Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnfondsbevis - seminar Presentasjon 3.september 2003 Knut Ravnå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnfondsbevis - seminar Presentasjon 3.september 2003 Knut Ravnå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnfondsbevis - seminar Presentasjon 3.september 2003 Knut Ravnå

2 STYREFORMANNADMINISTRASJON Hr. adv. Pål W.LorentzenAdm. direktør Knut Ravnå Viseadm.direktør Monica Salthella REVISOR PriceWaterhouseCoopers Sparebanken Vest 3Etablert 1823 3Børsnotert med grunnfondsbevis 1995 3Største bank med hovedkontor i Bergen, forvaltningskapital 40,2 mrd 3Primærmarked; Hordaland, Sogn og Fjordane 3Konsernet Sparebanken Vest består av morbank, eiendomsselskap, og selskap innen eiendomsmegling

3 Kundesegment Personmarked  69 % av kapitalen  42 % markedsandel ( antall kunder )  26 % markedsandel (kapital)  Ca 200.000 helkunder Bedriftsmarked  31 % av kapitalen  37 % markedsandel (antall kunder)  15 % markedsandel (kapital)  Ca. 9.000 helkunder HOVEDKONKURRENTER: DnB Lokale Sparebanker Nordea Handelsbanken Nordea Lokale Sparebanker

4 Distribusjon 36 regioner samt Bergen Nord og Bergen Sør 359 salgskontor 3Fokus på økt selvbetjening og automatisering - 3Tilstede der kundene ferdes 3ca 74.000 kunder benytter seg av Nettbank 3Kundeservice, bankens multikanal og servicesenter behandlet; –620 000 telefonhenvendelser (eksklusiv sentral) –4,3 millioner til telefonbanken –35 000 henvendelser via Mellom Oss og e-mail tall fra 2002

5

6 Vår region - nøkkeltall 3Capital city: Bergen 3Area: 15,634 km2 3Total population: 441 660 (2003) 3Density: 28 3Urban population: 60% - rural: 40% 3Working population: 46% 3Distribution of employment: –Industry:17% –Service: 72% –Agriculture: 3% –Others: 8% –Unemployment rate: 4% 3Capital city: Førde 3Area: 18,619 km2 3Total population: 111 728 (2003) 3Density: 6 3Urban population: 52% - rural: 48% 3Working population: 42% 3Distribution of employment: –Industry:19% –Service: 62% –Agriculture: 11% –Others: 8% –Unemployment rate: 1,6% Hordaland Sogn & Fjordane

7 Utvikling i regionen 3Boligprisene viser en fortsatt økning, men generelt er prisveksten redusert 3I Bergen har prisveksten dog vært høyere enn i landet for øvrig 3Leieprisene på næringsbygg har falt opp mot 10 -15 prosent Akvakultur 3Nedgang i EU- markedet - fører til fall i prisene 3Mulige tiltak for å regulere produksjonen er under vurdering 3Tiltak kan føre til ny straffetoll fra EU Eiendom

8 Utvikling forts. Fiskeri 3For tiden overkapasitet i pelagisk sektor 3Kollaps i sildepriser og pressete priser for makrell og lodde Shipping 3Shipping markedet forventes å fortsette sin gode utvikling 3Offshore - rederiene fikk svakere resultater i 2002 enn forventet, men markedet forventes å bedre seg i 2004

9 Visjon ”Sparebanken Vest skal være en drivkraft for utvikling i samfunns- og næringsliv på Vestlandet.” Kjerneverdier Nær Vennlig Engasjert Dyktig

10 Overordnede mål - utdrag 3Sparebanken Vest skal være en selvstendig sparebank, og den ledende Vestlandsbaserte leverandør av finansielle tjenester. Sparebanken Vest skal: – oppnå en egenkapitalavkastning etter skatt tilsvarende risikofri rente etter skatt pluss et risikotillegg på 8 prosentpoeng. –ha en kapitaldekning på minst 11%. Kjernekapitaldekningen skal utgjøre minst 8%. –ha en fordeling i utlånsporteføljen på engasjementsbasis hvor personmarkedet minst skal utgjøre 65%. –være ratet i A-kategori, føre en konservativ finansieringsstrategi og på lang sikt ha en innskuddsdekning på min.75%. –gi investorer konkurransedyktig avkastning. –bidra til samfunnsutvikling gjennom engasjement og gaveinstituttet.

11 Strategi 3Sparebanken Vest skal sikre en tilfredsstillende utvikling av banken gjennom folkelig og profesjonell markedsbearbeidelse, hvor kvalitet, merkevare og effektive arbeidsprosesser, samt balansert risiko, vektlegges. 3Banken skal ha og utvikle tilstrekkelig kompetanse i forhold til kundenes behov og fokusere aktivt på nærhet, relasjon og lokalkunnskap. 3Balansert Målstyring brukes aktivt for å oppnå resultater, få tilslag i markedet, utvikle medarbeidere og sikre rasjonell drift. Gode prestasjoner verdsettes gjennom bonussystem tilknyttet Balansert Målstyring.

12 Strategi 3Sparebanken Vest skal være totalleverandør av finansielle tjenester gjennom distribusjonsavtaler med produktleverandører innen forsikring og fondsprodukter. 3Sparebanken Vest skal være en førsteklasses leverandør gjennom multikanaltilgang som innebærer at kundene velger mellom kontor, nettbank og KundeService. Banken bruker prismekanismen aktivt for å oppnå lønnsom og rasjonell distribusjon. 3Sparebanken Vest tar ut de priser markedet aksepterer innenfor rammen av tillit og konkurransekraft. Banken fokuserer på kundelønnsomhet og priser aktivt risiko.

13 Strategi 3Bankens produkter skal være lønnsomme med mindre en individuell vurdering av kundelønnsomhet forsvarer en produktsubsidiering. 3Beslutningsmyndighet legges nær kundene – hensyn tatt til kompetanse og risiko.

14 Organisasjonsplan pr. mai 2003

15 Forhandlinger SpareBank 1 - Alliansen 3Sparebanken Vest trer ut av SpareBank 1 - alliansen med virkning fra 1. Januar 2004. 3Sparebanken Vest har i annet kvartal inngått de nødvendige avtaler med SpareBank 1 - alliansen i forbindelse med sin utreden. 3Avtalene innebærer at Sparebanken Vest fortsetter som distributør av produkter fra SpareBank1 Skadeforsikring, SpareBank1 Livsforsikring og SpareBank1 Fondsforsikring samt produkter fra ODIN Forvaltning. 3Sparebanken Vest vil betjene LO-segmentet som tidligere.

16 Hovedtall 1. Halvår 2003

17 Innskudd, utlån og finansieringsgrad 3Forvaltningskapital 40,2 (34,4 ) mrd. kroner – opp 16,9 % siste år 3Kundeinnskudd 22,7 (20,4) mrd kr; –Vekst siste 12 måneder 11.3 % –6.7 (6.1) mrd kr fra bedriftskundesegmentet, 15.3 (13.9) mrd kr fra personkundesegmentet 3Netto kundeutlån 33,8 (30,7) mrd kr; –Vekst siste 12 måneder 10.3 % –9.9 (9.7) mrd kr til Bedriftskundesegmentet, 24.0 (21.0) mrd kr til personkundesegmentet 3Finansieringsgraden 67,1 % ( 66.5 % )

18 Utvikling i Rentenetto isolert pr. kvartal

19 Utlån og innskuddsmarginer

20 Inntektselementer Isolert pr. kvartal

21 Utvikling Driftskostnader Isolert pr. kvartal

22 Utvikling spesifisert og uspesifisert tapsavsetning - isolert pr. kvartal

23 Utvikling Tapsavsetninger

24 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer, samt avsetninger KONSERN 30.06.0330.06.0231.12.02 Misligholdsgrad -PB 0,5% 0,6% 0,5% Misligholdsgrad - BM 0,8% 0,7% 1,9% Avsetningsgrad - PM 38% 39% 40% Avsetningsgrad - BM 31% 33% 74% Tapsutsatte ikke misligholdte eng.- PM 0,3% 0,5% 0,5% Tapsutsatte ikke misligholdte eng.-BM 2,6% 1,5% 1,9% Avsetningsgrad - PM 43% 46% 47% Avsetningsgrad - BM 35% 39% 32% Spesifiserte og uspesifiserte avsetninger i forhold til misligholdte/tapsutsatte eng. 80% 85% 88%

25 Status risikoprofil PM - STABIL OG LAV RISIKOPROFIL

26 Status risikoprofil BM

27 Utvikling risikoprofil BM Stor grad av stabilitet i risikoprofil - forventet økning grunnet konjunkturutviklingen.

28 Bransjer

29

30 Funding Pr. ultimo juni 2003 hadde Sparebanken Vest: 3netto pengemarkedsfinansiering på ca kr 12 mrd. 360 % av dette var dekket ved innlån med restløpetid på over ett år 3nettobehovet første tre måneder var kr 725 mill. Sparebanken Vest har i andre kvartal 2003 etablert et eget EMTN- program med en ramme på EUR 1 mrd

31 Utvikling Kapitaldekning

32 Utvikling Egenkapitalavkastning Akkumulert pr. kvartal

33 Egenkapitalavkastning og utbytte

34 Utbytte og investorpolitikk 3Avkastningen skal gjenspeile det økonomiske resultatet. Grunnfondskapitalens andel av det økonomiske resultatet utbetales 3Åpen informasjonspolitikk med regnskapspresentasjoner kvartalsvis 3Fremme fri børsomsetning av grunnfondsbevisen med fullmakter til å gjøre tilbakekjøp for å lette likviditeten

35 Kursutvikling Grunnfondsbevis

36 20 største GFB-eiere

37 Fremtidsutsikter 3Det forventes en ytterligere reduksjon av styringsrenten. Et lavere rentenivå vil over tid øke presset på rentenetto og rentemarginene og ha betydning for bankens inntjening i annet halvår og kommende år. 3Det vil bli en betydelig utfordring å nå målsatt egenkapitalavkastning på 12,5 %. Banken regner likevel med å oppnå en akseptabel egenkapitalavkastning for driftsåret 3I annet halvår vil aktiviteter knyttet til etableringen av Sparebanken Vest løsrevet fra SpareBank 1 - alliansen fra kommende årsskifte stå sentralt


Laste ned ppt "Grunnfondsbevis - seminar Presentasjon 3.september 2003 Knut Ravnå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google