Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsgruppemøte Borgøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsgruppemøte Borgøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsgruppemøte Borgøy 16.11.12

2 Aktivitet 2012 SePU prosjektet relasjonell klasseledelse igangsatt. Samarbeid med HSH og Haugalandsløftet. Planleggingsdag skolene Samarbeid med NordR på kurs, 3 arenaer. Lillesund skole akseptert som NAFO fokusskole (nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

3 HSH Økning i antall søkere til spesped på Haugalandet
Samarbeid med UiS om master til nordfylket Utdanning for assistenter under planlegging Samhandling vedr. behov – drøftinger mht etablering av nye tilbud (eks tverrfaglig samhandling knyttet til BTI)

4 HSH SPEDUREG – Nordplus Hämeenlinna 7.-9.nov

5 KoRus Vest MI – kursleder opplæring til ressurspersoner i kommunene. Følges opp i 2013 med tilbud om grunnkurs til flere. BTI – bedre tverrfaglig innsats. Haugesund og Tysvær. Stafettloggen. Fornying, forenkling, helhetlig tenkning.

6 KoRus Vest Samarbeid om fokus på psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Drøfting rundt videreutvikling av prosjektet Bidrar til å etablere kontakt med fagmiljø som kan bidra i Haugalandsløftet. RKBU, RVTS m.m. Midler til kurs, eks Karmøy 14. nov. Øivind Aschjem for barnehagene om barn utsatt for vold og traumer. Samarbeide videre om systematikk rundt dette temaet.

7 Helse Fonna BUP Tilbud om miniforelesninger etter forespørsel fra kommunene. Muligheter for å bruke dette systematisk. Tilbud om å bidra med veiledning i organiseringsprosesser i kommunene. Tilbud til kommunene fra BUP sluses gjennom Haugalandsløftet for å gi bedre oversikt og systematikk.

8 Statped Økonomisk og faglig bidragsyter
Deltar fast i de kommunale gruppene 2 ggr/semester Tilbyr kurs/ miniforelesning i forbindelse med møter i de kommunale gruppene. Bidrar med forelesere på planleggingsdagene for skolene Faste nettverksmøter med PPT Drøftinger rundt utvikling av prosjektet

9 Informasjonsmateriell
Brosjyre, flyer og plakat Nettside: Facebook: Twitter: https://twitter.com/Haugalandslftet Roll-up

10 Utfordringer 2013 Tydeliggjøre ansvar for å implementere Haugalandsløftet i de kommunale enhetene. Sette inn i et system som tydeliggjør hvordan Haugalandsløftet henger sammen med de andre tingene kommunene gjør. Felles minimumskrav for hva en kommune må ha på plass?(Eks. kan være ressursteam på hver bhg/skole, plan for det kommunale arbeidet, sette i system, bruke egenvurderingen) Lage kriterier for vellykket gjennomføring av Haugalandsløftet Felles rapporteringmal. Rapportering 2 ggr/år? Felles forståelse av prosesser som virker

11 Utfordringer Tydeliggjøre pådriverrrollen i interkommunal gruppe og kommunal gruppe. Ansvar og oppgaver. Kommunene har selv ansvar for å bruke mulighetene i Haugalandsløftet. Fokus på prosjektgrupper på enhetsnivå? Delekultur

12 Planer 2013 Planleggingsdag for lærere 28.1.13
MI til 130 ansatte fagfolk i kommunene (førskolelærere, lærere og andre som jobber med barn og unge i kommunen) NAFO – hvordan bruke mulighetene til felles kompetanseheving? Karlstadmodellen? – etablere nettverk i samarbeid med Statped og ressurspersoner i kommunene?

13 2013 forts. SePU – barnehageprosjekt er mulig dersom kommunene vil. Hvordan trives barn i barnehage. Veiledning til personalet. SePU – PPT inviteres til fagsamling sammen med PPT i Lillehammer og Østre Toten. Gode prinsipper for undervisning, modell for veiledning, refleksjon over PPT som aktør, forskning om utviklingsarbeid i skolen m.m.

14 2013 forts. Drøfte med HSH: Matematikkprosjekt?
Spes.ped fortsatt i fokus Master? Tverrfaglighet

15 2013 forts. Rikke Lassen Kurs i tverrfaglig samarbeid - i ly eller lys av taushetsplikten - Tilbud via KoRus Vest BTI - Visjon om at modellen skal brukes i alle kommunene i Haugalandsløftet. Erfaringsseminar neste år? Begynne med 3 nye kommuner? Mange muligheter for erfaringsdeling. Barn av psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre? Symptomer på rus?

16 2013 forts. Foreldrerepresentant i de kommunale gruppene. Hvordan legge til rette for det? Foreldrekurs? Hva kan kommunene tilby foreldre som strever i foreldrerollen?

17 2013 forts. Analysekompetanse – f.eks. oppfølging av bruk av Vokal. Systematikk. Hvordan tilrettelegge i klasserommet – se på de praktiske og fysiske forutsetningene for læring. Noe kan legges til pl.l.dag for de mange, andre kurs må tilpasses nøkkelpersoner. Spre informasjon om hvordan kommunene kan bruke tilbudene i Haugalandsløftet.


Laste ned ppt "Styringsgruppemøte Borgøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google