Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av NAV Lier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av NAV Lier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av NAV Lier
NAV Buskerud 23 oktober 2007

2 Kort om Lier Innbyggere Lier hadde 21 874 innbyggere pr. 01.01.2006
Areal Kommunens areal er på 301 km2. Lier grenser mot Hole, Bærum, Asker, Røyken, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. Hvor mange arbeider utenfor kommunen (SSB/2001) Sysselsatte totalt: Sysselsatte innen Lier: Utpendlere: Andel befolkning med ikke-vestlig innvandrer bakgrunn Lier 8,3 %, Buskerud 7,5% Landet 6,6%

3 VELKOMMEN INN Mottaket Mottaksteam Vert Fire mottaksplasser
Fire samtalerom Jobbsenter VELKOMMEN INN

4 Organiseringen av kontoret
Bransjer Kommune og offentlig Handel og service Industri og primær

5 Kontoret ”Firkanten” ”Trekanten”

6 Prinsipper for fordeling av bransjer
Tatt utgangspunkt i: Dagens virksomhetsorganisering for sykemeldte med arbeidsforhold Antall bedrifter og antall ansatte i Lier kommune for de ulike bransjene Prosentvis sykemeldte innen de ulike bransjene og bedriftene. Næringskodene, for lett fordeling og oppfølging av teamets bedrifter I det videre må en også ta hensyn til: medarbeidere som tidligere ikke har fulgt opp sykemeldte skal begynne med dette.

7 Fordeling av brukere etter bransje og virksomhet
Nåværende brukere med arbeidsforhold Tildeles etter virksomhet / bransje Nåværende brukere uten arbeidsforhold fordeles etter ett av de tre prinsippene som passer brukeren best: Antagelse om hvilken bransje / virksomhet de kan tenkes å komme i arbeid/aktivitet Fordele brukeren i det teamet som har best kompetanse på den konkrete problematikken/fagområdet Utjevning av teamenes arbeidsbelastning Beholde dagens bruker-oppfølger relasjon så langt det er hensiktsmessig Nye brukere med arbeidsforhold Nye brukere uten arbeidsforhold fordeles etter ett av de tre prinsippene som passer brukeren best: Bruker fordeles til veileder i det teamet som gjennomførte mottaket hvis det ikke strider mot overnevnte prinsipper

8 Fysisk plassering i kontoret
Det foreslås at kontoret organiseres etter teamene, dvs. at: Du som veileder kommer til å sitte sammen med teamet ditt De fleste må skifte kontor Ett team blir sittende på ”andre” siden av brua. Uheldig å dele ett team på tvers av brua Alle kan ikke få plass på Trekanten Fordeler med å skifte på den fysiske plasseringen i kontoret Alle får nærhet til sitt team Lettere samarbeid på tvers På grunn av relasjonene til våre ”gamle” kollegaer blir ikke samarbeid innen fagområdene nevneverdig dårligere Nærhet til leder/teamkoordinator Bruk av ”mottaks-øya” Det teamet som har ansvaret for mottak skal sitte på ”mottaks-øya” Ved behov for støtte i mottak blir det veldig lett å trekke på teamets ressurser

9 Fagsammensetningen i teamene
Alle teamene vil bestå av veiledere Mottaksrollen fordeles jevnt i de tre teamene Teamene (1-3) 1 programrådgiver (2 i ett team) 1 rusarbeider 1 bolig-/ økonomikonsulent 1-2 sosialsaksbehandlere 2 Arbeidsløpet 3 Helseløpet 1 tiltaksarbeider Stab 1 Veileder selvbetjeningsløsninger 2,6 Sentralbord og post 1 Hurtigskranke Arkiv

10 Anbefalt organisering
Myndig førstelinje gjennom teamkoordinatorer og veiledere som kan ta beslutninger innenfor nærmere bestemte rammer Fagansvar Fagansvaret delegeres til teamkoordinatorene i første linje slik at teamene får nødvendig myndighet til å fatte vedtak innenfor nærmere bestemte områder Personaloppgaver De daglige personaloppgaver delegeres til teamkoordinatorene i første linje slik at dette leddet får faktisk myndighet til å instruere ressursene innenfor teamet Administrativ og statlig leder Statlig nestleder Stab Nestleder og sosialsjef Teamkoordinator Teamkoordinator Teamkoordinator Team 1 Team 2 Team 3

11 Forslag til stillinger i NAV Lier
Teamkoordinator (1-3) 20% Rolle teamkoordinator 10% Rolle veileder mottak 70% Rolle veileder oppfølging Veileder m/hovedvekt Helseløpet 90% Rolle veileder oppfølging Veileder m/hovedvekt Arbeid Veileder Sosial Kan også være tillagt spesialfelt som rus, økonomisk rådgivning, Husbankordninger, flyktninger m.m Veileder + IKT 20% Rolle IKT ansvarlig Veileder selvbetjeningsløsninger 100 % Rolle veileder selvbetjeningsløsninger Hurtigskranke 100% Rolle veileder hurtigskranke Veileder Helseløpet med fagansvar for ytelser med informasjons- og veiledningsplikt 10% Rolle veileder mottak 70% Rolle veileder oppfølging 20% fagansvar Veileder Flyktninger- programrådgiver 90% Rolle programrådgiver Veileder m/hovedvekt Arbeid med fagansvar for ytelser med informasjons- og veiledningsplikt Sentralbord, post og arkiv 90% Rolle Sentralbord, post og arkiv 10% Rolle veileder selvbetjeningsløsninger

12 Markedsarbeid ”Ut å gå med jakka på”
Virksomhetene som tilhører bransjene til teamene ”eies” av veiledere innen arbeids- og helseløpet Kontaktpersonen er ansvarlig for kontakt og oppfølging av arbeidsgiveren - samt koordinering av aktivitet, dvs.: Oppfølging av sykemeldte i samarbeid med arbeidsgiver Rekruttere ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede inn på arbeidsplassene Koordinering med Arbeidslivssenteret Arbeidsgiver skal ha en kontaktperson på NAV-kontoret

13 Anbefalt møtestruktur
Kontormøter (allmøter) Arbeidsgruppen anbefaler at møtefrekvensen for kontormøtene reduseres til annen hver uke. Hensikten med møtet er først og fremst å sikre informasjon omkring saker som har betydning for kontorets utvikling Teammøter Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres ukentlige individuelle teammøte. Møtet ledes av teamkoordinator og tar sikte på å sikre optimal planlegging, arbeidsfordeling og oppfølging Møter med Arbeidslivssenteret Arbeidsgruppen anbefaler at dedikerte representanter fra Arbeidslivssenteret ukentlig deltar på teammøtene og at markedsarbeid settes som et fast post på dagsordenen Morgenmøter Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres daglige morgenmøter for teamkoordinatorene. Hensikten med møtet er først og fremst å sikre hensiktsmessig fordeling av innkomne saker. Møtet ledes av den teamkoordinator hvis team hadde ansvar for å bemanne mottaket dagen før Fagmøter Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres fagmøter for å sikre muligheten for å drøfte fagsaker på tvers av teamene. Møtet ledes av fagkoordinator og kan for eksempel erstatte kontormøtene hver annen uke. Løpende diskusjon av konkrete saker forutsettes fortsatt drøftet løpende etter behov. Sosialtjenesten har ukentlig saksbehandlingsmøte. Ledermøter Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et ukentlig ledermøter der statlig- og kommunal leder, teamkoordinatorer og nestleder stat deltar. Møtet forberedes og ledes vekselvis av statlig og kommunal leder. Hensikten med møtet er primært å sikre god styring og kontroll av virksomheten


Laste ned ppt "Organisering av NAV Lier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google