Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling og ideell virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling og ideell virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling og ideell virksomhet
Hilde Onarheim

2 Samhandling Bergen er klar for samhandling
Oppbygging av tilbud og samarbeid over mange år Flere godt utviklede samhandlingstjenester Rus Psykiatri Akuttjenester Palliativ behandling Rehabilitering og spesialiserte tjenester Mange korttidsplasser ved sykehjem Gir utskrivingsklare pasienter raskt tilbud Bergen legevakt Rusakutt, indremedisinsk og kirurgisk poliklinikk, røntgenavdeling, psykiatrisk legevakt, observasjonsposter Halvannenlinjetjeneste på Storetveit sykehjem Akuttplasser ved Florida sykehjem Palliativ avdeling på Røde Kors Sykehjem Huntington-post ved Olaviken Ni rehabiliteringsposter Slagbehandlingskjeden Tre psykogeriatriposter Ambulant psykiatrisk team (ACT) Samarbeidsprosjekter innen psykiatri (blant annet Mollbakken) Meldingsløftet – elektronisk samhandling E-resept Allerede innført i Bergen og omegn Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

3 Forebygging Bergen kommune har flere gode tiltak
Trygghetssykepleier Hukommelsesteam Fallforebyggende trening Ny frisklivssentral i 2012 Tidlig innsats ungdom og rus (TIUR) Det fallforebyggende kurset ”Trygg på to bein” (T2B) tilbys nå i alle bydeler. Tilbudet har fått gode tilbakemeldinger. Tiltaket skaper større trygghet blant eldre og muliggjør mer aktivitet og selvstendighet. Skadet og innleggelser reduseres også (finnes ikke noe tall på dette).

4 Utfordringer Pasienten skal oppleve en sømløs behandling Økonomi
Ingen nye midler – ren overføring mellom helseforetak og kommune Økt aktivitet hos helseforetakene 2012 må være et ”prøveår” Utskrivningsklare pasienter

5 Forventninger Flere forebyggende tiltak
Følges ikke opp i statlige budsjetter Nedbygging av tilbud i spesialisthelsetjenesten Skjer raskere enn kommunene kan bygge opp Forventningene settes høyere enn budsjettene tillater

6 Nye avtaleverk Strategiske grep Nylig inngåtte avtaler
Samarbeidsavtale mellom 22 kommuner Bygger på allerede etablerte avtaler Strategiske grep Ansvarsavklaring Retningslinjer for samarbeid om innleggelse og utskrivning Avtale for samarbeid om beredskapsplaner og akuttmedisin

7 Ideell virksomhet Omfattende samarbeid med ideelle organisasjoner
Representert innen mange områder Lange tradisjoner Utgjør en betydelig ressurs Sosialtjenestene omfatter flere aktører Blå Kors, Frelsesarmeen, Indremisjonen, Christiegården, Krisesenteret m.fl.

8 Bortfall av momskompensasjon
Skatt Vest fremmet i 2011 bortfall av momskompensasjon Blå Kors, Nubbebakken Christiegården dagsenter og avlastning Gjør tjenestene betydelig dyrere Ikke økonomi til å dekke kostnadene Kan utradere ideell virksomhet da kommunen får kompensasjon ved selv å utføre tjenesten Kommunen måtte sette av ekstra midler for å kompensere de ideelle organisasjonenes tap. Alternativ kunne vært konkurs eller kommunal overtakelse.

9 Klage på vedtak Innsigelser sendt til blant annet Skatt vest, Skattedirektoratet og Finansdepartementet Brev av 28. juli er enda ikke besvart av Finansdepartementet Frykter flere tjenester blir rammet av den nye praksisen Forskjellsbehandling mellom organisasjoner og kommuner kan ikke vedvare Bergen kommune frykter at følgende tjenester vil bli rammet: Indremisjonshjemmet (Indremisjonen) midlertidig botilbud med døgnbemanning Bakkegaten (Frelsesarmeen) midlertidig botilbud med døgnbemanning, skatter til Skatt Øst Stiftelsen Helgeseter bo- og avlastningstjenester til utviklingshemmede Fayehagen (Norske Kvinners Sanitetsforening) avlastingstjeneste for multifunksjonshemmede barn KS nevner i sitt brev at Skattedirektoratet også har bestemt at barnevernstjenester som kommunene pålegges å yte, ikke gir grunnlag for momsrefusjon Vi vet enda ikke hvordan dette eventuelt vil ramme Bergen kommune (vi har i dag blant annet avtale med Aleris og Styve Gard) Konflikten her ligger i både det regjeringsmedlemmene uttaler om ideell og frivillig innsats, samt forskjellsbehandling mellom like tjenester og kommuner


Laste ned ppt "Samhandling og ideell virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google