Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles Støtteelementer i utlandet Status og fremtid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles Støtteelementer i utlandet Status og fremtid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles Støtteelementer i utlandet Status og fremtid

2 Felles Hensikt Belyse momenter for en framtidig håndtering av kjerne- og administrative oppgaver for personell i utlandet  Fokus på helhetlig tenkning, og i tråd med øvrig omstilling

3 Felles STATUS Ajour pr okt 2003

4 Felles GRUNNLAG UTVIKLING I NATO  Reduksjon  Stillinger i ny struktur (ACO/ACT)  Operative kommandoer DEPLOYERINGER ▼ STØRRE OG STØRRE KRAV TIL DEN ENKELTE NASJON Utvikling hjemme  Ny organisasjon ▼ Strategisk /overordnet nivå ▼ Utøvende nivå  Fokus på kjernevirksomhet  Støttestruktur ▼ RSF ▼ FLA ▼ FRA

5 Felles STATUS Støtteelementene i ”et vakum” ift øvrig omstilling Prosessene er ikke :  kosteffektive  Rasjonelle  Enkle  Kunderelaterte  BYRÅKRATISKE  DET FOREGÅR TIL DELS DOBBELT-/ TRIPPEL VIRKSOMHET  LITE SERVICEVENNLIGE  REN ”SYSSELSETTING”  BIDRAR LITE TIL EFFEKTIVISERING MEN

6 Felles PROSESSER STØTTEELEMENT FSTF&SRSFFLAFRAFLOVPV PERSONELL INNSPILL LEDIGE STILLXXX RULLEBLADXXX X VILLIGHETSERKLÆRINGXXX FYSISK TESTX X FRAVÆR-/FERIEREGNSKAPX X ØKONOMI BUDSJETTXX PROGNOSE/AVVIKSRAPPORTE RINGXX LØNN-/TILLEGGXXXXX FAKTURABEHANDLINGX X X REISEREGNINGERX XX FLYTTINGX XX MATERIELL INNSPILL REGULATIV MED MERXX X FORVALTNINGX X X

7 Felles KJERNEOPPGAVER Informasjon Ressurs & virksomhetsstyring Bestillerkompetanse P/Ø/M/S/kapasitet og kompetanse Deployering

8 Felles KJERNEOPPGAVER DEPLOYERING  Planverk  FAMILIE STØTTE  MATERIELLFORVALTNING  MEDISINSK KLARERING  FYSISK TRENING  VEDLIKEHOLDSUTDANNING-/TRENING  DEBRIEFING  STRESSMESTRING  RAPPORTERING

9 Felles KJERNEOPPGAVER ANSVAR SOM DIF/SAE SJEF TILSTEDEVÆRELSE  IVARETA NASJONALE GJØREMÅL SOM MÅ UTFØRES ”LOKALT”  NALS  NASJONALT ”TALSRØR” MOT HQ LANDSPESIFIKK KOMPETANSE

10 Felles FORUTSETNINGER  FORSVARETS STYRINGSSYSTEM IVARETATT OG FORSTÅTT GJENNOMGÅENDE  FISBASIS PÅ PLASS OG OPERATIVT  LP1 – GOLF (SAP)  SERVICEGRAD DEFINERT OG AKSEPTERT  OPPGAVER DEFINERT  KJERNE oppgaver  RENE ADM PROSESSER

11 Felles ALTERNATIVE LØSNINGER I:ORGANISERING SOM IDAG OPP GAV EPO RTE FØL GEN AKTIVIT ET STØTTEELEMENTSTØTTEELEMENT FSTFST F&SF&S AK/RSF/OAK/RSF/O FLAFLA FRAFRA FLOFLO VPVVPV PERSO NELL INNSPIL L LEDIGE STILLXXX RULLEB LADXXXX VILLIGH ETSER KLÆRI NGXXX FYSISK TESTXX FRAVÆ R- /FERIE REGNS KAPX X ØKONO MI BUDSJ ETTXX PROGN OSE/AV VIKSRA PPORT ERINGXX LØNN- /TILLEG GXXXXX FAKTU RABEH ANDLIN GXXX REISER EGNIN GERXXX FLYTTI NGX XX MATERI ELL INNSPIL L REGUL ATIV MED MERXXX FORVA LTNINGXXX

12 Felles Fordeler Ulemper Kjent servicenivå Nærhet til kunde Nærhet til leverandører Landspesifikk kunnskap Seighet Nedbemanning iht LP1 Rett fokus for tjenestemannen Flere styringslinjer Kostbar Stordriftsfordel Fremtidig rekruttering?

13 Felles Systemfeil – Dagens org Arbeidsgiveransvaret er ikke definert i deler av org Ansvar mellom SNR og støtteelement Detaljstyring Styring på mange linjer

14 Felles ALTERNATIVE LØSNINGER II.NEDLEGGE ALLE STØTTEELMENTENE AK/RSF/O FRA FLA ANDRE FST

15 Felles Fordeler Ulemper Økonomi - stordrift Årsverk nedtrekk Ingen lokal kunnskap Tjenestemannen mister fokus Deploybarhet  Beredskap Familiestøtte Vanskelighet i relasjon med HNS Tilstedeværelse Styringslinjene…

16 Felles FD’s rammetall ACO OF – 449 OR – 485 SIV – 160 Sum - 1094 Allied Command Operations (SHAPE )Mons Lisboa JHQ Lisboa Napoli JFC HQ Napoli Brunssum JFC HQ Brunssum HEAD INTEL LIAISON Madrid CC Land HQ Madrid Izmir CC AIR HQ Izmir Ramstein CC Air HQ Ramstein Northwood CC Mar HQ Northwood Napoli CC Mar HQ Napoli Heidelberg CC HQ Land HQ Heidelberg OF – 437 OR – 522 SIV – 55 Sum - 1014 OF – 280 OR – 266 SIV – 33 Sum -579 OF – 147 OR – 81 SIV – 14 Sum - 242 OF – 438 OR – 390 SIV – 63 Sum - 888 OF – 239 OR – 269 SIV – 36 Sum - 544 OF –191 OR – 129 SIV – 13 Sum -333 OF – 127 OR – 71 SIV – 6 Sum - 204 OF – 239 OR – 275 SIV – 31 Sum - 545 J 5 DCOS OPS DCOS SPT J 3 DCOS OPS OF – 302 OR – 360 SIV – 33 Sum - 691 NL/NO IT/NO NO/US DA/NO NL/NO NAEW FC = 4 NPC Glons = 4 (+1) NC3A = 1 NMR = 8 (+1) = 19 110 25 - 30 20-236-86 13-15 3-42 11-1362-3 SUM: OR= der hvor støtte er!

17 Felles ALTERNATIVE LØSNINGER III DET ETABLERES EN DIF M/(RSF) UTLAND

18 Felles Fordeler Ulemper Klar ansvars -/ styringslinje Arbeidsgiveransvaret ivaretatt gjennomgående Lik praktisering Samling av kompetanse Mindre seighet? Årsverk økning/reduksjon?

19 Felles AVSLUTNING SKISSERTE LØSNINGER BESKRIVER FORDELER OG ULEMPER BASERT PÅ KJENTE FORUTSETNINGER DET MÅ SNARLIG TAS TAK I DE I PROSESSER SOM IKKE KREVER ORG MESSIG TILTAK DIF – DIF M/RSF BEGREPET MÅ UTREDES NÆRMERE INNFØRING AV FIS/BASIS INKL SAP MÅ GJENNOMFØRES SÅ SNART SOM MULIG


Laste ned ppt "Felles Støtteelementer i utlandet Status og fremtid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google