Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsglede og moralsk praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsglede og moralsk praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsglede og moralsk praksis
Hverdagsetikk og hverdagskultur Hverdagsledelse, hva er verdiene verdt? Verdibasert og verdibevisst Etikk i praksis / kommunikativ etikk Profesjonsetikkens handlingsrom og legitimitet Etiske dilemma og reflekterende praktikere

2 Moralsk praksis Hva skylles vår tids opptatthet av etikk?
Er vi egentlig opptatt av moralsk praksis?

3 Arbeidsglede og moralsk praksis
Min arbeidsglede Er arbeidet en glede? Hva skal til for at jeg skal trives? Hvorfor jobber jeg egentlig? Se på barn, de vil ha det morsomt, trives, - Gleden i de små ( kreative) ting! Vi må like jobben for å jobbe godt

4 Moralsk praksis Etikk er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Hvordan skape forpliktelse mot de mellommenneskelige verdiene?

5 Praktisk etikk Etikk er moralens teori
Vi bør skille mellom etikk og moral Moral er det som foregår i praksis Det umoralske er det vi ikke bør gjøre Praktisk etikk er å reflektere over den rådende moral Etikkens grunnlag er personlig, følsomheten i nærværet (i møtet) kom før filosofien

6 Moralsk praksis Etikk: Det som skjer hele tiden Det gode Det rette
Det rettferdige

7 Rådet for sykepleieetikk Klokskap i sykepleiepraksis
Moralsk praksis Rådet for sykepleieetikk Vår visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Phronesis (Aristoteles) Den enkelte sykepleiers dømmekraft i praksis. Hvem danner dannelsen?

8 8

9 Moralsk praksis Den etiske fordring Mennesket først
Likeverdstanken først Det mest sårbare først

10 Moralsk praksis AVHENGIGHET
Du som er helsearbeider og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er helsearbeider vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Verdihefte ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital

11 Moralsk praksis Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET
Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET

12 Moralsk praksis Hva er vi til for?
Hva ønsker vi å bety for dem vi er til for?

13 Felles drøm, - felles ideologi NÅ?

14 Anvendt etikk Menneskesyn
”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk

15 Blikket

16 Moralsk praksis Det rådende menneskesyn, - Mennesket er:
hemmer den etiske tanke; Mennesket er: Autonomt Uavhengig Mestrende Udødelig Har eksistensiell handlekraft

17 Moralsk praksis Menneskesynet i helsetjenesten knytter seg til det sårbare , som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : Avhengig Sårbart Dødelig Lever i relasjonsskjørhet Eksistensielt ensomme

18 Sykepleiens grunnlag Sykepleieetikkens grunnlag
1: Det politiske oppdraget, samfunnsmandatet, - å hjelpe mennesket for menneskets egen skyld, det altruistiske mandat, den eksistensielle og etiske fordring (ikke for samfunnets, legens, lovens, sykepleierens skyld) Et politisk oppdrag om å ivareta viktige funksjoner i helsetjenesten 2: Profesjonsetikken skal skjerme sykepleiens grunnlag og sikre at sykepleiere ikke misbruker sin stilling . Sykepleiere er ikke bare snille, gode og kloke! Erfaringer begrunner behovet for å formulere retningslinjer for god praksis (allmen-etikken er ikke tilstrekkelig i sykepleiens handlingsrom) Per Nordtvedt

19 Moralsk praksis Hverdagskultur Hverdagsspråk
Hva er de mest typiske kjennetegn på vår hverdagskultur ? Hverdagsspråk Hvordan snakker vi sammen hos oss? Språk skaper virkelighet, - det etiske språk er ofte taust LEDEREN som kulturbygger

20 Sykepleiens grunnlag Sykepleiens handlingsrom
Hverdagskulturen må skjerme fagets grunnlag og utvikle praktisk klokskap og dømmekraft i praksis Hvem danner dannelsen? Lederen, den verdibaserte og verdibevisste sykepleieledelse

21 Moralsk praksis Tilbakemeldingskultur
Læring betinger tilbakemelding ( kritikk) Hvis organisasjonen ikke har kultur for kritikk kan den heller ikke lære

22 Moralsk praksis Verdier Personlige verdier
Profesjons verdier / faglige verdier Kjerneverdier / vi-verdier Åpne/skjulte verdier Hva er verdiene verdt? Hvilke verdier?

23 Moralsk praksis Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. Den empiriske, manualiserte, markeds-økonomiske (NPM), evidensbaserte, juridiske virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive eller inspirere dette! Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. Kulturen kan frigjøre eller hemme dette ! Dette handler om ledelse (normativt lederskap)

24 YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE
Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert.

25 Moralsk praksis Implementering/forankring
Hva betyr verdien ………………….for meg personlig ? Hvordan ønsker jeg/vi at verdiene skal vise seg i praksis hos oss?

26 Etiske dilemma

27 Moralsk praksis Hva er et dilemma? Hva sier magefølelsen?
Når våre bør ikke er mulig å skjerme En valgsituasjon der vi opplever at vi går på akkord med verdier og normer vi er forpliktet på Når det blir galt uansett hva jeg/vi gjør Hva sier magefølelsen? Sykepleiens ETHOS (Katie Ericsson)

28 Moralsk praksis Hvilke etiske dilemma opplever jeg personlig mest krevende i min jobb NÅ?

29 Diskursetisk refleksjonsmodell
1 Sakens fakta . Den medisinske /pleiefaglige utgangspunkt 2 Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3 Involverte parter, Rangering? 4 Hvilke handlingsalternativ ser vi? Rangering? 5 Anbefalinger / råd

30 Diskursetisk modell Sakens fakta Verdier ”på prøve” Etiske dilemma
Involverte parter Handlings alternativ Anbefalinger/ Mulige råd

31 Moralsk praksis Det er etiske å melde fra!
Nærmeste leder? En klok kollega, mentor/veileder? Klinisk etikk-komite? Profesjons-etisk råd? En jurist, domstol? Media? Det er etiske å melde fra! En adresse for de etiske dilemma, hvem kan jeg gå til?

32 Navigasjonshjulet

33 å lede etisk refleksjon
å lede etisk refleksjon

34 Etisk refleksjon Hvordan forløse og vedlikeholde etisk refleksjon i en travel hverdag? Hvordan bygge en reflekterende hverdagskultur Hvordan utvikler vi personlig dømmekraft og etisk skjønn Hvem danner dannelsen i praksis?

35 Etisk refleksjon Refleksjon er et middel for å forsterke /forbedre profesjonaliteten i praktiske yrker, et middel til å finslipe erfaringsbasert kunnskap Reflection-in-action , Reflekterer over det en oppdager i handlingen, settes bedre i stand til å handle riktig eller godt her og nå Reflection-on-action Tilbakeblikk, retrospektiv refleksjon for å prøve å tolke, forstå og lære noe som er erfart (Schøn Ken Heap 1998 M Kirkvold)

36 Etisk refleksjon Refleksjon betyr ettertanke, overveielse, å omtenke,, å speile, å utvide, å bevisstgjøre, å sette i bevegelse Re-fleksjon er et relasjonelt betinget begrep, nært beslektet med ”respektare”. Refleksjonen gir anerkjennelse av og respekt for egne og andres tanker, klatrer på andres tanker, bruker sansning, aktiv lytting, gehør, respons. En pedagogisk metode for å styrke erfaringskompetanse, det levende livet, den tause kunnskapen, det som faktisk skjer, de valg som gjøres, de verdier som råder

37 å lede etisk refleksjon
å lede etisk refleksjon

38 Etisk refleksjon JEG, den reflekterende praktiker
Refleksjon, - den sekvensielle samtalen som kommunikasjons metode ….. når du sier det da tenker jeg at Kommunikasjonsmetoden bygge på en systemisk tilnærming. Sekvensiell samtale eller diskusjon er både en lytteøvelse og en teknikk for hypotesedannelse. Kompetansebroen. J.Danelund og C.Jørgensen Danmarks forvaltningshøyskoles forlag 2002

39 Refleksjonsøvelse (sekvensiell samtale)
Når du sier det, tenker jeg at… 5 4 3 2 1 etikk - refleksjon 39

40 Den berørte hjelper

41 Anvendt etikk Moralsk stress
Det er ikke bare arbeidet som belaster personalet, men det moralske ansvaret! ”Å stå i forenende motsetninger” (Kari Martinsen)

42 Moralsk praksis Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggen i tankene og forgylle dem med lengselen din Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp En etter en Det er derfor livet har deg på mannskapslista Kolbein Falkeid

43 Moralsk praksis Verktøy
Avviksmeldinger, når melder jeg fra, - og hva kan vi lære av våre avvik? Varsle, når bør jeg varsle? Plikten og retten, - hvordan kan vi bygge kulturer for ansvarlig varsling? Etiske regnskap, trenger vi å sjekke ut om vi er på rett vei? Hvem kan gi svar på det? Hvordan utvikle en lærende organisasjon? Klagesaker, hva kan vi lære av dem?

44 Moralsk praksis HVA NÅ, - der jeg er?
Hvis jeg skulle ønske meg et nytt etisk tiltak etter denne dagen, hva ville jeg foreslå?

45 Arbeidsglede Hjelperstyrking
Odd Einar Dørum I sin tid ble jeg opplært til å være en sosionom som skulle holde en profesjonell distanse, men samtidig være empatisk. Alle skjønner jo at det er relativt tøvete. Men jeg traff heldigvis noen kloke lærere på veien, som skjønte hvordan jeg skulle være folk mot folk, og samtidig bli klokere. 45

46 Anvendt etikk Arbeidsglede og moralsk praksis indre trygghet
ytre trygghet faglig kompetente etisk bevisste (” gledelse og friskvård / langtidsfrisk)

47 Moralsk praksis Personalstøtte må bestå i Nødvendige handlingsrom
Systematiske refleksjonsrom Faglig påfyll Tilgjengelige veiledningsrom

48 Anvendt etikk Det finnes en ro og den beror på at vi er tro
mot det vi tror på Piet Hein

49 Referanser Arne Johan Vetlesen Hva er etikk? 2008
Tom Eide og Einar Aadland Etikkhåndboka for kommunenes helse og omsorgstjenester Øyvind Kvalnes Se gorillaen. Etikk for arbeidslivet Universitetsforlaget Aakre Marie Hva er verdiene verdt? Sluttrapport Etisk regnskap St.Olavs Hospital 2005. ISBN HSH . Aadland Einar Verdibasert ledelse i praksis En studie av 8 medlemsvirksomheter HSH :www.hsh-org.no Bak, Christian Det etiske regnskap Handelshøgskolens forlag København. OSBN St. Olavs Hospital: Verdiheftet Å komme hverandre i møte Johannesen. Molven, Roalkvam, Aakre Godt, rett, rettferdig. Akribe 2007 Mer informasjon kan du finne på


Laste ned ppt "Arbeidsglede og moralsk praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google