Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn, herunder tematilsyn vedrørende revisorskifter Anne Merethe Bellamy 22. november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn, herunder tematilsyn vedrørende revisorskifter Anne Merethe Bellamy 22. november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn, herunder tematilsyn vedrørende revisorskifter Anne Merethe Bellamy 22. november 2010

2 Revisors rolle Revisors rolle som tillitsperson for kapitalmarkedet, eiere, ansatte, offentlige myndigheter og kreditorer er fundamentalt, også fra tilsynsperspektiv. Revisorloven § 1-2: Revisor er allmennhetens tillitsperson Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

3 Revisors rolle styrkes
Noen lovendringer i 2010: Nummererte brev om ansvar til styremedlemmer (revl. § 5-4, jf. § 5-2) Krav om årlig møte mellom styret og revisor (revl. § 2-3) Revisors bekreftelse – redegjørelse om foretaksstyring (revl. § 5-1 og § 5-6) Høyesterettsdom 2. november 2010 Om revisors rolle Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

4 Revisors rolle …. Høyesterett fastslår:
Ved mangelfull revisjon og ”ren” beretning kan revisor straffes for medvirkning til avleggelse av uriktig regnskap, i tillegg til straff etter revisorloven Gjelder ikke bare oppdragsansvarlig revisor, også revisjonsmedarbeidere. Som innebærer at revisor må passe på: - god revisjonsskikk (revl. § 5-2) - nummererte brev (revl. § 5-4) - forbehold og presiseringer i revisjonsberetningen (revl. § 5-6) Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

5 Varsel om ytterligere regulering fra EU-kommisjonen
Green Paper : Audit policy – lessons from the crisis Revisors rolle, herunder kommunikasjon og ISA Uavhengighet Konsentrasjon og markedsstruktur Tilsyn med revisorer Revisjon i SMB-markedet Internasjonalt samarbeid Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

6 Revisors rolle Revisors kommunikasjon og oppfølging av rapporteringsplikter særdeles viktig Revisjonsberetningen - gir ny standardberetning god informasjon? Revisjonsberetningen – benyttes presiseringer og forbehold i tilstrekkelig grad? Nummererte brev – er terskelen for høy? Melde- og rapporteringsplikter til Finanstilsynet – er dette godt nok kjent? Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

7 Om funn og vurderinger etter tilsyn
Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

8 Noen resultater fra regnskapstilsynet
2009: 30 selskap valgt ut – flere av disse følges videre opp 24 selskaper med avvikende revisjonsberetninger (kun 9 meldinger). Alle blir fulgt opp. 12 selskaper ilagt overtredelsesgebyr for forsinket offentliggjort årsregnskap Særlig gjennomgang av verdsettelser av investeringseiendom i livselskapene – offentliggjøring av resultater før nyttår Tematilsyn i 2011: revisjon av verdsettelser Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

9 Oversikt – tilsynsaktiviteter 2010
Oppfølging etter dokumentbasert tilsyn høsten 2009 Stedlige tilsyn : Ca 30 tilsyn basert på innrapporteringer og signaler Ca 10 selskapstilsyn med ”allmenninteresse-revisorer”, herunder BDO – juni 2010 PwC – oktober 2010 Tematilsyn oppdragsvurdering, totalt ca. 30 stedlige tilsyn Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

10 Dokumentbasert tilsyn
Tilsynsmessig oppfølging: Etterutdanning – FT følger opp hver sak 131 revisorer med oppdragsansvar 28 revisorer som bekrefter opplysninger overfor off. myndigheter Rådgivningstjenester Revisorer som opplyser at det er utført tjenester til revisjonsklienter som er; verdsettelse, intern revisjon, vurdering av økonomisystemer, juridiske tjenester, rekruttering av ledere, bistand av ledelsesmessig karakter og opptrådt som prosessfullmektig, følges opp. Vilkår for godkjenning som revisjonsselskap 40 revisjonsselskap svarte at de ikke tilfredsstilte vilkårene for å være godkjent revisjonsselskap Retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll FT vil følge opp selskaper som har svart at de ikke har tilfredsstillende retningslinjer og rutiner. Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

11 Erfaringer fra stedlige tilsyn
Betydelige mangler i planleggingen av revisjonen. Revisor må f.eks. sette seg inn i eventuell særlovgivning Betydelige mangler ved revisjonen av bestemte områder – gjengangere er inntekter og varelager. Også behandling av lønn og mva. Nærstående parter er ikke vurdert eller svært mangelfullt vurdert Forutsetningen om fortsatt drift gjennomgående mangelfullt vurdert Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

12 Erfaringer fra stedlig tilsyn forts…
Risikoen for misligheter og feil mangelfullt vurdert – ofte generelt uten noen tilknytning til den revisjonspliktige Nummererte brev – sendes ikke/ følges ikke opp Revisjonsberetningen – ikke avgitt foreløpig beretning/ikke tatt inn nødvendige presiseringer og forbehold Mangelfull og svak dokumentasjon som gjør det umulig å etterprøve revisjonen Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

13 Erfaringer fra stedlige tilsyn forts…
Andre forhold: Overtakelse av oppdrag Revisors plikt til å fratre Revisors uavhengighet – fortsatt flere saker Revisor bokfører ikke eget regnskap og/eller avlegger ikke årsregnskap. Selvangivelse blir ikke levert eller leveres for sent Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

14 Eksempel…. Utdrag fra merknadsbrev:
”…har ikke tatt opp i nummerert brev … brudd på aksjeloven når det gjelder lån til aksjonær og brudd på skattebetalingsloven når det gjelder sikring av skattetrekksmidler ….har ikke presisert de samme forholdene i revisjonsberetningen ….har ikke påsett at det er gitt informasjon i note… ….har ikke kontrollert og vurdert transaksjoner med nærstående ….har ikke vurdert å si fra seg vervet som revisor” Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

15 Revisjon av stiftelser
Tematilsyn 2008/2009, Revisjon av stiftelser: - Planleggingen ”standard”, ikke tilpasset stiftelser - Kontroller i liten grad knyttet mot de særlige krav - Mangler ved uttalelser om forvaltning og utdeling - Kopi av nummerert brev ikke sendt Stiftelsestilsynet Stiftelsestilsynets tematilsyn 2009, Internkontrollen i norske stiftelser: - Betydelig underrapportering av nummererte brev? - Revisors oppfølgning av stiftelsens internkontroll? - Rev.beretningens uttalelse om forvaltningen nå i samsvar m/stiftelseslov Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

16 Revisjon av stiftelser
Samarbeid med Stiftelsestilsynet – Oppfølgning av tematilsyn med kontroll av enkeltsaker. - Gjennomgang av funn i 170 stiftelser i tematilsynet - Gjennomgang av enkeltsaker som er behandlet - Nummererte brev? Ca. 300 mottatt i 2009, årsregnskap 2008 – 1010 stiftelser m/anmerkninger - Innhente informasjon til bruk for kontroll m/revisjonen Stedlige tilsyn rettet mot revisjon av stiftelser i 2011 Avhengig av ”funn” vurderes oppfølgning også i 2012 Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

17 Selskapstilsyn Særlig innrettet mot de største revisjonsselskapere
Vurderingstemaer Revisorlovens krav Ledelse, strategi og kultur Partneropptak, evaluering, avlønning, ansvar m.v. Uavhengighet og etikk Aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag Revisjonsmetodikk, veiledning og opplæring Intern kvalitetskontroll Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

18 Selskapstilsyn Organisasjon, ledelse, kvalitetssikringssystem, retningslinjer og rutiner Kontroll av 1-3 oppdrag (børsnoterte selskaper) 2006 – 2007: PwC : Ernst & Young : Deloitte 2009 – 2010 : KPMG BDO, PwC + 8 mindre selskaper Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

19 Selskapstilsyn – noen funn
Generelt få merknader på selskapsnivå Kvalitetskontroll, jf. revl. § 5b-1, uklare retningslinjer – ”avskrift” av ISQC 1 Taushetsplikt og beskyttelse av informasjon i tilfeller med kontorfellesskap med andre Hvitvasking – utpeking av hvitvaskingsansvarlig Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

20 Selskapstilsyn – noen funn
Revisjonsbevis for inntekter i en handelsvirksomhet i stor grad basert på analyser på et meget overordnet nivå Revisor hadde lagt rapporter fra internrevisjonen til grunn for revisjonen uten at egne vurderinger var dokumentert For svak IT-revisjon av finansforetak Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

21 Tematilsyn Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

22 Tematilsyn Generell revisjonsutførelse/metodikk 1997/98
Revisjon av konsern 2001/2002 Rådgivning til revisjonsklienter 2002/2003 Revisjon av helseforetak 2004/2005 Revisjon av bank (2006) Revisjon av selskaper underlagt særlovgiving (2007) Revisjon av stiftelser (2008) Innholdet i oppdragsansvaret (2009) Aksept- og fortsettelsesvurdering (2010) Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

23 Tematilsyn 2010 - aksept og fortsettelsesvurdering
Prosess Totalt 31 stedlige tilsyn ble gjennomført Tilsynene i avslutningsfasen med utarbeidelse av endelige merknader. Dialog med DnR Samlerapport publiseres innen utgangen av 2010. Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

24 Tematilsyn forts. Funn og observasjoner: Aksept:
Ikke forespurt tidligere revisor i samsvar med revl. § 7-2. Tidligere revisor har vært upresis i sin uttalelse om det foreligger forhold som tilsier at ny revisor ikke bør påta seg oppdraget. Dette har medført at ny revisor har påtatt seg oppdrag han/hun ikke burde ha påtatt seg uten at klienten først har ordnet opp i forhold som er påpekt fra forrige revisor. Tidligere revisor har fratrådt. Ny revisor har påtatt seg oppdrag uten å sikre seg at forhold påpekt fra forrige revisor ordnes Manglende dokumentasjon av uavhengighetsvurdering. Manglede dokumentasjon for vurdering av kompetanse og kapasitet. Manglende dokumentasjon for revisjon av inngående balanse. Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

25 Tematilsyn forts. Fortsettelse:
Manglende system for å følge opp forhold som er påpekt i nummerert brev og i revisjonsberetning for forrige år. Medfører at revisor ikke undersøker om klienten har ordnet opp i påpekte forhold før ved neste års årsoppgjørsrevisjon. Revisor kommer i en situasjon med revisjonsberetninger med presiseringer og forbehold om samme problemstilling over flere år. Manglende nummererte brev. Brev bør også skrives mer presist og med klare frister for når forholdene må være brakt i orden. Konsekvenser må også fremgå av brevene. Fortsettelsesvurderingen gjøres (dokumenteres) for sent. Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

26 Eksempel… Utdrag fra merknadsbrevet:
”Bostyret viser til at revisor en rekke ganger og over flere år har påpekt kritikkverdige forhold i selskapet i nummererte brev til dets ledelse, uten at forholdene ble rettet. I revisjonsberetningene i perioden fra 2003 og til og med 2007, er det tatt inn presiseringer og/eller forbehold. Først i 2009 sa revisor fra seg oppdraget.” Finanstilsynets konklusjon: ”…avdekket betydelige svakheter ved revisjonsarbeidet……revisor ikke i nødvendig grad tatt konsekvensene av sine konklusjoner og de plikter revisor har.” Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

27 Tematilsyn forts. Fratredelse:
Fortsettelsesvurderingen gjøres for sent. Medfører at revisor ikke trekker seg. Viktig med tydelighet i kommunikasjonen Flere saker der FT konkluderer med at revisor skulle ha trukket seg fra oppdraget på et tidligere tidspunkt. Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

28 Andre tilsynssaker Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

29 Revisjon av forsikringsselskaper
Revisjon av forsikringsforpliktelser basert på uttalelse fra selskapets ansvarshavende aktuar Aktuarens rolle som ekspert og vurderingen av å benytte aktuarens arbeid som revisjonsbevis i liten grad beskrevet Ingen vurdering eller test av kontrolltiltak for å forhindre feil i beregningene. Ingen revisjonshandlinger som f. eks. stikkprøver av datagrunnlag, beregninger eller analyser FT vil sende brev til revisorer av forsikringsvirksomhet for å informere om hva som forventes av revisjon basert på uttalelser og beregninger fra aktuar. Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

30 Revisjon av kommunalt eide aksjeselskaper – ytterligere avklaring
Godkjent revisjonsselskap eid av kommuner og/eller IKS kan påta seg revisjon av selskaper eid av de samme kommunene dersom: Kommunen(e)s eierandel er 10 % eller mindre Revisjonsselskapet selv har ressurser og kompetanse Daglig leder i IKS ikke har formelle roller i revisjonsselskapet Revisjonsselskap oppfyller revisorlovens krav til styresammensetning og stemmerett Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

31 Om revisors uavhengighet
Uttalelse om ny revisors uavhengighet og betydning av rådgivning som utføres før tiltredelse som revisor Omfattende involvering og rådgivning knyttet til foretakets systemer med direkte betydning for regnskapsavleggelsen i en periode på 3 år forut for eventuell aksept som ny revisor Finanstilsynet bedt av foretaket om en vurdering i forhold til revisorlovens bestemmelser om uavhengighet - Konklusjon: revisjonsselskapet forhindret fra å påta seg oppdraget, jf. revisorforskriften § 4-4 Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

32 Innlevering til skattemyndighetene
…på vegne av oppdragsgiver ”Finanstilsynet finner at revisor har brutt revisorloven § 5-2 annet ledd, dersom revisor godkjenner vedlegg til selvangivelsen uten først å ha gjennomført kontrollhandlinger for å fastslå om den kontrollerte informasjonen er fullstendig, jf. SA 3801 punkt 28. Videre finner Finanstilsynet at revisor har brutt revisorloven dersom vedkommende unnlater å signere på oppgave uten å samtidig sende nummerert brev til klienten, jf. revisorloven §§ 5-2 og 5-4 og SA 3801 punkt 30. Ovennevnte gjelder selv om revisor på et senere tidspunkt tar stilling til en ny og fullstendig oppgave.” Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

33 Revisjonsselskapenes åpenhetsrapporter
Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

34 Åpenhetsrapporter Revl. § 5a-2: Revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal årlig avgi en rapport som minst beskriver: organisasjonsform og eierskap eventuelt samarbeid som nevnt i § 4-7 styringsstrukturen kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet og en erklæring fra styret om hvordan kvalitetskontrollsystemene har fungert og at retningslinjene har blitt overholdt tidspunktet for siste periodiske kvalitetskontroll etter § 5b-2 hvilke foretak eller konsern som nevnt i § 5a-1 som er blitt revidert av revisor siste regnskapsår revisjonsselskapets etterutdanningspolitikk regnskapsopplysninger som viser omfanget av revisjonsvirksomheten, herunder samlet omsetning fordelt på honorar for revisjon og andre tjenester godtgjørelser til eierne. Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

35 Åpenhetsrapporter (forts)
20 av 27 var avgitt da fristen for de aller siste selskapene var ute (dvs. 6 mnd. forsinkelse for flere) Varierer fra en drøy halvside til knappe 30 sider Flere er svært sjenerøse med adjektivene Flest 2009-rapporter, men en del 2010-rapporter, også med normale regnskapsår Flere gjengir kun elementene i ISQC 1 (nr. 4) Flere mangler bekreftelse om kvalitetskontroll og uavhengighet (nr. 4) Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

36 Åpenhetsrapporter (forts)
Lite bevissthet rundt hva som er kontroller etter revisorloven § 5b-2 (nr. 5) Mange rene henvisninger til forskriftens krav og få beskrivelser av overvåking av etterutdannelse (nr. 7) Svært stor variasjon i beskrivelse av godtgjørelse til eierne (nr. 8) Flere mangler signatur Når selskapet ikke lenger har PIE, skal rapporten ligge ute til nye reviderte regnskaper foreligger Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

37 Takk for oppmerksomheten.
Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn

38


Laste ned ppt "Finanstilsynets funn og vurderinger etter tilsyn, herunder tematilsyn vedrørende revisorskifter Anne Merethe Bellamy 22. november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google