Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en motbølge til testkulturen? Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en motbølge til testkulturen? Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en motbølge til testkulturen? Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1

2 Vurdering i Kunnskapsløftet 2 Definer begrepet 1 minutt Vurdering Sammenlign gruppe Vurdering Et eksempel på en definisjon Vurdering 2-5 år

3 3 UK, US, Canada, Australia: Teaching to the test Accountability US: No child left behing standards&tests UK: Assessment Reform Group. Black US: Assessment for Learning Stiggins Australia: Self assessment. Sadler Norge: Kari Smith, E. L. Dale. R. Engh, S. Dobson, K. Klette osv. Norge: Nasjonale prøver

4 Utvikling 4 1.Tradisjon: Vurdering er erfaringsbasert, taus kunnskap som læres over tid. Ikke innsyn. 2.Eksplisitt tradisjon: Det utarbeides kriterier for vurdering som deles ut til elevene/studentene med en enkel forklaring. Innsyn 3.Sosial-konstruktivisme: Elevene aktiviseres for å skape en felles forståelse for hvilken kompetanse de skal oppnå. Mål og vurderingskriterier diskuteres. 4.Lærende nettverk: Erfaringsbasert kunnskap deles og videreutvikles mellom lærere og elever i fellesskap Etter modell av O’Donovan, Price & Rust 2008

5 Lærere 5 Lærerens forståelse for vurdering må utvides Hvordan ser god vurdering ut? Hvilket språk ( begrep) brukes? Hvordan kan vurdering brukes til å planlegge bedre undervisning? Hvordan kan vurdering hjelpe eleven? Lærerens vurderingskompetanse utvikles ved at læreren selv bruker det han eller hun mener er god vurdering Kommunikasjonene mellom lærer og elev er viktigst! Assessment Reform Group (Kari Smith)

6 Bakgrunn for Kunnskapsløftet Læreplanen L06 Nasjonale prøver Språkpermene Forskrift vurdering NY Opplæringsloven Forskriften Rundskriv Læreplanen Oppdragsbrev til UDIR – mapper++ til eksamen og standpunkt 6 Europarådet/OECD Bologna/Lisboa prosessene Language Educational Policy Profile for Norway 2004 Internasjonal forskning

7 Sentrale begrep Få informasjon om elevens læring? Rapportere tilbake til eleven? Utvikle egenvurdering hos elevene? Tilpasse egen undervisning 7 Vurderingsgrunnlag Vurdering av læring – tilbakemelding Vurdering for læring - fremovermelding Vurdering som læring Vurdering for undervisning Evaluering Sluttvurdering Med karakter Underveisvurdering med kommentar/karakter Forutsetninger Mål Tiltak Forutsetninger Mål Tiltak

8 8 Individuell vurdering Kompetansemål i læreplanen – Lokale delmål (tolking og tilpasning) – Vurderingskriterier ( sjekkliste) – Kjennetegn på måloppnåelse (rubrikker) Vurdering – Vurdering gjøres av lærer – Medelevvurdering – Egenvurdering – Digital vurdering eksempeleksempel 8 Med kommentar Med karakter 1-6 Med kommentar Med karakter 1-6 Ikke vurdering

9 Praksisendring 9 Vaner basert på erfaring er fantastiske stillas for vurdering, men de er også kilder til fossilisering, og kan føre til endringsvegring dersom de ikke utsette for kritisk analyse. But habits are both marvelous scaffolds for complex behavior as well as dangerous sources of rigidity and perseveration... They persist even when they begin to lose their utility, precisely because they are habits with few countervailing forces.” (Shulman, 2004, p. 56

10 Affektive filtre - motivasjon Mestring +6 5 -4 - -3 - - -2 - - - -1 100 år 10 6 ++++++ 5+++++ 4++++ 3+++ 2++ 1+

11 Kommunikasjon – bruk av språket Eleven lærer ved å lese, lytte, skrive, muntlig og aktiviteter På et visst språklig nivå vil språkproduksjonen preges av språklig eksperimentering og dermed oppstår feil som må betraktes som tegn på fremgang. (Europarådet: Brian North 2007) 11 B1 – eleven (YF engelsk, Nivå 2 fremmedspråk)

12 Metakognisjon – faglig refleksjon Innsats Skal ikke vurderes med karakter Ingen innsats - ingen karakter Innsats - karakter bestått Slapp innsats - trekk i karakter Kompetanse I can do-kompetansemål Accountability- nasjonale prøver etc. Employability - hva etterspøres Hvor mye vil du? - Hva kan jeg? 40 år 12

13 Metakognisjon - egenvurdering At the end of the day, all that matters educationally is self- assessment. (…) In terms of a specific agenda for assessment and learning, nothing has a higher place than ensuring the development of students' abilities to self assess. (David Boud 1998) 13 3 Forskriften §3.12 egenvurdering ( §2.3, 3.4) -eget arbeid, kompetanse, faglig utvikling

14 Endring av tradisjoner Tilpasset opplæring Synliggjøre planlegging Utvikle mål og vurderingskriterier sammen med elevene Forskriften § 3.1 ret til vurdering Målene for undervisningen Hva som blir vektlagt i vurderingen Ansvarliggjøre eleven i arbeidet Vurderingsmønster sjekke dag for dag, måned, termin, kurs Sette deg mål - vite hvordan du kan nå målene - vurdere din egen måloppnåelse 14

15 Motivasjon en pris man betaler? ” Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Alle må oppleve: Å ha reelle mål Mestring Suksess Å komme videre Bli satt krav til Bli trodd på 15 “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2

16 I Å planlegge baklengs Hvordan tolke kompetansemålene i læreplanen i konkrete og forståelige delmål (kunnskap) sammen med elevene? Begrep som strukturerer innholdet 16

17 A Kompetanse definert som relasjoner Tradisjon Hva Hvordan Hvorfor 17 Bjørndal og Lieberg, 1978

18  Savoir Knowledge, Kunnskap: ◦ Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) ◦ Fakta, begrep, prosedyrer, fremgangsmåter,puggestoff, sjangerkunnskap  Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: ◦ Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge ◦ Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere, produsere etc.  Savoir-être Existential competence, holdninger: ◦ The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction ◦ Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.  Savoir-apprendre Ability to learn: ◦ Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) ◦ Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler B DELMÅL Kompetanse definert som kompetanser Europarådet - Rammeverket: 18

19 C DELMÅL kompetanse definert som domener Europarådet – Rammeverket: Domener x: personal, public, occupational, educational Domener y: location, Institutions, Persons, Objects, Events, Operations, texts 19

20 D DELMÅL kompetanse definert som taksonomi Bloom: nyttige verbnyttige verb 6 VurdereAvgjøre, bedømme, velge Finnes det en bedre løsning på….? 5 SynteseForeslå, generalisere, organisere, trekke slutninger Hvilke forandringer kan du gjøre for å løse….? 4 AnalyseForklare, identifisere, klassifisere, sammenligne Hva var motivet bak….? 3 AnvendelseAnvende, bruke, demonstrere, måle Hvordan kan du bruke dette…..? 2 ForståelseKarakterisere, bevise, forklare, tolke Kan du gjenfortelle historien med egne ord? 1 FaktakunnskapKjenne igjen, gjengi, definere Hvor skjer dette? Hvem er involvert? Hva betyr? 20

21 E DELMÅL holdning og verdier definert som taksonomi 21 Receiving is being aware of or sensitive to the existence of certain ideas, material, or phenomena and being willing to tolerate them. Responding is committed in some small measure to the ideas, materials, or phenomena involved by actively responding to them Valuing is willing to be perceived by others as valuing certain ideas, materials, or phenomena. Organization is to relate the value to those already held and bring it into a harmonious and internally consistent philosophy. Characterization by value or value set is to act consistently in accordance with the values he or she has internalized. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., and Masia, B.B. (1964)

22 22 Å utvikle vurderingsgrunnlag Hvordan kan eleven vise sine ferdigheter og gjøre den synlig for vurdering for læring? Trenger alle gjøre det samme hver gang? Begrep som strukturerer innhold, struktur, språk 22

23 Grunnleggende ferdigheter Lese ( leseferdighet) Lytte ( lytteferdighet) Skrive ( asynkron tekst) Muntlig presentasjon (asynkron tekst) Muntlig samtale ( synkron dialog) Praktisk Digitalt 23 Sjanger

24 24 Å utvikle vurderingskriterier Hvordan kan eleven arbeide for å nå målene? Kriterier for måloppnåelse Arbeidssjangere Begrep som strukturerer –innhold, struktur, språk 24

25 25 Å utvikle vurderingskriterier 1 Sjekkliste 2 Rubrikk Begrep som strukturerer –innhold, struktur, språk 25

26 Academic writing frames Rapportskriving Preliminaries Title page Abstract Contents Main text Introduction Methodology Findings/Results Discussion Conclusion End matter References Appendices 26 Slideshare.co m University of Hartfordshire. http://www.uefap.com/writing/intro/i ntfram.htm University of Manchester http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

27 Vurderingsrubrikk generell Success criteria (nivå 3) – benchmarks (nivå1,2,3)

28 28

29 29

30 Mål relatert til læringsteori /IKT Delmål Læringsteori VurderingsformWeb Kunnskap Behaviorisme -Undervisning Egenvurdering Medelevvurdering 1-2 timer, dag til dag Web -flervalgsp. - interaktiv Ferdigheter Kognitivisme -Oppgaveløsning -Selvstudium -Eksamensoppgaver Lærervurdering Egenvurdering Gr. ferdigheter, praksis 1-4 uker Web 1.0 -Oppgaver --prosjekt Generell kompetanse Sosial- konstruktivisme -samarbeid Ingen vurderingspraksis Evaluering, gruppekarakter Web 2.0 -Samskrive, - sammensatte tekster RefleksjonEgenvurdering, tilbakemeldinger Gruppearbeid - Teamarbeid - Samproduksjon – hvordan vurderes det? 30 Dysthe: elevene er eiere av sin egen læring!

31 Hva lærte du nå? Kan vi gjøre noe artig lærer? 31

32 Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig. Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor man har vondt; om det er i arma eller beinet. Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt ◦ Kunne si hvor du har vondt ◦ Uttrykke seg ved smerte ◦ Kunne si ulike kroppsdeler Vedlegg: 1.Eksempler på kroppsdeler 2.Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt. 3.http://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.htmlhttp://envolee.com/envoleriee/jeux/corps/corps.html 4.Uttrykk Vurdering: muntlig fremføring 32

33 Endring av tradisjoner 33 Vurdering Forskriften §3.1 rett til vurdering Halvårsvurdering u/karakter, m/karakter Fagsamtaler (kontaktlærer?) Vurdering fra faglærer ( notat) Vurdering fra elev ( notat)? Dialog om anna utvikling ( Kontaktlærer) Skolens ordensreglement Læringsmiljø (systemvurdering) Løpende systematisk tilbakemelding Læreplanen for fag (faglærer) -underveisvurdering -Sluttvurdering - Dokumentasjon av opplæringa

34 Active student engagement Passive student engagement Informal activities and inputsFormal activities and inputs 1.Tradisjonell Modell 2.Erfaringsbaserte vurderingsformer som læres uformelt over lang tid Praksisteori / taus kunnskap 2. Eksplisitt Trad. Modelen Det utarbeides standarder/ kriterier for vurdering og de deles med elevene med en enkel forklaring. Eksplisitt kunnskap 3. Sosial- konstruktivistiskt Modell Elevene aktiviseres I arbeidet med å få frem en felles forståelse for hvilken kompetanse de skal oppnå Over tid 4. Lærende Nettverk Modell Erfaringsbasert kunnskap deles og videreutvikles mellom lærere og elever i fellesskap Over tid The Past The Future Etter modell av O’Donovan, Price & Rust 2008


Laste ned ppt "Vurdering for læring i Kunnkapsløftet en motbølge til testkulturen? Inger Langseth Program for Lærerutdanning 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google