Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"— Utskrift av presentasjonen:

1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter
Ressursbase for brukerkompetanse og opplæring Et samarbeid mellom brukerorganisasjoner Mental Helse Nordland, Troms, Finnmark, LPP samt ADHD Norge avd. Troms utgjør i dag Bikubens styre Fortell litt om deg selv men husk det er Bikuben du skal presentere. Hvem du er dine relasjoner til Bikuben, dine øvrige relasjoner osv Vektlegg Vektlegg at vi er 1 - Brukerstyrt, 2 - regional og 3 - eid av MH og ADHD Bikubens forankring ligger i MH, LPP og ADHD foreningen, Hver av disse stiller med representanter i Bikuben styret Forklar logoene Bikuben symboliserer så mye, mange små, flittige som samarbeider om felles mål, stor aktivitet, alle deltar ja det summer i Bikuben

2 Utvikle kurs og opplæringspakker
Primært Utvikle kurs og opplæringspakker Tilrettelegge og eller arrangere kurs i aktuelle tema innen folkehelsearbeid Tilrettelegge og eller arrangere andre tiltak som bidrar til å fremme brukermedvirkning, brukerinnflytelse, brukerstyrking og brukerstyring Hvordan vi setter opp tema på dagsorden Andre tiltak kan være å støtte lokallag i å etablere møteplasser, dra i gang brukeraktivitet, informasjonsarbeid, interessepolitisk arbeid, delta i prosjekter, råd utvalg

3 Bikuben er et opplæringstilbud for hele Nord Norge,
Bikubens visjon Bikuben er et opplæringstilbud for hele Nord Norge, som ved hjelp av erfaringskompetanse og brukerressurser bygger opp økt livskvalitet og livsglede. Visjonen svever over og rundt oss, denne er vi tullet inn i og vi drar den med oss i alt og all aktivitet Strekke seg etter …

4 Kjerneverdier: Respekt – Åpenhet – Nyskaping
Vi har et helhetlig menneskesyn som bygger på respekt  for det enkelte menneske, og dets iboende livsevne. Vi våger åpen  dialog og utfordrer både brukerkunnskap og fagkunnskap for å få frem et helhetlig bilde. Vi er nyskapende  ved å fremme likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap, slik at ny kunnskap kan føre til ny praksis.

5 ressursbase Senteret skal være en ressursbase for bruker- og pårørendekunnskap, og bidra til gyldiggjøring av denne kunnskapen for økt kvalitet innen psykisk helsefeltet.

6 Herunder voksne, ungdom og barn
Målgrupper Målgruppene er: Brukere og pårørende Organisasjoner Utdanningsinstitusjoner Tjenesteytere og andre hjelpere Herunder voksne, ungdom og barn Våre kurs er åpen for alle - brukere, pårørende, tjenesteytere og andre. Deltakelse betinger ikke medlemskap i interesseforeninger.

7 Bikubens metoder Forelesning, kurs, gruppesamling relatert til aktuelle tema arrangeres lokalt ute i regionene Bikuben disponerer også telestudio og vi utvikler kurs som kan sendes til andre telestudio i hele landsdelen Bikuben disponerer også telestudio og kan kjøre kurs som sendes til andre studioer i hele landsdelen. Telestudio er et godt media men egner seg ikke for lengre kurs med gruppearbeid osv. Meget bra for kortere foredrag, tross alt to – veis kommunikasjon, billig å kjøre opplæring mister det sosiale men OK til sitt bruk, spesielt også for oss som har en stor geografisk utfordring Flest kurs som gruppesamling ute i regionene

8 vår regionale aktivitet
Bikuben har base midt i Nord Norge, som danner et godt utgangspunkt for vår regionale aktivitet Bikuben ligger på Borkenses i Kvæfjord – Troms, ca 2 mil ut fra Harstad. Understrek vårt virkeområdet, geografisk utfordring men vi håndterer dette også ved hjelp av regionale medarbeidere Bikubens regionale funksjon legger tilrette for at personer fra alle fylker kan nyttegjøre seg av sentrets tilbud. Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark.

9 Samlokalisert med kommunens psykiatritjeneste men dog atskilt
I samme hus ligger også Brukerstyrt bruktbutikk, Den kommunale møteplassen/dagsenter, kontor MH lokallag, på loftet NAV kontorer (sosial, barnevern, trygd flyktningekontor)o g politi.

10 Bakgrunnen for Bikuben er blant annet
Stortingsmelding 25 av 1997; ”Åpenhet og helhet” psykiatrimeldingen, som bla. sier Det skal opprettes brukerdrevne sentra i alle fylkene Stortingsproposisjon ; ”Opptrappingsplan for psykisk helsevern”. St. prp. 63 ( ) S 81 sier; ”Under Opptrappingsplanen gjennomføres det tiltak og prosjekter for å styrke brukermedvirkning, bl.a. gjennom tilskudd til brukerstyrte sentre i regionene i regi av brukerorganisasjonene”. Disse dokumentene dannet grunnlaget for å etablere Bikuben

11 1998 delfinansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering
Grunnfinansiering 1998 delfinansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering 2004–2006 prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet opprette regionalt brukerstyrt senter, kr/år April 2005 ansatt prosjektleder 100 % stilling Nytt tilskudd for 2007 fra Sosial- og helsedirektoratet kr Nytt tilskudd for 2008 fra Sosial- og helsedirektoratet kr. Grunnfinansieres fra Helsedirektoratet med henholdsvis kr pr. år I tillegg mottar Bikuben etter søknad tilskudd fra Helse Nord RHF og enkeltkommuner i landsdelen Vi jobber med å få flere kommuner og HF (RHF) Helse Nord til å bidra økonomisk. Vår regionale funksjon gjør det mulig for samtlige kommuner å kunne delta i kurs og opplæring.

12 Innhold Brukermedvirkning på individ- og systemnivå er et naturlig innhold i Bikuben Vi arbeider også interessepolitisk og er med i diverse råd, utvalg og prosjektgrupper Bikuben har deltatt i utvikling av nasjonal ressurspakke for brukeropplæring i regi av Mental Helse Kompetanse, og vi blir en sentral aktør i gjennomføring av denne Understrek Brukermedvirkning utbroder dette

13 Bikuben også en base for egenvekst, nettverk og mestring
Personer fra Harstad, Kvæfjord og Vesterålen deltar frivillig som medarbeidere i Bikuben. Disse inngår i Bikubens daglige produksjon og gjøremål Noen av disse er godkjent som forelesere og instruktører, andre jobber med kontorstøtte-funksjoner, kursproduksjon og forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med kurs og annen aktivitet Bikuben har også tilknyttet personer fra regionene som deltar i driften, regionalt Bikuben er godkjent tiltaksarrangør fra NAV Gi eksempler

14 Når har man utbytte av å delta i i Bikuben
struktur/info omsorg ”is i magen” delaktighet 7.modning/ tilpasning 6.søke etter ny mening 1.Handlingslammelse 5.prøve noe nytt 2.fornektelse 3.depresjon aksept TID FØLELSER Bare et eksempel på hvem og når en har utbytte av å delta i Bikuben. Vi driver ingen form for behandling. Fremstillingen tar utgangspunkt i en sorgreaksjon men er representativ for å vise når folk kommer inn/har utbytte av Bikuben BIKUBEN blikket vendt bakover blikket vendt fremover

15 Noen samarbeidspartnere
Helsedirektoratet Helse Nord RHF, Helseforetakene, LMS, DPS Fylkesmenn Fylkeskommunene, VGS Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner sosialkontor, barnevern NAV arbeid, NAV trygd, Vekst- og ASVO bedrifter Høyskoler, universiteter, forskningsmiljø Organisasjoner, lag og foreninger Funksjonshemmedes studieforbund Andre regionale brukerstyrte sentra Nasjonale kompetansesentra Og mange flere Samarbeidspartnerne er mange, noen arbeidere vi selvfølgelig tetter opp til enn andre

16 Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking
Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking Godkjenning av instruktører og kursinnhold Evaluering Fremhev ar vi vektlegger kvalitetssikringen meget strerkt

17

18 BIKUBEN - Regional funksjon Finnmark 19 kommuner

19 BIKUBEN - Regional funksjon Nordland 45 kommuner

20 BIKUBEN - Regional funksjon Troms 25 kommuner

21 BIKUBEN – Ungdom Medarbeider 100%

22 BIKUBEN – Pårørende Medarbeider 80%

23 BIKUBEN Rus selvhjelp 50% + Finnmarksnettverket

24 Nettverk, aktivitet og samarbeid Medarbeider 100%
Organisasjoner Nasjonale kompetansesentra Regionale brukerstyrte sentra

25


Laste ned ppt "BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google