Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalget for fag- og yrkesopplæringen (Karlsen-utvalget) Jan Christian Vestre utvalgsmedlem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalget for fag- og yrkesopplæringen (Karlsen-utvalget) Jan Christian Vestre utvalgsmedlem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalget for fag- og yrkesopplæringen (Karlsen-utvalget) Jan Christian Vestre utvalgsmedlem

2 2 Kunnskapsdepartementet Mandat Omfattende mandat som berører de fleste sidene av fag- og yrkesopplæringa Arbeidsmarked, mobilitet, konkurranse om arbeidskraft, teknologisk utvikling, innovasjonsevne, miljøutfordringer, kompetansebehov, rekruttering (herunder i helse og omsorg), bredde og spesialisering, læreplasser, frafall

3 3 Kunnskapsdepartementet Sammensetning Forbundssekretær Rolf Jørn Karlsen, leder, SKIEN Forskningsdirektør Ida Munkeby, TRONDHEIM Student Jan Christian Vestre, OSLO LO-sekretær Tor-Arne Solbakken, RYGGE Seniorrådgiver Helge Halvorsen, MOSS Nestleder Per Aahlin, NITTEDAL Helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie, STOKKE Fylkesutdanningssjef Marit Schønberg, STJØRDAL Fiskeoppdretter Lisbeth Berg Hansen, BINDAL Forsker Pål Schøne, OSLO Fagekspert Jens Bjørnåvold, BRUSSEL Direktør Gunn Ovesen, OSLO Seniorforsker Robert Salomon, OSLO Daglig leder Dagfinn Haukanes, AUSTEVOLL Fylkesordfører Kirsti Saxi, VADSØ

4 4 Kunnskapsdepartementet Trendene Demografi –Flere eldre og færre i yrkesaktiv alder –Større mobilitet i Norge og mellom land –Andel uføre Helse- og omsorg –Flere som trenger pleie og omsorg –Rekruttering Teknologi –Utviklingen vil fortsette og gå fortere –Endringer i arbeidsliv, kompetansebehov og utdanningssystemer

5 5 Kunnskapsdepartementet Trendene Miljø –Menneskeskapte klimaendringer –Høy kompetanse, holdninger og omstillingsevne Globalisering –Global arbeidsdeling –Etter olje og gass Ungdomskultur –Økte valgmuligheter –Utdanning som identitetsdannelse –Familiebakgrunn og kjønn

6 6 Kunnskapsdepartementet Konsekvenser for utdanningen Behov for mer arbeidskraft –Flere skal fullføre og bestå med attraktiv kompetanse –Hindre utstøting fra arbeidslivet –Tilrettelegge for innvandret kompetanse Behov for høyere kompetanse i arbeidsstyrken –Mer spesialisering –Færre unge skal avbryte opplæringa –Flere voksen må fullføre sin utdanning Behov for fleksibilitet i fag- og yrkesopplæringen –Overganger –Mer breddekompetanse (omstilling)

7 7 Kunnskapsdepartementet Konsekvenser for utdanningen Behov for raskere omstilling i utdanningstilbudet –Tilrettelegge og organisere struktur og tilbud Behov for kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen –Bredt kvalitetsbegrep –Kvalitetssikring og tilsyn Behov for økt miljøbevissthet –Nye kompetanseområder (omstilling) Behov for internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen –Nasjonale prioriteringer –Forsterket fremmedspråkundervisning

8 8 Kunnskapsdepartementet Mye er bra i den norske fag- og yrkesopplæringen Rett til opplæring Lokalt ansvar Arbeidslivets rolle Struktur og innhold Ressurser

9 9 Kunnskapsdepartementet Tiltak for at flere gjennomfører Nasjonalt og fylkeskommunalt gjennomføringskart Insentiver for å øke gjennomføringen Kartlegging av utstyrssituasjonen Opprette forpliktende møtearenaer mellom skoler og bedrifter Yrkesretting av opplæringen (gjennomgang av læreplaner, forskrift, forpliktende veiledninger, ungdomsbedrift, organisering, fylkeskommunalt ansvar, tilsyn)

10 10 Kunnskapsdepartementet Tiltak for at flere gjennomfører Presisering i opplæringslova eller forskriften at fylkeskommunene har plikt til å skaffe seg kunnskap om den enkelte elev Kommuner skal ha plikt til å informere om elever med behov for spesielle opplæringstiltak Mentorordninger for elever og lærlinger som er i faresonen for å avbryte Utvikle ny ungdomsgaranti Statlig initiativ for å vurdere ny samfunnskontrakt Plasser til alle søkere til helse- og sosialfag

11 11 Kunnskapsdepartementet Tiltak for at flere gjennomfører Justering av lærlingtilskuddet Ekstra tilskudd for lærlinger med spesielle oppfølgingsbehov Lærebedrifter fortrinn ved offentlige anbudsrunder Rett til to års yrkesfaglig opplæring for alle som ikke får læreplass Rådgivning: nasjonale kompetansekrav, klare forskrifter om mål og oppgaver, dobling av ressursene, nasjonalt senter for karriereveiledning

12 12 Kunnskapsdepartementet Tiltak for spesialisering og videreutdanning Spesialiseringen legges hovedsakelig til fagskolen Bedre finansieringen av fagskolen helse- og sosialfag Eget råd for fagskolene All videregående opplæring fører til generelt studieforberedthet Rett til påbygningskurs Y-veien i flere fag Aldersgrensen for realkompetansevurdering vurderes satt ned

13 13 Kunnskapsdepartementet Tiltak for at flere voksne kan oppnå yrkeskompetanse Nasjonal strategi for oppfølging av voksnes rettigheter Vurdere egne støtteordninger Tiltak for motivering Tiltak for å bedre realkompetansevurderingene 300 timer norsk og samfunnskunnskap til arbeidsinnvandrere

14 14 Kunnskapsdepartementet Tiltak for å rekruttere yrkesfaglærere Bachelor- og masterstudier for yrkesfaglærere i alle utdanningsprogram Rett og plikt til etterutdanning Krav til veilederkompetanse for instruktørene styrkes Stipendordninger og lønnskompensasjonsordninger Hospiteringer Ekstraordinære tiltak for å sikre rekruttering

15 15 Kunnskapsdepartementet Tiltak for bedre kvalitet i opplæringen Videreutvikling av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (med Læringsplakaten som rammeverk) Prioriterte innsatsområder -læringsutbytte og gjennomføring -samarbeid mellom skole og bedrift -undervisning i fellesfag på yrkesfag -lærer- og instruktørkompetanse -elev- og lærlingvurdering -læringsmiljø Økt bruk av tilsyn som grunnlag for kvalitetssikring av fag- og yrkesopplæringen Styrking av kompetansen om fag- og yrkesopplæringen hos Fylkesmannen

16 16 Kunnskapsdepartementet Tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget om fag- og yrkesopplæringen Bedre statistikkgrunnlaget og utvide publiseringsrutinene for fag- og yrkesopplæringen Statistikk om voksne og fagskoleutdannede Opprette et eget forskningssenter for forskning på fag- og yrkesopplæring Opprette et eget forskningsprogram

17 17 Kunnskapsdepartementet Tiltak for økt internasjonalisering Økt deltakelse i internasjonale undersøkelser og nettverk Videreutvikle samarbeidet med partene i arbeidslivet for økt gjennomslag Bedre tilskuddsordninger for hospiteringer for aktører innen fag- og yrkesopplæringen

18 18 Kunnskapsdepartementet Viktig Diskusjonen om kvalitet i fag- og yrkesopplæringa må fortsette Tenker vi langsiktig nok? Fylkeskommunene kan gjøre mye i påvente av stortingsmeldinger og nye utredninger


Laste ned ppt "Utvalget for fag- og yrkesopplæringen (Karlsen-utvalget) Jan Christian Vestre utvalgsmedlem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google