Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fosfor - en framtidig knapphetsressurs Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Plantemøtet Østlandet, 8. februar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fosfor - en framtidig knapphetsressurs Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Plantemøtet Østlandet, 8. februar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fosfor - en framtidig knapphetsressurs Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Plantemøtet Østlandet, 8. februar 2006

2 Fosfor – et livsnødvendig næringsstoff Konsentrasjoner i ulike medier Biomasse1 % Jordskorpa0,1 % Havvann0,07 mg/kg Ferskvann0,02 mg/kg

3 Fosforets kretsløp Frigjøring fra jord Opptak i planter Konsumert av dyr og mennesker Ekskrementer tilbake til jord

4 Fra lukket kretsløp til ensidig gjennomstrømming Bergverk Gjødsel og dyrefôr Planter Husdyr Rense- anlegg Forbrenning av slam SlakteriavfallDeponier Stofftap fra intensivt landbruk Overflate- vann Grunn eller bygningsmaterialer

5 Uttapping av fosforressursene

6 Verdens reserver av forforholdig malm. MegatonnVarighet dagens forbruk Produksjon 2002 Reserver totalt* Økonomisk drivverdig USA364 0001 00028 Australia2,01 2007739 Brasil4,91 20026053 Kina2313 0006 600287 Israel3,580018051 Jordan7,21 700900125 Marokko/Vest-Sahara2321 0005 700248 Russland111 00020018 Sør-Afrika2,92 5001 500517 Andre land223 6001 58312 Verden totalt13850 00018 000130 *Omfatter også marginale, ulønnsomme og forurensede forekomster

7 Forbruket av P ventes å øke Forbruket av mat vil øke: –Befolkningsøkning –Omlegging av kosthold i ”nyrike regioner” Sterk binding av fosfor i tropisk jordsmonn Fe- og Al-oksider Med 1-2 % årlig økning: Økonomisk drivverdige ressurser vil være oppbrukt om 70-90 år

8 Geopolitisk rolle Om 20 år: Kina og Marokko/Vest-Sahara kan kontrollere 75 % fosforressursene Kraftig prisstigning kan ventes: –Monopolistisk marked, redusert tilbud og økende etterspørsel –Høyere kostnader til utvinning av marginale forekomster Viktigste nøkkelfaktoren i verdensøkonomien i 2020? Ingen alternativer til fosfor som livsnødvendig næringsstoff

9 Miljøproblem i vassdrag Algevekst Eutrofiering Dårlig vannkvalitet Landbruket er en av hovedkildene –Erosjon –Overflateavrenning fra gjødsel og planter –Utvasking –Gjødselkjellere

10 Indikatorer for fosfortilstanden Gjødselforbruk Innholdet i jord Næringsbalanseregnskap: Fosfor tilført som gjødsel - Fosfor opptatt og fjernet i avling

11 Forbruk av P i kunstgjødsel i Norge

12 Fosforinnholdet i jord Prosentvis fordeling av jordprøver etter P-innhold P-ALKlasse19872002-2003 <2Lavt85 2-6Middels2422 6-15Høyt3548 >15Meget høyt3225

13 Næringsbalanse for fosfor. Kilde: OECD Kg/dekar dyrket jord 1990-19922000-2002 Norge1,31,4 Sverige0,50,2 Finland1,90,7 Danmark1,71,1 Storbritannia0,90,4 Nederland3,82,3 Belgia42,4 EU-151,10,7

14 Hvorfor så høyt P-forbruk i Norge? Lavt prioritert – fokus på binde fosfor i landskapet, i mindre grad på tilførsel og gjødsling Prisforholdet mellom fosfor og avling –Billig gjødsel (verdensmarkedspris) –Høy pris på avling –Mer lønnsomt å gjødsle med fosfor i Norge Liberale krav til spredeareal for husdyrgjødsel –P-overskudd ved maks husdyrtetthet –Hele spredearealet blir ikke brukt hvert år Gjødselplan ingen garanti for balansert P-gjødsling –Korreksjonsfaktor for jordanalyser dårlig fundert –Gjødslingsforsøk på vanlig dyrket jord gir ingen utslag for fosforgjødsel

15 Et framtidsscenarium WTO-avtalen kan fører til økt import og redusert eksport av matvarer Vi opprettholder jordbruksarealet av hensynet til kulturlandskap og turisme Vi må redusere intensiteten og akseptere lavere avling per arealenhet Vi kan ikke fortsette med det høye forbruket av fosforgjødsel

16 Hvordan unngå en ressurskrise? Øke gjenbruken av fosfor i organisk avfall - unngå deponering av fosforholdig avfall Utnytte fosfor i jord bedre - redusere tap av fosfor til vann Tilnærme oss et lukket kretsløp for fosfor

17 Utnytte organisk avfall Avløp Matavfall Slakteriavfall

18 Avløp Nye avløps- og sanitærsystemer –Mindre bruk av vann –Mer effektiv gjenbruk av fosfor Avløpsslam fra tradisjonelle systemer –Stort potensial som fosforkilde –Fosforet lite plantetilgjengelig på grunn av fellingskjemikalier i renseanleggene –Hovedfokus på rensing av fosfor i avløpsvann –Mindre fokus på gjenbruk av fosfor

19 Matavfall Mengde (kilde: SSB) –500 000 tonn i 1995 –800 000 tonn i 2002 (60% økning) –500 000 tonn fra husholdninger (ca 600 tonn P) –140 000 tonn kildesorteres og komposteres (25-30 %) Bruksområder: –Kompost –Biorest fra anaerob behandling og produksjon av biogass Bedre utnyttelse av energi Bedre utnyttelse av nitrogen Forhold mellom nyttbart N og P som tilsvarer gjødselbehovet

20 Slakteriavfall - kjøttbeinmel Tidligere brukt i kraftfôrblandinger –Resirkulert til jord –Transport fra korn- til husdyrdistrikter, høyt innhold i husdyrgjødsel Kugalskap førte til forbud som fôr Avfallsproblem – behov for alternativ anvendelse

21 Kjøttbeinmel som gjødsel 4 % P (samme nivå som i Fullgjødsel) – ca 1600 tonn P totalt Mulighet til tilbakeføring til korndistrikter Velegnet i økologisk landbruk Kan trygt brukes som gjødsel i Norge –Godkjent av Mattilsynet - liten smitterisiko –Bare veterinærgodkjent slakt –SRM sorteres bort –Oppvarmes til ca. 130 grader C –Når kjøttet kan brukes til mat, må beina kunne brukes om gjødsel Utfordring: aske etter forbrenning av SRM

22 Bedre utnytting av fosfor i jord Lav utnyttelsesgrad (ca 50% av tilført P tas opp i avling) Bedre jordkultur –Jordstruktur som bidrar til god rotutvikling –Riktig pH som gir lettere tilgjengelig fosfor –Balansert gjødsling Nye planteslag som kan gi god avling med lavere fosforkonsentrasjon i jord

23 Næringsbalanseregnskap på gårdsnivå Supplement til kravet om husdyrtetthet og spredeareal Kan kobles til rutiner for gårdsregnskap (P- koeffisient for viktigste produkter og innsatsfaktorer) Vil synliggjøre fosforstrømmen og stimulere til: –bedre ressursutnyttelse –lavere utskillelse av fosfor i husdyrgjødsel –mindre overskudd av fosfor i jorda –mindre risiko for forurensning av vann

24 Konklusjon Verdens fosforreserver er ferd med å brukes opp Norge er blant de landene som sløser mest med fosfor Tiltak må settes i verk for å redusere forbruket: –Resirkulering –Bedre utnyttelse av fosfor i jord Hvorfor blir ikke situasjonen tatt alvorlig? –Skyldes det kunnskapsmangel? –Blir det betraktet som et internt problem for landbruket uten relevans for samfunnet for øvrig? En ressurskrise for fosfor vil få dramatiske konsekvenser for matvareforsyningen i verden


Laste ned ppt "Fosfor - en framtidig knapphetsressurs Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Plantemøtet Østlandet, 8. februar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google