Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kredittmarkedet Muligheter og farer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kredittmarkedet Muligheter og farer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kredittmarkedet Muligheter og farer
Analysesjef: Tore Øystein Gløersen ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

2 Agenda Volumutvikling Marginer Tap og kredittkvalitet
Margin og utlånsrente Marginer og tap Renteforventninger Spreadutvikling Tap og kredittkvalitet Muligheter og trusler Basel II Særskiltsikrede obligasjoner og boligkredittforetak Behov for ekstern funding fremover Sparebankens alternative balanser fremover alternative plasseringsmuligheter Oppsummering ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

3 Utlånsvekst 1981 til 2kv2006 Historisk vekst: 12,2% i snitt pr. år fra 1981 9,8% vekst i 2H06 ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

4 Fortsatt høy kredittvekst
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

5 Innskuddsdekning – (Terra Banker)
I økende grad avhengig av ekstern finansiering ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

6 Utvikling i ekstern funding – (Terra Banker)
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

7 Volum – fortsatt høy kredittvekst
Personmarkedet Høy boligprisvekst den siste tiden sikrer høy vekst fremover ”Nye låneformer” flexilån/boligkreditt – økende popularitet (åpner for re-allokering av boligformue til andre spareformer) ”Nye låneformer” stående lån – stopper å betale avdrag (kun renter) Lånefinansiering av investeringer (eks. strukturerte produkter) Bedriftsmarkedet Økende investeringsvilje - høykonjunktur ”lav vekst/negativ vekst i 2003 til mai etterslep Basel II – større volumer på samme kapitaldekning Geografisk ekspansjon Fortsatt høy kredittvekst, med dagens høye volumvekst vil ikke kunne opprettholdes på sikt ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

8 Utlånsrente og rentemargin – 1985 til 2Kv06
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

9 Rentemargin og tap ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

10 Utlånsrente og innskuddsrente
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

11 Renteforventninger i markedet
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

12 Rentenetto i kroner - utvikling
Øker rentenettoen i kroner Høy volumvekst (både utlån og innskudd) Økende rentenivå – økt avkastning på fri egenkapital Bedret innskuddsmargin Lavere fundingkost nå enn for 2 til 4 år siden. Nye obligasjoner utstedes med lavere premie over NIBOR - selv etter en viss spread utgang Trekker ned rentenettoen i kroner Kraftig press på utlånsmargin, spesielt innefor boliglån Marginpresset forsterkes gjennom innføring av Basel II og særskiltsikre obligasjoner Vekst i rentenettoen i kroner - høy volumvekst kombinert med et noe høyere rentenivå vil kompensere for marginpresset! ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

13 Utvikling finansieringskostnader
* Spread over NIBOR (3 års løpetid) ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

14 Risikopremie på vei opp globalt
* S&P US Credit Investment Grade Index ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

15 Utvikling i spreader fremover
Økende kredittspreader den siste tiden: Ordinære obligasjonslån Ansvarlig kapital Fortsatt spreadutgang i 2007? Høy utlånsvekst - i bedriftsmarkedet Økende tap (fra svært lave nivåer) Økende rentenivå Fare for økte tap Relativ meravkastning i forhold til rentenivået Økende globale risikopremier Nivået er pt. relativt lavt Stor sannsynlighet for fortsatt utgang i kredittspreadene i 2007 NB! Store enkelt tap/skandaler vil kunne sende spreaden betydelig ut EKS – SANG – resultatvarsel – tap på NOK 20 mill. på byggeprosjekter ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

16 Tap Situasjon i dag Lavt nivå på misligholdte og tapsutsatte lån Relativt lavt rentenivå Relativt få konkurser Svært gunstig konjunktursituasjon - Norsk næringsliv går på høygir! Lave tap (faktisk inntektsføring på tapslinjen samlet sett) Fremover Høy vekst for å kompensere for marginpress Nødvendigheten av og lysten på volumvekst – hva med kredittvurderingen Geografisk ekspansjon På vei vekk fra Kirketårnsprinsippet? Større tapsfare i nye markeder Økende næringsandel Større tap innfor næring sammenlignet med personmarkedet Økende rentenivå Økende tap på sikt, venter dog ikke store tap! ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

17 Utvikling i misligholdte lån - grunnfondsbevis
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

18 Utvikling i tapsutsatte lån - grunnfondsbevis
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

19 Sum tapsavsetninger - grunnfondsbevis
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

20 Basel II – nye kapitaldekningsregler
3 metoder Standardmetode (basis) Grunnmetode Avansertmetode Valg av modell For mindre banker - standardmetoden De mer avanserte metodene kan vurderes etter hvert Konsekvenser For prising av risiko Vil bidra til økt marginpress, spesielt på boliglån Økt prisdifferensiering Endringen vil føre til lavere beregningsgrunnlag og økt kapitaldekning i forhold til dagens regler Kredittilsynet vurderer ”særnorske regler” Overgangsregler – ikke full effekt før 2010 Størst effekt for store banker som velger de mer avanserte metodene ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

21 Fremdriften for regelverket om særskilt sikrede obligasjoner (”fortrinnsberettigede obligasjoner”)
Lov om finansieringsvirksomhet ble endret i 2004 Flere høringsprossesser, sist i mai 2006 Revidert forslag som sikrer lovgivning iht krav fra ratingbyråer og ikke er i konflikt med panteloven – modell der investorene gis fortrinnsrett i stedet for pant i utlånsporteføljen Norsk modell for ”covered bonds” er investorvennlig og AAA rating for fortrinnsberettigede obligasjoner synes kurant Revidert lovforslag under utarbeidelse i Finansdepartementet Antas vedtatt i oktober d.å. Videre må forslag til forskrifter på høring og endelig fastsettes av FD Antatt tidspunkt for å emittere obligasjoner er 1. halvår 2007 ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

22 Utvikling i Terra BoligKreditt
Selskapet ble stiftet i mars 2003 og har en egenkapital på 210 mill. Totalkapitaldekning pr. 30/6 på 19,7% Kredittilsynet ga konsesjon i 2004 – som vanlig kredittforetak i påvente av endelige forskrifter & lovendring Selskapet startet opp utlånsvirksomheten i februar 2005 og har en utlånsportefølje på p.t. ca 3,9 mrd. kr. Utlånsvirksomheten er organisert i henhold til krav som vil bli stilt utstedere av fortrinnsberettigede obligasjoner TBK er foreløpig finansiert med egenkapital, sertifikatlån og obligasjonslån. Selskapet vil refinansiere lån ved å utstede fortrinnsberettigede obligasjoner når regelverk er vedtatt ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

23 Volum utvikling – Terra Boligkreditt
ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

24 Særskiltsikrede obligasjoner
Både Terra Gruppen, DnB NOR og Sparebank1 Gruppen har etablert eget Boligkredittforetak (finansierers med særskiltsikrede obligasjoner) Konsekvenser: Lavere fundingkost – (utsikt til AAA-rating) Størst besparelse for de mindre bankene. Store og små banker vil få samme fundigkost ved salg av boliglån gjennom boligkredittforetakene som finansierer seg med særskilt sikre obligasjoner Vil forsterke marginpresset på boliglån Volum (fra bankene til Boligkreditt) På kort til mellomlang sikt – mye av nysalget På lang sikt – stort alt av boliglån innefor 60% vil ligge i boligkredittselskaper Vil på sikt frigjøre kapital/balanse! Hva skal/kan den frigjorte balanse brukes til? Redusert ekstern funding på lang sikt? ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

25 Fremtiden for sparebankenes balanser
En fremtid uten boliglån? - Hva skal vi gjøre? En fremtid med garanterte spareprodukter En fremtid med lånefinansiering av f.eks bulgarsk eiendom? En fremtid med aksjeeksponering? En fremtid med kredittderivater? Økt satsning på bedriftsmarkedet? Mer industriobligasjoner? ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

26 …om sparekassernes boliglån (Danmark)
I takt med de senere års stigende boligpriser er udgør boliglån en stigende andel af udlånet for sparekasserne Hovedparten af boligudlånet formidles imidlertid gennem realkreditinstituttet, Totalkredit, som er en del af Nykredit-koncernen (op til 80% af LTV) Kun boligfinansiering i intervallet % af LTV ligger dermed på sparekassernes balance I forbindelse med formidling af boligfinansiering gennem Totalkredit stiller sparekasserne en garanti over for Totalkredit på den del af udlånet som ligger i mellem 60% og 80% af LTV. Det er en væsentlig grund til at sparekassernes garantiforpligtelser er vokset væsentligt gennem se sidste 2-3 år ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

27 BMA og BMV som en investering for banken
Når banken investerer i BMA og BMV kjøper banken kun opsjonen. Det vil si: Banken betaler ikke tegningsomkostning Banken betaler heller ingen margin på lånefinansiering Banken kjøper derfor kun derivatet og den betales som en flytende NIBOR rente gjennom løpetiden. Eksponeringskostnaden blir på 3,3 % (3 mnd NIBOR) av eksponert beløp. Break-even i markedet blir da 3,3 % (historikken er langt bedre) På 1 MNOK blir det ,- per år, eller under 3000,- per mnd. Banken kan aldri tape mer enn eksponeringskostnaden. Banken får derfor en veldig god giring på investeringen. BMA – Bankinnskudd Med Aksjeavkastning - BMV – Bankinnskudd Med Valutaavkastning ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

28 Plassering i danske papirer
Senior funding Typisk spænd 3 år: 27-30bp over Cibor Typisk spænd 5 år: 32-35bp over Cibor (stærkt stigende efterspørgsel som følge af høj udlånsvækst) Ansvarlig kapital (tier 2) Typisk spænd 5+3 år: bp Cibor (moderat efterspørgsel idet udlånsvæksten modsvares af meget høj indtjening) Hybrid kernekapital (tier 1) Typisk spænd til call 10 år: bp over swap (næsten intet udbud som følge af høj solvens og meget høj kernekapital med tier 1 ratios på typisk mellem 10% og 15%) Om alle udstedelsestyper gælder at likviditeten er lav, hvilket er hovedårsagen til at kreditspændene er væsentligt højere end den rene kreditrisiko egentlig tilsiger Vi anser derfor udstedelserne for at være meget attraktive for investorer med en lav risikoprofil og som er indstillet på at holde udstedelserne til udløb/call ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

29 Kredittderivater I av II
Kreditter – hvorfor derivater? Poeng: skille det å utstede lån, og det å holde på dem På samme måte som når en ser på, Derivater på disse kredittene. Mer finkornet og diversifisert risiko. Internasjonalt Flytter ikke prisene selv ved store volumer ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

30 Kredittderivater II av II
Kreditter – hvorfor derivater? Poeng: skille det å utstede lån, og det å holde på dem På samme måte som når en ser på, det å kjøpe lån og det å utnytte rentebytteavtaler Derivater på disse kredittene. Mer finkornet og diversifisert risiko. Internasjonalt marked hvor noen andre gjør jobben for deg. Kredittderivater: brukes til å endre din risikoeksponering. Typisk kan du overføre risiko du i dag har i en avtale om at en annen part betaler deg hvis det skulle oppstå en kreditt event. ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

31 Fordeler med derivater
De kan lages akkurat slik du vil ha det De rendyrker kredittrisikoen, da de er likvide. Små administrative kostnader Holder seg bedre informert om utviklingen i kredittmarkedene ute. Som gjerne før eller siden slår ut hjemme. ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

32 Når kommer utbetalingene
Regulert ved ISDA avtaler Fall i rating til under ett vist nivå Finansiell restrukturering Teknisk default, konkurs, betalingsinnstillinger. ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

33 Muligheter og trusler – kredittmarkedet 2007
Fortsatt lave tap – dog noe høyere enn i 2006 Økende rentenivå Fortsatt sterkt marginpress (utlånsmargin) Fortsatt høy kredittvekst Rentenettoen i kroner vokser tross marginpress Høy volumvekst kombinert med et noe høyere rentenivå kompenserer for marginpresset. Spread utgangen (fortsetter) Økende ekstern finansiering Særskiltsikre obligasjoner tas i bruk Bruk av boligkredittforetak – økte vekst- og inntjeningsmuligheter På lang sikt En fremtid uten boliglån (innefor 60%) i egen balanse Alternativer – næringslån, kreditderivater med mer. ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA

34 Ansvarsforhold Denne analysen distribueres kostnadsfritt til kunder av Terra Securities ASA. Analysen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra kilder som Terra Securities ASA anser som troverdige og korrekte, men Terra Securities ASA kan ikke innestå for at informasjonen er nøyaktig og fullstendig. Viktige kilder er utsteders kvartals- og årsrapporter, samt presentasjoner utarbeidet av utsteder. Vurderingene i denne rapporten representerer Terra Securities ASA oppfatninger som kan endres uten varsel. Denne rapporten skal ikke oppfattes som en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Terra Securities ASA er ikke ansvarlig for konsekvensene som følger av investeringsbeslutninger fattet på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Terra Securities ASA gjør oppmerksom på at det er forbundet med risiko å handle aksjer. Kopier av rapporten er sendt via elektronisk post. Terra Securities ASA kan ikke innestå for at slike rapporter er redistribuert i originalversjonen. Denne analysen er ikke ment for offentlig publikasjon, men kun til bruk for klienter av Terra Securities ASA som har mottatt denne analysen direkte, eller gjennom godkjent desentralt distribusjonsledd. Tilsynsmyndighet for Terra Securities ASA er Kredittilsynet. Terra Securities ASA er medlem av Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Norges Fondsmeglerforbund. Nøkkeltallsberegninger i denne analysen baseres i all hovedsak på anbefalinger gitt av Norske Finansanalytikeres Forening. Terra Securities ASA utgir normalt analyser i for- og etterkant av kvartalsfremleggelser, samt ved eventuelt vesentlige hendelser. Terra Securities ASA er et selskap i konsernet Terra-Gruppen AS. For mer informasjon om Terra Securities ASA henvises det til våre internett sider: ANALYSEAVDELINGEN - Terra Securities ASA


Laste ned ppt "Kredittmarkedet Muligheter og farer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google