Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann Renseløsninger  Infiltrasjon i stedlige jordmasser  Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann Renseløsninger  Infiltrasjon i stedlige jordmasser  Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann

3 Renseløsninger  Infiltrasjon i stedlige jordmasser  Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling  Filtreringsanlegg for gråvann  (Våtmarksanlegg)  (Minirenseanlegg)

4

5

6 Infiltrasjonsanlegg  Slamavskiller  Støtbelaster/pumpekum  (Fordelingskum)  Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

7 Valg av infiltrasjonsløsning

8 Isolasjon/ masseseparasjon FordelingslagSprederør Stedlige masser 60 cm Infiltrasjon av slamavskilt avløpsvann Rimeligste og beste løsning, men forutsetter: Arealtilgang sand/grus-masser, > 1,5 m til grunnvann

9 Grunn infiltrasjon Vanligvis større infiltrasjonskapasitet øverst Bedre renseevne (P-binding og nedbr. org. mat.)

10 Jordhauginfiltrasjonsanlegg

11 Infiltrasjon i lukket basseng Aktuell renseløsning for bl.a. hytteområder og turistbedrifter God renseeffekt, billigste og beste renseløsning dersom: tilgjengelig areal, sand/grus-masser, > 3 m til grunnvann

12 Erfaringer med drift – lukkede anlegg  Alle anlegg trenger tilsyn  Slamtømming. Store variasjoner i tømmebehov  Pumpestasjoner bør ha regelmessig tilsyn. Skal ha alarm for høyt vannivå  Fordelingskummer bør ha tilsyn minimum en gang i året og tømmes helt i forbindelse med slamtømming  Infiltrasjonsfiltre. Vannivå kontrolleres  Fremmedvann. Mange anlegg tilføres fremmedvann, spesielt eldre anlegg  Levetid (minimum) 20 år  Høy rensevne for fosfor, organisk stoff og smittestoff.

13 Erfaringer med drift – lukkede anlegg Anbefalinger  Infiltrasjonsanlegg bør ha så enkel utforming som mulig  Det bør etableres faste rutiner for drift og tilsyn  Serviceavtaler

14 Vassdrag Basseng for infiltrasjon Basseng for sedimentasjon Umettet sone av sand/grus Grunnvann Krever store arealer og usjenert beliggenhet Åpen basseng-infiltrasjon (Bardu)

15 Ellingseter

16 Erfaringer med drift – Åpne bassenger  Små åpne Inf.-bassenger (for turistbedrifter) krever svært lite tilsyn  Lite vann og lite lukt  Store åpne inf.-bassenger krever regel- messig tilsyn. Normalt åpne vannflater og dermed fare for lukt i perioder  Åpne bassenger for avvanning av kloakk må driftes. Overbelastning gir driftsproblemer.

17

18

19 Erfaringer med drift - åpne bassenger Anbefalinger  Det bør etableres faste rutiner for drift og tilsyn  Serviceavtaler for større private anlegg.

20 Biofilter for små avløp

21 Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling  Slamavskiller  Pumpekum  Biofilter  (Fordelingskum)  Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

22  Kan infiltreres i relativt tette masser (morene, finsand, silt).  Etterfølgende rensetrinn, f.eks. infiltrasjonsanlegg kan neddimensjoneres.  Forbehandling og etterpolering kan gi en utslippskvalitet som er tilfredsstillende for sårbare resipienter  Mulighet for direkte utslipp til mindre sårbare resipienter Fordeler ved forbehandling i biofilter

23 Forbedret forbehandling

24 Forbehandling i biofilter

25 Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling

26 Gjennomsnittlig renseeffekt for forsøksanlegg (biofilter) 1997 - 2001

27 Filtreringsanlegg for gråvann  Slamavskiller  Pumpekum eventuelt innebygd i slamavskiller  Biofilter  Utslippsarrangement/ infiltrasjonsgrøft

28 Sammensetningen av avløpsvannet Fosfor Nitrogen Det er først og fremst viktig å rense organisk stoff i gråvannet Organisk stoff BOF 7

29

30 Gråvannsrenseanlegg Hantering – behandlig - utslipp Kombinasjonen avløpsfritt klosett og gråvannsfilter utfyller hverandre mht. ”renseeffekt” Organisk stoff Avløpsfritt klosett 32 % 2 % 66 % Utslipp Compat Utslipp Nitrogen Avløpsfritt klosett 89 % 4 % 7 % Compact Fosfor Avløpsfritt klosett 78 % 2 % 28 % Compact Utslipp

31 Leverandører av gråvannsrenseanlegg  BOKN PLAST AS  HACO  Odin Maskin AS  Vera Prosjekt AS  Waterment AS

32 Urinseparering og kompostering av fekalier er det mulig?  Uten redusert komfort?

33 Toalett med urinseparering

34 Komposteringsbeholder for fekalier

35 Urinseparering og kompostering av fekalier?  Uten redusert komfort for bruker?  Har det positive effekter for miljøet?

36

37 Urin som hagegjødsel

38 Renseløsninger- fordeler og ulemper Infiltrasjonsanlegg  Lave anleggskostnader  Lave driftskostnader  Lite tilsyn (men tilsyn er nødvendig)  Arealkrevende  Slamtømming er viktig

39 Renseløsninger- fordeler og ulemper Infiltrasjonsanlegg med forbedret forbehandling:  Akseptable anleggskostnader  Akseptable driftskostnader  Relativ arealkrevende  Slamtømming er viktig  Krever tilsyn/serviceavtale

40 Renseløsninger- fordeler og ulemper Filtreringsanlegg for gråvann  Høy og stabil renseeffekt  Relativ lite behov for tilsyn  Begrenset arealbehov  Middels anleggskostnader  Relativ høye driftskostnader, spesielt i kombinasjon med tett tank  Serviceavtale bør tegnes

41 Spesifikke forurensnings- mengder per person og døgn Kilde Fosfor Organisk stoff Kjøkken og oppvask 0,30 14 Tøyvask 0,08 8 Bad og dusj 0,02 6 Sum i gråvann 0,40 28 Toalettavløp 1,20 18 Gråvann + toalettavl. 1,60 46

42 Fritidsbebyggelse med plan

43 Organisk stoff (BOF) Utslippskonsentrasjoner i mg O per liter og renseevne i % Infiltrasjons- anlegg <0,01mg>99,9 % Våtmarksanlegg 10-25 mg 80 % Filtreringsanlegg, gråvann 5-25 mg 90 % Filtreringsanlegg + tett tank/biodo - 98 %

44 Nitrogen Utslippskonsentrasjoner i mg og renseevne i % Infiltrasjons- anlegg < 65 mg > 30 % Våtmarksanlegg 45 mg 50 % Filtreringsanlegg, gråvann 8 mg 30 % Filtreringsanlegg + tett tank/biodo - 93 %

45 Smittestoff Antall TKB per 100 mg og renseevne i % Infiltrasjons- anlegg < 1 >99,9 % Våtmarksanlegg < 50 >99,9 % Filtreringsanlegg, gråvann < 100 >99,9 % Filtreringsanlegg + tett tank/biodo < 100 -

46 Fosfor Utslippskonsentrasjoner i mg per liter og renseevne i % Infiltrasjons- anlegg <0,01mg>99,9 % Våtmarksanlegg 0,01-1,0 mg 90 % Filtreringsanlegg, gråvann 0,01-0,5 mg 85 % Filtreringsanlegg + tett tank/biodo - 98 %


Laste ned ppt "Infiltrasjonsløsninger for avløpsvann Renseløsninger  Infiltrasjon i stedlige jordmasser  Infiltrasjon i stedlige jordmasser med forbedret forbehandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google