Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisk og miljøvennlig drift av skip 25.-26. januar 2000, Ingeniørenes Hus, Oslo Royal Norwegian Ministry of the Environment Nye og kommende regler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisk og miljøvennlig drift av skip 25.-26. januar 2000, Ingeniørenes Hus, Oslo Royal Norwegian Ministry of the Environment Nye og kommende regler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisk og miljøvennlig drift av skip 25.-26. januar 2000, Ingeniørenes Hus, Oslo Royal Norwegian Ministry of the Environment Nye og kommende regler på miljøsiden - nasjonalt og internasjonalt Sveinung Oftedal Miljøverndepartementet

2 Royal Norwegian Ministry of the Environment Prosesser for en ny politikk 3Ny politikk legges alltid frem for Stortinget i meldinger proposisjoner (lovendringer eller budsjett) 3Miljøvernpolitikken er inndelt i resultatområder 3Mål- og resultatstyringssystem Strategisk hovedmål Nasjonale resultatmål og indikatorer Miljøvernforvaltningens arbeidsmål og indikatorer Myndighetsansvar for skipsfart og miljø. Miljøverndepartementet har politisk ansvar Sjøfartsdirektoratet (internasjonal og nasjonal oppfølging )

3 Royal Norwegian Ministry of the Environment Prosesser for en ny politikk - internasjonalt IMO

4 Royal Norwegian Ministry of the Environment Mulighetene i ulike organer IMO - Utarbeider regler, koder og resolusjoner Norske interesser skal primært søkes løst gjennom IMO Norske regler baserer seg på IMO regler Flaggstatenes oppfølging varierer Nordsjøsamarbeidet Politiske deklarasjoner Krever internasjonal og nasjonal oppfølging EU Koordinerer synspunkter Tiltar seg en rolle på virkemiddelsiden (direktiver, suppl.) PMOU Samarbeid mellom 18 land om havnestatskontroll

5 Royal Norwegian Ministry of the Environment Internasjonalt havmiljøsamarbeid Utslipp fra skip Dumping av avfall til havs Utslipp av miljøgifter ÕIMO  FN/UNEP Globalt Regionalt Utslipp fra landbaserte kilder Utslipp til luft Olje- og kjemikalieuhell Nordsjøsamarbeidet - 1984 Bremen- 1987 London - 1990 Haag- 1995 Esbjerg - 1997 Bergen- 2002 Norge  OSPAR  FN/Europa  Bonnavtalen (Nordsjøen)

6 Royal Norwegian Ministry of the Environment Et helhetlig rammeverk for miljø Utslipps- og designkrav (MARPOL og SOLAS) Beredskapssamarbeid Ansvar og erstatningsregime Kontroll, overvåkning Etterforskning og straffeforfølgning Økonomiske incentiver Markedsmakt

7 Royal Norwegian Ministry of the Environment Hva er oppnådd OILPOL 1954 Forurensningskonvensjon som regulerte utslipp av olje fra skip MARPOL 73/78 Annex IRegler om hindr. av oljeforurensning Annex IIRegler om hindr. av forurensning fra kjemikalier i bulk Annex IIIRegler om hindr. av for. av skadelige stoffer i pakket form Annex IVRegler om hindr. av kloakkforurensning Annex VRegler om hindr. av søppelforurensning Annex VIRegler om hindr. av luftforurensning PMOU OPRC äTorry Canyon 1967 äAmoco Cadiz 1978 äExxon Valdez 1989

8 Royal Norwegian Ministry of the Environment Hovedutfordringer for skipsfarten - Klima Kyotoprotokollen 3Landene skal gjennom IMO etterstrebe begrensninger eller reduksjoner i klimagassutslipp fra marin bunkersolje 3Skipsfartens andel av de globale utslippene beregnes (ca. 2%) 3Rapportering IMO 3Skal vurdere hvilke reduksjonsstrategier som er best egnet for skipsfarten 3Skal samarbeide med FNs klimasekretariat for å utveksle informasjon 3Studie som ser på tekniske og operasjonelle reduksjonsmuligheter og egnede virkemidler (MARINTEK, DNV, Carnegie Mellon University). Norge er bidragsyter.

9 Royal Norwegian Ministry of the Environment CO 2 FAKTOR: N = Maskinerieffekt B SP = Spesifikt forbruk T = Tonnasje (NT/BRT) V = Prøveturshastighet K = Konstant Beregning av skips energieffektivitet

10 Royal Norwegian Ministry of the Environment Skip har ulik energieffektivitet

11 Royal Norwegian Ministry of the Environment Eksempel på CO2 kurve

12 Royal Norwegian Ministry of the Environment Skipsfartens utfordringer - Utslipp til luft Problem: Forsuring av ferskvann og jordsmonn. Tretten ganger mer kostnadseffektivt å gjennomføre tiltak på skip (EU) Vegetasjonsskader ved danning av bakkenært ozon Nedbryting av ozonlaget Diverse utslipp ved bruk av incineratorer Dårlig bunkersolje kvalitet (utslipp, maskinhavari, arbeidsmiljø) Svar: Nytt IMO regelverk vedtatt i 1997 (MARPOL vedlegg VI) Regulerer Ozonnedbrytende stoffer, SOx, NOx, VOC, incineratorer, bunkerolje. Løsning: Må få regelverket i kraft og dernest forbedret Nordsjøen som SOx Emission Control Area

13 Royal Norwegian Ministry of the Environment Skipsfartens utfordringer - Helse- og miljøfarlige kjemikalier Marpol 73/78 Annex II og III 3Annex II revideres 3Nordsjøen som special area? 3Nordsjølandene ønsker hormonhermende egenskaper som vurderingskriteruim ved kategorisering av Annex II- stoffer Forbud mot påføring av TBT-holdig bunnstoff fra 1. januar 2003 3Resolusjon som er godtatt av IMOs miljøkomite 3Juridisk instrument er under utarbeidelse 3Skal inkludere system for vurdering av alternativer Hvordan implementere det produktorienterte miljøvernet

14 Royal Norwegian Ministry of the Environment Skipsfartens utfordringer - Vern av biologisk mangfold Kjent historisk fenomen Ukontrollerbare konsekvenser Problemer i USA, Canada, Australia, Japan og andre områder Mål om bindende IMO-regelverk: 3Forslag om at alt ballastvann skal skiftes ved hver “deep sea voyage”. 3Norge foreslår at risikoregioner defineres, og at dette danner utgangspunktet for krav. Prosjekt om inkompatibilitetsatlas. 3Renseteknologi testes.

15 Royal Norwegian Ministry of the Environment Utfordringer for skipsfarten - opphugging av skip 90 % av alle skip skrotes i India, Bangladesh, Pakistan, Kina. Sterk økning i skip som hugges de kommende årene Mange miljøfarlige stoffer følger skipet. (Asbest, PCB, olje, tungmetaller) Uverdige forhold på opphuggingsstedene Regler eksisterer (Baselkonvensjonen/EØS) Mer dekkende regler diskuteres (IMO, EU, Basel) Norge tar ansvar Rederiforbundet tar ansvar Alang, India Foto: Håvard Bjelland, Bergens Tidende

16 Royal Norwegian Ministry of the Environment Utfordringer for skipsfarten - opphugging av skip Foto: Håvard Bjelland, BT

17 Royal Norwegian Ministry of the Environment Hovedutfordringer - Oppsummering Miljøkrav 3Er innført 3Kommer på flere områder 3Styrken i kravene vil øke 3Krav stilles av flere (myndigheter, marked, opinion) Skipsfarten nå inne i et avgjørende tidsskille. 3Må redusere de “gamle” problemene. 3Er på veg inn i de nye (hurtiggående skip). De skipene som bygges de kommende ti årene vil avgjøre om skipsfarten vil gå fra å være en miljøvinner til å være en miljøtaper. Det “bærekraftige skipet”. Når kommer det?


Laste ned ppt "Økonomisk og miljøvennlig drift av skip 25.-26. januar 2000, Ingeniørenes Hus, Oslo Royal Norwegian Ministry of the Environment Nye og kommende regler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google