Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Basel II – Formål og hovedprinsipper Styreseminar Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank, Tysnes Sparebank og Fjaler Sparebank Bergen, 13. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Basel II – Formål og hovedprinsipper Styreseminar Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank, Tysnes Sparebank og Fjaler Sparebank Bergen, 13. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Basel II – Formål og hovedprinsipper Styreseminar Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank, Tysnes Sparebank og Fjaler Sparebank Bergen, 13. april 2007 Gunnar Thorsteinsen og Irene Støback Johansen

2 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 2 Nye forskrifter om kapitaldekning Finansdepartementet fastsatte 14.12.2006 ny forskrift om kapitalkrav –Forskriften er i hovedsak i samsvar med Kredittilsynets forslag av 3. mai 2006 –Gjelder for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.m. –Institusjonene kan velge å benytte tidligere kapitaldekningsregler i 2007. De fleste sparebanker vil benytte overgangsordningen i hele eller deler av 2007 Forskriften gjennomfører rådsdirektiv 2006/48/EC og 2006/49/EC Direktivene er basert på den nye Baselakkorden fra juni 2004 (revidert juni 2006)

3 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 3 Formål og hovedprinsipper Styrke stabiliteten i det finansielle system Mer risikofølsomme kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet

4 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 4 De tre pilarene Pilar 1 - Nye minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2 - Krav til vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging Pilar 3 - Markedsdisiplin - krav til offentliggjøring av informasjon

5 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 5 Oversikt over nye kapitaldekningsregler

6 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 6 Pilar 2 – Overgangsbestemmelser Kapitalkravsforskriften gir adgang til å utsette overgangen til nytt regelverk til 2008. Dette innebærer at institusjonen kan benytte dagens regelverk til å beregne minimumskapitalkravet i 2007 130 Basel I banker i 2007 5 IRB banker 4 Basel II banker Institusjonene kan bruke 2007 til å forberede seg til å oppfylle kravene i Pilar 2, dvs. etablere en prosess for å vurdere sin risikoprofil og tilhørende kapitalbehov

7 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 7 Pilar 1 – Minimumskrav til ansvarlig kapital Kapitalkravet på 8 % beholdes og regelverket for hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne, endres i liten grad. –Pågående arbeid i EU om å endre reglene for ansvarlig kapital og store engasjementer De store endringene ligger i hvordan en beregner kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko. Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i noen grad av forslaget. Nytt kapitalkrav for operasjonell risiko medfører lavere kapitalkrav for kredittrisiko

8 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 8 Pilar 1 – Kredittrisiko Metoder under kredittrisiko: –Standardmetoden –Interne målemetoder (IRB) Proporsjonalitetsprinsipp –Enklere metoder for mindre institusjoner –Avanserte metoder for større institusjoner Insentivstruktur –Insentiv til bedre risikostyring gjennom noe lavere kapitalkrav (i avanserte metoder)

9 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 9 Virkning på pilar 1-kravetI Det legger en åpning for redusert kapitalkrav dersom mer avanserte metoder benyttes (mest betydningsfullt er modellene for kredittrisiko-IRB) Kapitalkravet for kredittrisiko på engasjementer vil avhenge av estimering av PD, LGD, EAD og M Pilar III vil sette krav til åpenhet rundt estimeringen Utenlandske filialer i Norge vil kunne benytte IRB- tillatelser fra hjemlandet (tilsyn med filialer er hjemlandets oppgave)

10 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 10 Virkningen på pilar 1-kravetII Lettelser i kapitalkrav for banker både i standardmetoden og IRB –Gjennomsnittlig redusert kapitalkrav i standardmetoden på 10-12 %. Anslag for enkeltbanker antas å ligge i intervallet 5-20 % –For IRB-bankene kan kapitalkravet reduseres med 35-45 %. Anslaget beregner ikke virkningen på ansvarlig kapital. Utslagene vil også avhenge av Kredittilsynets endelige behandling av søknadene Begrenset reduksjon i minimumskravet for IRB- institusjoner i 2007-2009 –I 2007 skal nivået på ansvarlig kapital minst utgjøre 95 % av minimumskravet etter gjeldende regler. I 2008 og 2009 er kravet henholdsvis 90 % og 80 % –Gulvene vil være det faktiske minimumskravet i 2007-2009 for IRB-bankene

11 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 11 Virkningen på pilar 1-kravetII Reduksjonen i kapitalkravet for banker som benytter standardmetoden antas å være større enn for banker som benytter IRB i 2007. I 2008 antas noenlunde lik reduksjon Faktisk kapitalisering av bankene vil avhenge av pilar 2 –Risiko som ikke fanges opp i pilar 1 –Ratingbyråenes vurdering –Kredittilsynets vurdering

12 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 12 Standardmetoden for kredittrisiko Engasjementskategorier Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjoner Massemarked Boliglån Næringslån Forfalte (misligholdte) Høy-risiko Obligasjoner med fortrinnsrett Verdipapirfond Øvrige engasjementer

13 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 13 Standardmetoden Bruk av eksterne ratinger Det åpnes for bruk av godkjente ratingbyråer for å fastslå risikovektene. KT har tillatt at ratinger fra Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch kan benyttes til å fastsette risikovekter De fire risikovektklassene 0, 20, 50 og 100 prosent beholdes. For debitor med svakest rating innføres en ekstra risikoklasse på 150 prosent (12 prosent kapitalkrav). Ratingklasser i forskriften relateres til ekstern rating i rundskriv 6/2007 Hvilken rating som skal benyttes når det foreligger flere ratinger er beskrevet i forskriften

14 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 14 Standardmetoden Bruk av eksterne ratinger Ratinger av kredittkvalitet kan benyttes for å fastsette risikovekten for: –Stater og sentralbanker –Foretak (herunder forsikringsselskaper) –Andeler i verdipapirfond –Multilaterale utviklingsbanker

15 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 15 Standardmetoden Engasjementer med kommuner, institusjoner og offentlig eide foretak Engasjementer med kommuner og institusjoner risikovektes vanligvis en risikoklasse svakere enn statens rating Utenlandske kommuner og institusjoner kan heller ikke tilordnes risikovekt basert på rating Selskaper der staten har et ubegrenset ansvar for selskapet forpliktelser risikovektes som stat. Andre foretak kan tilordnes risikovekt basert på rating

16 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 16 Standardmetoden Boliglån Risikovekten for lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80 pst. av forsvarlig verdigrunnlag reduseres fra 50 pst. til 35 pst. Grensen for godt sikrede lån med pantesikkerhet i fritidseiendommer reduseres fra 80 pst. til 60 pst. Lån utover grensene kan inngå i massemarkeds- porteføljen med 75 pst. risikovekt etter nærmere regler

17 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 17 Standardmetoden Boliglån Lån med pantesikkerhet i borettslags felleseiendom omfattes av bestemmelsen om lavere risikovekt (35 %). Byggelån og lån med pant i utleiebolig omfattes ikke Lån med pantesikkerhet i bolig på landbrukseiendom omfattes av bestemmelsen om lavere risikovekt når det i taksten er beregnet hvor stor del av den samlede verdien som utgjøres av boligen. Verdien av næringsdelen av eiendommen kan ikke inngå

18 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 18 Standardmetoden Massemarkedsporteføljen Diversifiseringskrav: Motpart er en enkeltperson eller et mindre foretak Mindre foretak defineres som foretak med under 20 årsverk Grense for samlet engasjement med en motpart på 0,2 pst. av samlet portefølje Beløpsgrense for samlet engasjement på 1 million EURO Omsettelige verdipapirer kan ikke inngå

19 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 19 Standardmetoden Massemarkedsporteføljen Diversifiseringskrav fortsetter: Engasjementet skal være ett av et stort antall engasjementer med tilsvarende egenskaper Porteføljen skal være tilstrekkelig diversifisert slik at risikoen er betydelig redusert Institusjonens styre skal gi retningslinjer for diversifiseringen

20 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 20 Standardmetoden Massemarkedsporteføljen Diversifiseringskrav fortsetter: De lavere kapitalkravene for mindre foretak i massemarkedsporteføljen er svakt underbygget Kredittilsynet tilrår at institusjonene viser varsomhet med hensyn til å inkludere mindre foretak i massemarkedsporteføljen

21 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 21 Standardmetoden Høy-risiko engasjementer Høy-risiko engasjementer omfatter ansvarlig kapital i: Såkornfond/selskaper Venturefond/selskaper Selskaper som såkornfond/selskaper og venturefond/selskaper investerer i Oppkjøpsfond/selskaper (Private Equity-fond/selskaper) Eiendomsutviklingsselskaper Risikovekt er 150 pst.

22 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 22 Standardmetoden Forfalte engasjementer Et engasjement skal risikovektes som forfalt når en termin ikke er betalt innen 90 dager Risikovekten for den usikrede delen av forfalte engasjementer skal være 150 pst. Risikovekten reduseres til 100 pst. hvis nedskrivningen utgjør minst 20 pst. Risikovekten for den sikrede delen av forfalte engasjementer med pant i fast eiendom skal være 100 pst.

23 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 23 Standardmetoden Andeler i verdipapirfond Andeler i verdipapirfond som er ratet av godkjent ratingbyrå, kan gis risikovekt ut fra ratingen. Det er bare ratinger av kredittkvalitet som kan benyttes. Ratinger av avkastning i forhold til risiko og vurderinger av forvalteren (Fund Management Rating) omfattes ikke. Ved beregningen av risikovekt for andeler i verdipapirfond kan det beregnes en gjennomsnittlig risikovekt ut i fra fondets eiendeler etter nærmere regler Eksempler på ratinger som ikke kan benyttes : S&P Fund Management Rating

24 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 24 Sikkerheter under standardmetoden Finansielt pant Garantier og kredittderivater Pant i livsforsikringspoliser Motregning av innskudd og utlån Motregning av gjenkjøpsavtaler, lån av finansielle instrumenter og varer og verdipapirfinansiering Pant i boligeiendom er behandlet som egen engasjementskategori

25 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 25 Spesielt om finansielt pant Åpner for anerkjennelse av flere typer finansielt pant enn under Basel I (flere typer under avansert enn under enkel metode) To metoder – enkel eller avansert metode –Enkel metode tilsvarer metoden under Basel I –Avansert metode –to måter å justere panteverdien: Faste volatilitetsjusteringer (oppgitt i forskift) Egne estimater Intern modell for gjenkjøpsavtaler m.m.

26 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 26 Forskriftens behandling av sikkerheter Kapittel 17: –Spesifiserer generell krav til håndtering –Spesifiserer hvilke typer sikkerheter som kan benyttes –Spesifiserer kravene som stilles til de ulike sikkerhetene som kan benyttes Kapittel 18: –Beregning av effekten av sikkerhetene

27 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 27 Beregning av effekten av sikkerheter Pant i innskudd o.l., livsforsikringspoliser, motregning av innskudd og utlån og CLN behandles som garanti Enkel metode for finansielt pant: –Nedre risikovektgrense på 20 prosent med visse unntak Garantier og kredittderivater (forutsetter standardmetoden for kredittrisiko: –Fastsettelse av sikkerhetsverdien I hovedsak justering for valuta og løpetid –Beregningsmetode Garantistens risikovekt benyttes for fullt ut sikrede engasjementer For delvis sikrede engasjementer og der tap deles pro rata benyttes en formel (§ 18-7 annet ledd bokstav b)

28 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 28 Markedsrisiko Regelverket for markedsrisiko bygger i hovedsak på CAD-forskriften Endringer i forhold til Basel I: –Utvidet definisjon av finansielle instrumenter –Mer detaljerte bestemmelser om blant annet styring og kontroll, samt verdivurdering knyttet til egenhandel –Kredittderivater kan benyttes –Nye metoder for andeler i verdipapirfond –Tilpasninger til nytt regelverk for kredittrisiko

29 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 29 Rapportering Alternativer i 2007: –Basel I (oppdatert versjon av rapport 800) –Basel II: Midlertidig rapportering –standardmetoden Midlertidig rapportering – IRB Alternativer fra 2008: –Nytt rapportsopplegg for institusjoner som benytter standardmetoden –Nytt rapportsopplegg for institusjoner som benytter IRB

30 PILAR 2

31 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 31 Pilar 2 - Hovedprinsipper Direktivkravene bygger på Baselkomiteens hovedprinsipper: 1.Institusjonene skal ha en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil, og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå => ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process 2.Tilsynsmyndigheten skal evaluere institusjonens bedømning av kapitalbehovet og dens interne kapitalvurderingsprosess og treffe tiltak om nødvendig

32 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 32 Pilar 2 – Hovedprinsipper forts. 3.Tilsynsmyndigheten skal legge til grunn at institusjonene har en kapitaldekningsgrad som ligger over minimumskravet til kapitaldekning 4.Tilsynsmyndigheten skal gripe inn på et tidlig stadium for å forhindre at kapitalen faller under det minimumsnivå som tilsynsmyndigheten mener kreves for å ivareta institusjonens risikoeksponering, og treffe tiltak dersom nivået på ansvarlig kapital ikke opprettholdes. Direktivene er gjennomført i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og kapitalkravsforskriften

33 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 33 Pilar 2 - Retningslinjer fra CEBS (Committee of European Banking Supervisors) Notat av 25. januar 2006: ”Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pilar 2” (GL03) Retningslinjene inneholder anbefaling vedrørende: 1. Intern styring og kontroll 2. Vurdering av samlet kapitalbehov 3. Tilsynsmyndighetenes oppfølging 4. Tilsynsmyndighetenes system for vurdering av institusjonenes - risikoeksponering - styring og kontroll 5. Dialogen med institusjonene 6. Bruk av tilsynsmessige virkemidler

34 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 34 Norsk regelverk - finansieringsvirksomhetsloven ● § 2–9 2. ledd – om forsvarlige styringssystemer (gjennomfører artikkel 22) § 2-9 b 1. og 2. ledd – om at kredittinstitusjoner skal ha forsvarlige og hensiktsmessige strategier og prosesser for å vurdere sitt kapitalbehov, og hvordan dette kan opprettholdes (gjennomfører artikkel 123) § 2-9 b 3. og 4. ledd – om at myndighetene skal gjennomgå og vurdere den prosess finansinstitusjonen har innført for å vurdere sitt kapitalbehov i forhold til risikoprofil (gjennomfører artikkel 124) § 2-9 b 4. ledd og i § 2-9 d – om myndighetenes sanksjonsmuligheter (gjennomfører artikkel 136)

35 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 35 Norsk regelverk Finansvl § 2-9 b En finansinstitusjon skal: –til enhver tid ha oversikt over og vurdere hvilken risiko som er knyttet til virksomheten –til enhver tid ha ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av den virksomhet institusjonen driver –skal vurdere kapitalbehovet på kort og lengre sikt og hvordan dette kapitalbehovet kan tilfredsstilles. Vurderingen av kapitalbehov skal omfatte størrelsen på, og sammensetningen og fordelingen av, kapitalen sett i forhold til arten og omfanget av den risiko som til enhver tid er knyttet til virksomheten og til den risiko som vil kunne oppstå. Kredittilsynet skal se til at de finansinstitusjoner det har tilsyn med har hensiktsmessige og klare retningslinjer og rutiner, for vurdering, styring og kontroll av risiko og kapitalbehov

36 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 36 Norsk regelverk Kapitalkravsforskriften I kapittel 47 om generelle krav til styring og kontroll omtales styrets rolle nærmere. Videre er det angitt hvilke risikoer institusjonen som et minimum skal ha retningslinjer og rutiner for å styre og kontrollere. Styrets rolle (§47-1): ”(1) Institusjonens styre skal godkjenne og regelmessig vurdere retningslinjer for å påta institusjonen risikoer og for å identifisere, styre, overvåke og kontrollere risikoer som makroøkonomiske forhold. (2) Styret skal fastsette retningslinjer for skillet mellom institusjonens forskjellige funksjoner og for forebygging av interessekonflikter”.

37 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 37 Norsk regelverk Kapitalkravsforskriften Risikostyring og kontroll (§47-2): ”Institusjonens retningslinjer og rutiner for styring og kontroll av risiko skal minst omfatte følgende risikoer: a)kreditt- og motpartsrisiko b)restrisiko (definert i forskriftens § 1-2) c)konsentrasjonsrisiko d)risikoer knyttet til verdipapiriseringsaktiviteter e)markedsrisiko f)renterisiko i portefølje for annen virksomhet enn handelsportefølje, g)operasjonell risiko, og h) likviditetsrisiko”

38 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 38 Norsk regelverk Rundskriv fra Kredittilsynet – Pilar 2 Rundskriv 21/2006 av 19. desember 2006: 1.Lovgrunnlag og formål 2.Overgangsbestemmelser 3.Dokumentasjon av vurdering og beregning av kapitalbehov (ICAAP) i 2007 4.Kredittilsynets evaluering av ICAAP og dialogen med institusjonene 5.Kredittilsynets virkemiddelbruk 6.Pilar 2 og konsolidering –Vedlegg: Eksempel på hvordan en ICAAP kan være CEBS retningslinjer i norsk versjon

39 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 39 ICAAP – Styrets ansvar Formålet med ICAAP prosess vil være å vurdere: –Størrelse og sammensetning av ansvarlig kapital, sett i forhold til risikoprofil og i forhold til Pilar 1-kravet –Kvaliteten på institusjonens risikostyringsprosess Prosessen skal gjennomføres jevnlig og være oppdatert i forhold til rammebetingelser, strategier og risikoprofil Prosessen og resultatene skal dokumenteres skriftlig og oversendes fra styret til Kredittilsynet for årlig vurdering. Frist i 2007: –7 største bankkonsern: 13. april 2007 –Andre banker: 15. august 2007

40 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 40 ICAAP – Styrets ansvar forts. Forholdsmessighet (proporsjonalitet) spiller en viktig rolle i utøvelsen av det nye regelverket for kapitaldekning –16 av 139 banker hadde pr 31.12.2006 en kjernekapitalandel på mindre enn 9,9 %. Disse bankene står for 82 % av beregningsgrunnlaget. Bankene bør tilpasse opplegget for vurderingen av risiko og kapitalbehov etter omfang og kompleksitet i institusjonens aktiviteter Kredittilsynet vil være åpen for bruk av ulike tilnærmingsmåter for å oppfylle myndighetenes krav og retningslinjer

41 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 41 ICAAP – Styrets ansvar forts. Vedlegg 1 til Rundskriv 21/2006 om Pilar 2 angir forslag til format for innrapportering av ICAAP til Kredittilsynet. Formatet er i særlig grad tilpasset store og komplekse institusjoner Det er ikke et krav om at institusjonene benytter dette formatet, men formatet dekker mesteparten av de temaene som Kredittilsynet vil vurdere og det kan derfor være hensiktsmessig for institusjonen å følge disposisjonen selv om omfanget av analyser og dokumentasjon vil varierer

42 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 42 ICAAP – Dokumentasjon Bør gi oversikt over og underbygge: hvilke forretningsenheter som ICAAP dekker nivået på alle vesentlige risikoer og tilhørende kapitalbehov kvaliteten på institusjonens styring og kontroll med de ulike risikoer konklusjoner om størrelse og sammensetning av den samlede kapitalen som institusjonen vurderer at den må holde, sett i forhold til risikoprofil, sammenlignet med Pilar 1-kravet og nivået på faktisk ansvarlig kapital

43 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 43 ICAAP – Dokumentasjon forts. en oppsummering av institusjonens finansielle situasjon, inkludert strategisk og markedsmessig posisjon og forventet fremtidig utvikling en beskrivelse av planer for å opprettholde institusjonens soliditet, strategi for utbytteutdeling og hvordan institusjonen har til hensikt å tilpasse sitt kapitalnivå fremover kommentarer knyttet til viktige temaer hvor videre analyser og beslutninger er nødvendig opplysninger om hvem som har foretatt analysen av risikoprofil og kapitalbehov, hvordan analysen har blitt gjennomgått og kontrollert og hvem som har godkjent resultatene

44 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 44 Kredittilsynets evaluering av ICAAP og dialogen med institusjonene Kredittilsynets arbeid med ulike typer institusjoner vil avhenge av størrelse, kompleksitet og systemviktighet, jf. prinsippet om forholdsmessighet For evaluering av institusjonenes risikonivå og risikostyring har Kredittilsynet utviklet en metodikk for risikobasert tilsyn, basert på moduler for risikotyper Modulene er delt inn i risikonivå og styring og kontroll med vedkommende risiko: –Kredittrisiko –Markedsrisiko –Likviditetsrisiko –Overordnet styring og kontroll –Risiko i skadeforsikring

45 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 45 Kredittilsynets evaluering av ICAAP og dialogen med institusjonene Modul for operasjonell risiko vil også i løpet av kort tid bli offentliggjort Modulene brukes primært ved stedlige tilsyn, enten full versjon eller forenklet versjon (for mindre institusjoner) For mellomstore og mindre institusjoner vil vurderingene ta utgangspunkt i: – innsendt ICAAP dokumentasjon, samt –data og statistikk fra Kredittilsynets finansdatabase Om risikoforhold eller kapitalsituasjon tilsier det, vil også mindre institusjoner bli gjenstand for omfattende vurdering

46 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 46 Kredittilsynets evaluering av ICAAP og dialogen med institusjonene Kredittilsynet vil både for store og små institusjoner foreta ulike oppfølgingsaktiviteter som ledd i sin evaluering av kapitalbehovene under Pilar 2 Eksempelvis undersøkelser vedrørende kreditt- eksponering i utsatte næringer, regioner eller andre risikoforhold I den nåværende fase med sterk prisstigning i bolig- markedet er det aktuelt å kartlegge utlånsgrad i forhold til boligverdier, nedbetalingsstruktur og lignende Slike opplysninger kan inngå i Kredittilsynets vurdering av kapitalbehovet for den enkelte institusjon

47 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 47 Kredittilsynets evaluering av ICAAP og dialogen med institusjonene Kredittilsynet forventer at institusjonen legger opp til å ha en god kapitalbuffer over minimumskravet (pilar 1) For at institusjonen skal ha nødvendig handlefrihet, bør den faktiske ansvarlige kapital i praksis ligge over det vurderte kapitalbehovet under Pilar 2 Der hvor metoder og forutsetninger er usikre og svakt fundert i data fra egen virksomhet, forventes det at institusjonene er ekstra aktsomme og tilordner betryggende kapitalbuffere

48 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 48 Kredittilsynets evaluering av ICAAP og dialogen med institusjonene Institusjonens vurdering av kapitalbehov skal være fremtidsrettet, og ta hensyn til planer, vekst og tilgang til egenkapitalmarkedene Det skal også tas høyde for konjunkturer og finansieringsbehov Det er viktig at institusjonen har tilstrekkelig kapital til å leve igjennom nedgangskonjunkturer med negative resultater, og der det kan være problematisk å innhente ny egenkapital

49 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 49 Tilsynsmessig oppfølging Kredittilsynets virkemiddelbruk: Institusjoner som ikke oppfyller krav i henhold til finansavtaleloven eller kapitalkravsforskriften skal straks iverksette nødvendige tiltak for å rette opp dette Ved manglende etterlevelse av kravene kan Kredittilsynet pålegge institusjonene å: –Ha høyere ansvarlig kapital enn de lovbestemte minstekrav –Endre organiseringen, styringen og kontrollen av virksomheten og delstrategier, prosesser, retningslinjer og rutiner som virksomheten drives etter –Ha høyere kapitalkrav som følge av institusjonens tapsavsetningspraksis eller behandlingen av eiendeler –Endre eller begrense virksomheten –Redusere risikoen knyttet til virksomheten, herunder produkter og systemer

50 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 50 Tilsynsprosessen - oppsummering

51 PILAR 3

52 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 52 Formålet med pilar 3 Komplettere minimumskravene i pilar 1 og tilsynsmessig oppfølging i pilar 2 Bidra til økt markedsdisiplin Pilar 3 spesielt viktig når institusjonene i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet

53 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 53 Institusjonene skal publisere informasjon om: Organisasjonsstruktur Risikostyring Kapitalkrav delt etter risikotype Kapitalnivå og -struktur

54 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 54 Informasjonskravene for mindre sparebanker I utgangspunktet gjelder kravene uavhengig av størrelse, men: –Institusjonene trenger naturligvis ikke å offentliggjøre informasjon om kompliserte metoder de ikke bruker –Noen steder legger forskriften opp til vurderinger: § 46-1 første ledd bokstav d: ”signifikante geografiske områder”, ”bransjer eller type av motparter” –Markedets behov

55 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 55 Publisering - frekvens Forskriftens § 45-1 tredje ledd: Minimum årlig Institusjonen bør vurdere publisering oftere enn dette Kan være naturlig med kvartalsvis rapportering av: –størrelse og sammensetning av den ansvarlige kapitalen (§ 45-5) –minimumskravet til ansvarlig kapital (§ 45-6) Planlagt rundskriv

56 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 56 Publisering – frekvens (forts.) Institusjonene som bruker overgangsreglene: –Publisere informasjon først for 2008 og da i 2009 –Men bør vurdere å publisere kvartalstall allerede ved utløpet av første kvartal 2008

57 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 57 Publisering - medium Forskriftens § 45-1 andre ledd: Informasjonen skal være tilgjengelig på Internett i minst fem år Kredittilsynet foreløpig ikke fastsatt noe format for publiseringen Planlagt rundskriv

58 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 58 Institusjonens ansvar Det er institusjonen som har ansvar for å oppfylle informasjonskravene Styret i institusjonen må lage rutiner for å oppfylle informasjonskravene og sikre kvaliteten på informasjonen som gis (forskriftens § 45-4)

59 Basel II, GHT & ISJ, 13.04.2007 59 Begrunnelse for kredittvurderinger EU-direktivet krever at institusjonen begrunner sine kredittvurderinger av bedrifter i forbindelse med lånesøknader Direktivet legger opp til at finansnæringen selv skal komme til en ordning Sparebankforeningen og FNH har sendt ut rundskriv


Laste ned ppt "Basel II – Formål og hovedprinsipper Styreseminar Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank, Tysnes Sparebank og Fjaler Sparebank Bergen, 13. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google