Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann"— Utskrift av presentasjonen:

1 Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann

2 Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige jordmasser
Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling Filtreringsanlegg for gråvann (Våtmarksanlegg) (Minirenseanlegg)

3

4

5 Infiltrasjonsanlegg Slamavskiller Støtbelaster/pumpekum
(Fordelingskum) Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

6 Valg av infiltrasjonsløsning

7 Infiltrasjon av slamavskilt avløpsvann
Isolasjon/ masseseparasjon Fordelingslag Sprederør Stedlige masser 60 cm Rimeligste og beste løsning, men forutsetter: Arealtilgang sand/grus-masser, > 1,5 m til grunnvann

8 Grunn infiltrasjon Vanligvis større infiltrasjonskapasitet øverst
Bedre renseevne (P-binding og nedbr. org. mat.)

9 Jordhauginfiltrasjonsanlegg

10 Infiltrasjon i lukket basseng
Aktuell renseløsning for bl.a. hytteområder og turistbedrifter God renseeffekt, billigste og beste renseløsning dersom: tilgjengelig areal, sand/grus-masser, > 3 m til grunnvann

11 Erfaringer med drift – lukkede anlegg
Alle anlegg trenger tilsyn Slamtømming. Store variasjoner i tømmebehov Pumpestasjoner bør ha regelmessig tilsyn. Skal ha alarm for høyt vannivå Fordelingskummer bør ha tilsyn minimum en gang i året og tømmes helt i forbindelse med slamtømming Infiltrasjonsfiltre. Vannivå kontrolleres Fremmedvann. Mange anlegg tilføres fremmedvann, spesielt eldre anlegg Levetid (minimum) 20 år Høy rensevne for fosfor, organisk stoff og smittestoff.

12 Erfaringer med drift – lukkede anlegg Anbefalinger
Infiltrasjonsanlegg bør ha så enkel utforming som mulig Det bør etableres faste rutiner for drift og tilsyn Serviceavtaler

13 Åpen basseng-infiltrasjon (Bardu)
Vassdrag Basseng for infiltrasjon sedimentasjon Umettet sone av sand/grus Grunnvann Krever store arealer og usjenert beliggenhet

14 Ellingseter

15 Erfaringer med drift – Åpne bassenger
Små åpne Inf.-bassenger (for turistbedrifter) krever svært lite tilsyn Lite vann og lite lukt Store åpne inf.-bassenger krever regel-messig tilsyn. Normalt åpne vannflater og dermed fare for lukt i perioder Åpne bassenger for avvanning av kloakk må driftes. Overbelastning gir driftsproblemer.

16

17

18 Erfaringer med drift - åpne bassenger Anbefalinger
Det bør etableres faste rutiner for drift og tilsyn Serviceavtaler for større private anlegg.

19 Biofilter for små avløp

20 Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling
Slamavskiller Pumpekum Biofilter (Fordelingskum) Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

21 Fordeler ved forbehandling i biofilter
Kan infiltreres i relativt tette masser (morene, finsand, silt). Etterfølgende rensetrinn, f.eks. infiltrasjonsanlegg kan neddimensjoneres. Forbehandling og etterpolering kan gi en utslippskvalitet som er tilfredsstillende for sårbare resipienter Mulighet for direkte utslipp til mindre sårbare resipienter

22 Forbedret forbehandling

23 Forbehandling i biofilter

24 Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling

25 Gjennomsnittlig renseeffekt for forsøksanlegg (biofilter) 1997 - 2001

26 Filtreringsanlegg for gråvann
Slamavskiller Pumpekum eventuelt innebygd i slamavskiller Biofilter Utslippsarrangement/ infiltrasjonsgrøft

27 Sammensetningen av avløpsvannet
Det er først og fremst viktig å rense organisk stoff i gråvannet Organisk stoff BOF7 Nitrogen Fosfor

28

29 Gråvannsrenseanlegg Hantering – behandlig - utslipp
Organisk stoff Avløpsfritt klosett 32 % 2 % 66 % Utslipp Compat Kombinasjonen avløpsfritt klosett og gråvannsfilter utfyller hverandre mht. ”renseeffekt” Fosfor Avløpsfritt klosett 78 % 2 % 28 % Compact Utslipp Utslipp Nitrogen Avløpsfritt klosett 89 % 4 % 7 % Compact

30 Leverandører av gråvannsrenseanlegg
BOKN PLAST AS HACO Odin Maskin AS Vera Prosjekt AS Waterment AS

31 Urinseparering og kompostering av fekalier er det mulig?
Uten redusert komfort?

32 Toalett med urinseparering

33 Komposteringsbeholder for fekalier

34 Urinseparering og kompostering av fekalier?
Uten redusert komfort for bruker? Har det positive effekter for miljøet?

35

36 Urin som hagegjødsel

37 Renseløsninger- fordeler og ulemper
Infiltrasjonsanlegg Lave anleggskostnader Lave driftskostnader Lite tilsyn (men tilsyn er nødvendig) Arealkrevende Slamtømming er viktig

38 Renseløsninger- fordeler og ulemper
Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling: Akseptable anleggskostnader Akseptable driftskostnader Relativ arealkrevende Slamtømming er viktig Krever tilsyn/serviceavtale

39 Renseløsninger- fordeler og ulemper
Filtreringsanlegg for gråvann Høy og stabil renseeffekt Relativ lite behov for tilsyn Begrenset arealbehov Middels anleggskostnader Relativ høye driftskostnader, spesielt i kombinasjon med tett tank Serviceavtale bør tegnes

40 Spesifikke forurensnings-mengder per person og døgn
Spesifikke forurensnings-mengder per person og døgn Kilde Fosfor Organisk stoff Kjøkken og oppvask , Tøyvask , Bad og dusj , Sum i gråvann , Toalettavløp , Gråvann + toalettavl ,

41 Fritidsbebyggelse med plan

42 Organisk stoff (BOF) Utslippskonsentrasjoner i mg O per liter og renseevne i %
Infiltrasjons-anlegg <0,01mg >99,9 % Våtmarksanlegg 10-25 mg 80 % Filtreringsanlegg, gråvann 5-25 mg 90 % Filtreringsanlegg + tett tank/biodo - 98 %

43 Nitrogen Utslippskonsentrasjoner i mg og renseevne i %
Infiltrasjons-anlegg < 65 mg > 30 % Våtmarksanlegg 45 mg 50 % Filtreringsanlegg, gråvann 8 mg 30 % Filtreringsanlegg + tett tank/biodo - 93 %

44 Smittestoff Antall TKB per 100 mg og renseevne i %
Infiltrasjons-anlegg < 1 >99,9 % Våtmarksanlegg < 50 Filtreringsanlegg, gråvann < 100 Filtreringsanlegg + tett tank/biodo -

45 Fosfor Utslippskonsentrasjoner i mg per liter og renseevne i %
Infiltrasjons-anlegg <0,01mg >99,9 % Våtmarksanlegg 0,01-1,0 mg 90 % Filtreringsanlegg, gråvann 0,01-0,5 mg 85 % Filtreringsanlegg + tett tank/biodo - 98 %


Laste ned ppt "Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google