Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.2014 Psykososialt arbeidsmiljø. Modul til grunnopplæring i arbeidsmiljø januar/februar 2011 Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.2014 Psykososialt arbeidsmiljø. Modul til grunnopplæring i arbeidsmiljø januar/februar 2011 Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.07.2014 Psykososialt arbeidsmiljø. Modul til grunnopplæring i arbeidsmiljø januar/februar 2011 Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver

2 14.07.2014 Tema Samarbeid Kommunikasjon Mobbing Konflikthåndtering

3 14.07.2014 Helse Studier viser at psykososiale faktorer påvirker arbeidstakers helse. Noen faktorer som er av betydning: - Den enkeltes mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon når det gjelder ansvar, utførelse og lignende -I hvor stor grad den enkelte opplever støtte og anerkjennelse fra overordnede og kolleger -grad av prestasjonspress, stress, trivsel og ryddighet

4 14.07.2014 Helseplager dokumentert som risiko områder Muskel/skjelett plager Diabetes Søvnforstyrrelser og psykiske plager Hjerte/kar sykdommer

5 14.07.2014 Miljø Hvordan behandler vi kolleger som reagerer på uheldige forhold: - blir de tatt på alvor? - satt pris på? - oversett? - sett på som kverulanter? Hvordan foretar vi prioriteringer: - drukner vi i småsaker eller gir vi oppmerksomhet til de største sakene/problemene

6 14.07.2014 Miljø – forts. Hvordan utnytter vi de møtestedene som allerede finnes på vår arbeidsplass i fht. HMS- arbeidsmiljøspørsmål? Hvor åpne er vi for innspill fra nye kolleger? Hvordan blir det akseptert når en underordnet korrigerer en overordnet i fht. Feilvurderinger eller uenighet? Hva gjør vi når samme problem dukker opp til stadighet; tar vi varige grep eller håper vi det skal forsvinne av seg selv?

7 14.07.2014 Hva gjør jeg når jobben røyner på – og mens jeg ennå er i stand til å se faresignalene

8 14.07.2014 Blå resept fra bedriftssykepleier Slutt å fornekte Unngå isolering Gjør endringer Demp din travelhet Sett en stopper for unødvendig ansvar Lær deg å si nei Sett ned farten og gjør deg fri Om-prioriter

9 14.07.2014 Blå resept, forts Lær deg å følge ditt eget tempo Ta vare på kroppen din Reduser din bekymring Bevar humoren Dette er det bare du selv som kan gjøre noe med

10 14.07.2014 Hvordan kommuniserer vi med hverandre? Ord Kroppsspråk Holdinger Følelser

11 14.07.2014 Hva preger oss – selv uten at vi vet det og uten at vi vil det Personlighet Stemme Kroppsspråk Rolle Omgivelser Dagsform

12 14.07.2014 Som arbeidstakere kan vi deles inn i grupper Vi optimale Vi dekadente Vi krevende Vi slitsomme Tilfreds og topp motivert Tilfreds men lite motivert Topp motivert men lite tilfreds Lite motivert og lite tilfreds

13 14.07.2014 Momenter som gir mulighet for mening i arbeidet Jeg har behov for: Innhold og variasjon i arbeidet Å kunne lære noe Selvbestemmelse Anseelse, støtte og respekt Mulighet for å samarbeide Å kunne se mitt arbeid i en større sammenheng Å se at jobben er forenlig med ønsket framtid

14 14.07.2014 Elementer som fremmer kommunikasjon Vennlighet og taktfullhet hører hverdagen til Vis at du samarbeider både i ord og handling Snakk slik at du blir forstått Å huske noe viser at du er interessert Snakk med din kollega, ikke om

15 14.07.2014 Kjennetegn på god kommunikasjon Jeg behandler deg som en likeverdig person Jeg legger tilside eventuelle forutinntatte holdninger Jeg viser ekte interesse for deg og ditt anliggende Jeg overtar ikke ansvaret ditt for dine problemer, følelser eller handlinger Jeg har empati – evne til å sette meg inn i din situasjon

16 14.07.2014 Å lytte innebærer at: Jeg ser på personen som snakker Jeg forholder meg stille til det er min tur Jeg tenker over det personen har sagt Jeg viser at jeg har forstått budskapet

17 14.07.2014 Skjult eller direkte budskap? Jeg hører hva du sier- Sier du DET??- Nå har jeg hørt det og”- Det du sier er ikke så viktig Det du sier er selvfølgeligheter – og litt dumt Det du sier er lite troverdig

18 14.07.2014 Jeg kan forandre verden – hvis jeg vil 1.Jeg ser etter noe positivt 2.Jeg oppdager at det kan være problemfritt 3.Hva skjedde da det var problemfritt? 4.Jeg bemerker det positive 5.Jeg snakker om positive opplevelser 6.Jeg legger merke til det som skjer av gode forandringer 7.Det er problemfrie perioder 8.Jeg er åpen for at andre kan ha løsninger jeg selv ikke ser 1.Jeg ser bare dårlige sider 2.Jeg fokuserer på problemet 3.Vil jeg gjøre noe er fokus på problemet 4.Jeg reagerer på det negative 5.Jeg er med på baksnakk 6.Jeg ser ikke det positive dersom det er lite 7.Problemet er der alltid 8.Jeg har svaret og det innebærer endring hos andre

19 14.07.2014 Konflikt defineres som To individer – et individ og en gruppe – eller to grupper – er i konflikt når minst den ene parten opplever den andre som et hinder eller som en kilde til frustrasjon Evert Van de Vliert, 1998

20 14.07.2014 Framgangsmåte ved en problemer og konflikt 1.Ta problemet opp direkte med den det gjelder. Nå.

21 14.07.2014 Uløst? 2. trinn Ta problemet opp med nærmeste leder. Dersom leder er part i konflikten bør leder selv, tillitsvalgt eller verneombudet ta saken opp med leder på neste nivå

22 14.07.2014 Uløst? 3.trinn Søk råd hos en du har tillit til. Tillitsvalgt HMS – tjenesten, = Bedriftshelsetjenesten

23 14.07.2014 Fremdeles uløst? 4. trinn Ta saken opp med nærmeste leder, sammen med tillitsvalgt.

24 14.07.2014 Ikke løst? 5.trinn Nærmeste leder legger til rette for videre konflikthåndtering Den nødvendige samtalen Megling Gruppesamtale

25 14.07.2014 Jobbing uten mobbing Mobbing i arbeidslivet dreier seg om situasjoner på arbeidsplassen der en person over lengre tid føler seg utsatt for negativ behandling av en eller flere andre personer på en slik måte at han eller hun ikke klarer å forsvare seg mot disse handlingene

26 14.07.2014 Typer mobbing Direkte mobbing Indirekte mobbing Skjult mobbing Åpen mobbing Fysisk mobbing

27 14.07.2014 Direkte mobbing - Utskjelling - Fleiping - Trusler - Underkjennelse av faglig innsats

28 14.07.2014 Indirekte mobbing - Utfrysing - Sosial isolasjon - Tilbakeholdelse av informasjon

29 14.07.2014 Forts. Skjult mobbing Baksnakk Rykter og sladder Åpen mobbing Synlig for den det gjelder Fysisk mobbing Angrep på forskjellige måter

30 14.07.2014 Mobbing kjennetegnes ved at det forekommer handlinger der den ansattes gode navn og rykte forringes den ansattes sosiale kontakt med andre vanskeliggjøres den ansatte får problemer med å kommunisere trygt, godt, åpent og effektivt med andre arbeidssituasjonen og livssituasjonen vanskeliggjøres den ansattes psykiske og fysiske helse og selvbilde trues

31 14.07.2014 Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen? Forebygging –for å redusere sannsynligheten for at problemet oppstår Håndtering –for å stanse eventuell mobbing som har oppstått Oppfølging - for å lære av situasjonen og iverksette korrigerende tiltak

32 14.07.2014 Forutsetninger for å lykkes i dette arbeidet Problembevissthet: - erkjennelse av at mobbing er et problem Ansvarsbevissthet: - bevissthet om hvem som har hva slags ansvar og roller Ferdigheter: -kjennskap til gode handlemåter for å forhindre og håndtere mobbing Holdninger: - Motivasjon og inspirasjon til å ta initiativ mot jobbmobbing

33 14.07.2014 Hvem kan gi faglig bistand underveis? HMS tjenesten = BHT: Har bred kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet Har en fri og uavhengig stilling og skal uttale seg på faglig grunnlag Har taushetsplikt ut fra helsepersonell loven Er ikke arbeidsgivers representant Ønsker å være tilgjengelig på kort varsel. Den enkelte ansatt i Rfk kan når som helst ta kontakt med HMS tjenesten

34 14.07.2014 Bistand, forts HMS – tjenesten kan gi bistand gjennom veiledning råd samtaler møter pr. telefon enkeltvis grupper henvisning til eksterne instanser

35 14.07.2014 Hva sier arbeidsmiljøloven? §1-1: Lovens mål er Å sikre arbeidstakerne mot fysiske og psykiske skadevirkninger, bidra til et inkluderende arbeidsliv og gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheten selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø

36 14.07.2014 § 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet bevares. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gitr mulighet for kontakt om kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden Arbeidstaker skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre


Laste ned ppt "14.07.2014 Psykososialt arbeidsmiljø. Modul til grunnopplæring i arbeidsmiljø januar/februar 2011 Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google