder fra Klif Veileder for bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven … plikt til å melde fra til politiet om alvorlige lovbrudd. En overtredelse kan være alvorlig først og fremst på grunn av den fare, skade eller ulempe den har medført. Men også andre sider ved overtredelsen kan gjøre den alvorlig, for eksempel grov skyld. De sakene som kvalifiserer til anmeldelse bør i tillegg til å være straffbare, minimum oppfylle ett av disse punktene: Omfattende brudd på lov, forskrift eller tillatelse eller sterk klanderverdig opptreden fra bedriften eller omfattende potensielle eller faktiske miljøkonsekvenser

10 10 Eksempler fra regelverket AVLØP Forurensingsloven § 73 og § 787378 Plikt til å unngå forurensing § 77 Tillatelse til forurensning § 1111 Vilkår i utslippstillatelsen Forurensingsforskriften § 14-514-5 Internkontroll § 52b52b Internkontrollforskriften § 44 VANN Matloven § 26 og § 282628 Hygienisk forsvarlig § 77 Drikkevannsforskriften §§ 5 og 13 jf. § 2051320 Forskrift om internkontroll for næringsmidler § 55

11 11 Forsettlig eller uaktsomt Betydning for straffens størrelse Bygger på objektive standarder for forsvarlig opptreden ut fra vedkommende persons stilling og ansvar Momenter: Mulige forurensningsvirkninger Sannsynligheten for forurensning ved handlemåten Hva som er rimelige krav til kunnskap og forurensningsforholdene Krav til «rimelig risikoreduksjon» i lys av forholdene på gjerningstidspunktet Godtatte atferdsnormer/praksis og bransjestandarder I bunnen ligger prevensjonshensynet og betydningen av å verne miljøet

12 12 Manglende UV-rensing Hamarøy 2010 Mattilsynet anmeldte E-coli og koliforme bakterier Mangelfull internkontroll (manglende vakttelefon/ beredskapsvakt) Manglende kvalitet Ikke to hygieniske barrierer Ikke varslet Mattilsynet straks de fikk positivt svar på bakterieprøvene Bot på kr. 300 000,- Inndragning på kr. 200 000,-

13 13 Giardia Bergen 2004 Anmeldt av Miljøvernforbundet (fylkesmannen - ikke anmelde) Rundt 5 000 innbyggere smittet Over 1 000 syke, noen alvorlig Første dokumenterte vannbårne utbrudd Norges veterinærhøgskole 98/99: Giardia påvist i 18% av 147 undersøkte drikkevannskilder Erstatninger – kommunen forsikret for 30 millioner kroner Bot kr. 800 000,- henlagt Alt på selvkost

14 14 Utslipp Drammen 2009 Sigevann fra fyllplass i nødoverløp pga. feil på en ventil på pumpestasjonen Innløpsventilen ikke utstyrt med alarm eller tilsvarende varslingssystem Død fisk i en Lerpebekken som rant ut i Leiraelva i nabokommunen Vedtok bot på kr. 250 000,- («prutet» ned fra 500 000) Erstatning til nabokommune kr. 115 000,-

15 15 Klorutslipp VAV 2011 Anmeldt av Bellona Lekkasje fra klorslange på vannbehandlingsanlegg Store mengder død fisk, kreps og frosker langs Akerselva Forelegg på kr. 4 000 000 Erstatning på kr. 3 000 000 Inndragning på kr. 700 000 Ikke vedtatt – primært pga. botens størrelse

16 16 Utslipp Hias 2012 Anmeldt av fylkesmannen, politiet hadde startet undersøkelsessak Overløp rett før renseanlegget urenset ut i Mjøsa pga. teknisk feil ved en trykkmåler Flere andre «feil» gjorde at overløpet først ble oppdaget etter fire dager «… førte til forurensning» Drikkevannskilde for 80 000 personer, vannkilde for mange bedrifter og brukes til rekreasjonsformål Sterke allmennpreventive hensyn Har ikke vedtatt bot på kr. 750 000,-

17 17 Utslipp Trysil 2013 Anmeldt av fiskeguiden Call of the wild Kloakkutslipp i Trysilelva etter oversvømmelse på renseanlegget En tre tommers gummislange som tar i mot slammet, hadde løsnet fra sin kobling inn til et rør i kjelleren på anlegget

18 18 «Straff virker!» «Klif er ofte fornøyd med resultatene vi oppnår gjennom politianmeldelser»

19 19 Eksempler på tvangsmulkt Oslo 1991 pålegg om nitrogenfjerning Tvangsmulkt 1998: kr. 30 000,- per dag til renseanlegget var ferdig i 2000 Halden 2012 varsel 1 million– prioriterte nybygging fremfor vedlikehold av avløpsanlegg Rådmannen sier det uansett ikke er gjort over natten å utbedre nettet. Hovedproblemet er at vi mangler kompetanse. Men nå har vi utlyst en stilling som VA- sjef, som skal styrke organisasjonen. Og så skaffer vi oss konsulentbistand. Sarpsborg 2013 varsel 1 million – utslipp fra renseanlegg i Glomma og andre påviste brudd på forurensingsloven Fylkesmannen be om særskilte vurderinger av tilstanden til ledningsnettet for avløp fra det aktuelle planområdet og frem til renseanlegget

20 20 Hvem skal betal boten?

21 21 Foretaksstraff Straffeloven §§ 48a og 48b48a 48b Slår sammen flere kumulative feil – det vil si feil som ingen enkeltperson kan gjøres ansvarlig for, men som foretaket kunne ha unngått ved bedre kontroll- eller sikkerhetsrutiner mv. Ikke aktuelt ved hendelige uhell eller force majeure-tilfeller Hovedformål - motvirke ulike former for bevisst eller ubevisst ansvarspulverisering Påtalemyndighetens og domstolenes skjønn om det er hensiktsmessig å straffe foretaket

22 22 Styreleders ansvar for at selskapet drives med tilstrekkelig sikkerhet Aktuelt i alle typer saker Forurensingsloven § 78 første ledd Den som … har, gjør eller setter i verk medvirker Straffeansvar bør pålegges den som har mulighet til å påvirke hendelsesforløpet, og som kan treffe nødvendige tiltak for å unngå forurensningen eller faren for denne.

23 23 Bergsøy Vassverk 1999 Uklorert vann fra reservevannkilde til abonnenter 54 abonnenter smittet av salmonellose Foretaksstraff bot kr. 200 000,- Styreleder bot kr. 10 000,-

24 24 Gode råd Søk juridisk kompetanse – husk at advokater er spesialister på samme måte som ingeniører Fokuser på sakens juridiske fakta Pust med magen, ikke la følelsene ta overhånd – alle ivaretar sine roller i saken Ta heller en telefon for mye enn for lite – politiet har ansvaret for at saken er tilstrekkelig opplyst, men vet ikke alltid hvilke spørsmål de skal stille

25 25 Hvor mye tør vi avsløre?

26 26 Til debatt: Hvilket ambisjonsnivå skal man legge seg på som selskap? Hva kan Norsk Vann gjøre for å bistå medlemmene best mulig?

27 27 Hva er eget eller bransjens ambisjonsnivå?

28 28 Norske standarder Norsk Vann veiledninger VA/Miljø-blad VA-norm «Konsulent-standard» «Blant de beste i klassen» Eksempler bransjenormer

29 29 Hvilket ambisjonsnivå bør velges? Dilemma både i arbeid med bransjestandarder og i lokale beslutninger om plan, investering, tiltak og drift Normalt en kombinasjon av hva som er Regelverkets tolkninger VA-faglig forsvarlig Politisk ønskelig Økonomisk akseptabelt

30 30 Eksempel: Tilbakeslagssikring

31 31

32 32 Hvordan beslutte ambisjonsnivå? Drikkevannsforskriften NS-EN 1717 VA/Miljø-blad nr. 61 Hva er teknisk forsvarlig, politisk ønskelig, økonomisk akseptabelt?  Nytt Norsk Vann prosjekt: Tilbakeslagssikring i vannforsyningssystemer Gir ikke entydige svar

33 33 Quo Vadis (i regi av Norsk Vann) ? Norsk Vann støtte til medlemmer (Hias, Giardia) Dialog med myndighetene (Mattilsynet, Klif/Miljøkrim) Tema på jus-konferansen i november Bevissthet i nye prosjekter/veiledninger

34 34 Kjør debatt!


Laste ned ppt "1 Hva er tilstrekkelig sikkerhet ? IKS-samling 2013 ….. GVD august 2013 (via CR) Elin Riise, jurist i Norsk Vann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google