Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid
Sandefjord VGS - Visjon: Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid Hovedmål Resultatmål Kriterier for måloppnåelse Kritiske suksessfaktorer 1. SVGS skal være hovedaktør for læring og dannelse 1.1 SVGS skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Signifikant økning i levekårsindeksen innen 2013 Miljøvennlige tiltak i drift. Skolen inngår samarbeidsrelasjoner med kommunen med sikte på å forbedre levekårene Dobbeltsidig som standard på kopimaskiner Utnytte digitale ressurser.Kritisk vurdering av hva som skal printes ut. 1.2.Skolen skal ha både brede og spesialiserte pedagogiske tilbud. Skolens studietilbud matcher søkernes ønsker Skolen har gode tilbud til marginale grupper Visjon og verdidok må være del av alle strategiske vurderinger Et godt samarbeid/dialog med U- Skolene Hensiktsmessig organisering Skolen må inneha kompetanse som imøtekommer behovet hos elevgruppene 1.3. Framtidsretta tilbud med fokus på næringsutvikling og arbeidsmarked Andel elever med fagbrev som får jobb. Antall elever med lærlingeplass Gode analyser av trender og samfunnsbehov Programvifte utvikles i tråd med Samfunnsbehov Avdelinger som er aktive i dialogen med næringene. 1.4. SVGS er ledende i fullført og bestått opplæring , og det skal føre til kompetansebevis for alle. Andel fullført og bestått Andel med kompetansebevis Ny prøve førstkommende høst v/stryk God underveisvurdering (2.4) Motiverende undervisning Alle elever opplever nærvær Systematisk underveisvurdering Utviklle og følge rutiner på dokumentasjon System for kompetansebevis til alle

2 Hovedmål Resultatmål Kriterier for måloppnåelse Kritiske suksessfaktorer 2. SVGS skal ha høy kvalitet på opplæringen 2.1.Elevene skal oppnå størst mulig læringsutbytte Karakterutvikling Eksamenskarakter Standpunkt God undervisning Motivasjon og arbeidsvaner Ansvarliggjøre eleven i forhold til læreplan, læreplanmål, vurderingskriterier Utvikle en ”innsatskultur” 2.2.Opplæringen skal ha tydlige læringsmål og være godt planlagt Andel lærere som bruker læringsplan Elevenes opplevde målforståelse Gode og rasjonelle planverktøy Eierskap og lojalitet Tydelige læringsmål på alle aktiviteter 2.3.Opplæringen skal tilpasset, variert og preget av godt arbeidsmiljø med tydelig klasseledelse Elevens opplevelse av utfordring / mestring. Elevenes opplevelse av variasjon i arbeidsmåter Opplevelse av tilstrekkelig arbeidsro Opplevelse av forholdet lærer og elev Fysisk læringsmiljø Elevmedvirkning Motiverende lærere Engasjerende lærere Tilpasning av mål og arbeid Fagleder som driver av didaktisk Utvikling Trykk på kompetanseutvikling og erfaringsutveksling Lærer som leder i klasserommet Respekt for andres arbeidssituasjon God åpen dialog og gjensidig respekt Godt inneklima Tilstrekkelig /riktig utstyr /materiell Funksjonelt datautstyr til alle 2.4 Alle elever skal få vite hva de har fått til og hva de må strekke seg mot. Andel elever som får regelmessig underveisvurdering Oppplevd kvalitet på underveisvurd. Ny indikator i elev und: Kriteriebassert vurd. Sluttvurdering Lojalitet til gode rutiner. Regelmessige elevsamtaler Godt kjente læringsmål (mål er under mål) Tydelige signaler om hva en god prestasjon er Elevene må oppleve vurderingen som motivasjons- og prestasjonsfremmende. Gode systemerfor dokumentasjon Gode og rettferdige kriterier God kommuinkasjon mellom lærere

3 Hovedmål Resultatmål Kriterier for måloppnåelse Kritiske suksessfaktorer 3. SVGS skal være en ressurs lokalt, nasjonalt og internasjonalt 3.1.SVGS skal være kunnskapsressurs for lokale samarbeidspartnere 3.1.1.Årlig tilbakemelding på kvalitet fra lokale samarbeidspartnere (Må defineres) Omfang av kulturaktiviteter lagt til SVGS Utarbeide evalueringsmetoder Gode utleierutiner Eteblere bevissthet rundt SVGS som lokal kulturarena 3.2. SVGS skal være kunnskapsressurs på nasjonalt nivå Skolen skal være deltaker innen nasjonal opplæringsdebatt. (Hvordan måle ?) Skolen skal delta i nasjonalt læreplanarbeid Gode kontakter mot sentrale myndigheter og andre viktige skoeaktører. Legge til rette for ansattes deltagelse 3.3.SVGS skal ha pedagogisk og kulturelt samarbeid internasjonalt Antall internasjonale kontakter Opplevd utbytte av internasjonalt Samarbeid Målt effekt av solidaritetsprosjekter Gode kontakter i de land vi samarbeider med Søke aktuelle finansieringskilder om støtte/prosjekter Utvikle finansieringskilder utenfor skolen Spre og benytte erfaringer fra det internasjonale samrbeidet Skape engasjement, og gi tilbakemeldinger internt.

4

5 Kriterier: Høy verdi Grønn Middels til høy verdi Gul +
Middels til lav verdi Gul - Lav verdi Rød

6 Levekårsindeksen: Samleindeksen uttrykker den gjennomsnittlige verdien på de sju indikatorene for levekårsproblemer og består av de sju enkeltindikatorene dødelighet, uføretrygd, attføringspenger, vold, arbeidsledige, utdanningsnivå og overgangsstønad.

7 Indeks Levekår Rogaland 3,5 Sogn og Fjordane 3,6 Akershus 4,1
Hordaland 4,2 Møre og Romsdal 4,5 Buskerud 4,7 Oppland 5,0 Sør-Trøndelag 5,2 Hele landet 5,5 Østfold 5,8 Hedmark Nord-Trøndelag Vest-Agder 6,0 Oslo Telemark 6,5 Vestfold 6,8 Nordland 6,9 Aust-Agder 7,1 Troms 7,4 Finnmark-Finnmárku 8,5

8 Indeks Rogaland 3,5 Sogn og Fjordane 3,6 Akershus 4,1 Hordaland 4,2
Indeks Rogaland 3,5 Sogn og Fjordane 3,6 Akershus 4,1 Hordaland 4,2 Møre og Romsdal 4,5 Buskerud 4,7 Oppland 5,0 Sør-Trøndelag 5,2 Hele landet 5,5 Østfold 5,8 Hedmark Nord-Trøndelag Vest-Agder 6,0 Oslo Telemark 6,5 Vestfold 6,8 Nordland 6,9 Aust-Agder 7,1 Troms 7,4 Finnmark-Finnmárku 8,5

9 2007 2000 Utdanning 0713 Sande 0,1 5,3 5,4 2 0716 Re 1,6 5,5 7,1 7 0719 Andebu -0,4 5,7 8 0728 Lardal 6 0722 Nøtterøy 0,2 6,2 6,4 4 0723 Tjøme 0,4 6,3 6,7 0714 Hof -0,6 6,1 0704 Tønsberg -0,5 7,2 0709 Larvik -0,1 0720 Stokke -1 7,3 0702 Holmestrand 7,8 7,7 0711 Svelvik -2,4 5,6 9 0701 Horten 8,2 3 0706 Sandefjord -0,9 8,5 7,6

10 Vestfold fylkeskommune - Vår 2008
1. Motivasjon Vestfold fylkeskommune - Vår 2008 Sandefjord videregående skole - Vår 2008 Nasjonalt - Vår 2008 1.1 Interesse for å lære Gul + 1.2 Motiverende lærere Gul - 1.4 Tilleggsspørsmål motivasjon 1.4.1 Instrumentell motivasjon Grønn 1.4.1 Læring gjennom samarbeid 1.4.3 Læring gjennom konkurranse 1.4.4 Innsats og utholdenhet 1.5 Tilleggsspørsmål læringsstrategier 1.5.1 Kontrollstrategier 1.5.2 Utenatstrategier Rød 1.5.3 Utdypingsstrategier 2. Miljø 2.1 Sosial trivsel 2.2 Fravær av mobbing 3. Elevmedvirkning og rådgivning 3.1 Elevmedvirkning 3.2 Elevdemokrati 3.3 Rådgivning 4.1 Kat 1. Elevens evner og forutsetninger Vestfold - Vår 2008 Sandefjord skole - Vår 2008 4.1.1 Elevsamtaler 4.2 Kat 2. Arbeidsplaner og læreplanmål 4.2.2 Kunnskap om og deltagelse i målsettinger 4.4 Kat.4 Organisering av skoledagen 4.4.1 Forholdet lærer-elev 4.4.2 Fravær av bråk og uro 4.5 Kat 5 Læringsarena og læremidler 4.5.1 Fysisk miljø 4.7 Kat 7. Vurdering 4.7.1 Underveisvurdering 5. Tilleggsspørsmål videregående skole 5.1 Programfag

11

12 Målområder Vestfold FK (Opplæring)
VA 2008 Trivsel (Fra elevundersøkelsen) Grønn Motivasjon (Fra elevundersøkelsen) Gul - Levekår (i kommunen skolen ligger) Utdanningsnivå (i kommunen skolen ligger) Underveisvurdering (Fra elevundersøkelsen) Gul + Kunnskap om mål (Fra elevundersøkelsen) Motiverende lærere (Fra elevundersøkelsen) Karakterutvikling Standpunkt Eksamen Læringstrykk i personale (Personalundersøkelse) Overgang vgs Gjennomføring vgs Rød Antall lærlinger i lære i kommunen Antall elever uten kompetansebevis i kommunen Lærertetthet Sykefravær Kompetansekartlegging

13 Målområder Vestfold FK (Opplæring)
VA 2008 Skole x Skole y Skole Z Trivsel (Fra elevundersøkelsen) Grønn Rød Gul + Motivasjon (Fra elevundersøkelsen) Gul - Levekår (i kommunen skolen ligger) Utdanningsnivå (i kommunen skolen ligger) Underveisvurdering (Fra elevundersøkelsen) Kunnskap om mål (Fra elevundersøkelsen) Motiverende lærere (Fra elevundersøkelsen) Karakterutvikling Standpunkt Eksamen Læringstrykk i personale (Personalundersøkelse) Overgang vgs Gjennomføring vgs Antall lærlinger i lære i kommunen Antall elever uten kompetansebevis i kommunen Lærertetthet Sykefravær Kompetansekartlegging

14

15 Organisering av brukere og avdelinger
Organisering av brukere og avdelinger. Det er avdelingsleder/rektor som legger inn info.

16 Rettighetsstyring

17 Modul 1: Analyse av sammenhenger er gjort direkte i portalen
Rapportering skjer direkte pr. web Anonymitet ivaretas automatisk

18 Modul 2: Sentrale effektmål og lokale prosessmål Added value

19 Hvor skal vi?

20

21

22 Konklusjon Vi kan levere et kvalitetssystem som:
Synliggjør skoleeiers mål og måloppnåelse Håndterer skoledefinerte mål, med lokal beskrivelse av kriterier for god måloppnåelse Håndterer mål som er mer kvalitative prosessbeskrivelser (prosessmål) Motiverer til tiltak på skole/avdeling/teamnivå Er et styringssystem/dokumentasjonssystem for aktiviteter som begrunnes i lokale mål og ikke bare en måling av om sentrale mål oppnås


Laste ned ppt "Mangfold og muligheter – Hvor kunnskap og trivsel former din framtid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google