Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye kapitaldekningsregler – Hovedtrekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye kapitaldekningsregler – Hovedtrekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye kapitaldekningsregler – Hovedtrekk
Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Orienteringsmøte om Basel II, 17. januar 2005

2 Hovedpunkter Kredittrisiko Operasjonell risiko Kort om pilar 2 og 3
Standardmetode IRB-metode (Internal Ratings Based Approach) Operasjonell risiko Enkel metode Avansert metode Kort om pilar 2 og 3 Implementering i Norge

3 Videre prosess i EU ECOFIN 7. desember 2004 Parlamentet i januar 2005
Ikrafttredelsestidspunktet fastsatt til inngangen av 2007 Endringer i direktivteksten Parlamentet i januar 2005 First/second reading Vedtak ventes høsten 2005

4 Oversikt over forslaget til nye kapitaldekningsregler
Tre pilarer Minstekrav til ansvarlig kapital Tilsynsmessig oppfølging Markedsdisiplin Pilar 1 Beregningsgrunnlag og ansvarlig kapital, kapitaldekningsbrøken. Mindre endringer i regelverket for markedsrisiko. Kredittrisiko Endrer gjeldende regelverk Standardmetoden, likt dagens regelverk, men bygger på ekstern rating Intern rating; FIRB og AIRB Risikoreduserende teknikker Operasjonell risiko Nytt regelverk Grunnleggende metode – kapitalkravet lineær funksjon av bruttoinntekt Standardmetoden – som den grunnleggende, men virksomheten deles opp i forretningsområder Avanserte metoder Markedsrisiko Mindre endringer Standardmetode og VaR Insentiv til å gå fra enkle til mer avanserte beregningsmetoder. Alle avanserte metoder krever godkjenning av tilsynsmyndighetene. Pilar 2 Institusjonene skal ha en prosess for å vurdere totalt kapitalbehov. Tilsynsmessig oppfølging, vurdering og intervenering. Institusjonene forventes å operere over minstekravet. Tilsynsmyndigheten skal sikres hjemmel til å pålegge individuelle kapitalkrav. Tilsynsmyndigheten skal på et tidlig tidspunkt gripe inn overfor banker for å forhindre at banken faller under minstekravet. Pilar 3 Krav til offentliggjøring av informasjon – risikoeksponering, kapitalstruktur og nivå m.v.

5 Pilar 1 – Minstekrav til ansvarlig kapital
Kapitalkravet på 8 % beholdes og regelverket for hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne, endres i liten grad De store endringene ligger i hvordan en beregner kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i mindre grad av forslaget

6 Kredittrisiko Standardmetoden Intern rating → Insentiver

7 Standardmetoden Det åpnes for bruk av godkjente eksterne ratingselskaper for å fastslå risikovektene De fire risikovektklassene 0, 20, 50 og 100 prosent beholdes For debitor med svakest rating innføres en ekstra risikoklasse på 150 prosent (12 prosent kapitalkrav) Fortsatt 100 prosent for vanlige uratede næringslån

8 Standardmetoden – retail m.v.
Risikovekten for godt sikrede boliglån reduseres fra 50 prosent til 35 prosent Et alternativ for Norge er at ”lav vekt”-grensen for forsvarlig verdigrunnlag settes noe under 80 prosent Lån utover grensen risikovektes 75 prosent Risikovekten for øvrige retaileksponeringer reduseres fra 100 prosent til 75 prosent Lån til små- og mellomstore bedrifter kan inngå i retailporteføljen med 75 prosent risikovekt etter nærmere regler

9 Intern rating (IRB) Krever godkjenning av Kredittilsynet
Institusjonene må estimere risikoparametere: Sannsynligheten for mislighold (probability of default, PD) Tapsgraden gitt mislighold (loss given default, LGD) Eksponering gitt mislighold (exposure at default, EAD) Grunnleggende IRB – institusjonen estimerer PD. LGD og EAD fastsettes av tilsynsmyndigheten Avansert IRB – institusjonen estimerer alle risikoparameterne. Løpetid skal også hensyntas som risikofaktor

10 Beregning av kapitalkravet
Risikoparametrene PD, LGD og EAD er variable i myndighetsfastsatte formler for å beregne kapitalkravet (ikke-forventet tap) – dvs. ”oversette” bankens egen tapshistorikk til et fremtidig kapitalbehov Formlene har tilsvarende funksjon som tabellene som viser sammenhengen mellom rating og risikovekt i standardmetoden

11 Risikoreduserende teknikker
Pant, motregning på balansen samt garantier og kredittderivater Det nye forslaget gir institusjonene større muligheter til å hensynta risikoreduserende teknikker ved beregning av kapitalkravet for kredittrisiko, både innenfor standardmetoden og IRB

12 Operasjonell risiko Definisjon: ”The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events.” Beregningsmetoder: Enkel metode Standardmetode Avanserte metoder (basert på interne modeller, godkjent av tilsynsmyndighetene) Insentiver

13 Den enkle metoden Tilgjengelig for alle institusjoner
Kapitalkravet beregnes ut i fra institusjonens størrelse Som mål på institusjonens størrelse benyttes bruttoinntekt Kapitalkrav = Bruttoinntekt * alfa Verdien på alfa er foreslått til 15 prosent

14 Standardmetoden Institusjonen må tilfredsstille nærmere krav, bl.a. må institusjonen ha uavhengige styrings- og kontrollrutiner for operasjonell risiko Samme beregningsprinsipp som i den enkle metoden, men virksomheten deles inn i forretningsområder Kapitalkravet blir summen av de krav som beregnes innenfor hvert enkelt forretningsområde

15 Avanserte metoder Kapitalkravet kan beregnes ut i fra institusjonens egne systemer og metoder, gitt at de tilfredsstiller en rekke kvantitative og kvalitative krav Kun de største institusjonene forventes å søke om godkjenning Forventer ingen søknader i Norge med det første

16 Pilar 2 Aktivt tilsyn med institusjonenes risiko og kapitalbehov
Institusjonene skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå Tilsynsmyndigheten skal gjennomgå og evaluere institusjonens interne vurdering av tilstrekkeligheten av kapitalen og strategier samt evne til å overvåke og sikre overholdelse av myndighetenes kapitalkrav. Tilsynet må sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen

17 Pilar 2 Aktivt tilsyn med institusjonenes risiko og kapitalbehov (forts.)
Tilsynet må forvente av institusjonene at de opererer over myndighetenes minimumskrav til kapitaldekning og må ha hjemmel til å kreve at institusjoner har kapital over minimum Tilsynet må søke å intervenere i en tidlig fase for å forhindre at kapitalen faller under de minimumsnivåer som anses nødvendig sett i forhold til risikoforholdene i en bestemt institusjon, og må kreve hurtige tiltak for å utbedre situasjonen om kapitalen ikke opprettholdes eller økes til nødvendig nivå

18 Pilar 3 Markedsdisiplin
Formålet med pilar 3 er å komplettere minimumskravene i pilar 1 og tilsynsmessig oppfølging i pilar 2 Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når institusjonene i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet

19 Konsekvenser for nivået på ansvarlig kapital
Beregningsstudier viser vesentlige reduksjoner i minstekravet til ansvarlig kapital Institusjonene skal i pilar 2 beregne kapitalbehovet for samlet risikoeksponering Viktig at det bygges buffere av ansvarlig kapital for å møte uforutsette tap i nedgangstider Bedre risikostyring i den enkelte institusjon og et tettere tilsyn vil også være avgjørende for å identifisere og overvåke den risikoen institusjonene utsetter seg for

20 Implementering Nasjonale valg og fleksibilitet åpner for store nasjonale handlingsrom Handlingsrommet reduseres av hensynet til mest mulig like konkurransevilkår og for å sikre at regelverket blir praktisert på en harmonisert måte Baselkomiteen EU Nordisk Nasjonal tilpasning når soliditetsmessige hensyn veier tyngre enn konkurransemessige hensyn

21 EUs finansielle arkitektur – Organer og komiteer
EU/EØS EUs finansielle arkitektur – Organer og komiteer Nivå 1 ECOFIN Rådet EU Parlamentet Economic and Financial Committee EFC Financial Services Committee FSC EU Kommisjonen Nivå 2 Europ.Banking Committee EBC (BAC) Europ. Insurance and Occupational Pensions Comm. EIOPC (IC) European Securities Committee ESC Europ. Financial Conglomerates Committee EFCC Accounting Regulatory Committee ARC Committee of European Banking Supervisors CEBS Committee of Europ. Ins. and Occupation. Pensions Supervisors CEIOPS Committee of European Securities Regulators CESR Nivå 3 Expert Group on the Risk Based Capital Directive (EGRBCD) Groupe de Contact (GdC) Corep Joint Working Group on Validation

22 Committee of European Banking Supervisors
Rolle Fremme harmonisering av tilsynspraksis og samarbeid Gi råd ved regelverksutvikling Fremme felles og konsistent implementering og forvaltning av europeisk bankregulering Nye kapitaldekningsdirektiver Overordnede prinsipper pilar 2 Felles europeisk kapitaldekningsrapportering Avanserte beregningsmetoder i pilar 1 Nasjonale valg

23 Nordisk samarbeid Målsetting: Harmonisert implementering av de nye reglene Eksempler på problemstillinger Implementeringsopsjoner / nasjonale valg Tolkning av minimumskrav og tekniske definisjoner Validering Stresstesting Søknads- og godkjenningsprosess Rapportering

24 Gjennomføring i Norge Referansegruppe Sammensetning: Formål:
Sparebankforeningen FNH Finansieringsselskapenes forening Fondsmeglerforbundet Enkeltinstitusjoner Formål: Innhente synspunkter fra næringen. Kartlegge aktuelle praktiske problemstillinger for avklaring Første møte desember 2003

25 Høringsdokumentet om nye kapitaldekningsregler
Høringsdokument om problemstillinger som anses viktige i forhold til institusjonenes forberedelser Mottatt mange og nyttige innspill fra høringsinstansene, som på flere punkter vil påvirke vårt videre arbeid

26 Høringsdokumentet om nye kapitaldekningsregler (forts.)
Noen problemstillinger kan kvitteres ut på et tidlig tidspunkt, mens andre vil kreve fortsatt handlefrihet Ikke aktuelt å avvikle kapitalkrav for forsikringsselskaper, men Kredittilsynet er åpen for innspill om tilpasninger og forenklinger, som kan tas videre til Finansdepartementet

27 Gjennomføring i norsk rett
Lovforslag oversendes Finansdepartementet sommeren 2005 Forskriftsutkast om IRB og CRM våren 2005, samt prioritering av regelverket for operasjonell risiko Samlet forslag til nye kapitaldekningsforskrifter etter at direktivet er vedtatt Lov og forskrift vedtas i 2006

28 Søknads- og godkjenningsprosessen
Godkjenningsprosess IRB innledes før direktivet trer i kraft Legges opp til at institusjonen må søke i løpet av september 2005 I løpet av våren offentliggjøres søknadspakke som vil inneholde nødvendig informasjon om og krav til søknaden Forskriftsutkastene om IRB og CRM danner grunnlaget for søknads- og godkjenningsprosessen

29 Rapportering Felles europeisk kapitaldekningsrapportering vil også bli gjort gjeldende i Norge Visse muligheter for nasjonal tilpasning Utarbeidelse av veiledning til utfylling av rapporteringsskjema

30 Endring av tilsynsmetoder
Innføring av risikobasert tilsyn; moduler for Kredittrisiko Markeds- og likviditetsrisiko Operasjonell risiko Forsikringsrisiko Behov for å tilpasse tilsynspraksis etter de nye kapitaldekningsreglene Spesifisering av kravene til institusjonenes prosesser for å vurdere samlet kapitalbehov (ICCAP) og tilsyn med disse prosessene


Laste ned ppt "Nye kapitaldekningsregler – Hovedtrekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google