Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapstilsynets erfaringer og observasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapstilsynets erfaringer og observasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapstilsynets erfaringer og observasjoner
Nina Servold Oppi 25. september 2008

2 Agenda Kort om regnskapstilsynet Saker i 2007/2008
Endringer som følge av ny vphl Saker i 2007/2008 FAST AGR Andre saker Foreløpige inntrykk 2007 årsregnskaper

3 Regnskapstilsynet ”Kredittilsynet fører kontroll med at årsregnskap, årsberetning, halvårsregnskap og annen finansiell rapportering fra utstedere fra omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS, er i samsvar med lov eller forskrift. … Kontroll etter dette ledd føres med den finansielle rapporteringen til utstedere som har Norge som hjemstat” (vphl § 15-1, 3.ledd)

4 Ny vphl - hjemstat og vertsstat
Norge er hjemstat for Utstedere fra EØS med forretningskontor i Norge Eks; StatoilHydro, Telenor, Yara, Orkla, DnbNor etc Utstedere fra land utenfor EØS (Hvis de ikke har et annet EØS land som hjemstat, noe som kun er aktuelt hvis notert på børs i flere EØS land) Eks: Seadrill, Frontline, RCCL, Star Reefers, Subsea 7 Norge er vertsstat for Utstedere fra annet EØS-land. Eks: Funcom (Nederland), Stolt-Nielsen (Luxemburg), Deep Sea Supply (Cyprus) NB: Ulike kapitler i vphl har ulikt virkeområde!

5 Ny vphl - diverse nytt 4 mnd frist for offentliggjøring av årsregnskapet (vphl § 5-5) Gjelder både aksjeutstedere og obligasjonsutstedere Årsregnskapet må lagres i den offisielle lagringsmekanismen (OAM) Link ikke tilstrekkelig Her syndes det en del! Ikke nødvendig å sende års- og delårsrapporter til kredittilsynet hvis lagring i OAM er gjennomført Unntak: foretak med konsesjon fra Kredittilsynet

6 Fast Search & Transfer ASA
FAST avla i 2008 nytt årsregnskap for 2006 (musd) 2006 oppr 2006 rettet Inntekter 163 134 Resultat 3 -38 Egenkapital 417 352

7 FAST Endringene en konsekvens av retting av flere ulike forhold.
Kredittilsynet kontroll omfattet opprinnelig Inntektsføring av MoU-er Aksjekjøpsprogram med rabatt (ESPP) Kredittilsynet ble i løpet av prosessen klar over andre transaksjoner, hvis regnskapsmessig behandling ble rettet, og ble holdt orientert om foretakets undersøkelser av disse. Kredittilsynet har anmeldt FAST for mulig brudd på regnskapsloven og bokføringsloven

8 FAST – Inntektsføring av MoU-er
Foretok inntektsføring av MoU-er fram til og med 1. kvartal 2007. I årsregnskapet for 2006 er inntektsføring foretatt hvis Lisensavtale er signert før fastsettelse av regnskapene (mars 2007), eller Det var innehentet tilleggsbekreftelse Opphørte med bruk av MoU-er 2. kvartal 2007 For å øke effektivitet i forretningsprosessene Redusere ”days sales outstanding”

9 Fast – inntektsføring av MoU-er
MoU-avtalen: Avtale om å ”commence good faith negotiation” Inneholdt hovedvilkårene i avtalen (produkt, pris) Innehold en bestemmelse om at hvis avtale ikke var inngått en en fastsatt dato, ”for any reason whatsoever”, har partene ingen ”liability vis-a-vis the other for any claim relating to this MoU”. Tilleggsbekreftelsen ”(Firm name) confirmes that signing the MoU on (date), (firm name) acknowledges that FAST has delivered and installed (products) by suct date. Furthermore, the signing of the MoU (date), established an obligation for (firm name) to FAST into the amount of (amount) for this product(s). ”

10 FAST – inntektsføring av MoU-er
Rettsgrunnlag Foretaket har overført det vesentligste av risiko og avkastning til kjøperen (IAS a)) Det er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte foretaket (IAS d)) I de fleste tilfeller vil overføring av risiko og avkastning knyttet til eierskapet være sammenfallende med overføring av de juridiske rettighetene til eller fysisk overlevering til kjøper (IAS 18.15) Også Appendiks til IAS 18 relevant

11 FAST – Inntektsføring av MoU-er
FASTs vurderinger Etablert praksis med levering før eller på tidspunkt for signering av MoU Skriftlig salgsavtale ikke vilkår for inntektsføring MoU-ens ”angre” bestemmelse en formalitet ”Substance over form”, jf rammeverket § 35 Realiteten er at MoU-en dokumenterer en felles forståelse av vilkårene, og er et bevis på substansen i avtalen 99 % av alle MoU-er ender i en endelig salgsavtale Ikke forskjell å inntektsføre MoU-er og det å inntektsføre et salg med returrett (jf IAS 18.17)

12 FAST – inntektsføring av MoU-er
Kredittilsynets vurderinger Normalt rettslig vurdering av kjøpstidspunktet (IAS pluss appendiks) Ingen juridisk bindende avtale, ingen rettslige krav oppstått ”Angre” bestemmelsen er reell Enkelte MoU-er har ikke resultert i endelig avtale Antallet som trekker seg vil kunne variere med markedssituasjonen Var i tillegg til de 1 % FAST viser til, en enkeltstående MoU av vesentlig verdi inngått i q4 2006 Kunden gis ved installering kun rett til å bruke programvaren i en begrenset periode

13 FAST – inntektsføring av MoU-er
Kredittilsynets konklusjon Verken formalitet eller realitet i MoU-en av en slik art at det vesentligste av risikoen er overført til kjøperen. Signert avtale eller tilleggsbekreftelse i neste periode endrer ikke konklusjonen Vilkårene må være oppfylt på balansedagen MoU-en eneste som er signert per årsskifte

14 FAST - ESPP Tre ulike ESPP-planer i 2006 Plan #1 og #3 Plan # 2
Ett års spareplan hvor ansatte ble trukket et fast beløp i lønn hver mnd Sparebeløp satt inn på separat konto Etter ett år kunne den ansatte benytte sparebeløpet til å kjøpe aksjer 15 % rabatt på det laveste av kursen ved oppstart og utløp av spareperioden. Plan # 2 Ett års spareplan Ett begrenset beløp spart ved oppstart 30 % rabatt på det laveste av kursen ved oppstart og utløp av spareperioden

15 FAST - ESPP FASTs vurderinger
Fremtidig aksjekurs og antall aksjer den ansatte kan kjøpe er ukjent. Mente VV ikke kan fastsettes pålitelig Benyttet egenverdimetoden (jf IAS 2.24)

16 FAST - ESPP Kredittilsynets vurdering
VV kan beregnes pålitelig. En mulig verdsettelsesmetode er beskrevet i US GAAP FAS 123 Appendiks A FTB 97-1 Accounting for Statement 123 for Certain Employee Stock Purchase Plans with a lock-back option Programmene skal verdsettes til VV (IFRS 2.11) FAST beregnet forskjellen mellom bruk av egenverdi og VV til å være uvesentlig Kredittilsynet tok det til etterretning

17 AGR - virksomhetssammenslutninger
AGR hadde gjennomført flere vesentlige oppkjøp i 2006 og første halvår 2007. To problemstillinger Fastsettelse av anskaffelseskost Betinget vederlag med utsatt oppgjør Vederlag betinget av fremtidig tjenesteytelser Allokering av anskaffelseskost

18 AGR – fastsettelse av anskaffelseskost – betinget vederlag
To av oppkjøpene innehold et betinget vederlag innregnet i anskaffelseskost til nominell verdi (udiskontert) Utbetaling 1-3 år frem i tid Anskaffelseskost er VV av vederlag på byttetidspunktet (IFRS 3.24) Utsatte komponenters verdi skal diskonteres (IFRS 3.26) IFRS 3.26 inkluderer etter Kredittilsynets vurdering betingede vederlag AGR enig i at betingede vederlag skulle vært neddiskontert.

19 Betinget vederlag (”holdback amount”) inkludert i anskaffelseskost.
AGR – fastsettelse av anskaffelseskost – vederlag betinget av fremtidig tjenesteytelser Betinget vederlag (”holdback amount”) inkludert i anskaffelseskost. ”Holdback amount” utbetales etter 3 år på betingelse av Alle tidligere eiere må bli i virksomheten i hele 3 års perioden Unntak ved død/uførhet Beløpet fordels likt på de tidligere eierne Enkelte eventuelle erstatningsbetingede forhold kan komme til fratrekk i ”holdback amount”.

20 AGR – fastsettelse av anskaffelseskost – vederlag betinget av fremtidig tjenesteytelser
Vederlaget må splittes i komponenter hvis nødvendig for å reflektere substansen Kun vederlag for oppkjøpt virksomhet inngår i anskaffelseskost iht IFRS 3.24 Hvis (del av) vederlaget er å anse som vederlag for fremtidige arbeidstjenester, vil denne komponenten falle utenfor virkeområdet til IFRS 3 IAS 19 eller IFRS 2

21 Indikatorer på at betinget vederlag er lønn, vil for eks kunne være
AGR – fastsettelse av anskaffelseskost – vederlag betinget av fremtidig tjenesteytelser Indikatorer på at betinget vederlag er lønn, vil for eks kunne være Sammenheng mellom utbetaling av det betingede vederlaget og lengden av ansettelsesperioden Lønnsreduksjon AGR enig i det prinsipielle Sammenheng mellom vederlag og fremtidig ansettelse en indikator, men ikke forskjell i lønnsnivå før og etter oppkjøpet ”Holdback amount” ikke vederlag for fremtidige tjenesteytelser Kredittilsynet tok AGRs redegjørelse til etterretning

22 AGR – allokering av anskaffelseskost
To oppkjøp i 2006 Reservoar Evaluation Services AS (”Res”) Ansk.kost 153 mnok Merverdier 124 mnok 9 % av merverdier allokert til immaterielle eiendeler Peak Group Ltd (”Peak”) Ansk. kost 342,5 mnok Merverdier 304 mnok 14 % av merverdier allokert til immaterielle eiendeler Goodwill grunnet menneskelig kompetanse samt synergier.

23 AGR – allokering av anskaffelseskost
Res og Peak hadde kunderelasjoner som det ikke var allokert verdi til Kundene var bestående kunder av AGR AGR skulle ikke videreføre forretningsmodellen til RES AGR hadde derfor ikke betalingsvillighet for disse kundene.

24 AGR – allokering av anskaffelseskost
Kredittilsynets vurdering Virkelig verdi er det beløp kjøperen ville betalt i en armlengdes transaksjon mellom villige kjøpere og selgere (IFRS 3B.16g, samt IAS 38.40). Ikke virksomhetsspesifikk AGRs allokering ikke basert på VV slik definert i IFRS 3 Kredittilsynet varslet pålegg om å utføre ny PPA Foretaket innrettet seg i samsvar med varsel 40 mnok av merverdier ble allokert til kunderelasjoner

25 Andre saker avsluttet i 2007/2008
Telenor Avskrivning av kunderelasjoner Teekay Beregning av resultat per aksje Melhus sparebank Noteopplysninger om ”off-balance sheet” finansielle eiendeler

26 Foreløpige inntrykk 2007 årsregnskaper
Mangelfull informasjon om finansielle instrumenter (IFRS 7) Manglende informasjon om styring av egenkapital (IFRS 1.124) Mangler i opplysninger om nedskrivning av goodwill (IAS ) Mangler i opplysninger om virksomhetskjøp (IFRS 3.67) Forutsetninger for virkelig verdi av investeringseiendommer (IAS d))

27 Foreløpige inntrykk 2007 årsregnskaper
IAS og IAS 1.116 Egenkapitaloppstilling (IAS 1) Flere mangler informasjon om beholdning av egne aksjer (IAS 32.34) Utgifter ved børsnotering og samtidig emisjon (IAS og 32.38) Manglende begrunnelse for innregning av utsatt skattefordel (IAS 12.82)

28 notezzz of the annual report of 2007


Laste ned ppt "Regnskapstilsynets erfaringer og observasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google