Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING og de fem ferdighetene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING og de fem ferdighetene"— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING og de fem ferdighetene
Begrepsavklaring: Evaluering-Vurdering Formell-uformell-underveis avsluttende-summativ formativ Hvordan kan vi bruke vurdering for å fremme læring? L06 dreining fra kunnskap til kompetanse og ferdigheter Dreining fra undervisning til læring/fra nasjonale til internasjonale rammer CE Hvor stor plass skal testing få? Mye i Europa, lite i DK og Norge så langt LÆRING: 50% sier de ikke kjenner kriteriene for vurdering (differensieringsprosjekt/elevinspektørene Mange sier de har lite utbytte av faglige tilbakemeldinger Elever med høy motivasjon har kunnskap om mål Vurdfering har en negativ side: middels og under middels Elever setter personlige og ofte realistiske mål Ansvar for egen læring gir positiv effekt Sosial trivsel kan ikke knyttes opp mot læring, uklare roller, frykt for tilbakemeldinger skaper en kultur av ettergivenhet og faglig likegyldighet og lite forventninger i skolen 70% sier det err for mye bråk og uro i timene og undervisningen er i liten grad tilpasset deres behov Inger Langseth norwenglish.com

2 Evaluering evaluation (Shielagh Rixton,2005 UK)
Evaluation is the term most appropriately used for the process involved in collecting evidence about the effectiveness or value of an educational project or programme. Spørreundersøkelser Intervju Observasjon Resultater: eksamen/standpunkt

3 Evaluering i skolen FYLKET- Medarbeiderundersøkelsen
UDIR - Lærerundersøkelsen UDIR - Elevundersøkelsen UDIR- Nasjonale prøver? Skolebasert vurdering A B Differensieringsprosjektet Evaluering av egen undervisning? Medarbeiderundersøkelsen del av BMS for fylket Lærerundersøkelsen Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen tdanningsdirektoratet. Kan spores tilbake til den enkelte lærer og hans klassse. Evaluering av egen undervisning er brukt på univ. Men lite i skolen. Skoleeier tar nå deiis resultatene til følge. EFLUSL-prosjektet Per lauvås: OIU - evaluering referansegruppe, 3 min lapper, åpne spørsmål: hvis en venn spør deg om undervisningen, hva vil du si da? Hvordan kan jeg gjøre læringsarbeidet bedre for deg? Prosjekt for evaluering av fremmedspråksundervisning i videregående skole (EFLUSL) er et internasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av European Network of Policy Makers for the Evaluation of Educational Systems og ledes av inspektoratet fra undervisnings- og vitenskapsdepartementet i Irland. Dette heftet er utarbeidet som ett i en rekke dokumenter til bruk for inspektører og evaluerere som foretar skolebaserte evalueringer som del av prosjektet. Hensikten med dette heftet Dette heftet, Innsamlingshefte A er utarbeidet som hjelpemiddel for helhetlig skole-evaluering. Det konsentrerer seg særlig om helhetlig skole-indikatorer på området Planlegging og forberedelse (for eksempel helhetlig skoleplanlegging for faget og helhetlig skoleplanlegging og tilgang på hjelpemidler). Et utfyllende hefte, Innsamlingshefte B, brukes som hjelpemiddel i den klasseromsbaserte observasjonen, som understøtter evalueringen av de øvrige indikatorene og områdene. Differensieringsprosjektet: oppfølgingsrapport 2005/9 ,7 kategorier hvor en er vurdering: Gode resultat knyttes opp mot mål og plan fokusert underrvisning, valg av arbeidsoppgaver, arbeid i team, varierte læremidler og metoder

4 Vurdering assessment (Shielagh Rixton,2005 UK)
Assessment is the general term used for finding out about the achievements or abilities of learners themselves. Prøver, framføringer, skriftlig arbeid, mappe Standpunkt, eksamen

5 Når kokken smaker på suppen er det formativ vurdering, når gjesten smaker på suppen er det summativ vurdering (Robert Stake) Utgangspunkt for begrepsavklaring rundt to former for vurdering.

6 Begrepsavklaring Formativ vurdering Fremadrettet Underveis Uformell
Kommentar Summativ vurdering Tilbakeskuende Avsluttende Formell Karakter Disse kjennetegnes ved at de er: I utgangspunktet kan alt materiale brukes til begge typer vurdering!

7 A Summativ vurdering Godkjenning, sertifisering, rangering
Grad av måloppnåelse i læreplanen Eksamen noen mål Standpunkt alle mål Mapper ved terminslutt Prøver m/ karakter Opptak til videre utdanning, tilbakemelding til elev om rangering innad i gruppen. Vurdering av læring Utdanningsdirektoratet bruker mappevurdering som en mulig ny evalueringsform i skolen, innført på universitetsnivå. Den er formativ til et gitt tidspunkt og blir da gjenstand for summativ vurdering.

8 Utgangspunkt –skriftlig R’94
Innhold Vurdering Syntese Analyse Anvendelse Forståelse Viten  (Bloom, 1958) Struktur Avsnitt Tekstbindere Format Språk Kompleksitet Korrekthet Kommunikasjon Klare kriterier er utarbeidet fra sentralt hold. Under over middels negativt å bli satt i under middels. MÅLER IKKE HVA DU KAN MEN HVA DU IKKE KAN.

9 Vurderingsmodeller i LK06
Modell 1 – skriftlig eksamen Med forberedelse 1 dag Uten forberedelse Modell 2 – skriftlig eksamen Del I ingen eller noen få hjelpemidler Del II alle hjelpemidler +/- forberedelse

10 Eksamen i fremmedspråk Nivå I /II: Modell I uten forberedelse
5 timer skriftlig eksamen Ingen forberedelsestid Ordbøker, grammatikker, læreverk, egne skriftlige arbeider, retteprogram Kildekritikk, sitatteknikk Ingen kommunikasjon med andre

11 Vurdering av kompetansemål
Karakteren 1 – kommuniserer ikke relevant mening Karakteren 2-6 kommuniserer inne fire mestringsnivå.

12 Individuell kompetanse
Hjelpemidler &3-19. forskrift til opplæringsloven: Tillatte hjelpemidler må være formålstjenelige og relevante … ikke svekke grunnlaget for å vurdere elevens egen kompetanse. Ved lokalgitt eksamen bestemmer skoleeier tillatte hjelpemidler. Ingen tilgang til Internett eller kommunikasjon

13 Kjennetegn for måloppnåelse
Språklæring Grader av måloppnåelse Kommunikasjon Tekstforståelse -lesing Språk-vokabular/struktur Tekstsammenheng – oppb. Tilpasning til sjanger Språk, kultur, samfunn Grader av måloppnåelse Kjennetegn Selvstendig, utfyllende, reflektert, solid, nyansert, presist, svært godt, vellykket Relevant, godt, variert, ganske god, brukbar, Noe innsikt, til en viss grad, noen, viss, forståelig, enkle, noen grad… Svært lav

14 Utgangspunkt - muntlig
Sentralt - rammer, læreplanen for faget Fylkeskommunale føringer (prosjekt) Eksamensoppgavene skal gi eksaminandene mulighet til å vise i hvilken grad de kan anvende sine faglige kunnskaper og ferdigheter i relevante og meningsfulle problemstillinger.

15 Eksamen Skriftlig - leseforståelse, skriftlig produksjon
Muntlig - muntlig produksjon, muntlig samhandling, (lytting). Eleven skal forstå og kunne anvende kunnskapen de har i nye situasjoner Typisk summativ vurdering

16 Standpunkt En vurdering av alle mål i læreplanen
innen fem ferdigheter i L’06 Skriftlig Lesing Lytting Muntlig produksjon Muntlig samhandling Gir vi prøver innen alle ferdigheter? Er prøver med karakter en konstruktiv tilbakemelding til eleven? Vurderer vi alle disse sidene ved språklæringen? Det er overvekt av vurdering i skriftlig. Formell vurdering - bør utvide til flere vurd former enn skriftlig som dominerer. Mappe utvikler egenvurdering og selvinnsikt. Muntlig framføring, 48% bruker ikke dette.

17 Om karakterer emphasizes competition between pupils rather than personal involvement of each. The evidence is that with such practices the effect of feedback is to teach the weaker pupils that they lack ability, so that they are de-motivated and loose confidence in their own capacity to learn.(Black1998: 111)

18 Læringssyn og vurderingsformer
Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter - faktaprøver, innfylling Kognitiv - refleksjon og læring gjennom problemløsning - omfattende prøver, individorienterte stiler og drøftinger Sosiokulturelt - Pragmatisk tilnærming, læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver, prosessorientert, gruppearbeid(LK06)

19 B Formativ vurdering Synliggjøre progresjon, ståsted
Tilbakemelding med utgangspunkt i elevens eget ståsted (skriftlig/muntlig) Prøver, innleveringer, aktiviteter, oppgaver, presentasjoner, mapper Samtalen To hovedtyper: A- samtalen faglig og sosial B- tilbakemelding på prøver etc. Vurdering for læring Med Clas Fronter kan du teste deg selv flere ganger, lage egne prøver etc. Selvevaluering, I candos

20 Tilbakemelding på prøver
Kommentarer som viser: Hva eleven behersker Hva eleven må arbeide videre med Språklæring - læremidler, metoder,planer I forhold til kjente mål for perioden. Hver elev vurderes ut fra sitt eget ståsted. (språkpermen) Uformell vurdering: Faglige samtalen: elevens faglige utvikling, hva de er flinke til, læringsmål i forhold til eksamen, når de lærer best(lite brukt), din måte å undervise på. Den er knyttet til motivasjon. Sosial samtale: trivsel, medelever, andre lærere, videre planer, private forhold.

21 Nye vurderingsformer? Formativ og summativ vurdering
Tester innen de 5 ferdighetene Lærervurdering Datamaskinvurdering Egenvurdering Medelevvurdering Vi må avgjøre når vi skal bruke de to vurderingsformene, hvem som skal vurdere og hva vi vil teste. Mål å få til et bredt spekter av vurderingsformer.

22 Læringssyn og vurderingsformer
Behavioristisk - underviser lærestoffet i små biter - faktaprøver, innfylling Kognitiv - refleksjon og læring gjennom problemløsning - omfattende prøver, individorienterte stiler og drøftinger Sosiokulturelt - Pragmatisk tilnærming, læring ved samarbeid i kontekst - integrerte oppgaver, prosessorientert, gruppearbeid(LK06)

23 Vurderingsformer Muntlig produksjon (vurderingskriterier)
Fremføring (ppt) Lydfiler fransk Voiceforum Muntlig samhandling Kommunikasjon mellom elever/lærer og elev Telefonsamtaler

24 Vurderingsformer Lytting Cd-rom (lærebøkene m/oppgaver) Diktat eks
Video- og lydfiler eks eks ex Interaktive oppgaver eks Lesing Autentiske tekster eks Factual questions eks ex med avkryssing/flervalg/sammendrag.Kan være på norsk, Dette gjøres fordi vi ikke skal teste skriving Nasjonale prøver i lesing. Bruk dette materialet. Lesing for informasjon, oversikt, detaljkunnskap

25 Vurderingsformer Skriftlig (vurderingskriterier)
Sammenhengende tekster ex ex Vokabular, grammatikk, innfylling eks Interaktive oppgaver eks I can dos... ( Språkpermen) webside Nasjonale prøver i engelsk webside

26 Undervisningsopplegg
Sammenheng mellom mål, arbeidsmåter og evalueringsformer Innsikt i egen læringsprosess Synliggjøring av rammer Synliggjøring av krav Synliggjøring av progresjon

27 Periodeplan I can write a letter I can use word and spell check
Aim Yes Ex I can use word and spell check I can start/end a letter I can write dates I can write paragraphs I can write a formal letter teacher I can write a letter to a friend Student

28 Utfordring! Hvis formativ vurdering er læringsfremkallende:
Kan andre enn læreren vurdere? Kan formativ vurdering skape motivasjon og ansvar for egen læring?

29 Litteraturliste/lenker
Lytting listening exercises


Laste ned ppt "VURDERING og de fem ferdighetene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google