Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram

2 Kirsten Skram 20062 Vi vil, men hvordan skal vi få det til?  Tilbudet til det enkelte barn er avhengig av hvor godt de ulike aktører spiller sammen  Holdninger og kunnskap fra de besluttende myndigheter vil være avgjørende for hvilke rammer som gis de ulike opplæringsarenaer.

3 Kirsten Skram 20063 Vi må sette fokus på Organisatoriske tiltak på ulike nivå Organisatoriske tiltak på ulike nivå Metodiske tiltak på ulike nivå Metodiske tiltak på ulike nivå Samarbeidsrutiner på ulike nivå Samarbeidsrutiner på ulike nivå Kartleggingsmetodikk på ulike nivå Kartleggingsmetodikk på ulike nivå

4 Kirsten Skram 20064 Grunnleggende faktorer må ordnes først Overganger og samarbeid mellom ulike nivå Overganger og samarbeid mellom ulike nivå Klassestørrelse/gruppestørrelse Klassestørrelse/gruppestørrelse Timeplanlegging. Timeplanlegging. (En rigid timeplan låser det meste) (En rigid timeplan låser det meste)

5 Kirsten Skram 20065 Et positivt læringsmiljø ivaretar viktige behov hos elevene. Følgende sider bør vektlegges: - Tilpasning av opplegget/undervisningen til elevenes forutsetninger - Sosial sammenligning - Struktur og oversikt - Medansvar for egen læring - Vurdering - Sosialt miljø (Skaalvik og Skaalvik 1996)

6 Kirsten Skram 20066 Hvilket tempo skal vi ha? Hvordan skal progresjonen være ? Hva slags kunnskap trenger vi? Håndens kunnskap Håndens kunnskap Åndens kunnskap Åndens kunnskap Erfaringskunnskap Erfaringskunnskap Informasjonskunnskap Informasjonskunnskap Abstrakt kunnskap Abstrakt kunnskap Konkret kunnskap Konkret kunnskap Hvilken plass har skolefaglig læring i barnets totale læring ? Hvilken plass har skolefaglig læring i barnets totale læring ?

7 Kirsten Skram 20067 Nevropedagogikkens grunnsyn (Susanne Freltofte) Å legge til rette et læringsmiljø hvor det er mulig å kompensere for de vanskene et individ har Å legge til rette et læringsmiljø hvor det er mulig å kompensere for de vanskene et individ har Å finne frem til barnets beste læringskanal i den hensikt å formidle læring på en slik måte at barnets læringsmuligheter optimaliseres Å finne frem til barnets beste læringskanal i den hensikt å formidle læring på en slik måte at barnets læringsmuligheter optimaliseres Erfaring viser at satsing på de læringskanaler som er best hos barnet, bidrar til styrket kognitiv utvikling også på andre områder Erfaring viser at satsing på de læringskanaler som er best hos barnet, bidrar til styrket kognitiv utvikling også på andre områder

8 Kirsten Skram 20068 Læringens situasjonsvariabler Øvelse og praktisering Øvelse og praktisering Utforming av undervisningsmateriale Utforming av undervisningsmateriale Fysiske omgivelser og hvordan de er tilrettelagt Fysiske omgivelser og hvordan de er tilrettelagt Relasjoner Relasjoner

9 Kirsten Skram 20069 Effektiv læring er avhengig av: Forkunnskaper og hvor godt disse er organisert Forkunnskaper og hvor godt disse er organisert Mental aktivitet ( elevens indre liv) Mental aktivitet ( elevens indre liv) Hvordan stoffet er organisert og tilpasset Hvordan stoffet er organisert og tilpasset Læringens kontekst Læringens kontekst Samspill mellom kognitive ferdigheter og læringsatferd Samspill mellom kognitive ferdigheter og læringsatferd Samspill med omgivelsene Samspill med omgivelsene

10 Kirsten Skram 200610 Utsatte barn Barns kompetanse kan trues av risikofaktorer, men kan styrkes når de får muligheter til å utvikle seg innenfor rammen av et stimulerende miljø Barns kompetanse kan trues av risikofaktorer, men kan styrkes når de får muligheter til å utvikle seg innenfor rammen av et stimulerende miljø Utviklingsmulighetene ligger i alle former for materiell og emosjonell støtte, mens risikofaktorene er knyttet til konstitusjonelle faktorer (utseende, temperament, sykdom, lærevansker) Utviklingsmulighetene ligger i alle former for materiell og emosjonell støtte, mens risikofaktorene er knyttet til konstitusjonelle faktorer (utseende, temperament, sykdom, lærevansker)(Garbarino1990)

11 Kirsten Skram 200611 Prefrontale hjernefunksjoner Fokus på de oppgaver som skal løses Fokus på de oppgaver som skal løses Analyse av impulser fra sanseapparatet Analyse av impulser fra sanseapparatet Planlegging - programmering - både enkelt og sammensatt Planlegging - programmering - både enkelt og sammensatt Målrettet atferd Målrettet atferd Forberedelse av motorisk aktivitet Forberedelse av motorisk aktivitet Evne til å forutse konsekvenser av handlinger Evne til å forutse konsekvenser av handlinger Evne til å gjenkjenne og forstå feil Evne til å gjenkjenne og forstå feil Selvkontroll Selvkontroll På ulike måter kan vansker i prefrontale områder, hver for seg eller sammen, påvirke læringsprosessene negativt På ulike måter kan vansker i prefrontale områder, hver for seg eller sammen, påvirke læringsprosessene negativt

12 Kirsten Skram 200612 Ulike funksjonshemminger kan virke inn på individuelle ferdigheter som har betydning for sosialt samspill Selektiv oppmerksomhet Selektiv oppmerksomhet Vedvarende oppmerksomhet Vedvarende oppmerksomhet Pragmatiske språkvansker Pragmatiske språkvansker Nonverbale vansker Nonverbale vansker

13 Kirsten Skram 200613 Nonverbale lærevansker Høyre hjernehalvdel spiller en viktig rolle for individets evne til å orientere seg sosialt. Høyre hjernehalvdel spiller en viktig rolle for individets evne til å orientere seg sosialt. Problemer i dette området synes å gi individet redusert evne til fleksibel situasjonsforståelse Problemer i dette området synes å gi individet redusert evne til fleksibel situasjonsforståelse ”De synes å bruke overlærte strategier på en stereotyp måte uten å være i stand til å vurdere om strategien passer for situasjonen” ”De synes å bruke overlærte strategier på en stereotyp måte uten å være i stand til å vurdere om strategien passer for situasjonen” (Rourke og medarbeidere 1995)

14 Kirsten Skram 200614 Å fungere i kontekst Forstå hvilken situasjon man er i Forstå hvilken situasjon man er i Forstå hvilke regler som gjelder Forstå hvilke regler som gjelder Forstå hva denne situasjonen krever av meg Forstå hva denne situasjonen krever av meg Forstå hva som kan kreves av situasjonen Forstå hva som kan kreves av situasjonen Hver gang et individ skifter miljø, kreves det tilpasning og dets kompetanse settes på prøve. Hver gang et individ skifter miljø, kreves det tilpasning og dets kompetanse settes på prøve.

15 Kirsten Skram 200615 Struktur som pedagogisk virkemiddel Hensikten med struktur i undervisningen, er å hjelpe eleven til å gjøre så få feilvalg som mulig. Hensikten med struktur i undervisningen, er å hjelpe eleven til å gjøre så få feilvalg som mulig. Dette oppnås gjennom: Forutsigbar læreratferd Forutsigbar læreratferd Tydelig kommunikasjon Tydelig kommunikasjon Struktur i tid og materiell Struktur i tid og materiell Sekvensering av oppgaver Sekvensering av oppgaver

16 Kirsten Skram 200616 God struktur skaper Trygghet hos elevene og personalet Trygghet hos elevene og personalet Gir oversikt over hva som forventes Gir oversikt over hva som forventes Viser hvordan man skal handle i ulike situasjoner Viser hvordan man skal handle i ulike situasjoner Påvirkes av bl.annet regler, tydelighet, rutiner og hvordan disse følges opp Påvirkes av bl.annet regler, tydelighet, rutiner og hvordan disse følges opp

17 Kirsten Skram 200617 Er vi enige om hvordan vi skal definere god struktur? Det er forskjell på stram struktur og klar struktur. Det er forskjell på stram struktur og klar struktur. Strukturen må ha en hensikt Strukturen må ha en hensikt Rigiditet vs. fleksibilitet Rigiditet vs. fleksibilitet

18 Kirsten Skram 200618 Ustrukturerte situasjoner Løs struktur uten tydelige oppgaver Løs struktur uten tydelige oppgaver Mulig å velge mellom flere alternativ Mulig å velge mellom flere alternativ Lav grad av voksen involvering Lav grad av voksen involvering Nye og ukjente situasjoner Nye og ukjente situasjoner

19 Kirsten Skram 200619 Strukturerte situasjoner - arenaer for jevnbyrdighet Stram og klar struktur Stram og klar struktur Voksen involvering Voksen involvering Individet har de ferdigheter som kreves for å delta Individet har de ferdigheter som kreves for å delta

20 Kirsten Skram 200620 Totalplanlegging med fokus på oversikt og struktur Hvor skal jeg være? Hvor skal jeg være? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Hvor lenge skal jeg jobbe? Hvor lenge skal jeg jobbe? Hvem skal jeg være sammen med? Hvem skal jeg være sammen med?

21 Kirsten Skram 200621 Samspillsteorier legger vekt på: Den voksnes rolle Den voksnes rolle Tilrettelegging av ytre miljø Tilrettelegging av ytre miljø Bekreftelse Bekreftelse Veiledning Veiledning Anerkjenning Anerkjenning Relasjonsbygging Relasjonsbygging (Garbarino1990 )

22 Kirsten Skram 200622 Eleven trenger hjelp til å lette læring: Hjelpe eleven til å organisere sin kunnskap Hjelpe eleven til å organisere sin kunnskap Samle i mapper/permer strukturere og gjennomgå, repetere,overlære Samle i mapper/permer strukturere og gjennomgå, repetere,overlære Bruke ulike dataprogram som power-point, tekstbehandling osv. Bruke ulike dataprogram som power-point, tekstbehandling osv. Svaralternativ Svaralternativ Rask tilbakemelding Rask tilbakemelding Rammefortellinger Rammefortellinger Nærhet mellom planlegging,gjennomføring bearbeiding og evaluering Nærhet mellom planlegging,gjennomføring bearbeiding og evaluering

23 Kirsten Skram 200623 Vi kan lette læring (forts.): Ta alltid utgangspunkt i barnets beste læringskanaler Ta alltid utgangspunkt i barnets beste læringskanaler Forenkle oppgavestrukturer Forenkle oppgavestrukturer Lær barnet om egne sterke og svake sider i forhold til læringsstrategier Lær barnet om egne sterke og svake sider i forhold til læringsstrategier Sjekk ut om barnet takler multisensorisk stimulering, eller om det har fordel av å bruke ensidig satsing på en sansekanal om gangen Sjekk ut om barnet takler multisensorisk stimulering, eller om det har fordel av å bruke ensidig satsing på en sansekanal om gangen

24 Kirsten Skram 200624 Læreproblemer som ofte er knyttet til oppmerksomhetssvikt Hyppige avbrudd Hyppige avbrudd Trøttbarhet Trøttbarhet Nedsatt utholdenhet Nedsatt utholdenhet Motoriske vansker Motoriske vansker Sosial stigmatisering Sosial stigmatisering Energikrevende kontroll Energikrevende kontroll

25 Kirsten Skram 200625 Skjerming Alene? Alene? Liten gruppe v s stor gruppe? Liten gruppe v s stor gruppe? Hvor mange ulike gruppekonstellasjoner har du i din elevgruppe? Hvor mange ulike gruppekonstellasjoner har du i din elevgruppe? Hvor tydelig er gruppene for elevene? Hvor tydelig er gruppene for elevene?

26 Kirsten Skram 200626 Tenk igjennom plassering Organisering av pultene: Organisering av pultene: I ring I ring På rekke På rekke Sammen to og to Sammen to og to Sammen fire og fire Sammen fire og fire Skifte av arbeidskamerater Skifte av arbeidskamerater Arbeidsstasjoner ArbeidsstasjonerHewett: Det strukturerte klasserom Roland: God skolestart

27 Kirsten Skram 200627 Fysiske feller som irriterer eller forstyrrer Motlys Motlys Susing av vifter Susing av vifter Skarpt lys eller for lite lys Skarpt lys eller for lite lys Trafikk forbi arbeidsplassen Trafikk forbi arbeidsplassen Vindu Vindu Lang vei til grupperom Lang vei til grupperom Bakgrunnsstøy Bakgrunnsstøy

28 Kirsten Skram 200628 Organisering av oppgaver og materiell Ha dobbelt sett med bøker Ha dobbelt sett med bøker Gi skriftlige/visuelle instrukser Gi skriftlige/visuelle instrukser Sørg for å ha elevens oppmerksomhet før du gir en instruks Sørg for å ha elevens oppmerksomhet før du gir en instruks Sørg for at det er fokus på det læreren mener skal være i fokus Sørg for at det er fokus på det læreren mener skal være i fokus Klare tekster uten forstyrrende illustrasjoner. Bildene bør understreke innholdet Klare tekster uten forstyrrende illustrasjoner. Bildene bør understreke innholdet Skriv ned lekser Skriv ned lekser Drilling,overlæring Drilling,overlæring Hjelp eleven til å finne nøkkelord/begreper Hjelp eleven til å finne nøkkelord/begreper Sjekk om eleven har nytte av å ha musikk på øret når han/hun jobber Sjekk om eleven har nytte av å ha musikk på øret når han/hun jobber Sjekk om eleven må spise oftere enn vanlig Sjekk om eleven må spise oftere enn vanlig

29 Kirsten Skram 200629 Sekvensèr oppgavene En operasjon om gangen En operasjon om gangen Få oppgaver pr side Få oppgaver pr side Del opp sammensatte oppgaver Del opp sammensatte oppgaver Markèr noen få oppgaver eleven skal jobbe med om gangen. Markèr noen få oppgaver eleven skal jobbe med om gangen. Del opp tekster Del opp tekster

30 Kirsten Skram 200630 Viktige læreforutsetninger av strukturell art: Første nivå Første nivå Skille ut relevant og viktig informasjon Skille ut relevant og viktig informasjon Klassifisere og organisere Klassifisere og organisere Se sammenheng mellom det en lærer i øyeblikket og det en har lært før Se sammenheng mellom det en lærer i øyeblikket og det en har lært før

31 Kirsten Skram 200631 Viktige læreforutsetninger av prosessuell art: Andre nivå Andre nivå Nyttiggjøre seg tilbakemelding og veiledning for å komme over/forbi vanskene både kognitivt og emosjonelt. Veiledning i stedet for retting Nyttiggjøre seg tilbakemelding og veiledning for å komme over/forbi vanskene både kognitivt og emosjonelt. Veiledning i stedet for retting Planlegge lærings-og problemløsningsaktiviteter. Lære strategier for å lære Planlegge lærings-og problemløsningsaktiviteter. Lære strategier for å lære Organisere og kategorisere informasjon slik at den inngår i en meningsfylt helhet. Før-nå-framover Organisere og kategorisere informasjon slik at den inngår i en meningsfylt helhet. Før-nå-framover

32 Kirsten Skram 200632 Viktige læreforutsetninger i et metaperspektiv: Tredje nivå Tredje nivå Vite hva en kan Vite hva en kan Huske hva en kan Huske hva en kan Formidle det en kan Formidle det en kan

33 Kirsten Skram 200633 Rammer for aktivitet Planlegges av barn og voksne sammen Planlegges av barn og voksne sammen Temaet og rollene er lagt på forhånd Temaet og rollene er lagt på forhånd Skal bygge på barnas interesser og ønsker Skal bygge på barnas interesser og ønsker Barna må ha innsikt og opplevelser i forbindelse med tema Barna må ha innsikt og opplevelser i forbindelse med tema Barna skal selv skape lekens/aktivitetens rammer Barna skal selv skape lekens/aktivitetens rammer De voksne skal delta aktivt og inspirere til lek De voksne skal delta aktivt og inspirere til lek  Krever en aktiv støttende voksenrolle

34 Kirsten Skram 200634 Metodiske tips Vis først hvordan Vis først hvordan Vis etterpå hvorfor Vis etterpå hvorfor Fokuser på kompensering fremfor ”svikt- trening” Fokuser på kompensering fremfor ”svikt- trening” Gi nødvendige modeller Gi nødvendige modeller Gi nødvendige hjelpebetingelser Gi nødvendige hjelpebetingelser Gi ros Gi ros Øv deg selv i å ta positive henvendelser Øv deg selv i å ta positive henvendelser

35 Kirsten Skram 200635 Suksessfaktorer i læring: Det skal være lett å lære Det skal være lett å lære Ulike læringsstrategier må være likeverdige Ulike læringsstrategier må være likeverdige Først øve så forstå Først øve så forstå Svaralternativ Svaralternativ Fasit Fasit Forklarende evaluering Forklarende evaluering

36 Kirsten Skram 200636 Tre viktige forutsetninger må ligge til grunn for at læring og utvikling kal finne sted: Selvtillit, glede, vennskap


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring Seniorrådgiver/spesialpedagog Kirsten Skram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google