Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""— Utskrift av presentasjonen:

2

3 BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak for både kvinner og menn Økende prevalens av overvekt og diabetes Ca 90% av all kardio-vaskulær sykdom skyldes forhold ved våre levevaner som vi kan påvirke selv Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom

4 Legeforeningen mars 2011: ”Inaktivitet og dårlig kosthold er et økende problem i Norge og resten av verden. Det er nå en økende forståelse internasjonalt for at vi må ta ansvar og engasjere oss i denne problemstillingen.”

5 HENSIKT Etablere et effektivt primærforebyggende helsetilbud som kan videreføres i klinisk praksis gjennom samhandling mellom pasient, spesialist- og primærhelsetjenesten Undersøke om tidlig intervensjon i form av intensivert oppfølging av livsstilstiltak og evt. medikamentell behandling over en 3-årsperiode kan redusere risiko for fremtidig CVD Økt fokus på, og kunnskap om, effekten av primærforebyggende tiltak

6 HVA VIL VI UNDERSØKE? Endring i risikoscore (NORRISK) gjennom 3 år hos 1000 personer i en intervensjonsgruppe og 1000 personer i en kontrollgruppe Flere kjente risikofaktorer for CVD hos en undergruppe på 200 personer i intervensjonsgruppen og 200 personer i kontrollgruppen

7 INKLUSJONSKRITERIER Alle pasienter rekrutteres fra fastlegekontorer i Helse Sør-Øst Basert på NORRISK risikokalkulator i hht nasjonale retningslinjer Kvinner og menn mellom år med middels høy og høy risiko for utvikling av CVD med følgende risikoscore: ≥ 0.5% for personer under 50 år ≥ 2.5 % for personer år ≥ 5% for personer > 60 år

8

9 EKSKLUSJONSKRITERIER
Tidligere etablert CVD Hjertesvikt og/eller lungesykdom Alvorlig psykisk sykdom Fysisk sykdom, som er til hinder for fysisk aktivitet Påvist/behandlet cancer med reduserte leveutsikter Stoff- og/eller alkoholmisbruk i løpet av siste året

10 KONTROLLGRUPPEN Alle pasienter (også kontrollgruppen)
skal uavhengig av randomiseringen til kontroll- eller intervensjonsgruppen få vanlig risikoreduserende behandling og råd om livsstilsendringer («usual care») hos fastlege

11 INTERVENSJONSGRUPPEN
FASE 1 - FORBEREDELSE Fra pasienten inkluderes i studien og frem til kursstart. FASE 2 - LIVSSTILSKURS Et 5-dagers kurs på Feiringklinikken FASE 3 - IMPLEMENTERING Planmessig oppfølging etter definert rammeverk hos relevante aktører

12 LIVSSTILSKURS INNHOLD Arbeidsfysiologisk testing
Individuelle samtaler (lege, sykepleier, fysioterapeut/ idrettspedagog, ernæringsfysiolog) Vurdering av forebyggende medikasjon (tilbakemelding til fastlege) Gruppeundervisning (kosthold, fysisk aktivitet, sykdomslære, medikamenter, stressmestring, motivasjon) Gruppebasert fysisk aktivitet Praktisk kosthold

13 LIVSSTILSKURS INNHOLD FORTS. Avspenning Røykeavveningstilbud
Konkret planarbeid med definering av ambisiøs, realistisk målsetning Kartlegging av aktuelle treningstilbud i lokalmiljøet Innføring i MedAxess Innføring i bruk av treningsdagbok/kostdagbok for selvmonitorering

14 IMPLEMENTERING Planmessig oppfølging ved frisklivssentraler i kommunen eller annen relevant aktør i lokalmiljøet Pasientrapportering til Feiringklinikken via MedAxess Direkte henvendelse fra pasient til Feiringklinikken via e-post Web-basert diskusjonsforum i MedAxess Selvmonitorering av aktivitets- og kostvaner, samt vekt, blodsukker Regelmessig oppfølging hos fastlege

15 GODER FOR FASTLEGENE Fastlegene får en samarbeidspartner og ressurs i arbeidet med livsstilsproblematikk Arbeidet med livsstilsendringer fordeles på flere aktører Fastleger som har pasienter i prosjektet vil tilbys gratis deltagelse på godkjente kurs i primærforebygging av hjerte- og karsykdom Mulighet for hospitering på Feiringklinikken

16 Hvordan søke inn pasienter?
Inklusjonskriterier oppfylt? (NORRISK) Informere pasient – innhente samtykke Henvise til Feiringklinikken per post, vedlagt signert samtykkeerklæring og blodprøvesvar Etter at pasienten er randomisert til intervensjons- eller kontrollgruppe mottar pasient og innsøkende lege informasjon fra Feiringklinikken om resultatet av randomiseringen, samt om videre opplegg

17

18 FASTLEGE-OPPGAVER Etter 1 og 3 år ønskes oversendt blodprøvesvar(HbA1c, lipidstatus) og blodtrykk, etter påminnelse fra Feiringklinikken For yrkesaktive pasienter vil det være aktuelt med sykmelding for deltagelse på 5-dagers livsstilskurs


Laste ned ppt ""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google