Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.2014Erfaringskonferansen 20091 Tverrsnitts undersøkelsen for ADHD voksne Sykehuset Østfold HF Presentasjon Erfaringskonferanse 23. og 24. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.2014Erfaringskonferansen 20091 Tverrsnitts undersøkelsen for ADHD voksne Sykehuset Østfold HF Presentasjon Erfaringskonferanse 23. og 24. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.07.2014Erfaringskonferansen 20091 Tverrsnitts undersøkelsen for ADHD voksne Sykehuset Østfold HF Presentasjon Erfaringskonferanse 23. og 24. september 2009

2 14.07.2014Erfaringskonferansen 20092 Formålet Ikke bare en studie Men også et forsøk på å skape interesse og faglig nysgjerrighet

3 14.07.2014Erfaringskonferansen 20093 Starten på det hele Behandlingslinjen for ADHD- voksne

4 14.07.2014Erfaringskonferansen 20094 Behandlingslinjen for ADHD- voksne 1. prioritet blir å få til en god samhandlingsmodell i spesialisthelsetjenesten Deretter å involvere ”leverandørene”- 1.linjetjenesten

5 14.07.2014Erfaringskonferansen 20095 Uavklarte problemstillinger Hvor mange pasienter dreier det seg om? Har vi nok kompetanse ? Har vi et adekvat behandlingstilbud ? – Medisinering og psykoedukative osv tiltak ? Ved dobbeldiagnose: Hvem eier pasienten? Ønsker vi å prioritere denne gruppa ? – ”De vanskelige og uvillige” og ”De umulige”

6 14.07.2014Erfaringskonferansen 20096 Antall pasienter rus Vi vet ikke Innen rus – behandling tyder tall fra utenlandske undersøkelser en stor opphoping Ørebech Anne-Lill fant ca 25 % i sin undersøkelse Schubiner fant i sin undersøkelse ca 25 % (USA)

7 14.07.2014Erfaringskonferansen 20097 Antall psykiatri ?: Antall psykiatri ?: Nylander Nord J Psychiatry 2008;62:000. Oslo. ISSN 0803-9488. Hvor mange pasienter i en voksenpsykiatrisk poliklinikk har underliggende AD/HD? Alle nye (ca 400) ble screenet fortløpende med WURS.35% leverte. 40 % mulig ADHD (47 pas) Disse ble diagnostisert-30 hadde ADHD (Utgjør 22% av den undersøkte gruppa)

8 14.07.2014Erfaringskonferansen 20098 Antall psykiatri ?: Nylander Bare 1 av de 30 de fant med diagnosen var kjent fra tidligere ADHD er sannsynligvis den mest underdiagnostiserte lidelsen i voksenpsykiatrien (Wender)

9 14.07.2014Erfaringskonferansen 20099 Har vi nok kompetanse ? Er ADHD ”bare” ADHD ? Eller en herlig blanding

10 14.07.2014Erfaringskonferansen 200910 ADHD Opptrer ADHD samtidig med andre psykiatriske lidelser? Ja - ADHD forekommer ofte i kombinasjon med andre psykiatriske lidelser, ikke bare sekundært til rusmisbruk ADHD hos barn (MTA studien 1999, ref. 40) : 31 % bare ADHD 40% Oppositional defiant disorder (ODD) 34% Angstlidelse 14 % Atferdsforstyrrelse (CD) 11 % Tics 4 % Stemningslidelser (MD)

11 14.07.2014Erfaringskonferansen 200911 The Prevalence and Correlates of Adult ADHD in the United States Results from the National Comorbidity Survey Replication

12 14.07.2014Erfaringskonferansen 200912 Resultater Estimert prevalens ut fra denne studien var 4.4% ADHD hos voksne. (85.8% hadde ingen symptomer, hverken i barndommen eller i voksen alder). Av signifikante (men ikke sterke) korrelasjoner var at man er mann, har vært gift, er arbeidsledig samt er ”non-hispanic” hvit.

13 14.07.2014Erfaringskonferansen 200913 ADHD hos respondenter med andre lidelser Depressiv episode: 9.4% Dystymi: 22.6% Bipolar lidelse: 21.2% Alle stemningslidelser: 13.1% GAD: 11.9% PTSD: 13.4% Panikklidelse: 11.1%

14 14.07.2014Erfaringskonferansen 200914 ADHD hos respondenter med andre lidelser Agorafobi: 19.1% Spesifikke fobier: 9.4% Sosial fobi: 14% OCD: 6.5% Alle angstlidelsene: 9.5%

15 14.07.2014Erfaringskonferansen 200915 ADHD hos respondenter med andre lidelser Alkoholmisbruk: 9.5% Alkoholavhengighet: 11.1% Stoffmisbruk: 7.2% Stoffavhengighet: 25.4%

16 14.07.2014Erfaringskonferansen 200916 ADHD + Rus (SUD) Am J Addict. 2005 Jul-Sep;14(4):319-27 Grupper som ble undersøkt: ADHD, SUD, ADHD + SUD, og hverken ADHD nor SUD Høyere forekomst av psykiatrisk komorbiditet i SUD +ADHD gruppa sammenlignet med de andre gruppene. Spesielt framtredende var angst og depressive lidelser.

17 14.07.2014Erfaringskonferansen 200917 Antall pasienter Dette er en gruppe med stort symptomtrykk Det er rimelig å tenke seg at de kamufleres under andre diagnoser, slik at å trekke ut tall fra DIPS ikke yter rettferdighet ”ADHD er sannsynligvis den mest underdiagnostiserte lidelsen innen psykiatrien” Wender -98, Nylander 2008

18 14.07.2014Erfaringskonferansen 200918 Hva med de ubesvarte spørsmålene ? Har vi et adekvat behandlingstilbud ? – Medisinering og psykoedukative osv tiltak ? Ved dobbeldiagnose: Hvem eier pasienten? Ønsker vi å prioritere denne gruppa ? – ”De vanskelige og uvillige” og ”De umulige”

19 14.07.2014Erfaringskonferansen 200919 Kompetansekartlegging Spørreundersøkelse gjennomført på alle avdelinger innen divisjon psykisk hele (Unntatt BUPP) 100% oppslutning Størst kompetanse på DPS poliklinikk, minst på SMP Ingen instans innen spesialisthelsetjeneste voksne hadde psykoedukative tilbud

20 14.07.2014Erfaringskonferansen 200920 Hvordan møte manglende kompetanse ? Må vi bygge opp ”spesialister” innen spesialisthelsetjenesten ? Eller gå for en generalistmodell Må vi utvikle opplæringsprogrammer for 1. linjetjenesten ? Kan brukerorganisasjonene bidra ?

21 14.07.2014Erfaringskonferansen 200921 En skummel plan Hva med å lage et prosjekt som involverte hele divisjonen Der elementer av prosjektet bidro til å øke interessen for lidelsen Der prosjektet bidro til en kompetanseheving blant de fagansatte.

22 14.07.2014Erfaringskonferansen 200922 TSU I og TSU II TSU I Kan man gjennom det enkle kartleggingsverktøy ASRS (Screening-instrument) si noe om prevalens (Forekomst) av ADHD i pasienter innlagt Divisjon Psykisk Helsevesen. (Rus og psykisk lidelse) TSU II Er ASRS spesifikk nok ? Hvordan er sensiviteten ? Undersøkelsen tar sikte på å fulldiagnostisere 150 pas fra TSU I for å si noe om dette

23 14.07.2014Erfaringskonferansen 200923 Antall pasienter Tverrsnittsundersøkelsen med utgangspunkt i ASRS 6Q 6Q og 18 Q18 Q Gjennomførtes i begynnelsen av 2009.(Mars-juni) Ca 700 deltager var ønskelig 100kontrollgruppe 600 fra: DPS-Poliklinikk, DPS Døgn, Intermediær, Akutt,AFR- institusjon –SMP

24 14.07.2014Erfaringskonferansen 200924 Antall deltagere Kontrollgruppa:100 av 100 :100% Poliklinikkene (rus + psyk):332 av 400= 83% Poliklinikk rus:209 av 210:100% Poliklinikk psyk:124 av 200:62% Sengeposter totalt:154 av 226: 68% Sengeposter rus:92 av 119: 77% Sengepost psyk:62 av 107: 58 %

25 14.07.2014Erfaringskonferansen 200925 Resultater Dataene er enda ikke klare til analyse. Men vi ser ut til å kunne starte opp innen to uker. Noen smakebiter ASRS 6Q :15 % skårer på 6 av 6 kriterier ASRS 6Q 50% Kvinner - resten menn – 40-60 rus, 60-40 psyk

26 14.07.2014Erfaringskonferansen 200926 Kan ASRS brukes til å estimere antall pas- m ADHD ? TSU II Ca 150 av pasienten fra studien vil gjennomgå full diagnostisering. Dette vil fortelle oss om ASRS kan brukes i et selektert utvalg pasienter. (WHO fant meget god korrelasjon brukt på normalbefolkningn (Composit study) Metode : Lage et ”diagnostisk team”, bruke et anerkjent diagnostisk batteri.Ca 40 diagnostikere,valgt fra DPS,SMP og institusjoner innen rus og psykiatri.

27 14.07.2014Erfaringskonferansen 200927 Diagnostisk team Laget kurs sammen med Bergensklinikkene 54 påmeldte leger og psykologer – Gevinst: Et diagnostisk samkjørt kompetansepool på ADHD diagnostisering Samarbeide med Bergensklinikkene om et Europeisk multisenter studie Samarbeide med Universitetet i Bergen om Genprosjektet til Prof. Jan Haavik

28 14.07.2014Erfaringskonferansen 200928 Konklusjon SØK OM PROSJEKTMIDLER FRA RKDD


Laste ned ppt "14.07.2014Erfaringskonferansen 20091 Tverrsnitts undersøkelsen for ADHD voksne Sykehuset Østfold HF Presentasjon Erfaringskonferanse 23. og 24. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google