Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere

2 Program for fagseminaret – FS 3
Fredag (kl – 19.30): Velkommen Bli kjent Forventningsavklaring Gjennomgang av programmet Kontaktpersoner i sekretariatet Økonomi og regnskap i fylkeslag og lokalforeninger - innledning Regler, roller, krav og frister Lørdag (kl – 11.30): Økonomi og regnskap i fylkeslag og lokalforeninger – forts. Honorarer og utgiftsgodtgjørelser – regler Gruppearbeid Grasrotandelen Frivillighetsregisteret Momskompensasjon – nye regler Fagseminar FS 3

3 Program for fagseminaret – FS 3
Søndag (kl – 10.30): Økonomiske midler Oversikt Søknadsprosess Krav til rapportering Oppsummering og avslutning Fagseminar FS 3

4 Kontaktpersoner i sekretariatet
Tone Arntzen Tlf: Diabeteslotteriet Vekst Torhild Karlsen Tlf: Medlemskontingent Medlemsservice Årsmeldinger Etikettbestillinger Regionskontakt for region sør Gro Strømnes Tlf: Enhetsleder økonomi Lønn og honorarer Reiseregninger Diverse økonomi og regnskapsspørsmål Linda Haugland Tlf: Bestillinger Fakturering Fakturabehandling Utbetalinger Randi B. Jansen Tlf: Økonomisjef Kontingentrefusjon Fordeling av økonomiske midler Spørsmål om: Regnskap generelt Brønnøysundsreg. Marianne Todorovic Tlf: Adm.sekretær Administrasjon av tilskuddsordninger Regionskontakt for region vest Fagseminar FS 3

5 Økonomi og regnskap i Diabetesforbundet
Fagseminar FS 3

6 Økonomi og regnskap i Diabetesforbundet Årsregnskap
Regulert gjennom vedtektene Fylkeslag - § 28 Regnskap og årsmeldinger og § 25 Valg Fylkeslagets regnskap skal føres i samsvar med reglene for god regnskapsførsel og undergis betryggende revisjon. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Sentralstyret kan bestemme at revisjonsberetningen og utdrag av regnskapet skal innføres på skjema fastsatt av sentralstyret. Skjemaet kan også inneholde andre spørsmål i forbindelse med fylkeslagets drift. Skjemaet skal sendes til Diabetesforbundets sekretariat innen den frist som sentralstyret fastsetter. Årsmøtet velger to revisorer eller en statsautorisert/registrert revisor. Lokalforeninger - § 38 Regnskap og § 35 Valg Lokalforeningens regnskap skal føres i samsvar med de instrukser som gis av sentralstyret. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. I årsmøtet foretas valg av styremedlemmer, varamedlemmer, revisor eller statsautorisert/registrert revisor og valgkomite. Fagseminar FS 3

7 Økonomi og regnskap i Diabetesforbundet Årsregnskap
Interessenter Medlemmene Lokalforeninger, fylkeslag, Diabetesforbundet sentralt Givere Offentlige bidragsytere Årsmelding skal sendes inn etter avholdt årsmøte og senest innen 01.04 Årsberetning for året - skjema fastsatt av sentralstyret Melding om tillitsvalgte Revidert regnskap (må være underskrevet) Årsmøteprotokoll Manglende årsmelding medfører: Ingen kontingentrefusjon til foreningen Lavere beregningsgrunnlag for tilskudd til forbundet Skjemaer lastes ned på: Fagseminar FS 3

8 Økonomi og regnskap i Diabetesforbundet Regnskap - krav
Hva er god regnskapsførsel? Følger lover og regler Verktøy - regnskapssystem Manuelt Regneark – kan lastes ned på Databasert regnskapssystem Kontoplan Bilag nummereres og arkiveres og oppbevares forsvarlig Føres løpende Ha systemer og rutiner som hindrer rot og misbruk Betryggende attestasjon og dokumentasjon av bilag Godkjenning av utbetalinger – helst 2 personer Kasse og bankkonti avstemmes løpende Fagseminar FS 3

9 Regler for honorarer og utgiftsgodtgjørelser
Inntil kr : Fritatt fra skatteplikt Over kr : Hele beløpet er skattepliktig Utgiftsgodtgjørelser er ikke inkludert i beløpsgrensene Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser: Trekkfri utgiftsgodtgjørelse: utbetales til dekning av merkostnader ved et medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon Inntil kr : Ikke skattepliktig. Over kr : Må vurderes om det foreligger noe overskudd som skal beskattes. Ved refusjon av reisekostnader er det et vilkår for skattefritak at skattyter dokumenterer kostnadene med kvittering eller andre originalbilag. Ved utbetaling av bilgodtgjørelse, er det et vilkår for skattefritak at godtgjørelsen ikke overstiger statens satser. Link: Fagseminar FS 3

10 Grasrotandelen 5 % av spilleinnsatsen til en spiller som har valgt din lokalforening/fylkeslag som mottaker Mottar midler tre ganger årlig, 01.01, og 01.09 Ingen føringer på hva midlene skal brukes til Må være registrert i Frivillighetsregisteret og være registrert deltaker i Grasrotandelen I Diabetesforbundet: 76 fylkeslag og lokalforening deltar i Grasrotandelen Fagseminar FS 3

11 Grasrotandelen – forts.
Fagseminar FS 3

12 Grasrotandelen – forts.
Hvordan verve? Tips fra de som har lykkes? Vervebrev, vervekort , strekkode – printes ut via nettsidene til Grasrotandelen Tips og retningslinjer: Fagseminar FS 3

13 Frivillighetsregisteret
Ingen plikt å være registrert i Frivillighetsregisteret, men en forutsetning for å være med i Grasrotandelen og i Momsrefusjonsordningen (fra 2011) Gjøres enklest via Altinn Skjemaer kan også lastes ned på Nødvendige opplysninger og vedlegg: Opplysninger: Stiftelsesdato Formål Kategori – skal være 7100 Interesseorganisasjoner Navn og personnummer på alle styremedlemmer Deltakelse i Grasrotandelen Kontonummer Vedlegg: Vedtekter (kan lastes ned på Stiftelsesdokument – evt protokoll fra siste årsmøte

14 Frivillighetsregisteret forts.
Ved registreringen legges følgende inn: Rapportering av regnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret eller ikke Registrering av vedtektene eller ikke (må uansett vedlegges ved registrering) Anbefaling: si ”ja” til dette Husk frister for innsendelse av årsregnskap Veiledning finnes på:

15 Momskompensasjon Ny ordning fra 2010 som erstatter tidligere refusjonsordning for moms på tjenester Utgangspunkt: Å øke støtten til frivillige organisasjoner Ordning gjelder refusjon av moms på varer og tjenester Forvaltes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet En rammestyrt ordning Bevilget for 2010: 396 mill. kr, som er en økning på 200 mill. kr fra 2009 Antall søkere økt fra ca. 450 tidligere år til 861 i 2010 Fra 2011: krav om registrering i Frivillighetsregisteret

16 Momskompensasjon – forts.
Felles søknad for lokalforeninger, fylkeslag og forbundet sentralt som må sendes inn av forbundet sentralt To modeller: Forenklet modell - utgangspunkt: totale driftskostnader Dokumentert modell - utgangspunkt: faktisk merverdiavgift Alle enheter i en organisasjon må følge samme modell For 2010 valgte Diabetesforbundet forenklet modell

17 Momskompensasjon forts.
Forenklet modell Utgangspunktet for kompensasjonen er totale driftskostnader (hentet fra årsregnskapet) Det må gjøres avgrensinger for Virksomhet som faller utenfor ordningen – knyttet til bygg/anlegg Kostnader som skal holdes utenfor (gjelder kun fylkeslag), blant annet: Overføringer til samarbeidspartnere i utlandet Overføringer til lokalforeninger Søknadsbeløp = Driftskostnader x 0,35 x 0,2 Søknadsbeløp for 2010: Diabetesforbundet sentralt: 4,0 mill Fylkeslag : 0,5 mill Lokalforeninger: 0,5 mill

18 Momskompensasjon forts.
Nye krav fra 2011: Må være registrert i Frivillighetsregisteret – gjelder både fylkeslag og lokalforeninger Eget skjema må fylles ut og sendes inn For Fylkeslag: revisjonsrapport fra registrert eller statsautorisert revisor må følge med

19 Økonomiske midler Lokalforening/ Fylkeslag Fagseminar FS 3

20 Økonomiske midler Kontingentrefusjon Diabeteslotteriet LNU-midler
Aktivitetsmidler Likemannsmidler Tilretteleggingsmidler (§24-midler) og § 19-midler Reisestipend for tillitsvalgte Olav Flatlands Minnefond Fagseminar FS 3

21 Økonomiske midler Kontingentrefusjon Diabeteslotteriet
Fylkeslag: 25 % av kontingentinntektene Lokalforeninger: 5 % av kontingentinntektene og 100 kr pr nytt medlem Må ha sendt inn årsmelding uten mangler Basert på medlemstall pr Diabeteslotteriet 50 % provisjon til fylkeslag og lokalforeninger, dvs. kr, 12,50 pr. lodd Salgsstart 15. mai

22 LNU-midler (Frifond Organisasjon)
Mottatt tilskudd for 2010: kr Formål: Styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet på lokalplan Fordeles til lokalforeninger på følgende måte: Lokalforeningen må ha minimum 5 medlemmer under 26 år Alle tellende lokalforeninger får grunnstøtte på kr Resterende fordeles etter antall medlemmer under 26 år Frist bekreftelsesskjema – 29.10 Kan lastes ned på Utbetaling: Senest 30.11 Fagseminar FS 3

23 Aktivitetsmidler Utbetale midler i 2010: kr. 325.000
Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag Søknadsfrist: 01.12 Søknad: Må inneholde aktivitetsplan med budsjett for kommende år Rapportering: Sammen med årsmeldingen

24 Likemannsmidler Mottatt tilskudd: For 2010 – kr. 650.000
Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag Viktig å få frem i søknaden: Likemannsaspektet Hvem driver likemannsarbeid overfor hvilke personer og på hvilken måte Søknadsfrist: Rapportering: innen 31.12 Omfatter rapport og spesifisert regnskap Utbetaling: Samlet etter mottak av rapportering

25 Tilretteleggingsmidler (§24) og §19-midler
Tildelte midler for 2010: kr Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag Søknad: Sendes Diabetesforbundet sentralt Søknadsfrist: 01.11 Rapportering: Sendes FS når kurset er gjennomført og senest innen 01.01 Verdibrev, ferdigmeldingsskjema og deltakerliste

26 Diabetesforbundets reisestipend
Fra Diabetesforbundets Forskningsfond Beløp: Settes av inntil kr årlig Hvem kan søke: Alle som har tillitsverv i Diabetesforbundet Søknadsfrist: 01.02 Rapportering: senest 2 måneder etter reisen Utbetaling: etter mottak av reiserapportskjema Søknads- og reiserapportskjema: lastes ned på Fagseminar FS 3

27 Olav Flatlands Hjelpefond
Fondets formål: Gi støtte til eldre, trengende diabetikere Hva søke om: Midler til å gjennomføre tiltak eller arrangere noe for eldre diabetikere (over 60 år) i nærmiljøet Midler: Settes av inntil kr årlig Hvem kan søke: Fylkeslag, lokalforeninger, andre lag og grupper Søknadsfrist: 01.10 Rapportering: Etter gjennomført aktivitet Utbetaling: Etter mottatt rapportering Fagseminar FS 3


Laste ned ppt "Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google