Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for Pasientflyt i Helse Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for Pasientflyt i Helse Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for Pasientflyt i Helse Bergen
…og bedre skal det bli Lillestrøm, Hege Rob Moi Rådgiver, Seksjon for organisasjon og lederutvikling

2 Helse Bergen har samlet alle flytforbedringsprosjekter i en portefølje
ca 100 medarbeidere Felles styringsgruppe Felles metodikk Felles overordnet målsetning Hovedmål: Gjennom organisatoriske tiltak øke kapasiteten til å håndtere en stadig økende strøm av akuttinnleggelser og skjerme elektive funksjoner. Delmål: færre korridorpasienter reduksjon av unødvendig ventetid i akuttkjeden færre unødvendige innleggelser tydeligere skille mellom de høyspesialiserte funksjonene og de mer generelle funksjonene Helse Bergen HF, Hege Rob Moi

3 Alle prosjektene har sitt utspring i analyse av ØH-pasientflyt
Flere indikatorer som visere at vi har faktiske problemer knyttet til fly i pasientbehandling korridorpasienter belegg > 85% Tidlig og presis diagnostisering av ØH-pasienter Pasientstrøm inn og ut ikke koordinert Manglende prosessdata for å forstå helheten t Mottak av pasient Utskriving av pasient Helse Bergen HF, Hege Rob Moi

4 En flyt – mange tiltak POS Bordliste Forløp x 5 Tidlig utskriving
Pas.transport 1. POS – IT-verkøyt som skal gi oversikt over belegg i sykehuset. Systemet har innvirkning på den daglige rutine på post gjennom egen modul for dagsprogram. Dette vil forhåpentligvis medføre at man klarer å redusere ressursbruk som i dag medgår til produksjon av tilpasset dagsprogram for den enkelte post, og i større grad styre innsyn i pasientinformasjon til ulike profesjonsgrupper (i dag kopieres denne listen opp til ”alle”, uavhengig av om man har rett til slik informasjon eller ikke). klikk – Systemet vil også forenkle styring av sengeressurser på foretaksnivå og på klinikk/avdelingsnivå. Ved å få oppdatert oversikt over belegg jevnlig gjennom døgnet vil man i større grad ha mulighet til å raskt skaffe seg oversikt over ”ledig” kapasitet i egen avdeling og på tvers av avdelinger/klinikker. I dag bruker medisinsk koordinator store ressurser til denne oppgaven. For å sikre at vi i fremtiden har gode rutiner for styring av pasientplassering fra akuttmottaket til sykehusets ulike avdelinger, skal vi sette ned en egen gruppe som ser på nettopp denne utfordringen. POS vil også bidra til forenkling av rapportering av beleggsdata. I tillegg vil data fra POS-systemet blir høstet systematisk, slik at vi i fremtiden kan skreddersy rapporter utover de allerede etablerte rapportene. – klikk - 2. Bordliste – dette er primært et system som skal understøtte aktivitetene i akuttmottaket. I tillegg skal systemet dekke et hull i informasjonsflyten i sykehuset i dag: aktivitetene i akuttmottaket. Det brukes i dag mye ressurser til registrering av informasjon i akuttmottaket, og nå får vi mulighet til å vri denne ressursbruken mot pasientnære aktiviteter. - klikk - Ved å få systematisert disse dataene vil vi i fremtiden også få mulighet til å trekke ut rapporter fra hele pasientforløpet, som igjen gir oss bedre styringsdata. 3. Flytprosjektene – disse prosjektene har som primærfokus å bedre pasientflyten for de mest hyppige symptomgruppene som meldes til akuttmottaket. Et av suksesskriteriene for et godt pasientforløp er at arbeidsdiagnosen blir så god som mulig. Både leger og sykepleiere i akuttmottaket er sentrale i arbeidet med å få en rask avklaring av pasienten, og man er avhengig av god koordinering av ressurser på tvers av avdelingsgrensene. Derfor er disse gruppene sammensatt av medarbeidere som representerer ulike faggrupper og avdelinger/seksjoner. Gruppene fokuserer på ”hele” paseintforløpet, fra pasienten ankommer akuttmottaket til pasienten er utskrevet fra sykehuset. Inntil videre har vi ikke trukket inn det som skjer før pasienten ankommer sykehuset og hva som skjer i mottaksapparatet etter utskriving. Vi rydder først i eget hus… - Klikk – 4. Tidlig utskriving – dette prosjektet har sitt utspring i forprosjektet ”Akuttmedisinsk behandlingskjede”, der en av påstandene var at pasientene hopet seg opp i akuttmottak bl.a pga manglende ledige senger på post. Ved å sammenligne tidspunkt for utskriving av pasienter fra post med aktivitetsdata fra akuttmottaket, ble det tydelig at det var et kø-problem som følge av at man skrev ut pasienter sent på dagen. Prosjektgruppen har som oppgave å analysere om tidlig utskriving fra post får positiv virkning på kødannelser i akuttmottaket. Helse Bergen HF, Hege Rob Moi


Laste ned ppt "Program for Pasientflyt i Helse Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google