Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere

2 Program for fagseminaret – FS 3 Fredag (kl. 18.45 – 19.30) : –Velkommen –Bli kjent –Forventningsavklaring –Gjennomgang av programmet –Kontaktpersoner i sekretariatet –Økonomi og regnskap i fylkeslag og lokalforeninger - innledning Regler, roller, krav og frister Lørdag (kl. 9.00 – 11.30): –Økonomi og regnskap i fylkeslag og lokalforeninger – forts. Honorarer og utgiftsgodtgjørelser – regler Gruppearbeid –Grasrotandelen –Frivillighetsregisteret –Momskompensasjon – nye regler Fagseminar FS 32

3 Program for fagseminaret – FS 3 Søndag (kl. 9.00 – 10.30) : –Økonomiske midler Oversikt Søknadsprosess Krav til rapportering –Oppsummering og avslutning Fagseminar FS 33

4 Kontaktpersoner i sekretariatet Fagseminar FS 34 Tone Arntzen Tlf: 922 76 608 Diabeteslotteriet Vekst Torhild Karlsen Tlf: 466 25 772 Medlemskontingent Medlemsservice Årsmeldinger Etikettbestillinger Regionskontakt for region sør Marianne Todorovic Tlf: 920 13 097 Adm.sekretær Administrasjon av tilskuddsordninger Regionskontakt for region vest Randi B. Jansen Tlf: 971 87 110 Økonomisjef Kontingentrefusjon Fordeling av økonomiske midler Spørsmål om: - Regnskap generelt - Brønnøysundsreg. Linda Haugland Tlf: Bestillinger Fakturering Fakturabehandling Utbetalinger Gro Strømnes Tlf: 916 30 344 Enhetsleder økonomi Lønn og honorarer Reiseregninger Diverse økonomi og regnskapsspørsmål

5 Økonomi og regnskap i Diabetesforbundet Fagseminar FS 35

6 Økonomi og regnskap i Diabetesforbundet Årsregnskap Regulert gjennom vedtektene –Fylkeslag - § 28 Regnskap og årsmeldinger og § 25 Valg Fylkeslagets regnskap skal føres i samsvar med reglene for god regnskapsførsel og undergis betryggende revisjon. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Sentralstyret kan bestemme at revisjonsberetningen og utdrag av regnskapet skal innføres på skjema fastsatt av sentralstyret. Skjemaet kan også inneholde andre spørsmål i forbindelse med fylkeslagets drift. Skjemaet skal sendes til Diabetesforbundets sekretariat innen den frist som sentralstyret fastsetter. Årsmøtet velger to revisorer eller en statsautorisert/registrert revisor. –Lokalforeninger - § 38 Regnskap og § 35 Valg Lokalforeningens regnskap skal føres i samsvar med de instrukser som gis av sentralstyret. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. I årsmøtet foretas valg av styremedlemmer, varamedlemmer, revisor eller statsautorisert/registrert revisor og valgkomite. Fagseminar FS 36

7 Økonomi og regnskap i Diabetesforbundet Årsregnskap Interessenter –Medlemmene –Lokalforeninger, fylkeslag, Diabetesforbundet sentralt –Givere –Offentlige bidragsytere Årsmelding skal sendes inn etter avholdt årsmøte og senest innen 01.04 –Årsberetning for året - skjema fastsatt av sentralstyret –Melding om tillitsvalgte –Revidert regnskap (må være underskrevet) –Årsmøteprotokoll –Manglende årsmelding medfører: Ingen kontingentrefusjon til foreningen Lavere beregningsgrunnlag for tilskudd til forbundet –Skjemaer lastes ned på: www.diabetes.no/Skjema+og+maler.9UFRjWXd.ips Fagseminar FS 37

8 Økonomi og regnskap i Diabetesforbundet Regnskap - krav Hva er god regnskapsførsel? Følger lover og regler Verktøy - regnskapssystem –Manuelt –Regneark – kan lastes ned på www.diabetes.nowww.diabetes.no –Databasert regnskapssystem –Kontoplan Bilag nummereres og arkiveres og oppbevares forsvarlig Føres løpende Ha systemer og rutiner som hindrer rot og misbruk –Betryggende attestasjon og dokumentasjon av bilag –Godkjenning av utbetalinger – helst 2 personer –Kasse og bankkonti avstemmes løpende Fagseminar FS 38

9 Regler for honorarer og utgiftsgodtgjørelser Honorarer: –Inntil kr. 4.000: Fritatt fra skatteplikt –Over kr. 4.000: Hele beløpet er skattepliktig –Utgiftsgodtgjørelser er ikke inkludert i beløpsgrensene Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser: –Trekkfri utgiftsgodtgjørelse: utbetales til dekning av merkostnader ved et medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon Inntil kr. 10.000: Ikke skattepliktig. –Over kr. 10.000: Må vurderes om det foreligger noe overskudd som skal beskattes. –Ved refusjon av reisekostnader er det et vilkår for skattefritak at skattyter dokumenterer kostnadene med kvittering eller andre originalbilag. – Ved utbetaling av bilgodtgjørelse, er det et vilkår for skattefritak at godtgjørelsen ikke overstiger statens satser. Link: www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Brosjyrer-og-boker/Skatt-for-frivillige-og-ideelle- organisasjoner/?chapter=7288 Fagseminar FS 39

10 Grasrotandelen 5 % av spilleinnsatsen til en spiller som har valgt din lokalforening/fylkeslag som mottaker Mottar midler tre ganger årlig, 01.01, 01.05 og 01.09 Ingen føringer på hva midlene skal brukes til Må være registrert i Frivillighetsregisteret og være registrert deltaker i Grasrotandelen I Diabetesforbundet: 76 fylkeslag og lokalforening deltar i Grasrotandelen Fagseminar FS 310

11 Grasrotandelen – forts. Fagseminar FS 311

12 Grasrotandelen – forts. Hvordan verve? –Tips fra de som har lykkes? –Vervebrev, vervekort, strekkode – printes ut via nettsidene til Grasrotandelen –Tips og retningslinjer: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for_lag_og_foreninger/hvordan_verve Fagseminar FS 312

13 Frivillighetsregisteret Ingen plikt å være registrert i Frivillighetsregisteret, men en forutsetning for å være med i Grasrotandelen og i Momsrefusjonsordningen (fra 2011) Gjøres enklest via Altinn –Skjemaer kan også lastes ned på www.brreg.no Nødvendige opplysninger og vedlegg: –Opplysninger: Stiftelsesdato Formål Kategori – skal være 7100 Interesseorganisasjoner Navn og personnummer på alle styremedlemmer Deltakelse i Grasrotandelen Kontonummer –Vedlegg: Vedtekter (kan lastes ned på www.diabetes.no) Stiftelsesdokument – evt protokoll fra siste årsmøte 13

14 Frivillighetsregisteret forts. Ved registreringen legges følgende inn: –Rapportering av regnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret eller ikke –Registrering av vedtektene eller ikke (må uansett vedlegges ved registrering) Anbefaling: si ”ja” til dette –Husk frister for innsendelse av årsregnskap Veiledning finnes på: –www.brreg.no/frivillighet/veiledningen.pdf 14

15 Momskompensasjon Ny ordning fra 2010 som erstatter tidligere refusjonsordning for moms på tjenester Utgangspunkt: Å øke støtten til frivillige organisasjoner Ordning gjelder refusjon av moms på varer og tjenester Forvaltes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet En rammestyrt ordning Bevilget for 2010: 396 mill. kr, som er en økning på 200 mill. kr fra 2009 Antall søkere økt fra ca. 450 tidligere år til 861 i 2010 Fra 2011: krav om registrering i Frivillighetsregisteret 15

16 Momskompensasjon – forts. Felles søknad for lokalforeninger, fylkeslag og forbundet sentralt som må sendes inn av forbundet sentralt To modeller: –Forenklet modell - utgangspunkt: totale driftskostnader –Dokumentert modell- utgangspunkt: faktisk merverdiavgift –Alle enheter i en organisasjon må følge samme modell 16 For 2010 valgte Diabetesforbundet forenklet modell

17 Momskompensasjon forts. Forenklet modell –Utgangspunktet for kompensasjonen er totale driftskostnader (hentet fra årsregnskapet) –Det må gjøres avgrensinger for Virksomhet som faller utenfor ordningen – knyttet til bygg/anlegg Kostnader som skal holdes utenfor (gjelder kun fylkeslag), blant annet: –Overføringer til samarbeidspartnere i utlandet –Overføringer til lokalforeninger –Søknadsbeløp = Driftskostnader x 0,35 x 0,2 Søknadsbeløp for 2010: –Diabetesforbundet sentralt: 4,0 mill –Fylkeslag :0,5 mill –Lokalforeninger:0,5 mill 17

18 Momskompensasjon forts. Nye krav fra 2011: –Må være registrert i Frivillighetsregisteret – gjelder både fylkeslag og lokalforeninger –Eget skjema må fylles ut og sendes inn For Fylkeslag: revisjonsrapport fra registrert eller statsautorisert revisor må følge med 18

19 Økonomiske midler Fagseminar FS 319 Lokalforening/ Fylkeslag

20 Økonomiske midler Kontingentrefusjon Diabeteslotteriet LNU-midler Aktivitetsmidler Likemannsmidler Tilretteleggingsmidler (§24-midler) og § 19-midler Reisestipend for tillitsvalgte Olav Flatlands Minnefond Fagseminar FS 320

21 Økonomiske midler Kontingentrefusjon –Fylkeslag: 25 % av kontingentinntektene –Lokalforeninger: 5 % av kontingentinntektene og 100 kr pr nytt medlem –Må ha sendt inn årsmelding uten mangler –Basert på medlemstall pr. 31.10. Diabeteslotteriet –50 % provisjon til fylkeslag og lokalforeninger, dvs. kr, 12,50 pr. lodd –Salgsstart 15. mai 21

22 LNU-midler (Frifond Organisasjon) Mottatt tilskudd for 2010: kr. 916.000 Formål: Styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet på lokalplan Fordeles til lokalforeninger på følgende måte: –Lokalforeningen må ha minimum 5 medlemmer under 26 år –Alle tellende lokalforeninger får grunnstøtte på kr. 1.000 –Resterende fordeles etter antall medlemmer under 26 år Frist bekreftelsesskjema – 29.10 –Kan lastes ned på www.diabetes.no Utbetaling: Senest 30.11 Fagseminar FS 322

23 Aktivitetsmidler Utbetale midler i 2010: kr. 325.000 Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag Søknadsfrist: 01.12 Søknad: Må inneholde aktivitetsplan med budsjett for kommende år Rapportering: Sammen med årsmeldingen 23

24 Likemannsmidler Mottatt tilskudd: For 2010 – kr. 650.000 Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag Viktig å få frem i søknaden: –Likemannsaspektet –Hvem driver likemannsarbeid overfor hvilke personer og på hvilken måte Søknadsfrist: 15. 10 Rapportering: innen 31.12 –Omfatter rapport og spesifisert regnskap Utbetaling: Samlet etter mottak av rapportering 24

25 Tilretteleggingsmidler (§24) og §19-midler Tildelte midler for 2010: kr. 265.000 Hvem kan søke: Lokalforeninger og fylkeslag Søknad: Sendes Diabetesforbundet sentralt Søknadsfrist: 01.11 Rapportering: Sendes FS når kurset er gjennomført og senest innen 01.01 –Verdibrev, ferdigmeldingsskjema og deltakerliste 25

26 Diabetesforbundets reisestipend Fra Diabetesforbundets Forskningsfond Beløp: Settes av inntil kr. 50.000 årlig Hvem kan søke: Alle som har tillitsverv i Diabetesforbundet Søknadsfrist: 01.02 Rapportering: senest 2 måneder etter reisen Utbetaling: etter mottak av reiserapportskjema Søknads- og reiserapportskjema: lastes ned på www.diabetes.no Fagseminar FS 326

27 Olav Flatlands Hjelpefond Fondets formål: Gi støtte til eldre, trengende diabetikere Hva søke om: Midler til å gjennomføre tiltak eller arrangere noe for eldre diabetikere (over 60 år) i nærmiljøet Midler: Settes av inntil kr. 100.000 årlig Hvem kan søke: Fylkeslag, lokalforeninger, andre lag og grupper Søknadsfrist: 01.10 Rapportering: Etter gjennomført aktivitet Utbetaling: Etter mottatt rapportering Fagseminar FS 327


Laste ned ppt "Diabeteskonferansen 2010 Fagseminar for økonomiansvarlige/kasserere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google