Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøterapiprosjektet. Miljøterapirelatert til mennesker med en alvorlig psykisk lidelse og et samtidig rusproblem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøterapiprosjektet. Miljøterapirelatert til mennesker med en alvorlig psykisk lidelse og et samtidig rusproblem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøterapiprosjektet

2 Miljøterapirelatert til mennesker med en alvorlig psykisk lidelse og et samtidig rusproblem

3 Hensikten med prosjektet Gi et bedre miljøterapeutisk behandlingstilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og et samtidig rusproblem Kompetanseheving hos personalet gjennom utvikling og forbedring av praksis

4 Hovedmålet med prosjektet Systematisere og utvikle det faglige miljøterapeutiske tilbudet til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og et samtidig rusproblem, basert på vitenskaplig kunnskap og praksisbasert kompetanse, slik at tilbudet oppleves meningsfylt for pasienter, pårørende og ansatte i de ulike enheter, samt ansatte i kommunen

5 Delmål Den planlagte miljøterapeutiske samtalen Brukermedvirkning Pårørendesamarbeid Samarbeidsrutiner og relasjoner med kommunene

6 Videreutvikling av strukturer og systemer i enheten som bidrar til systematisk refleksjon Etablering av et granskende og evalueringsorientert miljø

7 Gi studenter fra høgskolene i regionen et fruktbart læringsmiljø Bidra til at ansatte gjennomfører mastergradsstudium i psykisk helsearbeid

8

9 Forskningsdesign Handlingsorientert forskningssamarbeid Deskriptivt, eksplorativt og kvalitativt Belyse erfaringsnære problemstillinger i praksis Hensikten er forskning for praksis, i praksis og sammen med praksis

10 Forskningsperspektivet  Et område er relatert til den planlagte miljøterapeutiske samtalen Det andre området knyttes til rehabiliteringsprosessen og den enkelte persons bedringsprosess (recovery) hvor lokalsamfunnsperspektivet trekkes inn

11 Datainnsamling og aksjon Ukentlig dialogbasert undervisning for de ansatte Fokusgruppeintervjuer Individuelle intervjuer Semistrukturert spørreskjema

12 Presentasjon av funn fra den planlagte miljøterapeutiske samtalen

13

14 Tema Innholdet i den planlagte miljøterapeutiske samtalen Kategorier Det selvstendige livet LidelsenLivserfaringerEmosjonelle- tilstander Under - kategorier Å bli tatt på alvor Selvstendig- gjøring Ansvarliggjøring Medvirkning Mestring Kognitiv svikt Psykotiske opplevelser Pasienten kan ikke være for dårlig Opplevelse av å ha problemer - det vonde inni seg Rus Tidligere erfaringer Vanlige erfaringer som hører livet til Tidligere traumer Håp Skyld og skam Sorg og taps opplevelse

15 Tema Utvikling av den planlagte miljøterapeutiske samtalen Kategorier Utprøving og utvikling av samarbeidsplanen Under- kategorier Det er godt å være to ”Vi må styre kursen ” Planen strukturerer samtalen Videreføring/videre- utvikling av samarbeidsplanen

16 Oppsummering Funnene viser at enheten har fått en dypere forståelse for betydningen av planlagte miljøterapeutiske samtaler med pasientene. I utviklingen av dialogen mellom pasient og hjelper vil likeverd, akseptasjon, varme og empati være verdier å styre etter.

17 Oppsummering Når samhandlingen mellom miljøterapeuter og pasient skal være terapeutisk i et helsefremmende perspektiv, bør samarbeidet i størst mulig grad være preget av et arbeid som legger vekt på likeverdighet, ansvarliggjøring og selvstendiggjøring. Brukermedvirkning er et område de ansatte har satt økt fokus på og som de ønsker å videreutvikle.

18 Oppsummering Som et hjelpemiddel i de planlagte miljøterapeutiske samtalene viste studien at samarbeidsplanen er et godt verktøy. Utvikling av den planlagte miljøterapeutiske samtalen er ikke noe som blir ferdig, derfor bør forskning for å videreutvikle miljøterapeutiske samtaler og miljøterapi innen psykisk helsevern intensiveres.

19 Blir samtalene annerledes når det er rus problemer med i bildet? I vår studie har vi ikke funnet det. Rus blir et tema på lik linje med andre problemer man snakker om.

20 Brukerens stemme er viktig Intervju med pasienter i miljøterapiprosjektet

21 KategorierUnderkategorier Å ha noen å snakke med Hjelp til å finne praktiske løsninger Samtaler hjelper mot vonde tanker Personalet er der når pasienten trenger det mest Framtidsperspektivet versus her og nå Et her og nå perspektiv Usikkert framtidshåp, en retning på livet Å føle seg medvirkende Institusjonslivet oppleves passiviserende Passivitet versus ansvar for eget liv Opplevelse av ikke å være delaktig Beskjedne forventninger Personalets holdninger er viktige Å bli møtt med respekt og empati Hjemreisen Kontakt med noen som kjenner meg Nødvendigheten av et hjem Jeg tenker ikke økonomi Arbeidslivet oppleves uoppnåelig Familien oppleves som omsorgsfull Assistanse i hverdagslivet Individuell plan (IP), ansvarsgruppe og samarbeid oppfattes ikke som viktig Sosionomen er sentral i behandlingen – utadrettet blikk

22 Oppsummering Hovedfunnene i materialet viser at samtaler er viktige, enten dette dreier seg om hverdagssamtalen eller planlagte samtaler. Samtalen bør ha en problemløsende karakter som inneholder et framtidsperspektiv med tanke på bedring og et liv utenfor institusjon. Personalets holdninger er viktige for at pasienten skal oppleve å bli møtt med respekt og empati.

23 Funnene viser at pasientene opplever at det fokuseres på her - og nå perspektivet. Det innebærer at framtidshåpet i liten grad opprettholdes og at retningen på livet blir usikker. Institusjonslivet oppleves passiviserende med beskjedne forventninger og lite ansvar. Det innebærer en opplevelse av ikke å være delaktig og medvirkende.

24 Oppsummering forts.. I forhold til å komme hjem (utskrives fra sykehus) sier pasientene at for mange er bo- situasjonen usikker, at de trenger kontakt med kjente personer fra sykehuset. Mange opplever arbeidslivet uoppnåelig. Familien oppleves som omsorgsfull. Mange trenger fortsatt hjelp til selvbevaring og assistanse i hverdagen. Sosionomen i miljøet er til god hjelp.

25 Oppsummering forts.. Livet skal leves i lokalsamfunnet og alle skal ut igjen. Dette fokuset bør sterkere inn fra første dag. Aktiviteter av forskjellig slag burde være mer målrettet og bør i større grad foregå ute i den enkeltes nærmiljø.

26 Sammen om gode overganger Samarbeid mellom psykisk helsevern i kommunen og spesialisthelsetjenesten

27 Delstudien ”kommunesamarbeid” Forskningspørsmål: Hvilke samarbeidsrutiner og relasjoner mellom kommunen og enheten må etableres for at en skal får en god rehabiliteringsprosess for pasienten? Hva bør være det sentrale innholdet i dette arbeidet for at det på best mulig måte skal understøtte pasientens bedringsprosess?

28 Metode Handlingsorientert forskningssamarbeid Datainnsamling Fokusgruppeintervjuer to sengeposter Fokusgruppeintervjuer to kommuner Rundbordskonferanser

29 Presentasjon av funn oppsummert

30 Oppsummering og anbefalinger 1.Studien viser at det relasjonelle aspektet er av stor betydning, relasjonen til pasienten, nettverket og ansatte seg imellom. 2.Spesialisthelsetjenesten bør ha større fokus på bedringsprosesser og det salutogene perspektivet 3.Større rehabiliteringsfokus krever mer vektlegging av sosiale problemstillinger 4.Denne studien viser at ansattes evne til fleksibilitet, struktur og planlegging er viktig for samarbeidet.

31 Oppsummering forts. 5.Samarbeidet bør starte før innleggelsen 6.Ved utskrivning etter langtidsopphold vektlegges flere faktorene for å lykkes.

32 Oppsummering av utfordringer Av særlige utfordringer nevnes: Manglende kompetanse i behandlingstilnærmingen til pasienter med psykisk lidelse og et samtidig rusproblem både hos kommune- og sykehusansatte. Svikt i kommunale tjenestetilbud til pasienter med psykisk lidelse og rus i kombinasjon. Utfordringen er å sikre fleksible, tilgjengelige tjenester innenfor områder som bolig, oppfølging og innhold til hverdagen. Utfordringer knyttet til organiseringen av psykisk helsevern (i forvaltningsnivåer).

33 Publikasjoner i prosjektet 2007 Stensrud B. (2007) Miljøterapi. Virksomme elementer i miljøterapien rettet mot behandling av psykoselidelser. Rapport nr. 7 – 2007. Høgskolen i Hedmark, Elverum Østby D. (2007) Den miljøterapeutiske samtalen. En viktig kanal i samarbeidet med pasienter med en psykoselidelse? Rapport nr. 8 – 2007. Høgskolen i Hedmark, Elverum 2008 Nysveen K., Veisten K., Granerud A., Hummelvoll J. K. (2008) Miljøterapiprosjektet. Mål og verdigrunnlag 1. Notat nr 1 – 2008. Høgskolen i Hedmark, Elverum Nysveen K., Hagen E. K., Granerud A., Nordby K. (2008) Miljøterapiprosjektet. Mål og verdigrunnlag 2. Notat nr 3 – 2008. Høgskolen i Hedmark, Elverum

34 2009 Brattrud T. L. (2009) Sammen om gode overganger. Samarbeidsmodeller mellom psykisk helsevern i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Rapport nr. 20 – 2009. Høgskolen i Hedmark, Elverum Jørandli A. (2009) Verdinotat som endringsverktøy i psykisk helsevern. En evaluering av Miljøterapiprosjektet mål og verdigrunnlag 1 og 2. Master i psykisk helsearbeid. Høgskolen i Hedmark, Elverum Nysveen K., Brattrud T. L., Granerud A. (2009) Brukerens stemme er viktig. Intervju med pasienter i miljøterapiprosjektet. Høgskolen i Hedmark, Elverum Nysveen K., Nordby K., Hagen E. K., Stensrud B., Granerud A. (2009) Miljøterapi. Utvikling av en modell for miljøterapeutiske samtaler. Notat i miljøterapiprosjektet. Sykehuset Innlandet HF, Ottestad Nysveen K., Nordby K., Veisten K., Granerud A. (2009) Den planlagte miljøterapeutiske samtalen. Delrapport i Miljøterapiprosjektet. Høgskolen i Hedmark, Elverum


Laste ned ppt "Miljøterapiprosjektet. Miljøterapirelatert til mennesker med en alvorlig psykisk lidelse og et samtidig rusproblem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google