Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling for Trygghet – bedre behandling og pleie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling for Trygghet – bedre behandling og pleie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling for Trygghet – bedre behandling og pleie.
Merverdi for alle Kurs Brukerutvalgene . Tønsberg 7 februar

2 Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet er et HF i Helse Sør-Øst RHF
Opptaksområde: H/O innbyggere, 48 kommuner Nærmere medarbeidere Ca 7.5 milliarder kr. i årlig omsetning Helse Øst har 7 foretak: Ullevål, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold, Aker, Ahus, Sykehuset Asker og Bærum, Sunnaas. Opprinnelig var Helse Øst 15 foretak, men dra 10. oktober 2002, etter stort prosjekt med foretaksstruktur og oppgavefordeling ble det 7 foretak i regionen.

3 EN SPESIELL UTFORDRING I INNLANDET
Sykehuset Innlandet skal samarbeide godt med kommuner – og SI har selv en fragmenterte organisering Tiltak Møte kommunene gjennom etablerte regionale fellesskap Så langt som mulig likelydende Samarbeidsavtaler kombinert med lokal/regional skreddersøm

4 ANSVAR/OPPGAVER Mål for samhandling.
Spesialisthelsetjenesten (jfr Nasjonal helse- og omsorgsplan) Spesialisthelsetjenesten skal spisses, bli mer spesialisert, færre skal til sykehus (mindre basistilskudd til SI i 2012: 48 mill. kr mill. kr) Rett behandling, på rett nivå, til rett tid. Kommunehelsetjenesten Etablering av øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene Ansvar for utskrivningsklare pasienter Forebyggende helsearbeid/folkehelsearbeid for å unngå at mennesker blir syke Klarere pasientrolle - brukerråd skal videreutvikles og trekkes med i arbeid rundt struktur og systemtiltak. (Gj. Også innen Spes.h.tj)

5 Lovkrav om samarbeidsavtaler.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel 6 bestemmer at kommune -styret selv skal inngå samarb. avtaler med det regionale helseforetaket. Nivå 1 Overordnet samarbeidsavtale/Hovedavtale Nivå 2 Tjenesteavtaler på 11 lovregulerte områder Nivå 3 Samhandlingsrutiner Nivå 4 Lokale samarbeidsavtaler mellom SI og enkeltkommuner/regioner

6 Brukerutvalgets medvirkning.
Avtalepartene skal etablere system for brukermedvirkning i utforming av avtalene mellom HF og Kommunene. ( jfr. Helse og Omsorgstjenesteloven og Helseforetaksloven) Brukerutvalget skal ha plass i møter vedrørende avtalene. Brukerutvalget bestemmer selv hvem som skal delta på utvalgets vegne. Innen SI /kommunene i Oppland/Hedemark. Brukerutvalget i SI har etter forslag fra partene og vedtak i utvalget påtatt seg å ivareta brukerperspektivet, - d.v.s. overvåke og fremme samhandlingen mellom partene (foreløpig til ) .

7 Brukerutvalgets plass i avtaleutforming Viktig å huske.
Husk – du er pasientenes talsmann. Husk - du er ikke underlagt noen av partene. Husk – du har samme ansvar overfor begge parter. Husk – at partene HF og kommunen er likeverdige. Husk at du har samme mål. Du er selv part i saken. Vær aktiv. Still spørsmål, foreslå endringer. Plasser deg sentralt. Tillit gir innflytelse. Husk å få utkast /øvrige dokumenter i god tid før møte. Om mulig drøft saken med andre medlemmer i utvalget. Husk at utvalget har rett til å komme med innspill. Innspill skal tillegges vekt.

8 Partenes plikt til forankring / gjennomføring
Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for ansatte /samarbeidspartnere. Partene skal sette av tilstrekkelig med ressurser. Partene har gjensidig informasjonsplikt Partene skal etablere ordninger for god forvaltning av avtalene Brukerutvalget skal delta i møter i Samarbeidsutvalg og andre fora vedr. endringer/ vedlikehold av avtalene.

9 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE.
Brukerutvalget : Å påse at avtalen har som Formål å sikre at pasientene mottar et helhetlig tilbud. Og at aktørene skal oppleve at tjenestene: er faglig gode er samordnet og helhetlige er preget av kontinuitet blir utført på en god måte på tvers av forvaltningsnivåene Samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og prinsippet om at avgjørelser tas så nær brukeren som mulig.

10 Omfatter partenes oppgavefordeling.
Tjenesteavtaler Helse og Omsorgstjenesteloven § 6 – 2 har et minimumskrav til hva en avtale skal inneholde : 11 samhandlingsområder. Omfatter partenes oppgavefordeling. Omfatter ansvaret for alle pasient og brukergrupper. Viktigste avtaler er nr. 1 – 5 og 10.

11 Tjenesteavtaler på 11 områder (jfr Helse- og omsorgstjenestelov):
Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter / brukere med behov for koordinerte tjenester Retningslinjer for innleggelse i sykehus Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Samarbeid om jordmortjenester Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Samarbeid om forebygging Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

12 Rutine 1 : Henvisning til planlagt vurdering i Spes.h.tj.
Samhandlingsrutiner Rutine 1 : Henvisning til planlagt vurdering i Spes.h.tj. ” : Pasient m. behov for følge av kjent personale. ” : Innleggelse for øyeblikkelig hjelp. ” : Mottak av pasient direkte til Sykehus ” : Utskrivning av pasient til kommune ” : Individuell plan . ” : Forenklet innleggelse i Sykehus

13 Medfinansiering for overliggende pasient- 4000.-/dag.
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialist-helsetj. og komm. betaling for utskr.klare pasienter. Helse og Omsorgsdep. 18. nov. 2011 Medfinansiering minst 20 % av pris for ett DRG poeng. (Kr ). Andelen skal ikke overstige mer enn 20 % av inntil fire DRG p. for ett opphold – 30000,- Medfinansiering for overliggende pasient /dag. Fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskriv.klar Gjelder ikke kirurgiske inngrep, fødsler, behandl. av nyfødte og behandl. med nærmere bestemte medisiner.

14 Utvalget vil medvirke foreløpig til 31.01.2013.
Hvordan Brukerutvalget SI kan medvirke til å fremme samhandlingen innen SI og 48 kommuner? Utvalget vil medvirke foreløpig til Avtalepartene er enige om at synspunkter som kommer fram gjennom bruker undersøkelser / bruker -medvirkning skal tillegges vekt og behandles seriøst. Brukerutvalget må organisere seg i forhold til mandatet. Hvem gjør hva ? Bygge nettverk. Brukerutvalg , råd , bruker –organisasjoner. Innby seg selv / delta ved samlinger / konferanser. Delta i HF/KS ’s oppfølgingsmøter.

15 Brukerutvalgets Sjekkliste
Reformen startet Har representanter for brukerråd /utvalg blitt oppnevnt? Har kommunen etablert / planer for etablering av Ø-hjelp tilbud ? Har kommunen planer for styrking av forebyggende helsearbeide ? Folkehelse ansvarlig ? Har partene,- Helseforetaket og Kommunen planlagt opplæring om Samhandlingsreformen ? Har kommunen i følge den selv tilstrekkelige ressurser ? (bemanning – økonomi) ?

16 Brukerutvalgets Sjekkliste
Kjenner alle berørte ansatte rutinene for innskriving i sykehus ? Kjenner de kravene til informasjonsflyt mellom kommune – sykehus -kommune under innleggelse i sykehus ? Kravene til medfinansiering? Kravene til betaling for overliggere? Rutiner for pasientfølge (kjent person) ? Koordinator ordningen? Individuell plan ? Kravet til Kriseberedskap ?

17 Samhandlingsreformens status så langt ????
Registrerer usikkerhet i kommunene knyttet til økonomi og kompetanse. Mange kommuner ikke forberedt. Vente og se holdning. Pasientene frykter de blir sendt ut fra sykehus for tidlig, og at de blir henvist til Ø-hjelpstilbud i kommunene i stedet for behandling i sykehus. Pasienter blir sendt hjem med anbefaling om plass i sykehjem. Kommuner videresender dem hjem. Krangel om faktura (definisjon av utskrivingstid) Kommunikasjon på fax. Mangler felles digit. System.

18 Suksessfaktorer for et godt samarbeid.
Rett fokus – pasienten i sentrum. Informasjon i alle ledd Tilstrekkelig personell Riktig kompetanse Felles forståelse til behandling og tiltak Felles holdninger til å ivareta grunnverdiene ( Åpenhet, ærlighet, og respekt )

19 lykke til ! NÅ SKAL VI HANDLE SAMMEN Øivind Nerby Brukerutvalget - SI


Laste ned ppt "Samhandling for Trygghet – bedre behandling og pleie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google