Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan evalueringen av Regionprosjektet svare på? Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan evalueringen av Regionprosjektet svare på? Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan evalueringen av Regionprosjektet svare på? Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

2 Faglig oppfølging fra komp.senter Økonomiske ressurser fra SH-dir INPUT TIL PILOTKOMMUNENE Kommunen omsetter dette i forebyggende tiltak EFFEKT AV TILTAKENE ????? Regionprosjektet

3 Faglig oppfølging fra komp.senter Økonomiske ressurser fra SH-dir INPUT TIL PILOTKOMMUNENE Kommunen omsetter dette i forebyggende tiltak EFFEKT AV TILTAKENE ????? PROSESSEVALUERINGEFFEKTEVALUERING Evalueringen

4 Mål for evalueringen Å kartlegge hvorvidt, og eventuelt i hvilket omfang, en ekstra økonomisk bevilgning til rusforebyggende arbeid i 6 utvalgte kommuner/regioner sammen med faglig oppfølging fra regionalt kompetansesenter kan medføre en reduksjon i omfang av rusmiddelbruk og rusmiddel­relaterte skader, Å kartlegge hvordan en slik innsats omsettes i kommunale prioriteringer, implementering og vedlikehold av ulike forebyggende tiltak på rusmiddelfeltet.

5 Overførbar kunnskap Om hvordan og i hvilken grad kommunene/regionene setter i verk og vedlikeholder forebyggende tiltak på rusfeltet utover de allerede eksisterende tiltakene Om hvor stor evt effekt av den samlete ekstra forebyggingsinnsatsen man får i forhold til rusmiddelbruk og rusmiddel- relaterte skader.

6 Rammer for evalueringen Økonomiske –SIRUS inn med egne midler i tillegg til tilskudd fra ASD –Tilskudd på 2 mill per år for evaluering av tre prosjekter (hvorav Regionsprosjektet er ett) Faglige –Forskbare problemstillinger –Generere ny kunnskap og overførbar kunnskap Tid –Speiler til dels innsatsperioden –Går noe lenger i tid enn mange tilsvarende prosjekt

7 Innhenting av data – effektevaluering Case – control design –16 kommuner: ’pilot’ og ’kontroll’ Spørreundersøkelser i skolene –Alle elever i us og vg skoler i 16 kommuner: rusmiddelbruk og skader Holdninger, tilgjengelighet, problematferd, relasjoner –Alle skoler i 16 kommuner: Forebyggende tiltak i skolene Administrative data på skader –Helseskader i akuttmottak –Kriminalitet Forebyggende tiltak i alle 16 kommuner –Omfang av salg og skjenking, kontroll/sanksjoner, tiltak for risikogrupper, lokal samordning, ressursbruk

8 Effektevalueringen Fokus på barn og unge Endring i omfang av rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader Nedgang i rusmiddelbruk og –skader i pilotkommuner i forhold til kontrollkommuner? Endring i tilgjengelighet av alkohol blant mindreårige knyttet til AV/AS

9 Prosessevalueringen

10 Beslutningsnivået: Hva skjer når aktørene ”oversetter” sentrale mål og visjonene til lokale tiltak? Hva velger de å gjøre? Valg innenfor og utenfor ”menyen” Hvorfor velger de som de gjør? Argumentasjon:  Problemrelaterte argumenter, tiltakene er et svar på de problemene vi har  Strukturrelaterte argumenter, dette gjør vi allerede, det passer inn  Aktørrelaterte argumenter, dette passer med vår kompetanse Iverksettingsnivået: Hvordan gjør de det og hvorfor? Hvilke rammebetingelser styrer iverksettingen? Identifisere barrierer og pushfaktorer

11 Prosessevalueringens funksjoner 1. Gi kunnskap med overføringsverdi om rammebetingelser og handlingsrom 2. Være et supplement og gi bakgrunn for effektevalueringen 3. Fungere formativt: Øke bevisstheten om handlingsrom og prosesser

12 Et omfattende pilotprosjekt Svært mange mulige (og legitime, godt begrunnete) spørsmål som ønskes besvart –Ikke alle er mulig å besvare med forskning Prioritering av problemstillinger som belyses –Føringer Forebygging av rusmiddelbruk og –skader blant unge Tyngdepunkt i valgte forebyggende tiltak –Faglige hensyn Ny og overførbar kunnskap –Økonomiske hensyn –Tidsramme

13 Et komplisert pilotprosjekt En illustrasjon En behandlingsstudie 6 ulike pasienter Litt ulike symptomer Har tidligere fått litt ulik behandling Får selv velge videre behandling Varierende oppfølging av hjemmesykepleier

14 Et komplisert pilotprosjekt II En illustrasjon –Hvilken behandling virker best? Alle velger en hvit pille, ellers velger pasientene ulike kombinasjoner av piller. Noen fortsetter med piller de har brukt før og øker evt dosen av disse. I hovedsak vanskelig eller umulig å avgjøre om en evt bedring skyldes den ene eller andre pillen eller en bestemt kombinasjon –Andre spørsmål Vanskelig/praktisk mulig for pasientene å ta pillene – på foreskreven måte og over tilstrekkelig lang tid? Opplevde pasientene bivirkninger? Var pillene de opprinnelig valgte for dyre og ble erstattet av billigere alternativ? Grunner for å velge bestemte piller?

15 Spørsmål som evalueringen ikke/neppe vil kunne besvare I Hvilket tiltak virker best? Hva er effekten av hvert enkelt tiltak? Hvordan har tiltakene i Regionprosjektet påvirket voksnes rusmiddelbruk og rusrelaterte skader? Hva er de langsiktige konsekvensene av Regionprosjektet?

16 Spørsmål som evalueringen ikke/neppe vil kunne besvare II Nøyaktig hva ble gjort og på hvilken måte gjorde de det i xx kommune? Hvilken kommune har hatt den beste gjennomføringen av Regionprosjektet? Hva gjorde xx kommune bra, og hva gjorde den dårlig?

17 Spørsmål som evalueringen (langt på vei) vil kunne besvare I Har den økte innsatsen i pilotkommunene ført til mindre omfang av rusmiddelbruk og –skader blant ungdom? Hva slags rusmiddelbruk og hva slags skader er evt blitt mindre? Er tilgjengelighet av alkohol for mindre- årige blitt mer begrenset?

18 Spørsmål som evalueringen (langt på vei) vil kunne besvare II Betydning av lokal koordinator for implementering, samordning, og hvor bredt engasjementet i kommunal virksomhet blir Betydning av hvor i den kommunale strukturen prosjektet er politisk og administrativ forankret for å få gjennomført tiltak Betydning av gode kommunikasjonskanaler og samarbeidsarenaer Mulighet for omfordeling av tidsbruk og oppgaver i kommunale virksomheter

19 Overførbar kunnskap og nordiske erfaringer Liknende lokalforebyggingsprosjekter i Finland og Sverige Samarbeid om evalueringene av prosjektene Økt overførbar kunnskap om gode betingelser for å drive lokalt rusforebyggende arbeid og hva som er (kortsiktige) effekter av lokalforebygging

20 Spørsmål & svar

21


Laste ned ppt "Hva kan evalueringen av Regionprosjektet svare på? Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google