Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 Driftsoppfølging Direktefiltrerings- og membranfiltreringsanlegg Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 Driftsoppfølging Direktefiltrerings- og membranfiltreringsanlegg Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat."— Utskrift av presentasjonen:

1 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 Driftsoppfølging Direktefiltrerings- og membranfiltreringsanlegg Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat

2 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes2 DISPOSISJON Mål Presentasjon av deltakervannverk Indikatorparametre for hygieniske barrierer i RA Gjennomgang av Mefjordvær vv (membrananlegg) Gjennomgang av Straumen og Hemmingsjord vv (direktefiltreringsanlegg) Andre observasjoner fra prosjektet Anbefalinger til vannverkseiere som skal etablere to hygieniske barrierer

3 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes3 Målsettingene med prosjektet Avklare om vannverkene leverer rentvann iht drikkevannsforskriftens krav. K artlegge de kritiske punktene i vannbehandlingsprossen Kartlegging av tilsynsbehov Kompetanseheving av driftspersonell. Overføre tilegnet kunnskap om disse anleggene til øvrige vannverkseiere i fylket.

4 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes4 Hvem har deltatt ? Mefjordvær vv, Berg kommune Vannkilde = Elveinntak Membranfiltrering + UV-desinfeksjon Gibostad og Straumen vv, Lenvik kommune Vannkilde = Elveinntak (begge) Direktefiltrering (begge) + UV-desinfeksjon Hemmingsjord vv, Sørreisa kommune Vannkilde = Tjern Direktefiltrering + UV-desinfeksjon Gratangsbotn vv, Gratangen kommune Vannkilde = Elv/bekk Direktefiltrering + UV-desinfeksjon Tennevoll vv, Lavangen kommune Vannkilde = Elv/bekk Direktefiltrering + UV-desinfeksjon

5 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes5 Hvordan ble prosjektet gjennomført ? Opprinnelig prosjektperiode Mars-04 til des-04 med tilhørende sluttrapport Behov for evaluering av anbefalte tiltak Forlenget til og med sept-05 Anleggsbesøk x 3 på hvert av anleggene sammen med driftspersonell Gjennomgang av anleggene, identifisere kritiske punkter, informasjon om driftsforstyrrelser, oppfølging av tiltak Fellessamlinger x 3 Vannkjemi og prosessteknologi, presentasjon av resultat, krav til opplæring, innhold i driftsinstrukser, analyseresultat som redskap i driften mv.

6 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes6 Vannbehandling som hygienisk barriere Vannbehandlingsmetodene beskrevet i veileder til drikkevannsforskriften –Se Tab C Indikatorparametre for hygieniske barrierer i et vannbehandlingsanlegg Membranfiltrering (forutsetter god tverrstrøm over membran) –Partikkelfjerningsmetode –Ved nominell poreåpning 10 nanometer hygienisk barriere overfor bakterier, parasitter, bakteriesporer og virus –Omkring 20 % av råvannsstrømmen forsvinner som konsentrat –Viktig med god forbehandling for beskyttelse av membran –Fjerner opp mot 85 % av farge/humus Vannbehandling med koagulering (bl.a. direktefiltrering) –Partikkelfjerningsmetode –Fjerner opp mot 85 % av farge/humus –Farge <10 ut fra filter, men bør < 5 dersom Al eller Fe koagulant –Turbiditet < 0,2 FNU ut fra hvert enkelt filter –Al/Fe < 0,15 mg/l ut fra filter når disse benyttes som koaguleringsmiddel

7 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes7 Presentasjon av analyseresultat Usikkerhet ved analyseresultatene som følge av kontaminering og måleusikkerhet Statistisk total måleusikkerhet ligger på ± 2√x, der x = aktuelt analyseresultat for bakteriologiske parametre. Fargetallsanalyse; –Komparativ metode; Usikkerhet ± 2,5 mg/l Pt for fargetall 0 - 10 –Komparativ metode; Usikkerhet ± 5 mg/l Pt for fargetall > 10 mg/l –NS 4787 (fotometer); Usikkerhet ± 12 % for fargetall < 15 mg/l Pt –Farge som indikatorparameter v/koagulering bør < 5 mg/l Pt v/Al og Fe koagulant –Ved komparativ metode; ≥ 10 mg/l Pt før indikatorverdien er overskredet. Tatt hensyn til ved videre presentasjon filtrert vann direktefiltrering

8 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes8 Membrananlegg - Mefjordvær Prosessbeskrivelse: –Trykkøkning – trykksil – membranfiltrering (10 nm poreåpning)– UV – marmorfilter – rentvannsbasseng – pumping ut på nett –Vannbehandlingsanlegget satt i drift i 1997 Råvannskarakteristikk basert på minimum månedlige prøveuttak i 2004-05; –Totalt 26 kimtallsprøver; >300 i 10 av 26, > 100 i 24 av 26 –Koliforme bakterier påvist i 12 av 26 prøver –Termostabile koliforme bakterier påvist i 10 av 17 prøver –UV-transmisjon mellom < 10 og 64 (19 prøver) Median = 40 –Fargetallet fra 7,5 – 40 og i 5 av 26 prøver > 20 –Turbiditet varierer mellom 0,05 – 0,81 (26 prøver) Median = 0,20

9 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes9 Membrananlegg – Mefjordvær forts

10 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes10 Membrananlegg – Mefjordvær forts Membranfiltrert vann (prøveuttak 2004-05 fra samlestokk); –Kimtall; 0 – 6 fordelt på totalt 23 prøver, Median = 1 –Koliforme bakterier (mf TTC); 0 i 23 av 23 prøver –Fargetall; 0 – 10 mg/l Pt fordelt på 22 prøver Renseeffekt; 25 % - 100 % og lavest renseeffekt ved lav råvannsfarge (≤ 10) og perioden november-januar Gjennomsnitt = 67 % og Median = 71 % I 11 av 22 prøveuttak renseeffekt ≥ 75 % UV-desinfisert vann (prøveuttak 2004-05); –Kimtall; 0 – 8 fordelt på 22 prøver –Koliforme bakterier; 0 i 21 av 21 prøver Konklusjon; To virksomme hygieniske barrierer

11 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes11 Membrananlegg – Mefjordvær forts Observerte problem; 1.Periodevis gjentetting av trykksil som fører til produksjonsstans 2.Registrert kimtall på rentvann- siden av membran. Årsak: a.Rift i membran/pakningsbrudd b.Utett pakning på et av trykkrørene c.Hyppige start/stopp av anlegget pga trykksil fører til økt belastning på trykkrørenes pakninger d.Produsert vannmengde over membran overstiger Q dim 3.Kun 1 UV-aggregat. Hele anlegget må stenges v/feil/vedlikehold Forslag til tiltak; 1.Jevnlig opprenskning rundt åpen inntakskum og montering av ny trykksil oppstrøms eksisterende 2.Tiltaksbeskrivelse; a.Lokalisere problemet ved å ta kimtallsprøver fra utløp av hvert tryjkkrør b.Leverandør fjerner bakteriebelegg gjennom såkalt ”deep cleening.” c.Produsert vann = Q dim 3.Ekstra UV-aggregat for alternering (automatisk )

12 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes12 Membrananlegg – Mefjordvær forts Observerte problem; 4.Oppblomstring av kimtall (>300) i marmortank. Kombinasjon av for høy belastning på membran (10 m3/h) og underdim UV (Q maks = 8,5 m3/h) kan gi slipp av kim Lav gjennomstrømnings- hastighet i marmorfilter + manuell etterfylling kan gi kimtallsøkning. 5.Rentvannspumper svikter og bypass m/bruk av råvann må benyttes 6.Beskyttelse av rentvannsbasseng Forslag til tiltak; 4.Alternativer; a.Redusere produsert mengde over membran til Q dim b.Desinfeksjon av marmormasse + tank ved bruk av klorløsning c.Vannglass benyttes til pH- justering d.Flytte UV etter marmorfilter 5.Montere motorstyrte ventiler som kommuniserer med pumper og hydroforanlegg 6.Ombygging av anlegget slik at bypass skjer via trykksil(er) og UV.

13 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes13 Direktefiltreringsanlegg Straumen Prosessbeskrivelse: –Trykksil – Trykkreduksjonsventil – Koagulantdosering (FeCl 3 ) – Direktefilter (1 stk nedstrøms diskontinuerlig 2-media trykkfilter) - Aktiv kull filter - Vannglass – fordrøyningstank – 2 stk overføringspumper – 2 stk UV-aggregat - høydebasseng –Ingen pH-justering i forkant/etterkant tilsetting av koagulant Råvannskarakteristikk basert på minimum månedlige prøveuttak i 2004-05; –Totalt 58 kimtallsprøver; >300 i 17 av 58, ≥ 200 i 28 av 57 –Termostabile koliforme bakterier påvist i 21 av 55 prøver (ca 1/3) –UV-transmisjon mellom < 10 og 61 (50 prøver) Median = 26 –Fargetallet fra 5 – 55 (57 prøver), ≥ 20 i 20 prøver, Median = 15 –Turbiditet varierer mellom 0,08 – 3,3 (26 prøver) Median = 0,26 –pH varierer mellom 6,9 - 7,9 (57 prøver) og optimal pH ved bruk av FeCl 3 er 4,0 – 5,0.

14 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes14 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts

15 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes15 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts. Direktefiltrert vann - Prøveuttak 2004-05 ; –Fargetall; 2,5 - 15 mg/l Pt fordelt på 27 prøver Renseeffekt; 0 - 100 %. Renseeffekt; 0 – 50 % kun ved råvannsfarge ≤ 15 Renseeffekt; 63 – 95 % ved råvannsfarge ≥ 20 I 15 av 28 prøveuttak renseeffekt ≥ 75 % Farge ≥ 10 (overskridelse av indikatorparameter) i 4 av 27 pr. –Turbiditet ≥ 0,2 FNU i 12 av 29 prøver –Kimtall; 0 – > 300 fordelt på totalt 28 prøver, Median = 2 –Koliforme bakterier (mf TTC); Påvist i 2 av 29 prøver

16 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes16 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts UV-desinfisert vann - Prøveuttak 2004-05; –Kimtall; 0 – 13 fordelt på 53 prøver. Median = 1 –Koliforme bakterier; 0 i 50 av 50 prøver Fe-nivå ut fra RA: –≤ 0,1 mg/l Fe i 21 av 23 prøver, 2 analyser > 0,15 mg/l Konklusjon; –Svikt i 1. barriere har forekommet –Den 2. barrieren har fungert –Må ha fokus på begge barrierene + rest-jern

17 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes17 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts Observerte problem: 1.Svikt i råvannstilførsel pga slam/sand i overføringsledning kilde – RA 2.Manuell endring av koagulantmengde Forslag til tiltak: 1.Montert brannventil v/RA for spyling/rengjøring av ledningen Bør innføres som årlig rutine 2.Automatisert optimalisering av koagulantdose v/f.eks kontinuerlig fargemåler

18 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes18 Direktefiltreringsanlegg Straumen forts Observerte problem: 3.Spyling av filter m/rentvann Hentes fra fordrøynings- tank Kun kapasitet til 4 min spyletid Utilfredstillende rengjøring Kimtallsvekst Filterbrudd Forslag til tiltak: 3.Alternativ 1: Hente spyle- vann fra høydebasseng: Forsyningsledning fra høydebasseng i umiddelbar nærhet Bytte ut spylevannspumpe med reduksjonsventil

19 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes19 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord Prosessbeskrivelse: –Råvannspumpe -– Koagulantdosering (FeCl 3 ) – Direktefilter ( 3 stk. oppstrøms, kontinuerlig spylende sandfilter) –- UV – lutdosering – fordrøyningstank – rentvannspumper –Ingen pH-justering i forbindelse med tilsetting av koagulant Råvannskarakteristikk basert på minimum månedlige prøveuttak i 2004-05; –Totalt 29 kimtallsprøver; >300 i 3 av 29, ≥ 100 i 12 av 29. –Koliforme bakterier påvist i 3 av 22 prøver –Termostabile koliforme bakterier påvist i 4 av 16 prøver –UV-transmisjon mellom < 10 og 21 (20 prøver) Median = <10 –Fargetallet fra 20 - 65 (28 prøver), ≥ 40 i 12 prøver, Median = 35 –Turbiditet varierer mellom 0,10 – 1,0 FNU (19 prøver) Median = 0,36 –pH varierer mellom 6,6 – 7,4 (6 prøver) –Fellings-pH 5,5 - 7,0 og optimal pH oftest i området 6,0 – 6,5

20 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes20 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts

21 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes21 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts Direktefiltrert vann - Prøveuttak 2004-05 ; –Fargetall; 2,5 – 10 mg/l Pt fordelt på 22 prøver Renseeffekt 50 - 95 %, der 50 % v/råvannsfarge = 20 (1 prøve). Renseeffekt ≤ 67 % kun registrert v/råvannsfarge ≤ 30 Renseeffekt 80 – 95 % ved råvannsfarge ≥ 40 Farge ≥ 10 (overskridelse av indikatorparameter) i 4 av 22 pr. –Turbiditet ≥ 0,2 FNU i 7 av 20 prøver tatt på samlestokk, Median = 0,12 –Kimtall; 0 – > 300 (22 prøver), >300 (3 prøver) Median = 34 –Koliforme bakterier (mf TTC); Påvist i 1 av 22 prøver

22 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes22 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts UV-desinfisert vann - Prøveuttak 2004-05; –Kimtall; 0 – 110 fordelt på 31 prøver. Median = 1 –Koliforme bakterier; 0 i 23 av 23 prøver Al-nivå ut fra RA: –≤ 0,1 mg/l Al i 6 av 6 analyser Konklusjon; –Svikt i 1. barriere har forekommet –Den 2. barrieren har fungert –Må ha fokus på begge barrierene + rest-Al

23 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes23 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts Observerte problem; 1.Kun en råvannspumpe 2.Manglende automatisk alternering av doserings- pumpene (2 stk) for koagulant. Kun lokal alarm 3.Manglende automatisk alternering av luft- kompressorene (2 stk) 4.Tidvis kimtallsøkning over filter (samlestokken), men ikke på parallelle prøver fra hvert filter Forslag til tiltak; 1.Ekstra råvannspumpe montert. 2.Etablere mulighet for automatisk alternering + alarm til SD 3.Etablere mulighet for automatisk alternering + alarm til SD 4.Rutinemessig spyling og desinfeksjon av filter. Ombygging slik at ett og ett filter kan rengjøres individuelt.

24 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes24 Direktefiltreringsanlegg Hemmingsjord forts Observerte problem; 5.Beleggdannelser på kvartsglass 6.Forholdsvis høyt kimtall i enkeltprøver etter UV 7.Manglende automatisk alternering av UV-aggregat 8.Nøddusj i forbindelse med lutdosering mangler 9.Tidvis inndraging av eksos i RA v/drift av nødstrømsaggr Ikke motorstyrte spjeld til innluft på aggr Friskluftsinntak og eksosutslipp på samme vegg Forslag til tiltak; 5.Flyttet doseringspkt for lut til etter UV 6.Kan forklares med tidligere lutdoseringspkt 7.Etablering av automatisk alternering + alarm-overføring til SD 8.Nøddusj montert i 1. etg 9.Etablering av motorstyrte spjeld, samt eksosutslipp over tak eller til annen vegg.

25 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes25 ANDRE OBSERVASJONER Ikke optimal koagulering v/lavt fargetall, Gratangsbotn vv Påvist koliforme bakterier etter direktefiltertrinnet på 4 av 4 anlegg 3 av 3 vannverk har overskredet grenseverdien for Fe (< 0,15 mg/l) ut fra RA Forvirrende merking av vannanalyser Overvåking/alarmoverføring mangelfullt utnyttet ved flere anlegg. Ingen varslingsrutiner ved overskridelse av indikator- parametre (direktefiltrering); –Hvem tolker resultatene (lab’en el vannverkseier ?) –Avdekket svikt, men hva så ? Neste prøve (1 til 4 uker etter) viser jo ingen overskridelse –Hvorfor overskridelse? –Hvordan korrigere ? Manglende avtale om jevnlig service og forebyggende vedlikehold i 4 av 5 kommuner Utfordring

26 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes26 GRATANGSBOTN VV

27 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes27 NOEN ANBEFALINGER (på veien til 2 hygieniske barrierer) Råvannskartlegging ! –Minst 1 år og min 1 g pr mnd –Nedbørsperioder – Hver 14. dag –Minimum fargetall, turbiditet, koliforme bakterier, kimtall, UV-transmisjon Råvann > 20 mg/l Pt –Vurdere alternativ(e) kilde(r) –Ikke glem grunnvann Råvann < 20 mg/l Pt –Gjennomfør ROS-analyser –∑Deltiltak = 2 hygieniske barrierer Fargefjerning nødvendig –Oppsøk eks anlegg og få kunnskap om driftserfaringer, driftskostnader, tilsynsbehov –Vil eksisterende driftsorg kunne ”ta i mot” et farge- fjerningsanlegg ? –Behov for ressurser/- kompetansehevende tiltak ? –Hvis ja, må dette på plass i forkant av byggeprosessen

28 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes28 NOEN ANBEFALINGER (Krav til konkurransegrunnlag) Råvannskvalitet, Q dim og Q maks må framgå Levert anlegg skal oppfylle kravet til to barrierer –Tilfredsstille indikator- parametrene Levert anlegg skal ha prøveuttakspkt etter hver delprosess Avklare i forkant om RA skal leveres med ett eller flere UV- aggregat ≥ 2 UV-aggregat; –Hvert aggregats kapasitet i forhold til maks vannmengde må framgå Beskrive krav til opplæring, antall deltakere og hvor opplæring skal skje Krav til min tid til prøvedrift/- igangkjøring Beskrive krav til driftsinstruks –Hvilke tiltak må iverksettes dersom avvik ? Pris på serviceavtale der min. innhold er beskrevet i grunnlaget Garantibefaring 1 år etter overtakelse, og eventuelt 2 år etter overtakelse basert på: –Innrapporterte avvik fra driftspersonell –Analyseresultat etter hver barriere


Laste ned ppt "18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 Driftsoppfølging Direktefiltrerings- og membranfiltreringsanlegg Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google