Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 Driftsoppfølging Direktefiltrerings- og membranfiltreringsanlegg Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 Driftsoppfølging Direktefiltrerings- og membranfiltreringsanlegg Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat."— Utskrift av presentasjonen:

1 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 Driftsoppfølging Direktefiltrerings- og membranfiltreringsanlegg Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat

2 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes2 DISPOSISJON Mål Presentasjon av deltakervannverk Indikatorparametre for hygieniske barrierer i RA Gjennomgang av Mefjordvær vv (membrananlegg) Gjennomgang av Straumen og Hemmingsjord vv (direktefiltreringsanlegg) Andre observasjoner fra prosjektet Anbefalinger til vannverkseiere som skal etablere to hygieniske barrierer

3 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes3 Målsettingene med prosjektet Avklare om vannverkene leverer rentvann iht drikkevannsforskriftens krav. K artlegge de kritiske punktene i vannbehandlingsprossen Kartlegging av tilsynsbehov Kompetanseheving av driftspersonell. Overføre tilegnet kunnskap om disse anleggene til øvrige vannverkseiere i fylket.

4 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes4 Hvem har deltatt ? Mefjordvær vv, Berg kommune Vannkilde = Elveinntak Membranfiltrering + UV-desinfeksjon Gibostad og Straumen vv, Lenvik kommune Vannkilde = Elveinntak (begge) Direktefiltrering (begge) + UV-desinfeksjon Hemmingsjord vv, Sørreisa kommune Vannkilde = Tjern Direktefiltrering + UV-desinfeksjon Gratangsbotn vv, Gratangen kommune Vannkilde = Elv/bekk Direktefiltrering + UV-desinfeksjon Tennevoll vv, Lavangen kommune Vannkilde = Elv/bekk Direktefiltrering + UV-desinfeksjon

5 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes5 Hvordan ble prosjektet gjennomført ? Opprinnelig prosjektperiode Mars-04 til des-04 med tilhørende sluttrapport Behov for evaluering av anbefalte tiltak Forlenget til og med sept-05 Anleggsbesøk x 3 på hvert av anleggene sammen med driftspersonell Gjennomgang av anleggene, identifisere kritiske punkter, informasjon om driftsforstyrrelser, oppfølging av tiltak Fellessamlinger x 3 Vannkjemi og prosessteknologi, presentasjon av resultat, krav til opplæring, innhold i driftsinstrukser, analyseresultat som redskap i driften mv.

6 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes6 Vannbehandling som hygienisk barriere Vannbehandlingsmetodene beskrevet i veileder til drikkevannsforskriften –Se Tab C Indikatorparametre for hygieniske barrierer i et vannbehandlingsanlegg Membranfiltrering (forutsetter god tverrstrøm over membran) –Partikkelfjerningsmetode –Ved nominell poreåpning 10 nanometer hygienisk barriere overfor bakterier, parasitter, bakteriesporer og virus –Omkring 20 % av råvannsstrømmen forsvinner som konsentrat –Viktig med god forbehandling for beskyttelse av membran –Fjerner opp mot 85 % av farge/humus Vannbehandling med koagulering (bl.a. direktefiltrering) –Partikkelfjerningsmetode –Fjerner opp mot 85 % av farge/humus –Farge <10 ut fra filter, men bør < 5 dersom Al eller Fe koagulant –Turbiditet < 0,2 FNU ut fra hvert enkelt filter –Al/Fe < 0,15 mg/l ut fra filter når disse benyttes som koaguleringsmiddel

7 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes7 Presentasjon av analyseresultat Usikkerhet ved analyseresultatene som følge av kontaminering og måleusikkerhet Statistisk total måleusikkerhet ligger på ± 2√x, der x = aktuelt analyseresultat for bakteriologiske parametre. Fargetallsanalyse; –Komparativ metode; Usikkerhet ± 2,5 mg/l Pt for fargetall –Komparativ metode; Usikkerhet ± 5 mg/l Pt for fargetall > 10 mg/l –NS 4787 (fotometer); Usikkerhet ± 12 % for fargetall < 15 mg/l Pt –Farge som indikatorparameter v/koagulering bør < 5 mg/l Pt v/Al og Fe koagulant –Ved komparativ metode; ≥ 10 mg/l Pt før indikatorverdien er overskredet. Tatt hensyn til ved videre presentasjon filtrert vann direktefiltrering

8 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes8 Membrananlegg - Mefjordvær Prosessbeskrivelse: –Trykkøkning – trykksil – membranfiltrering (10 nm poreåpning)– UV – marmorfilter – rentvannsbasseng – pumping ut på nett –Vannbehandlingsanlegget satt i drift i 1997 Råvannskarakteristikk basert på minimum månedlige prøveuttak i ; –Totalt 26 kimtallsprøver; >300 i 10 av 26, > 100 i 24 av 26 –Koliforme bakterier påvist i 12 av 26 prøver –Termostabile koliforme bakterier påvist i 10 av 17 prøver –UV-transmisjon mellom < 10 og 64 (19 prøver) Median = 40 –Fargetallet fra 7,5 – 40 og i 5 av 26 prøver > 20 –Turbiditet varierer mellom 0,05 – 0,81 (26 prøver) Median = 0,20

9 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes9 Membrananlegg – Mefjordvær forts

10 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes10 Membrananlegg – Mefjordvær forts Membranfiltrert vann (prøveuttak fra samlestokk); –Kimtall; 0 – 6 fordelt på totalt 23 prøver, Median = 1 –Koliforme bakterier (mf TTC); 0 i 23 av 23 prøver –Fargetall; 0 – 10 mg/l Pt fordelt på 22 prøver Renseeffekt; 25 % % og lavest renseeffekt ved lav råvannsfarge (≤ 10) og perioden november-januar Gjennomsnitt = 67 % og Median = 71 % I 11 av 22 prøveuttak renseeffekt ≥ 75 % UV-desinfisert vann (prøveuttak ); –Kimtall; 0 – 8 fordelt på 22 prøver –Koliforme bakterier; 0 i 21 av 21 prøver Konklusjon; To virksomme hygieniske barrierer

11 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes11 Membrananlegg – Mefjordvær forts Observerte problem; 1.Periodevis gjentetting av trykksil som fører til produksjonsstans 2.Registrert kimtall på rentvann- siden av membran. Årsak: a.Rift i membran/pakningsbrudd b.Utett pakning på et av trykkrørene c.Hyppige start/stopp av anlegget pga trykksil fører til økt belastning på trykkrørenes pakninger d.Produsert vannmengde over membran overstiger Q dim 3.Kun 1 UV-aggregat. Hele anlegget må stenges v/feil/vedlikehold Forslag til tiltak; 1.Jevnlig opprenskning rundt åpen inntakskum og montering av ny trykksil oppstrøms eksisterende 2.Tiltaksbeskrivelse; a.Lokalisere problemet ved å ta kimtallsprøver fra utløp av hvert tryjkkrør b.Leverandør fjerner bakteriebelegg gjennom såkalt ”deep cleening.” c.Produsert vann = Q dim 3.Ekstra UV-aggregat for alternering (automatisk )

12 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes12 Membrananlegg – Mefjordvær forts Observerte problem; 4.Oppblomstring av kimtall (>300) i marmortank. Kombinasjon av for høy belastning på membran (10 m3/h) og underdim UV (Q maks = 8,5 m3/h) kan gi slipp av kim Lav gjennomstrømnings- hastighet i marmorfilter + manuell etterfylling kan gi kimtallsøkning. 5.Rentvannspumper svikter og bypass m/bruk av råvann må benyttes 6.Beskyttelse av rentvannsbasseng Forslag til tiltak; 4.Alternativer; a.Redusere produsert mengde over membran til Q dim b.Desinfeksjon av marmormasse + tank ved bruk av klorløsning c.Vannglass benyttes til pH- justering d.Flytte UV etter marmorfilter 5.Montere motorstyrte ventiler som kommuniserer med pumper og hydroforanlegg 6.Ombygging av anlegget slik at bypass skjer via trykksil(er) og UV.

13 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes13 Direktefiltreringsanlegg Straumen Prosessbeskrivelse: –Trykksil – Trykkreduksjonsventil – Koagulantdosering (FeCl 3 ) – Direktefilter (1 stk nedstrøms diskontinuerlig 2-media trykkfilter) - Aktiv kull filter - Vannglass – fordrøyningstank – 2 stk overføringspumper – 2 stk UV-aggregat - høydebasseng –Ingen pH-justering i forkant/etterkant tilsetting av koagulant Råvannskarakteristikk basert på minimum månedlige prøveuttak i ; –Totalt 58 kimtallsprøver; >300 i 17 av 58, ≥ 200 i 28 av 57 –Termostabile koliforme bakterier påvist i 21 av 55 prøver (ca 1/3) –UV-transmisjon mellom < 10 og 61 (50 prøver) Median = 26 –Fargetallet fra 5 – 55 (57 prøver), ≥ 20 i 20 prøver, Median = 15 –Turbiditet varierer mellom 0,08 – 3,3 (26 prøver) Median = 0,26 –pH varierer mellom 6,9 - 7,9 (57 prøver) og optimal pH ved bruk av FeCl 3 er 4,0 – 5,0.

14 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes14 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts

15 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes15 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts. Direktefiltrert vann - Prøveuttak ; –Fargetall; 2, mg/l Pt fordelt på 27 prøver Renseeffekt; %. Renseeffekt; 0 – 50 % kun ved råvannsfarge ≤ 15 Renseeffekt; 63 – 95 % ved råvannsfarge ≥ 20 I 15 av 28 prøveuttak renseeffekt ≥ 75 % Farge ≥ 10 (overskridelse av indikatorparameter) i 4 av 27 pr. –Turbiditet ≥ 0,2 FNU i 12 av 29 prøver –Kimtall; 0 – > 300 fordelt på totalt 28 prøver, Median = 2 –Koliforme bakterier (mf TTC); Påvist i 2 av 29 prøver

16 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes16 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts UV-desinfisert vann - Prøveuttak ; –Kimtall; 0 – 13 fordelt på 53 prøver. Median = 1 –Koliforme bakterier; 0 i 50 av 50 prøver Fe-nivå ut fra RA: –≤ 0,1 mg/l Fe i 21 av 23 prøver, 2 analyser > 0,15 mg/l Konklusjon; –Svikt i 1. barriere har forekommet –Den 2. barrieren har fungert –Må ha fokus på begge barrierene + rest-jern

17 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes17 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts Observerte problem: 1.Svikt i råvannstilførsel pga slam/sand i overføringsledning kilde – RA 2.Manuell endring av koagulantmengde Forslag til tiltak: 1.Montert brannventil v/RA for spyling/rengjøring av ledningen Bør innføres som årlig rutine 2.Automatisert optimalisering av koagulantdose v/f.eks kontinuerlig fargemåler

18 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes18 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts Observerte problem: 3.Spyling av filter m/rentvann Hentes fra fordrøynings- tank Kun kapasitet til 4 min spyletid Utilfredstillende rengjøring Kimtallsvekst Filterbrudd Forslag til tiltak: 3.Alternativ 1: Hente spyle- vann fra høydebasseng: Forsyningsledning fra høydebasseng i umiddelbar nærhet Bytte ut spylevannspumpe med reduksjonsventil

19 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes19 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord Prosessbeskrivelse: –Råvannspumpe -– Koagulantdosering (FeCl 3 ) – Direktefilter ( 3 stk. oppstrøms, kontinuerlig spylende sandfilter) –- UV – lutdosering – fordrøyningstank – rentvannspumper –Ingen pH-justering i forbindelse med tilsetting av koagulant Råvannskarakteristikk basert på minimum månedlige prøveuttak i ; –Totalt 29 kimtallsprøver; >300 i 3 av 29, ≥ 100 i 12 av 29. –Koliforme bakterier påvist i 3 av 22 prøver –Termostabile koliforme bakterier påvist i 4 av 16 prøver –UV-transmisjon mellom < 10 og 21 (20 prøver) Median = <10 –Fargetallet fra (28 prøver), ≥ 40 i 12 prøver, Median = 35 –Turbiditet varierer mellom 0,10 – 1,0 FNU (19 prøver) Median = 0,36 –pH varierer mellom 6,6 – 7,4 (6 prøver) –Fellings-pH 5,5 - 7,0 og optimal pH oftest i området 6,0 – 6,5

20 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes20 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts

21 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes21 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts Direktefiltrert vann - Prøveuttak ; –Fargetall; 2,5 – 10 mg/l Pt fordelt på 22 prøver Renseeffekt %, der 50 % v/råvannsfarge = 20 (1 prøve). Renseeffekt ≤ 67 % kun registrert v/råvannsfarge ≤ 30 Renseeffekt 80 – 95 % ved råvannsfarge ≥ 40 Farge ≥ 10 (overskridelse av indikatorparameter) i 4 av 22 pr. –Turbiditet ≥ 0,2 FNU i 7 av 20 prøver tatt på samlestokk, Median = 0,12 –Kimtall; 0 – > 300 (22 prøver), >300 (3 prøver) Median = 34 –Koliforme bakterier (mf TTC); Påvist i 1 av 22 prøver

22 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes22 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts UV-desinfisert vann - Prøveuttak ; –Kimtall; 0 – 110 fordelt på 31 prøver. Median = 1 –Koliforme bakterier; 0 i 23 av 23 prøver Al-nivå ut fra RA: –≤ 0,1 mg/l Al i 6 av 6 analyser Konklusjon; –Svikt i 1. barriere har forekommet –Den 2. barrieren har fungert –Må ha fokus på begge barrierene + rest-Al

23 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes23 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts Observerte problem; 1.Kun en råvannspumpe 2.Manglende automatisk alternering av doserings- pumpene (2 stk) for koagulant. Kun lokal alarm 3.Manglende automatisk alternering av luft- kompressorene (2 stk) 4.Tidvis kimtallsøkning over filter (samlestokken), men ikke på parallelle prøver fra hvert filter Forslag til tiltak; 1.Ekstra råvannspumpe montert. 2.Etablere mulighet for automatisk alternering + alarm til SD 3.Etablere mulighet for automatisk alternering + alarm til SD 4.Rutinemessig spyling og desinfeksjon av filter. Ombygging slik at ett og ett filter kan rengjøres individuelt.

24 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes24 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts Observerte problem; 5.Beleggdannelser på kvartsglass 6.Forholdsvis høyt kimtall i enkeltprøver etter UV 7.Manglende automatisk alternering av UV-aggregat 8.Nøddusj i forbindelse med lutdosering mangler 9.Tidvis inndraging av eksos i RA v/drift av nødstrømsaggr Ikke motorstyrte spjeld til innluft på aggr Friskluftsinntak og eksosutslipp på samme vegg Forslag til tiltak; 5.Flyttet doseringspkt for lut til etter UV 6.Kan forklares med tidligere lutdoseringspkt 7.Etablering av automatisk alternering + alarm-overføring til SD 8.Nøddusj montert i 1. etg 9.Etablering av motorstyrte spjeld, samt eksosutslipp over tak eller til annen vegg.

25 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes25 ANDRE OBSERVASJONER Ikke optimal koagulering v/lavt fargetall, Gratangsbotn vv Påvist koliforme bakterier etter direktefiltertrinnet på 4 av 4 anlegg 3 av 3 vannverk har overskredet grenseverdien for Fe (< 0,15 mg/l) ut fra RA Forvirrende merking av vannanalyser Overvåking/alarmoverføring mangelfullt utnyttet ved flere anlegg. Ingen varslingsrutiner ved overskridelse av indikator- parametre (direktefiltrering); –Hvem tolker resultatene (lab’en el vannverkseier ?) –Avdekket svikt, men hva så ? Neste prøve (1 til 4 uker etter) viser jo ingen overskridelse –Hvorfor overskridelse? –Hvordan korrigere ? Manglende avtale om jevnlig service og forebyggende vedlikehold i 4 av 5 kommuner Utfordring

26 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes26 GRATANGSBOTN VV

27 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes27 NOEN ANBEFALINGER (på veien til 2 hygieniske barrierer) Råvannskartlegging ! –Minst 1 år og min 1 g pr mnd –Nedbørsperioder – Hver 14. dag –Minimum fargetall, turbiditet, koliforme bakterier, kimtall, UV-transmisjon Råvann > 20 mg/l Pt –Vurdere alternativ(e) kilde(r) –Ikke glem grunnvann Råvann < 20 mg/l Pt –Gjennomfør ROS-analyser –∑Deltiltak = 2 hygieniske barrierer Fargefjerning nødvendig –Oppsøk eks anlegg og få kunnskap om driftserfaringer, driftskostnader, tilsynsbehov –Vil eksisterende driftsorg kunne ”ta i mot” et farge- fjerningsanlegg ? –Behov for ressurser/- kompetansehevende tiltak ? –Hvis ja, må dette på plass i forkant av byggeprosessen

28 oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes28 NOEN ANBEFALINGER (Krav til konkurransegrunnlag) Råvannskvalitet, Q dim og Q maks må framgå Levert anlegg skal oppfylle kravet til to barrierer –Tilfredsstille indikator- parametrene Levert anlegg skal ha prøveuttakspkt etter hver delprosess Avklare i forkant om RA skal leveres med ett eller flere UV- aggregat ≥ 2 UV-aggregat; –Hvert aggregats kapasitet i forhold til maks vannmengde må framgå Beskrive krav til opplæring, antall deltakere og hvor opplæring skal skje Krav til min tid til prøvedrift/- igangkjøring Beskrive krav til driftsinstruks –Hvilke tiltak må iverksettes dersom avvik ? Pris på serviceavtale der min. innhold er beskrevet i grunnlaget Garantibefaring 1 år etter overtakelse, og eventuelt 2 år etter overtakelse basert på: –Innrapporterte avvik fra driftspersonell –Analyseresultat etter hver barriere


Laste ned ppt "18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 Driftsoppfølging Direktefiltrerings- og membranfiltreringsanlegg Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google