Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kredittilsynsdir. Bjørn Skogstad Aamo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kredittilsynsdir. Bjørn Skogstad Aamo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes utlån til næringseiendom - vurderinger i lys av Kredittilsynets undersøkelser.
Kredittilsynsdir. Bjørn Skogstad Aamo Konferanse: Finansiering av næringseiendommer, 2. Oktober 2008

2 HOVEDPUNKTER De lange linjer – bankkrisen 90-93
Tematilsynet: Bakgrunn og formål Eksponering Resultat - stresstest Styring og kontroll Avslutning: Makro og mikroutfordringer.

3 Kredittvekst – foretak og husholdninger
Kilde: Reuters EcoWin

4 Priser på kontorlokaler i Oslo
Kilder: OPAK og Kredittilsynet

5 Tolvmåneders vekst i boligpriser
Kilde: NEF, EFF, ECON Pöyry og Finn.no

6 Næringseiendom og bankkrisen 90-93
"Boom and bust" for næringseiendommer en sentral del av den nordiske bankkrisen på tidlig 90-tall. Sterk stigning i utlån til næringseiendom før krisen, - i % for forretningsbankene. Bare i 1991 hadde forretningsbankene tap på 13 % av lån til næringseiendom – NB også indirekte tap. Kredittkassen tapte i årene % av sine utlån til næringseiendom og tapene sto for 36% av bankens samlede tap i disse årene. DnB tapte 28 % av sine utlån til næringseiendom de samme år og tapene sto for 18 % av samlede tap. Også i Sverige og Finland var overekspansjon og tilbakeslag for næringseiendom viktig for krisen.  

7 Tematilsyn næringseiendom- bakgrunn/formål
Sterk vekst i utlån til næringen Eiendomsdrift i 2006/2007 Utlånsvolumet til denne næringen har vært og er betydelig Sterk prisoppgang på eiendommer Større usikkerhet knyttet til den økonomiske utvikling fremover Kartlegge bankenes eksponering Gjennomgang av gjeldende strategier, policies og retningslinjer Endringer i bankenes utlånspraksis siste tre år Vurdering av etterlevelse av vedtatte strategier, policies og retningslinjer

8 Gjennomføring –tematilsyn:
11 større banker/bankkonsern Foretatt i perioden 15. januar – 13. mars 2008 Foreløpig samlerapport og rapporter til enkeltbankene i mai for kommentarer. Brev og samlerapport offentliggjort på Kredittilsynet.no 3. juli. Merknader til enkeltbanker i august/september

9 Vekst lån eiendomsdrift og næringslån.

10 Oversikt - Eksponering
Utlån til næringen Eiendomsdrift i Norge fra alle foretak pr : 430 mrd. (1. Halvår + 8,4% 17%årsbasis) Vekst i 2007: 26,5 %. Vekst i 2006: 24,3 % Tall for de 11 bankene: - Utlån pr : 284 mrd. Vekst 2007: 21,9 % Vekst i ,6 % - Bev. Engasjement : 314 mrd (pr ) - 40 % av eksponeringen i region O/A Porteføljekvaliteten på inspeksjonstidspunktet ble vurdert til å være god, både ut fra bankenes egen risikoklassifisering og ut fra KT sin egen analyse med bruk av Norges Bank modell (SEBRA). Bare henholds-vis 4 % og 6 % klassifisert som høy risiko. Fortsatt beskjedne gruppenedskrivninger til næringen eiendomsdrift. Gj.snitt 0,15 % av brutto utlån (9 av 11)

11 Resultat - stresstest Tematilsynet viste at kun en av bankene hadde foretatt stresstest på eiendomsporteføljen KT har foretatt en stresstest av alle eiendomsforetak (norske aksjeselskaper) med basis i deres 2006 – regnskaper (årsregnskap som utsagn for eiendoms- foretakets økonomiske stilling vil kunne variere) Beregningene er foretatt med basis i Norges Bank sin stresstestmodell i SEBRA og de forutsetninger Norges Bank har lagt til grunn i sitt stresstest- og referansebane- scenario, jf NB rapport om finansiell stabilitet nr. 2/2007 og 1/2008. Parameteren som er stresset er foretakets misligholdssannsynlighet slik den er beregnet i Norges Bank’s SEBRA –modell

12 Resultat – stresstest forts.
Makrovariabler som inngår: (Norges Bank valgte strenge/pessimistiske forutsetninger) Endring i brutto nasjonalprodukt (BNP) – (Basert på 2006 regnskap ble vekst på 2-2 ½ pst erstattet med nedgang som gir nullvekst fra 2007 – 2011) Endring i arbeidsinntekt (lønn) Kursutvikling i norske kroner kontra gitt valutakurv Lånerenten (om lag 9 pst fra 2009) Endring i boligpriser (ned 25 % fra 2007 til 2011)

13 Mislighold - stresstest

14 Virkninger ved stresstest
Såpass store endringer i makrobildet gir en ikke ubetydelig økning i misligholdssannsynlighet (PD) med dertil økt kapitalbehov. PD øker fra 1,13 % til 2,43 % og 1,13 % til 3,78 % i hhv. referanse – og stresstestscenarioet i perioden 2007 til 2011. Med tap gitt mislighold (LGD) = 45% gir det forventet årlig tap på 1 ¼ - 1 ¾ prosentenheter på denne porteføljen mot slutten av perioden. Det vil være en krevende, men ikke umulig oppgave å mestre selv en så negativ utvikling. Forutsatt at bankene tar en riktig pris og styrer sine eksponeringer, trenger selv et alvorlig økonomisk tilbakeslag ikke gi en ny krise for bankenes lån til næringseiendom.

15 Oppsummering – Styring og kontroll
De fleste bankene har fastsatt strategier, policies og retningslinjer for næringssegmentet (Eiendomsdrift). I mindre grad gjelder dette for delsegmenter (eks.: forretningseiendommer, kjøpesentre, borettslag) Interne retningslinjer i en viss grad blitt liberalisert de siste 3 år (eks.: økte rammer, utvidelse av sine geografiske område, redusert krav til egenkapital) Tematilsynet avdekket at det ofte forekom avvik fra bankenes egne policies og retningslinjer (eks.: manglende etterlevelse av krav til egenkapitalandel) Ikke gode nok systemer for overvåking og oppfølging av avvik Bankene foretar i liten grad stresstester av eiendomsporteføljen

16 Oppsummering – Styring og kontroll forts.
Hva gjør bankene? Bankene har i sine svar sagt at de i stor grad vil følge de anbefalinger som Kredittilsynet har skissert i inspeksjonsrapportene, eksempelvis: Vurdere økt bruk av rammer for å styre risikonivå Sterkere oppfølging og overvåking av avvik fra policy og retningslinjer Foreta stresstester av eiendomsporteføljer Etablere strengere retningslinjer for kriterier/parametere (eks.: kredittvurderinger, økonomiske nøkkeltall, maksimal størrelse på kapitaliseringsfaktor)

17 Utfordringer for bankene
Undersøkelsen tyder på at bankene i stor grad er etterspørselsstyrt. Da etterspørselen økte, var toleransen for å avvike interne retningslinjer betydelig. Tendens til ”Flokkatferd” der det gjelder å unngå å tape markedsandeler. Flere indikasjoner på at bankene strammet inn på utlånspraksis i løpet av første halvår 2008. Prisfall på over 10 % i løpet av første halvår 2008. Fortsatt lav ledighet i næringsbyggene bidrar til å dempe ytterligere prisfall, men økende rente kan forsterke fallet.

18 Oppfølging fra Kredittilsynet
Kredittilsynet har skaffet seg kompetanse og innsyn i bankenes lån til næringseiendom som grunnlag for tett oppfølging. Det gjennomføres en oppdatert kartlegging av de 11 største bankers eksponeringer ved utgangen av 3. kvartal 2008. Nedskrivningene på utlån i resultatrapportene for 3. kvartal vil bli gjennomgått. På grunnlag av disse analysene vil det bli avholdt møter og eventuelt oppfølging gjennom løpende inspeksjoner i enkeltbanker.

19 Avslutning: Makro og mikroutfordringer.
Utviklingen i markedene for næringseiendom er avhengig av at Norge kan motstå tilbakeslag og få en ”myk landing” med moderat vekst. Dersom rentepåslagene i interbankmarkedet, som har økt fra ¾ til ca. 2 prosentenheter de siste to-tre ukene pga den internasjonale finanskrisen, fortsetter utover høsten, må Norges Bank vurdere rentenedsettelse. Bankene må passe på sin inntjening og soliditet og sikre tilfredsstillende egenkapital for å kunne leve med et noe svakere marked. Bedre metoder og relativt gode porteføljer av eiendomslån, gir sammen med bedre retningslinjer og større handlefrihet i penge- og finanspolitikken, gode muligheter til at vi skal unngå en ny krise for bankenes lån til næringseiendom. Enkelte banker vil likevel kunne få problemer med sine engasjementer.


Laste ned ppt "Kredittilsynsdir. Bjørn Skogstad Aamo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google