Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S. 1ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Kredittmarkedet Muligheter og farer 06.09.06 Analysesjef: Tore Øystein Gløersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S. 1ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Kredittmarkedet Muligheter og farer 06.09.06 Analysesjef: Tore Øystein Gløersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 s. 1ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Kredittmarkedet Muligheter og farer 06.09.06 Analysesjef: Tore Øystein Gløersen

2 s. 2ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Agenda Volumutvikling Marginer –Margin og utlånsrente –Marginer og tap –Renteforventninger –Spreadutvikling Tap og kredittkvalitet Muligheter og trusler –Basel II –Særskiltsikrede obligasjoner og boligkredittforetak –Behov for ekstern funding fremover Sparebankens alternative balanser fremover –alternative plasseringsmuligheter Oppsummering

3 s. 3ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utlånsvekst 1981 til 2kv2006 Historisk vekst: 12,2% i snitt pr. år fra 1981 9,8% vekst i 2H06

4 s. 4ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Fortsatt høy kredittvekst

5 s. 5ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Innskuddsdekning – (Terra Banker) I økende grad avhengig av ekstern finansiering

6 s. 6ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utvikling i ekstern funding – (Terra Banker)

7 s. 7ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Volum – fortsatt høy kredittvekst Personmarkedet –Høy boligprisvekst den siste tiden sikrer høy vekst fremover –”Nye låneformer” flexilån/boligkreditt – økende popularitet (åpner for re- allokering av boligformue til andre spareformer) –”Nye låneformer” stående lån – stopper å betale avdrag (kun renter) –Lånefinansiering av investeringer (eks. strukturerte produkter) Bedriftsmarkedet –Økende investeringsvilje - høykonjunktur –”lav vekst/negativ vekst i 2003 til mai 2005 - etterslep Basel II – større volumer på samme kapitaldekning Geografisk ekspansjon Fortsatt høy kredittvekst, med dagens høye volumvekst vil ikke kunne opprettholdes på sikt

8 s. 8ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utlånsrente og rentemargin – 1985 til 2Kv06

9 s. 9ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Rentemargin og tap

10 s. 10ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utlånsrente og innskuddsrente

11 s. 11ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Renteforventninger i markedet

12 s. 12ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Rentenetto i kroner - utvikling Øker rentenettoen i kroner –Høy volumvekst (både utlån og innskudd) –Økende rentenivå – økt avkastning på fri egenkapital –Bedret innskuddsmargin –Lavere fundingkost nå enn for 2 til 4 år siden. Nye obligasjoner utstedes med lavere premie over NIBOR - selv etter en viss spread utgang Trekker ned rentenettoen i kroner –Kraftig press på utlånsmargin, spesielt innefor boliglån –Marginpresset forsterkes gjennom innføring av Basel II og særskiltsikre obligasjoner Vekst i rentenettoen i kroner - høy volumvekst kombinert med et noe høyere rentenivå vil kompensere for marginpresset!

13 s. 13ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utvikling finansieringskostnader * Spread over NIBOR (3 års løpetid)

14 s. 14ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Risikopremie på vei opp globalt * S&P US Credit Investment Grade Index

15 s. 15ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utvikling i spreader fremover Økende kredittspreader den siste tiden: –Ordinære obligasjonslån –Ansvarlig kapital Fortsatt spreadutgang i 2007? –Høy utlånsvekst - i bedriftsmarkedet –Økende tap (fra svært lave nivåer) –Økende rentenivå Fare for økte tap Relativ meravkastning i forhold til rentenivået –Økende globale risikopremier –Nivået er pt. relativt lavt Stor sannsynlighet for fortsatt utgang i kredittspreadene i 2007 –NB! Store enkelt tap/skandaler vil kunne sende spreaden betydelig ut –EKS – SANG – resultatvarsel – tap på NOK 20 mill. på byggeprosjekter

16 s. 16ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Tap Situasjon i dag –Lavt nivå på misligholdte og tapsutsatte lån –Relativt lavt rentenivå –Relativt få konkurser –Svært gunstig konjunktursituasjon - Norsk næringsliv går på høygir! Lave tap (faktisk inntektsføring på tapslinjen samlet sett) Fremover –Høy vekst for å kompensere for marginpress Nødvendigheten av og lysten på volumvekst – hva med kredittvurderingen –Geografisk ekspansjon På vei vekk fra Kirketårnsprinsippet? Større tapsfare i nye markeder –Økende næringsandel Større tap innfor næring sammenlignet med personmarkedet –Økende rentenivå Økende tap på sikt, venter dog ikke store tap!

17 s. 17ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utvikling i misligholdte lån - grunnfondsbevis

18 s. 18ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utvikling i tapsutsatte lån - grunnfondsbevis

19 s. 19ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Sum tapsavsetninger - grunnfondsbevis

20 s. 20ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Basel II – nye kapitaldekningsregler 3 metoder –Standardmetode (basis) –Grunnmetode –Avansertmetode Valg av modell –For mindre banker - standardmetoden –De mer avanserte metodene kan vurderes etter hvert Konsekvenser –For prising av risiko –Vil bidra til økt marginpress, spesielt på boliglån –Økt prisdifferensiering –Endringen vil føre til lavere beregningsgrunnlag og økt kapitaldekning i forhold til dagens regler –Kredittilsynet vurderer ”særnorske regler” –Overgangsregler – ikke full effekt før 2010 –Størst effekt for store banker som velger de mer avanserte metodene

21 s. 21ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Fremdriften for regelverket om særskilt sikrede obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”) Lov om finansieringsvirksomhet ble endret i 2004 Flere høringsprossesser, sist i mai 2006 –Revidert forslag som sikrer lovgivning iht krav fra ratingbyråer og ikke er i konflikt med panteloven – modell der investorene gis fortrinnsrett i stedet for pant i utlånsporteføljen –Norsk modell for ”covered bonds” er investorvennlig og AAA rating for fortrinnsberettigede obligasjoner synes kurant Revidert lovforslag under utarbeidelse i Finansdepartementet –Antas vedtatt i oktober d.å. –Videre må forslag til forskrifter på høring og endelig fastsettes av FD Antatt tidspunkt for å emittere obligasjoner er 1. halvår 2007

22 s. 22ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Utvikling i Terra BoligKreditt Selskapet ble stiftet i mars 2003 og har en egenkapital på 210 mill. –Totalkapitaldekning pr. 30/6 på 19,7% Kredittilsynet ga konsesjon i 2004 – som vanlig kredittforetak i påvente av endelige forskrifter & lovendring Selskapet startet opp utlånsvirksomheten i februar 2005 og har en utlånsportefølje på p.t. ca 3,9 mrd. kr. –Utlånsvirksomheten er organisert i henhold til krav som vil bli stilt utstedere av fortrinnsberettigede obligasjoner TBK er foreløpig finansiert med egenkapital, sertifikatlån og obligasjonslån. Selskapet vil refinansiere lån ved å utstede fortrinnsberettigede obligasjoner når regelverk er vedtatt

23 s. 23ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Volum utvikling – Terra Boligkreditt

24 s. 24ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Særskiltsikrede obligasjoner Både Terra Gruppen, DnB NOR og Sparebank1 Gruppen har etablert eget Boligkredittforetak (finansierers med særskiltsikrede obligasjoner) Konsekvenser: –Lavere fundingkost – (utsikt til AAA-rating) –Størst besparelse for de mindre bankene. Store og små banker vil få samme fundigkost ved salg av boliglån gjennom boligkredittforetakene som finansierer seg med særskilt sikre obligasjoner –Vil forsterke marginpresset på boliglån Volum (fra bankene til Boligkreditt) –På kort til mellomlang sikt – mye av nysalget –På lang sikt – stort alt av boliglån innefor 60% vil ligge i boligkredittselskaper Vil på sikt frigjøre kapital/balanse! –Hva skal/kan den frigjorte balanse brukes til? –Redusert ekstern funding på lang sikt?

25 s. 25ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Fremtiden for sparebankenes balanser En fremtid uten boliglån? - Hva skal vi gjøre? En fremtid med garanterte spareprodukter En fremtid med lånefinansiering av f.eks bulgarsk eiendom? En fremtid med aksjeeksponering? En fremtid med kredittderivater? Økt satsning på bedriftsmarkedet? Mer industriobligasjoner?

26 s. 26ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA …om sparekassernes boliglån (Danmark) I takt med de senere års stigende boligpriser er udgør boliglån en stigende andel af udlånet for sparekasserne Hovedparten af boligudlånet formidles imidlertid gennem realkreditinstituttet, Totalkredit, som er en del af Nykredit-koncernen (op til 80% af LTV) Kun boligfinansiering i intervallet 80-100% af LTV ligger dermed på sparekassernes balance I forbindelse med formidling af boligfinansiering gennem Totalkredit stiller sparekasserne en garanti over for Totalkredit på den del af udlånet som ligger i mellem 60% og 80% af LTV. Det er en væsentlig grund til at sparekassernes garantiforpligtelser er vokset væsentligt gennem se sidste 2-3 år

27 s. 27ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA BMA og BMV som en investering for banken Når banken investerer i BMA og BMV kjøper banken kun opsjonen. Det vil si: –Banken betaler ikke tegningsomkostning –Banken betaler heller ingen margin på lånefinansiering Banken kjøper derfor kun derivatet og den betales som en flytende NIBOR rente gjennom løpetiden. Eksponeringskostnaden blir på 3,3 % (3 mnd NIBOR) av eksponert beløp. –Break-even i markedet blir da 3,3 % (historikken er langt bedre) På 1 MNOK blir det 33.000,- per år, eller under 3000,- per mnd. Banken kan aldri tape mer enn eksponeringskostnaden. Banken får derfor en veldig god giring på investeringen. BMA – Bankinnskudd Med Aksjeavkastning - BMV – Bankinnskudd Med Valutaavkastning

28 s. 28ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Plassering i danske papirer Senior funding Typisk spænd 3 år: 27-30bp over Cibor Typisk spænd 5 år: 32-35bp over Cibor (stærkt stigende efterspørgsel som følge af høj udlånsvækst) Ansvarlig kapital (tier 2) Typisk spænd 5+3 år: 95-115bp Cibor (moderat efterspørgsel idet udlånsvæksten modsvares af meget høj indtjening) Hybrid kernekapital (tier 1) Typisk spænd til call 10 år: 165-190bp over swap (næsten intet udbud som følge af høj solvens og meget høj kernekapital med tier 1 ratios på typisk mellem 10% og 15%) Om alle udstedelsestyper gælder at likviditeten er lav, hvilket er hovedårsagen til at kreditspændene er væsentligt højere end den rene kreditrisiko egentlig tilsiger Vi anser derfor udstedelserne for at være meget attraktive for investorer med en lav risikoprofil og som er indstillet på at holde udstedelserne til udløb/call

29 s. 29ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Kredittderivater I av II Kreditter – hvorfor derivater? Poeng: skille det å utstede lån, og det å holde på dem På samme måte som når en ser på, Derivater på disse kredittene. Mer finkornet og diversifisert risiko. Internasjonalt Flytter ikke prisene selv ved store volumer

30 s. 30ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Kredittderivater II av II Kreditter – hvorfor derivater? Poeng: skille det å utstede lån, og det å holde på dem På samme måte som når en ser på, det å kjøpe lån og det å utnytte rentebytteavtaler Derivater på disse kredittene. Mer finkornet og diversifisert risiko. Internasjonalt marked hvor noen andre gjør jobben for deg. Kredittderivater: brukes til å endre din risikoeksponering. Typisk kan du overføre risiko du i dag har i en avtale om at en annen part betaler deg hvis det skulle oppstå en kreditt event.

31 s. 31ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Fordeler med derivater De kan lages akkurat slik du vil ha det De rendyrker kredittrisikoen, da de er likvide. Små administrative kostnader Holder seg bedre informert om utviklingen i kredittmarkedene ute. Som gjerne før eller siden slår ut hjemme.

32 s. 32ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Når kommer utbetalingene Regulert ved ISDA avtaler Fall i rating til under ett vist nivå Finansiell restrukturering Teknisk default, konkurs, betalingsinnstillinger.

33 s. 33ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Muligheter og trusler – kredittmarkedet 2007 Fortsatt lave tap – dog noe høyere enn i 2006 Økende rentenivå Fortsatt sterkt marginpress (utlånsmargin) Fortsatt høy kredittvekst Rentenettoen i kroner vokser tross marginpress –Høy volumvekst kombinert med et noe høyere rentenivå kompenserer for marginpresset. Spread utgangen (fortsetter) Økende ekstern finansiering Særskiltsikre obligasjoner tas i bruk Bruk av boligkredittforetak – økte vekst- og inntjeningsmuligheter På lang sikt –En fremtid uten boliglån (innefor 60%) i egen balanse –Alternativer – næringslån, kreditderivater med mer.

34 s. 34ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Ansvarsforhold Denne analysen distribueres kostnadsfritt til kunder av Terra Securities ASA. Analysen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra kilder som Terra Securities ASA anser som troverdige og korrekte, men Terra Securities ASA kan ikke innestå for at informasjonen er nøyaktig og fullstendig. Viktige kilder er utsteders kvartals- og årsrapporter, samt presentasjoner utarbeidet av utsteder. Vurderingene i denne rapporten representerer Terra Securities ASA oppfatninger som kan endres uten varsel. Denne rapporten skal ikke oppfattes som en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Terra Securities ASA er ikke ansvarlig for konsekvensene som følger av investeringsbeslutninger fattet på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Terra Securities ASA gjør oppmerksom på at det er forbundet med risiko å handle aksjer. Kopier av rapporten er sendt via elektronisk post. Terra Securities ASA kan ikke innestå for at slike rapporter er redistribuert i originalversjonen. Denne analysen er ikke ment for offentlig publikasjon, men kun til bruk for klienter av Terra Securities ASA som har mottatt denne analysen direkte, eller gjennom godkjent desentralt distribusjonsledd. Tilsynsmyndighet for Terra Securities ASA er Kredittilsynet. Terra Securities ASA er medlem av Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Norges Fondsmeglerforbund. Nøkkeltallsberegninger i denne analysen baseres i all hovedsak på anbefalinger gitt av Norske Finansanalytikeres Forening. Terra Securities ASA utgir normalt analyser i for- og etterkant av kvartalsfremleggelser, samt ved eventuelt vesentlige hendelser. Terra Securities ASA er et selskap i konsernet Terra-Gruppen AS. For mer informasjon om Terra Securities ASA henvises det til våre internett sider: www.terra-aksjenhandel.nowww.terra-aksjenhandel.no


Laste ned ppt "S. 1ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA Kredittmarkedet Muligheter og farer 06.09.06 Analysesjef: Tore Øystein Gløersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google