Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Buskerud Organisering av NAV Lier 23 oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Buskerud Organisering av NAV Lier 23 oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Buskerud Organisering av NAV Lier 23 oktober 2007

2 NAV, 14.07.2014Side 2 Kort om Lier Innbyggere Lier hadde 21 874 innbyggere pr. 01.01.2006 Areal Kommunens areal er på 301 km2. Lier grenser mot Hole, Bærum, Asker, Røyken, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. Hvor mange arbeider utenfor kommunen (SSB/2001) Sysselsatte totalt: 11.455 Sysselsatte innen Lier: 4.364 Utpendlere: 7.091 Andel befolkning med ikke-vestlig innvandrer bakgrunn Lier 8,3 %, Buskerud 7,5% Landet 6,6%

3 NAV, 14.07.2014Side 3 Mottaket  Mottaksteam  Vert  Fire mottaksplasser  Fire samtalerom  Jobbsenter VELKO MMEN INN

4 NAV, 14.07.2014Side 4 Organiseringen av kontoret Bransjer Kommune og offentlig Industri og primær Handel og service

5 NAV, 14.07.2014Side 5 Kontoret ”Firkanten” ”Trekanten”

6 NAV, 14.07.2014Side 6 Prinsipper for fordeling av bransjer  Tatt utgangspunkt i: – Dagens virksomhetsorganisering for sykemeldte med arbeidsforhold – Antall bedrifter og antall ansatte i Lier kommune for de ulike bransjene – Prosentvis sykemeldte innen de ulike bransjene og bedriftene. – Næringskodene, for lett fordeling og oppfølging av teamets bedrifter  I det videre må en også ta hensyn til: – medarbeidere som tidligere ikke har fulgt opp sykemeldte skal begynne med dette.

7 NAV, 14.07.2014Side 7 Fordeling av brukere etter bransje og virksomhet Nåværende brukere med arbeidsforhold – Tildeles etter virksomhet / bransje Nåværende brukere uten arbeidsforhold fordeles etter ett av de tre prinsippene som passer brukeren best: 1. Antagelse om hvilken bransje / virksomhet de kan tenkes å komme i arbeid/aktivitet 2. Fordele brukeren i det teamet som har best kompetanse på den konkrete problematikken/fagområdet 3. Utjevning av teamenes arbeidsbelastning 4. Beholde dagens bruker-oppfølger relasjon så langt det er hensiktsmessig Nye brukere med arbeidsforhold – Tildeles etter virksomhet / bransje Nye brukere uten arbeidsforhold fordeles etter ett av de tre prinsippene som passer brukeren best: 1. Antagelse om hvilken bransje / virksomhet de kan tenkes å komme i arbeid/aktivitet 2. Fordele brukeren i det teamet som har best kompetanse på den konkrete problematikken/fagområdet 3. Utjevning av teamenes arbeidsbelastning 4. Bruker fordeles til veileder i det teamet som gjennomførte mottaket hvis det ikke strider mot overnevnte prinsipper

8 NAV, 14.07.2014Side 8 Fysisk plassering i kontoret Det foreslås at kontoret organiseres etter teamene, dvs. at: – Du som veileder kommer til å sitte sammen med teamet ditt – De fleste må skifte kontor Ett team blir sittende på ”andre” siden av brua. – Uheldig å dele ett team på tvers av brua – Alle kan ikke få plass på Trekanten Fordeler med å skifte på den fysiske plasseringen i kontoret – Alle får nærhet til sitt team – Lettere samarbeid på tvers – På grunn av relasjonene til våre ”gamle” kollegaer blir ikke samarbeid innen fagområdene nevneverdig dårligere – Nærhet til leder/teamkoordinator Bruk av ”mottaks-øya” – Det teamet som har ansvaret for mottak skal sitte på ”mottaks-øya” – Ved behov for støtte i mottak blir det veldig lett å trekke på teamets ressurser

9 NAV, 14.07.2014Side 9 Fagsammensetningen i teamene  Alle teamene vil bestå av 10-11 veiledere  Mottaksrollen fordeles jevnt i de tre teamene  Teamene (1-3) – 1 programrådgiver (2 i ett team) – 1 rusarbeider – 1 bolig-/ økonomikonsulent – 1-2 sosialsaksbehandlere – 2 Arbeidsløpet – 3 Helseløpet – 1 tiltaksarbeider  Stab – 1 Veileder selvbetjeningsløsninger – 2,6 Sentralbord og post – 1 Hurtigskranke – Arkiv

10 NAV, 14.07.2014Side 10 Anbefalt organisering Myndig førstelinje gjennom teamkoordinatorer og veiledere som kan ta beslutninger innenfor nærmere bestemte rammer Fagansvar – Fagansvaret delegeres til teamkoordinatorene i første linje slik at teamene får nødvendig myndighet til å fatte vedtak innenfor nærmere bestemte områder Personaloppgaver – De daglige personaloppgaver delegeres til teamkoordinatorene i første linje slik at dette leddet får faktisk myndighet til å instruere ressursene innenfor teamet Teamkoordinator Administrativ og statlig leder Nestleder og sosialsjef Teamkoordinator Team 1Team 2Team 3 Statlig nestleder Stab

11 NAV, 14.07.2014Side 11 Forslag til stillinger i NAV Lier  Teamkoordinator (1-3) – 20% Rolle teamkoordinator – 10% Rolle veileder mottak – 70% Rolle veileder oppfølging  Veileder m/hovedvekt Helseløpet – 10% Rolle veileder mottak – 90% Rolle veileder oppfølging  Veileder m/hovedvekt Arbeid – 10% Rolle veileder mottak – 90% Rolle veileder oppfølging  Veileder Sosial – 10% Rolle veileder mottak – 90% Rolle veileder oppfølging – Kan også være tillagt spesialfelt som rus, økonomisk rådgivning, Husbankordninger, flyktninger m.m  Veileder + IKT – 10% Rolle veileder mottak – 70% Rolle veileder oppfølging – 20% Rolle IKT ansvarlig  Veileder selvbetjeningsløsninger – 100 % Rolle veileder selvbetjeningsløsninger  Hurtigskranke – 100% Rolle veileder hurtigskranke  Veileder Helseløpet med fagansvar for ytelser med informasjons- og veiledningsplikt – 10% Rolle veileder mottak – 70% Rolle veileder oppfølging – 20% fagansvar  Veileder Flyktninger- programrådgiver – 10% Rolle veileder mottak – 90% Rolle programrådgiver  Veileder m/hovedvekt Arbeid med fagansvar for ytelser med informasjons- og veiledningsplikt – 10% Rolle veileder mottak – 70% Rolle veileder oppfølging – 20% fagansvar  Sentralbord, post og arkiv – 90% Rolle Sentralbord, post og arkiv – 10% Rolle veileder selvbetjeningsløsninger

12 NAV, 14.07.2014Side 12 Markedsarbeid ”Ut å gå med jakka på”  Virksomhetene som tilhører bransjene til teamene ”eies” av veiledere innen arbeids- og helseløpet  Kontaktpersonen er ansvarlig for kontakt og oppfølging av arbeidsgiveren - samt koordinering av aktivitet, dvs.: – Oppfølging av sykemeldte i samarbeid med arbeidsgiver – Rekruttere ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede inn på arbeidsplassene – Koordinering med Arbeidslivssenteret  Arbeidsgiver skal ha en kontaktperson på NAV-kontoret

13 NAV, 14.07.2014Side 13 Anbefalt møtestruktur Kontormøter (allmøter)  Arbeidsgruppen anbefaler at møtefrekvensen for kontormøtene reduseres til annen hver uke. Hensikten med møtet er først og fremst å sikre informasjon omkring saker som har betydning for kontorets utvikling Teammøter  Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres ukentlige individuelle teammøte. Møtet ledes av teamkoordinator og tar sikte på å sikre optimal planlegging, arbeidsfordeling og oppfølging Møter med Arbeidslivssenteret  Arbeidsgruppen anbefaler at dedikerte representanter fra Arbeidslivssenteret ukentlig deltar på teammøtene og at markedsarbeid settes som et fast post på dagsordenen Morgenmøter  Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres daglige morgenmøter for teamkoordinatorene. Hensikten med møtet er først og fremst å sikre hensiktsmessig fordeling av innkomne saker. Møtet ledes av den teamkoordinator hvis team hadde ansvar for å bemanne mottaket dagen før Fagmøter  Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres fagmøter for å sikre muligheten for å drøfte fagsaker på tvers av teamene. Møtet ledes av fagkoordinator og kan for eksempel erstatte kontormøtene hver annen uke. Løpende diskusjon av konkrete saker forutsettes fortsatt drøftet løpende etter behov. Sosialtjenesten har ukentlig saksbehandlingsmøte. Ledermøter  Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et ukentlig ledermøter der statlig- og kommunal leder, teamkoordinatorer og nestleder stat deltar. Møtet forberedes og ledes vekselvis av statlig og kommunal leder. Hensikten med møtet er primært å sikre god styring og kontroll av virksomheten


Laste ned ppt "NAV Buskerud Organisering av NAV Lier 23 oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google