Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 3. september 2003 Side 1 Bransjeseminar grunnfondsbevis SpareBank 1 SR-Bank Adm dir Terje Vareberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 3. september 2003 Side 1 Bransjeseminar grunnfondsbevis SpareBank 1 SR-Bank Adm dir Terje Vareberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 3. september 2003 Side 1 Bransjeseminar grunnfondsbevis SpareBank 1 SR-Bank Adm dir Terje Vareberg

2 | 3. september 2003 Side 2 Innhold:  Banken  Resultat 1. halvår  Markedet i Rogaland  Finansielle mål og rating  Funding  Investorpolicy  Strategi

3 | 3. september 2003 Side 3 EM 1 Rogaland AS 100 % Westbroker Finans AS 100 % Sparebankgruppen AS 14,1 % 3 Boligmegling 3 Næringsmegling 3 Prosjektmegling 3 Markedsleder i Rogaland 3 Leasing 3 Spesialfinansiering 3 ODIN Forvaltning AS 3 SpareBank 1 Livsforsikring AS 3 SpareBank 1 Skadeforsikring AS 3 SpareBank 1 Fondsforsikring AS 3 SpareBank 1 Aktiv Forvaltning AS 3 First Securities ASA 3 Bank 1 Oslo AS 3 SpareBank 1 Bilplan AS SR-Forvaltning ASA 67 % 3 Aktiv forvaltning

4 | 3. september 2003 Side 4 Hovedtrekk Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt.  Resultat fra underliggende drift på 325 milll (320 mill kr) før tap.  Rentemarginen styrket til 2,10 % (2,07 %).  Netto kursgevinster på 64 mill kr (-8 mill kr).  Resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen AS.  Netto tap på 105 mill kr (93 mill kr), 0,4 % av brutto utlån på årsbasis.

5 | 3. september 2003 Side 5 Hovedtrekk forts.  Utlånsvekst siste 12 mnd på 6 % (6 %).  Innskuddsvekst siste 12 mnd på 3 % (18 %).  God innskuddsdekning 60,2 % (61,8 %).  Resultat pr grunnfondsbevis etter skatt på 16,2 kr (11,3 kr).  Egenkapitalavkastning etter skatt på 15,1 % (10,0 %).

6 | 3. september 2003 Side 6 Hovedtall Hovedtall

7 | 3. september 2003 Side 7 Nøkkeltall Nøkkeltall

8 | 3. september 2003 Side 8 Underliggende drift Underliggende drift

9 | 3. september 2003 Side 9 Utvikling andre driftsinntekter Utvikling andre driftsinntekter

10 | 3. september 2003 Side 10 Mandal Sauda Klepp Lyngdal

11 | 3. september 2003 Side 11 Personkundemarkedet Personkundemarkedet  Brutto utlån pr 30.06.03 (morbank): 31 254 mill kr  Innskudd pr 30.06.03 (morbank): 16 261 mill kr  Ca 180 300 kunder (SR-kunder)  Markedsandel: Kilde: Norsk Gallup. Rogaland med tilstøtende kommuner i Hordaland og Vest-Agder. Privat- marked

12 | 3. september 2003 Side 12 Bedriftskundemarkedet Bedriftskundemarkedet  Brutto utlån pr 30.06.03 (morbank):14 548 mill kr  Utlån inkl. ubenyttede rammer:21 827 mill kr  Innskudd pr 30.06.03 (morbank): 11 460 mill kr  Betjener små, mellomstore og store bedrifter, kommuner, organisasjoner og offentlige institusjoner  Ca 9 600 kunder - kunder med sum innskudd eller lån (kredittramme inkl garantier) over kr 100 000  Høy markedsandel innenfor små og mellomstore bedrifter. SR-Bank er også i ferd med å bli en betydelig aktør overfor større bedrifter. SR-Banks kundeandel ligger på om lag 40%.

13 | 3. september 2003 Side 13 Fordeling utlån, SR-Bank Konsern 30.06.200330.06.2002

14 | 3. september 2003 Side 14 Utlån pr næring SR-Bank Morbank, andel av totale utlån.

15 | 3. september 2003 Side 15 Finansielle mål *SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15% eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med.

16 | 3. september 2003 Side 16 Rating Rating

17 | 3. september 2003 Side 17 Moody’s: Ingredients for Being a Strong Player Strong domestic market position in retail financial services –Franchise value and earning power in wholesale uncertain if not supported by well-established retail strenght –Retail encompasses both banking and non-banking (funds, bancassurance, pensions, private banking, mortgages, consumer finance, retail trading) Visible and valued brand First-tier franchise position - nationally or locally High and sustainable recurring earning power Reliable risk management and control Good efficiency Capacity to attract and retain top talent Dynamic strategies and quick reaction management capacity

18 | 3. september 2003 Side 18 Spredning av fundingkilder

19 | 3. september 2003 Side 19

20 | 3. september 2003 Side 20 Fundingstatus Innhentet fondsobligasjon april 2003, USD 75 mill Økt andel lang funding –I overkant av 65 % av total funding har restløpetid lengre enn 1 år Stor spredning på løpetid og fundingkilder Ubenyttet kommitert trekkfasilitet på EUR 275 mill (tilsvarende ca NOK 2,2 mrd.)

21 | 3. september 2003 Side 21 Fondsobligasjon SR-Bank utstedte i april 03 en fondsobligasjon: Beløp: USD 75 mill (529 mill kr). Løpetid: Evigvarende, men rett til innfrielse for banken 1.5.2013. Overtegnet: God mottakelse fra investorer, 90% amerikanske investorer, hovedsakelig forsikrings- og forvaltningsselskaper. Effekt: Fondsobligasjonen forbedrer kjernekapitaldekningen i konsernet med ca 1,2 %-poeng og kapitaldekningen med ca 1,6 %-poeng.

22 | 3. september 2003 Side 22 Nøkkeltall grunnfondsbevis Nøkkeltall grunnfondsbevis

23 | 3. september 2003 Side 23 Omsetning av grunnfondsbevis % av antall utstedte bevis

24 | 3. september 2003 Side 24 Kursutvikling - ROGG/Hovedindeksen Kursutvikling - ROGG/Hovedindeksen ROGG er korrigert for utbytte

25 | 3. september 2003 Side 25

26 | 3. september 2003 Side 26 Handel egne bevis FULLMAKT TIL Å ERVERVE PANT I EGNE GRUNNFONDSBEVIS Vedtak: Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne grunnfondsbevis for samlet pålydende kr. 250 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 1.Den samlede beholdning av grunnfondsbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens grunnfondskapital. 2.Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr 100,- og det høyeste beløp er kr 300,-. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger. 3.Erverv av grunnfondsbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder. 4.Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 1. april 2003.

27 | 3. september 2003 Side 27  Sparebanken Rogaland har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital.  Av bankens årsoverskudd tas det sikte på en fordeling mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres andel av bankens egenkapital.  Sparebanken Rogaland vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte.  I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utbyttereguleringsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. Utbyttepolitikk Utbyttepolitikk

28 | 3. september 2003 Side 28 Antall grunnfondsbeviseiere

29 | 3. september 2003 Side 29 Eierandeler pr 30.06.03 Eierandeler pr 30.06.03

30 | 3. september 2003 Side 30 Fordeling av grunnfondsbevis

31 | 3. september 2003 Side 31 Ansatteemisjoner

32 | 3. september 2003 Side 32 Representantskapet har gitt styret fullmakt til å gjennomføre en fondsemisjon på inntil 150 mill kr ved overføring fra utjevningsfondet til grunnfondsbeviskapitalen. Grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 100. Utjevningsfondet beløper seg pr 30.06.03 til 774 mill kr. Grunnfondsbeviskapitalen har høyere prioritet enn utjevningsfondet. RISK-reguleringen vil slå ufordelaktig ut, men vi arbeider overfor myndighetene med å få sidestilt RISK-behandlingen i grunnfondsbanker og aksjeselskap i forbindelse med fondsemisjon. Fondsemisjon

33 | 3. september 2003 Side 33 Hvilken bank skal vi være? 1.Lønnsom og solid bank som er attraktiv for kapitalmarkedene. 2.Sparebankfilosofi (community banking) med sterk merkevare. Verdier skapes lokalt og pløyes tilbake til lokalsamfunnene. Dette kommuniseres. 3.Klar prioritering basert på kundebehov og lønnsomhet. 4.Markedsområdet. Primærfokus Rogaland, Agder og Sunnhordland. 5.Tydelig posisjon i spare/pensjonsmarkedet og den ”digitaliserte verden”. 6.Ansatte er stolte av å jobbe i SR-Bank.


Laste ned ppt "| 3. september 2003 Side 1 Bransjeseminar grunnfondsbevis SpareBank 1 SR-Bank Adm dir Terje Vareberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google