Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adm. konferanse utland kap/fond 1720 ”Utenlandsenheter” ved KK Johnny Haukland, konsernkontroller kap 1720 FST, 10.mars 05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adm. konferanse utland kap/fond 1720 ”Utenlandsenheter” ved KK Johnny Haukland, konsernkontroller kap 1720 FST, 10.mars 05."— Utskrift av presentasjonen:

1 Adm. konferanse utland kap/fond 1720 ”Utenlandsenheter” ved KK Johnny Haukland, konsernkontroller kap 1720 FST, 10.mars 05

2 Økonomiforvaltning - overordnede roller innen

3 Forsvarets regnskap 2005 Totalt FMO ; Kap/post med ”overskudd/mindreforbruk ;

4 Forsvarets regnskap 2005 - kap/post med underskudd / merforbruk Kapittel 1731/4731 post 01 Kapittel 1732/4732 post 01 Kapittel 1733/4733 post 01 Kapittel 1735 post 21 Kapittel 1740/4740 post 01 Kapittel 1760/4760 post 01 Kapittel 1790/4790 post 01 Kapittel 1791/4791 post 01 Kapittel 1792/4792 post 01 Kapittel 1795/4795 post 01 Kapittel 1760/4760 post 45 Sum -425 080 049,36 -16 016 928,28 -20 875 833,82 -16 748,72 -543 778 586,64 -16 535 199,88 -4 350 572,36 -4 894 189,52 -6 554 909,45 -11 489 523,64 -117 513 659,74 -1 167 106 201,41

5

6 Kap/fond 4720 Innteksmål/-budsjett, post (1)01

7 Kap 1720 – regnskap 2004

8 Kap 4720 for 2004 (tatt ut pr 11 jan 05)

9

10 Utfordringer ift 2004 regnskap Budsjett / regnskap; – ”balanse ved årets slutt”, evt mindreforbruk, (ikke merforbruk) – regnskapsomposteringer (drift & lønn); ”Mål; Korrekt regnskap” –”rett personell/lønn” treffer egen enhet (Org3 – SAP lønnsmapping) VK’s kompetanseoppbygging - rapporter, prognose, R3 osv …. FÅR økonomirapportering pr 31 des 04 til FD;

11 Tentativ tildeling for 2005, jfr FSJ VP 2005

12 Tentativ tildeling 2005 - mindre justeringer kan komme pga Inndekning av Forsvarets merforbruk 941 mill kr - ca 3 mill på FST / og evt utlandsavd - utgjør ca 0,75 % MMB har merbehov på ca 12 mill kr for 7 nye stillinger i Spania og Portugal ; –Er det nedleggelser / inndragning av stillinger hos Dere ift våren 2004 da budsjettet for 2005 ble laget ???

13 Kap/fond 4720 St pr nr 1 2005 / FSJ VP 05 pr dd

14 Milepæler 2005 Standard månedlig budsjettprognoserutine ; –SAP prognoserutine er nå kommet. (evt kan jeg gjøre dette midlertidig – basert på innspill ved ”standard excel øk. prognoseskjema”) OBS !!! MRI-fordeling MÅ legges inn hvor det ligger prognose (må være tall her) ellers feiler tall / rapporter –Frist 1. gangs prognose i SAP iht tildeling ; senest 15 mars 05 –Månedlig prognoseoppdatering etter stenging av forrige / siste regn.mnd; Prognoseoppdatering av VK ca 12 – 15. i hver mnd God økonomistyring”dvs ikke merforbruk ved årets slutt” herunder; -unngå feilpostering og følge opp og kontrollere. Rette evt feil. -Kontrollere rett personell / lønn treffer egen enhet …. ”verken flere eller færre personell” iht BW lønnsrapport og BW årsverksrapport.” -RKR nr 1 pr 30 april, -RKR nr 2 og omgruppering 05 til høsten

15

16 Særlige utfordringer ift VIRKSOMHETSKONTROLLER ROLLEN Kompetanse på SAP –VK-kurs …… evt ta dette for 2. gang ?? –Egentrening / forskning/ prøving & feiling …..”må få det i hendene….” –Hjelp; FIF-hjelp, DVU helpdesk, ”nabo-hjelp” FRA, FLA, FST/undertegnede som konsernkontroller (RSF er snart historie) Org3 – SAP lønnsmapping; ”Rett personell / lønn treffer rett enhet” - MÅ kontrollere / følge opp. Ekstra veiledning sendt ut !! Prognoserutinen i SAP Kunne effektivt bruke nøkkelrapportene; I BW hhv Tildelings-/regnskapsrapport, lønnsrapport, årsverksrapport og i R3 særlig ”Bilagsjournal – hovedbok kontrollere (zfm-hovedbok )”. Organisering av lokal Ø-forvaltning; Attestasjon, anvisning, ESS, lokale aktørers SAP kompetanse osv.. Korrekt regnskap, korrekt bruk av kontoplan Osv osv …. ikke uttømmende liste.

17 Forsvarets økonomi-aktører FRA Regnskap FLA Lønn DVU/ Helpdesk FSS/ LP1-kurs DIF/enhet med egen Virsomhets- kontroller (VK ) Støtte Støtte/ dialog RSF Økonomi ift DIF- økonomistøtte ?? FST VS, budsjett tildeling, øk.styring, konsernkontr, FD-rapport Støtte/ dialog Virsomhetskontroller (dvs ø-sjef, ø-controller) med rett kompetanse må sitte/være del av DIF-en/enheten som Sjefens ”høyre hånd” i Ø-saker.

18

19 Feilkilder i regnskap 04 - tiltak LP 1 (SAP) Lønn Regn- skap Feil i stamdata. Feil bruk av fond + wbs i Org3 eller feil P-disp i P3. P/ORG Feil bruk av fond + wbs (i SAP) ATTESTANT Tiltak 04: Korreksjon av stamdata og korreksjon av lønn Rette feilposteringer Tiltak 05: Styring av ORG Styring av WBS Forbedre grensesnitt ORG – SAP VK, P- og ORG må være ett team Kompetanseutvikling !! PORG VK ”VK-team”

20 Rutine for retting av lønn belastet feil kapittel/fond og WBS

21 KORREKT LØNNSBELASTNING. TEAM; Ø - P & ORG 1. OPL-ref-stillingene ligger med korrekt FOND + WBS i Org3 (SDB 3.5) 2. Personellet er korrekt disponert i OPL-ref-stilling i P3 (SDB 3.5) 3.”Infotype 27” er ikke satt på stillingene i SAP ??? (dette vil overstyre Oplref+fond+wbs data fra Org3 til SAP) 4.Må kjøre ”saksgang direkte i SAP” ift bl setting av korrekt fond + wbs (P-medarbeider rollen). Dette punktet oppdatert ifm VK-seminar kap 1720 ”Norge” i jan. Rapporter i kontrollarbeidet; SAP Lønnsrapport og årsverksrapport og aktuelle rapporter fra P3/Org3.

22 LØNNSPROSESSEN - delprosesser (ref bl a FIF hjelp og FLA ( FRA ) sine hjemmesider)

23 Tildelingsprosess

24 Transaksjonskode; FR58 Omposter bevilgning mellom ansvarssteder.

25 Håndtere tildeling – prosess Fordele tildeling Overføre ubrukte bevilgninger Registrere og viderefordele tildeling Justere og korrigere tildeling Analysere og rapportere Omgruppere tildeling Avslutte tildelingsår

26 WBS-element FI CO Kostnadsart Profit center Avledninger og begreper Bevilgningsart (Commitment item) Kapittel (Fond) Artskonto Kostnadssted Bevilgningsted (Funds Center) PS FM valgt verdi avledet verdi

27 Tildeling til laveste nivå Stortinget Forsvarssjef Forsvarsdepartement Felles ledelse og kommandoapp. - 1720 Sjøforsvaret - 1732 Luftforsvaret - 1733 Heimevernet - 1734 Norske styrker i utlandet 1792 Nyanskaffelser av materiell -1760 Budsjettforhandling B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Bevilgningssted Tildeling

28 Sentral Lokal Regional Primærvirksomhet Tildeling i primærvirksomheten Det kan tildeles på: Kapittel Art Ansvar Tildeling Fond Bevilgningsart Bevilgningssted === Det tildeles midler til alle nivåer i primærvirksomheten

29 WBS og bevilgningssted WBS-elementer og bevilgningssteder henger sammen gjennom de første 7 sifrene WBS 2110101-251-31 Formål virksomhet Formål objekt Ansvarssted/ bevilgningssted

30

31 Transaksjonskode; FMRP_RFFMT050

32 Transaksjonskode;FMPR_RFFMEP1BX

33 Tildelings-/budsjettversjoner I systemet har man forskjellige budsjettversjoner Budsjettversjoner sikrer at man alltid har historikk i tildelinger og alle justeringer der foretas løpende Budsjettversjon 0 finnes på høyeste nivå Justeringer og endringer foretas i en annen versjon og deretter kopieres denne versjon til versjon 5 som igjen kopieres til versjon 0 Versjon 0 velges for å få Total tildeling (kopi av versjon 5) Versjon 1 Overføringer Versjon 2 SIII (opprinnelig / orginal tildeling) Versjon 3 velges for å tildele på grunn av lønn-/priskompensasjon Versjon 4 velges hvis det skal foretas en omgruppering Versjon 5 er den OPERASJONELLE VERSJONEN (GYLDIG, MED TOT. TILDELING Versjon 6 ; Foreløpig tildeling (for planleggingsformål)

34 Prognoser

35 Prognoser i Prosess ’Håndtere Tildeling’ - Utarbeide prognoser (utgift og inntekt) - Analyse av øk.status (avvik, kort forklaring, tiltak for å oppnå balanse ift tildeling osv..) - Gjennomføre løpende rapportering - Definere budsjettstruktur - Start nedbryting av beløp på lokalt nivå Arbeidssteg ”Håndtere tildeling”: Arbeidssteg ”Prognose”:

36 Roller engasjert i prognoser Virksomhetskontroller Konsernkontroller DVU-ansvarlig (Assisterende Konsernkontroller) Rapportering og Analyse Hele virksomhet Autorisasjoner (Tilganger): Hær Enkeltområder: Sjø Luft osv. Vedlikeholde prognoser BPS administrasjon (BPS0)

37 PROGNOSER ; BW Løsningsarkitektur (forenklet) Prognoser (Z03TC0003) Regnskap & Tildeling (ZPU_C01) Oppdateringsregel (8ZPU_C01) BEx - Rapportering BPS-Innleggelse (Web) RKR-rapport MRI-rapport Tildeling-/regnskapsrapport Dataskriving Dataoppdatering Les Skriv Switch Cube Hver natt MultiProvider:


Laste ned ppt "Adm. konferanse utland kap/fond 1720 ”Utenlandsenheter” ved KK Johnny Haukland, konsernkontroller kap 1720 FST, 10.mars 05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google