Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fosfor - en framtidig knapphetsressurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fosfor - en framtidig knapphetsressurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fosfor - en framtidig knapphetsressurs
Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Plantemøtet Østlandet, 8. februar 2006

2 Fosfor – et livsnødvendig næringsstoff
Konsentrasjoner i ulike medier Biomasse 1 % Jordskorpa 0,1 % Havvann 0,07 mg/kg Ferskvann 0,02 mg/kg

3 Fosforets kretsløp Konsumert av dyr og mennesker Opptak i planter
Ekskrementer tilbake til jord Frigjøring fra jord

4 Fra lukket kretsløp til ensidig gjennomstrømming
Rense-anlegg Planter Forbrenning av slam Bergverk Gjødsel og dyrefôr Grunn eller bygningsmaterialer Slakteriavfall Deponier Husdyr Stofftap fra intensivt landbruk Overflate-vann

5 Uttapping av fosforressursene

6 Verdens reserver av forforholdig malm.
Megatonn Varighet dagens forbruk Produksjon 2002 Reserver totalt* Økonomisk drivverdig USA 36 4 000 1 000 28 Australia 2,0 1 200 77 39 Brasil 4,9 260 53 Kina 23 13 000 6 600 287 Israel 3,5 800 180 51 Jordan 7,2 1 700 900 125 Marokko/Vest-Sahara 21 000 5 700 248 Russland 11 200 18 Sør-Afrika 2,9 2 500 1 500 517 Andre land 22 3 600 1 583 12 Verden totalt 138 50 000 18 000 130 *Omfatter også marginale, ulønnsomme og forurensede forekomster

7 Forbruket av P ventes å øke
Forbruket av mat vil øke: Befolkningsøkning Omlegging av kosthold i ”nyrike regioner” Sterk binding av fosfor i tropisk jordsmonn Fe- og Al-oksider Med 1-2 % årlig økning: Økonomisk drivverdige ressurser vil være oppbrukt om år

8 Geopolitisk rolle Om 20 år: Kina og Marokko/Vest-Sahara kan kontrollere 75 % fosforressursene Kraftig prisstigning kan ventes: Monopolistisk marked, redusert tilbud og økende etterspørsel Høyere kostnader til utvinning av marginale forekomster Viktigste nøkkelfaktoren i verdensøkonomien i 2020? Ingen alternativer til fosfor som livsnødvendig næringsstoff

9 Miljøproblem i vassdrag
Algevekst Eutrofiering Dårlig vannkvalitet Landbruket er en av hovedkildene Erosjon Overflateavrenning fra gjødsel og planter Utvasking Gjødselkjellere

10 Indikatorer for fosfortilstanden
Gjødselforbruk Innholdet i jord Næringsbalanseregnskap: Fosfor tilført som gjødsel - Fosfor opptatt og fjernet i avling

11 Forbruk av P i kunstgjødsel i Norge

12 Fosforinnholdet i jord
Prosentvis fordeling av jordprøver etter P-innhold P-AL Klasse 1987 <2 Lavt 8 5 2-6 Middels 24 22 6-15 Høyt 35 48 >15 Meget høyt 32 25

13 Næringsbalanse for fosfor. Kilde: OECD
Kg/dekar dyrket jord Norge 1,3 1,4 Sverige 0,5 0,2 Finland 1,9 0,7 Danmark 1,7 1,1 Storbritannia 0,9 0,4 Nederland 3,8 2,3 Belgia 4 2,4 EU-15

14 Hvorfor så høyt P-forbruk i Norge?
Lavt prioritert – fokus på binde fosfor i landskapet, i mindre grad på tilførsel og gjødsling Prisforholdet mellom fosfor og avling Billig gjødsel (verdensmarkedspris) Høy pris på avling Mer lønnsomt å gjødsle med fosfor i Norge Liberale krav til spredeareal for husdyrgjødsel P-overskudd ved maks husdyrtetthet Hele spredearealet blir ikke brukt hvert år Gjødselplan ingen garanti for balansert P-gjødsling Korreksjonsfaktor for jordanalyser dårlig fundert Gjødslingsforsøk på vanlig dyrket jord gir ingen utslag for fosforgjødsel

15 Et framtidsscenarium WTO-avtalen kan fører til økt import og redusert eksport av matvarer Vi opprettholder jordbruksarealet av hensynet til kulturlandskap og turisme Vi må redusere intensiteten og akseptere lavere avling per arealenhet Vi kan ikke fortsette med det høye forbruket av fosforgjødsel

16 Hvordan unngå en ressurskrise?
Øke gjenbruken av fosfor i organisk avfall - unngå deponering av fosforholdig avfall Utnytte fosfor i jord bedre - redusere tap av fosfor til vann Tilnærme oss et lukket kretsløp for fosfor

17 Utnytte organisk avfall
Avløp Matavfall Slakteriavfall

18 Avløp Nye avløps- og sanitærsystemer
Mindre bruk av vann Mer effektiv gjenbruk av fosfor Avløpsslam fra tradisjonelle systemer Stort potensial som fosforkilde Fosforet lite plantetilgjengelig på grunn av fellingskjemikalier i renseanleggene Hovedfokus på rensing av fosfor i avløpsvann Mindre fokus på gjenbruk av fosfor

19 Matavfall Mengde (kilde: SSB) Bruksområder: 500 000 tonn i 1995
tonn i 2002 (60% økning) tonn fra husholdninger (ca 600 tonn P) tonn kildesorteres og komposteres (25-30 %) Bruksområder: Kompost Biorest fra anaerob behandling og produksjon av biogass Bedre utnyttelse av energi Bedre utnyttelse av nitrogen Forhold mellom nyttbart N og P som tilsvarer gjødselbehovet

20 Slakteriavfall - kjøttbeinmel
Tidligere brukt i kraftfôrblandinger Resirkulert til jord Transport fra korn- til husdyrdistrikter, høyt innhold i husdyrgjødsel Kugalskap førte til forbud som fôr Avfallsproblem – behov for alternativ anvendelse

21 Kjøttbeinmel som gjødsel
4 % P (samme nivå som i Fullgjødsel) – ca 1600 tonn P totalt Mulighet til tilbakeføring til korndistrikter Velegnet i økologisk landbruk Kan trygt brukes som gjødsel i Norge Godkjent av Mattilsynet - liten smitterisiko Bare veterinærgodkjent slakt SRM sorteres bort Oppvarmes til ca. 130 grader C Når kjøttet kan brukes til mat, må beina kunne brukes om gjødsel Utfordring: aske etter forbrenning av SRM

22 Bedre utnytting av fosfor i jord
Lav utnyttelsesgrad (ca 50% av tilført P tas opp i avling) Bedre jordkultur Jordstruktur som bidrar til god rotutvikling Riktig pH som gir lettere tilgjengelig fosfor Balansert gjødsling Nye planteslag som kan gi god avling med lavere fosforkonsentrasjon i jord

23 Næringsbalanseregnskap på gårdsnivå
Supplement til kravet om husdyrtetthet og spredeareal Kan kobles til rutiner for gårdsregnskap (P-koeffisient for viktigste produkter og innsatsfaktorer) Vil synliggjøre fosforstrømmen og stimulere til: bedre ressursutnyttelse lavere utskillelse av fosfor i husdyrgjødsel mindre overskudd av fosfor i jorda mindre risiko for forurensning av vann

24 Konklusjon Verdens fosforreserver er ferd med å brukes opp
Norge er blant de landene som sløser mest med fosfor Tiltak må settes i verk for å redusere forbruket: Resirkulering Bedre utnyttelse av fosfor i jord Hvorfor blir ikke situasjonen tatt alvorlig? Skyldes det kunnskapsmangel? Blir det betraktet som et internt problem for landbruket uten relevans for samfunnet for øvrig? En ressurskrise for fosfor vil få dramatiske konsekvenser for matvareforsyningen i verden


Laste ned ppt "Fosfor - en framtidig knapphetsressurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google