Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bilkø til evig tid? Stavanger, 5. september 2011 Av Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bilkø til evig tid? Stavanger, 5. september 2011 Av Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bilkø til evig tid? Stavanger, 5. september 2011 Av Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet

2 Hvorfor er transport viktig for en natur- og miljøorganisasjon? Viktige utfordringer som påvirkes av trafikkmengden: Klimagassutslipp og energiforbruk Lokal og regional luftforurensing Støy Nedbygging av matjord Nedbygging av naturområder Folkehelse (Trafikksikkerhet)

3 Hvor mye må utslippene ned? 2˚C er maks! 50–85 % kutt Toppen må nås innen 2015 85 % kutt i forhold til IPCC A1 (MESSAGE) referansebane. Grafikk: Norges Naturvernforbund

4 Høye klimagassutslipp fra transport På landsbasis har vegtrafikkens klimagassutslipp økt med 30 prosent i perioden 1990–2010 og forventes å øke ytterligere dersom det ikke iverksettes kraftige tiltak. Norges totale klimagassutslipp har i samme periode økt med 5 prosent I Stavanger står vegtrafikken for 53 prosent av kommunens klimagassutslipp. I nabokommunen Sandenes er andelen 50 prosent

5 Om ingen kursendring: Kraftig vekst Kilde: Rapporten "Langsiktige kapasitetsutfordrin ger i Oslo-området" (2011) fra transportetatene

6 Arealpolitikken har stor innvirkning på transportbehovet Jåttavågen. Foto: Naturvernforbundet i Rogaland

7 Arealpolitikken har stor innvirkning på transportbehovet Kilde: Aud Tennøy, Transportøkonomisk institutt

8 Vegutbygging gir mer trafikk Det blir mulig å bosette seg lenger unna arbeidsplass, butikker etc. Det blir mer attraktivt å bruke bil framfor sykkel eller buss/bane I sum blir reisene lengre, og de utføres i større grad med bil framfor buss/bane Eventuelle nye butikksentre etc. ved nye vegkryss skaper enda større bilavhengighet Og: Pengene kunne vært brukt annerledes Buss og bil i samme kø. Foto: Naturvernforbundet i Rogaland

9 Rikspolitiske retningslinjer Fra rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging: "Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje, f.eks regulering av trafikk, forbedring av kollektivtransporttilbudet" Statens vegvesen har fulgt opp med sitt firetrinnsprinsipp i vegnormalene, som sier at nyinvesteringer om ombygginger er "siste utveg"

10 Gulrot og pisk nødvendig! aaaa gggggggg gggggggggggggg Kilde: TØI-rapport 677/2003 Byreiser Stilt til disposisjon med tillatelse fra Øystein Engebretsen, TØI

11 God og ond sirkel Kilde: Aud Tennøy, Transportøkonomisk institutt

12 Avslutning Viktigste forhold som påvirker bilbruken (utover befolkningsutvikling og BNP-utvikling): Arealbruken, som må være konsentrert og ikke utflytende "Kostanden" for bilkjøring: Jo raskere, enklere og billigere det er å kjøre, jo mer bilkjøring blir det Trondheim som forbilde? Byen har innført tidsdifferensiert bomring Byen har omgjort bilfelt til kollektivfelt Byen har gjort mye for å forbedre kollektivtilbudet


Laste ned ppt "Bilkø til evig tid? Stavanger, 5. september 2011 Av Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google