Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006–2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006–2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006–2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak

2 2 Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet Reduserte sosiale helseforskjeller, uten at noen grupper får dårligere helse

3 3 Velferds- og livsstilssykdommer –For lite fysisk aktivitet –Et kosthold med for mye sukker og fett – for lite frukt og grønt –Tobakksbruk –Rusmiddelmisbruk Psykiske problemer og lidelser Sosiale helseforskjeller Utfordringsbildet

4 4 Sosiale helseforskjeller i Norge Gjelder for de fleste aldersgrupper og begge kjønn Store forskjeller uansett uttrykk for sosial bakgrunn Gjelder for mange ulike mål på helse Har vedvart over tid og er økende Angår hele befolkningen – ikke utelukkende marginaliserte grupper

5 5 Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt Menn, 45-59 år 200 400 600 800 1000 1200 1400 1970-771980-871990-97 døde pr 100.000 lav inntektlav middels inntekt Kvinner, 45-59 år 200 400 600 800 1000 1200 1400 1970-771980-871990-97 høy middels inntekthøy inntekt Dødelighet etter inntekt. Aldersjustert, døde pr. 100.000

6 6 Stadig færre røyker i Norge Andel som røyker daglig i aldersgruppen 16-74 år, menn og kvinner, 1973-2007, treårig glidende gjennomsnitt

7 7 Dagligrøykere (prosent), 2003-07 TotaltMennKvinner Østfold272925 Akershus21 Oslo202118 Hedmark262526 Oppland262724 Buskerud25 Vestfold29 Telemark29 30 Aust-Agder283027 Vest-Agder283026 Rogaland242623 Hordaland232423 Sogn og Fjordane242523 Møre og Romsdal24 Sør-Trøndelag25 24 Nord-Trøndelag232225 Nordland282631 Troms27 Finnmark Finnmárku323034 Hele landet25 24

8 8 Andel dagligrøykere fordelt på utdanning, 25-74 år, 1976-2005

9 9 Andel overvektige 8 og 12 åringer i Oslo i 2004

10 10 En kjede av årsaker som påvirker sosiale helseforskjeller Sosio- økonomiske forhold AtferdTjeneste

11 11 Helsedelen av regjeringens utjevningspolitikk

12 12 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Legger føringer på departementenes og regjeringens arbeid Bred tilnærming: synliggjør ansvar i alle sektorer Vekt på universelle velferdsordninger og målrettede tiltak Langsiktig perspektiv: 2007-2017

13 13 4 hovedgrep 1)Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller (inntekt, oppvekst, arbeid) 2)Redusere sosiale forskjeller i helseatferd og bruk av helsetjenester 3)Målrettet innsats for sosial inkludering 4)Utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy

14 14 Andel sluttet vgs. 2006 i Troms

15 15 Andel ikke bestått vgs. Troms 2006

16 16 Sluttet i vgs totalt - alle fylker og gjennomsnitt for landet

17 17 Sluttet i vgs menn - alle fylker og gjennomsnitt for landet

18 18 Sluttet i vgs kvinner - alle fylker og gjennomsnitt for landet landet

19 19 Bedre folkehelse Økt fysisk aktivitet Bedre kosthold Redusert tobakksbruk Redusert rusmiddelmisbruk Styrke det lokale folkehelsearbeidet Redusere sosiale ulikheter i helse

20 20 Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helse er fordelt i en befolkning Folkehelsearbeid: Samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som virker positivt og svekke faktorer som medfører helserisiko, og arbeid for en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helse Helsetjenesten og sektoren for øvrig: Forebygging i helsetjenestene, oversikt og kunnskap om helseforhold, og være bidragsyter i samspill med andre sektorer

21 21 Ja takk, begge deler! Befolkningsstrategier – innsats rettet mot samfunnsforhold og miljøfaktorer som kommer hele befolkningen til nytte –Gode oppvektsvilkår –Gang- og sykkelveger, god tilgjengelighet til grøntområder og natur –Matvarepriser, frukt og grønt i skolen –Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Risikostrategier – målrettet innsats mot grupper med helserisiko –Inntekstssikring –Målrettede livsstilstiltak og helsetjenester

22 22 Utjevning skal prege lokalt folkehelsearbeid Lavterskeltiltak tilpasset lokale utfordringer, muligheter og behov Ekstra statlig innsats til Områdesatsinger – eks. Groruddalssatsingen og Oslo Sør, samt i et utvalg øvrige fylker fra 2008 Videreutvikle partnerskap for folkehelse – solid forankring i plan- og styringsdokumenter, samt inkludere flere tematiske satsinger Offentlig planlegging som virkemiddel for universelle ordninger og en jevnere sosial fordeling av påvirkningsfaktorer

23 23 www.shdir.no/kommunehelseprofiler

24 24 Kommunebarometer Troms fylke

25 25 Kommunebarometer Tromsø

26 26 Kommunebarometer Lenvik

27 27 Muligheter for alle – ivaretas i planlegging Erkjennelse: beslutninger med konsekvenser for befolkningens helse tas ofte utenfor helsesektoren Plan- og bygningsloven (ny plandel): verktøyet for sektorovergripende planlegging Plansystemet: arenaen for forankring, prioriteringer og samordning Helsesektoren har viktig kunnskap – men vi må bli flinkere til å bringe kunnskapen inn i plan- og beslutningsprosesser Nødvendig med bedre kompetanse hos helsepersonell: Studietilbud ved 3 høgskoler

28 28 Partnerskap for folkehelse – gir muligheter for regionale og lokale tilpasninger Alle fylker med i partnerskapsordningen fra 2007 – omkring halvparten av kommunene Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør og planmyndighet er pådriver for regionalt og lokalt folkehelsearbeid - og har lederrollen i regionale partnerskap for folkehelse – ytterligere vektlagt i forvaltningsreformen Fylkesmannen som formidler av statlig politikk og nasjonale satsinger – har en viktig rolle i å bidra med helsefaglig kunnskap, verktøy og metoder til arbeidet regionalt og lokalt Tilskuddsmidler til lokale folkehelsetiltak kanaliseres gjennom regionale partnerskap


Laste ned ppt "Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006–2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google