Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av det nye byrådets politiske plattform og medlemmer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av det nye byrådets politiske plattform og medlemmer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av det nye byrådets politiske plattform og medlemmer
Samarbeid for Bergen Presentasjon av det nye byrådets politiske plattform og medlemmer Bergen Rådhus, 10 oktober 2003

2 Byrådsleder Monica Mæland (H)
35 år gammel – gift, ett barn Utdannet jurist og advokat Kommunalråd for byutvikling og nestleder i Høyres bystyregruppe Får ansvar for å lede byrådets arbeid, med en rendyrket ledelsesavdeling.

3 Byutviklingsbyråd: Lisbeth Iversen (KrF)
42 år gammel – gift, fire barn Interiørarkitekt og næringsdrivende med eget designfirma. Bystyrerepresentant siden Nestleder helse og sosialkomiteen, nå medlem av Komite for miljø og byutvikling Får ansvar for byutvikling, miljø, tekniske tjenester og kollektivtrafikk (fra ).

4 Finansbyråd: Henning Warloe (H)
42 år gammel - samboer Utdannet fra Norges Handelshøyskole. Driver egen næringsvirksomhet i motebransjen. Bystyrepresentant siden 1995, fraksjonsleder i KKIO i perioden Får ansvar for finans, kultur og næring

5 Oppvekstbyråd: Hans-Carl Tveit (V)
49 år gammel - ugift Utdannelse fra juridisk fakultet UiB Allsidig erfaring fra bypolitikken og Hordaland Fylkeskommune. Medlem av bystyret siden 1991, og medlem av KKIO og KMBT i perioden Får ansvar for skoler, barnehager, idrett og frivillige org.

6 Helsebyråd: Trude H. Drevland (H)
56 år gammel – gift, to barn Utdannelse innen sykepleie, sykepleievitenskap, ledelse og adm. Er p.t. næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd Allsidig politisk bakgrunn fra Hordaland Fylkeskommune og lokalpolitikk Får ansvaret for helse, sosiale tjenester og bydelene

7 Handlefrihet og økonomisk balanse
Øke kommunens inntekter Fortsette arbeidet for et mer rettferdig inntektsystem for Bergen kommune. Enklere drift av kommunen Flatere strukturer, mer desentralisert styring, to-nivå modell. Billigere drift av kommunen Organisatorisk effektivisering og hensiktsmessig bruk av anbud og konkurranse,

8 Byutvikling for en levende by
Arbeide for å realisere Bergensprogrammet, som er vedtatt. Forsere bygging av Skansentunnel. Vurdere ett ytterligere underjordisk parkeringsanlegg. Arbeide for å realisere visjonen om en ny ”bydel” på Nygårdstangen Oppdatere strategisk sentrumsplan

9 Samferdsel og kollektivtransport
Føre en offensiv politikk for en høyere kollektivandel Vurdere takster og sonestruktur Nytt billetteringssystem som tiltak under Bergensprogrammet To felt på Flyplassveien, og legge frem sak om bruk av kollektivfeltene Arbeide for Arnatunnelen (dissens V)

10 Nærings- og kulturlivet – forutsetninger for vekst
Legge frem en nyskapingsmelding om rammevilkårene for nyetableringer i Bergen Revisjon av næringsplanen Næringsportal for Bergen, i samarbeid med andre offentlige etater og private samarbeidspartnere Lære av andre, som Stavangers ARNE-prosjekt (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap)

11 Kultur og næring, forts. Bergen skal fortsatt være landets ledende kulturby Kulturen er en stor næring i Bergen, men har også en stor egenverdi. Nye prosjekter må vurderes mot behovet for konsolidering av eksisterende.

12 Kultur og næring, forts Byrådet vil ha følgende utgangspunkt for sin kulturpolitikk: støtte frivillig kultur- og organisasjonsliv for å sikre et bredt tilbud særlig til barn og unge ta vare på og styrke interessen for vår felles historie og kulturarv stimulere til nyskapning og kvalitet, og legge til rette for profesjonelle kunstmiljøer der kunstnere ser på Bergen som et attraktivt lokaliseringsssted for sin virksomhet.

13 En spennende skolehverdag
Byrådet vil gjennomføre en selvstyreform for skolene, med ny finansieringsordning og fritt skolevalg. skolen skal ha en verdiplattform bygget på kristne og humanistiske verdier. Legge til rette for lese- og skriveopplæring fra 1. klasse. Byrådet vil styrke lærerrollen og fortsatt gi tilbud om etter- og videreutdanning, og styrke rektorenes stilling som skoleledere.

14 Samarbeid for full barnehagedekning
Arbeide for en videre barnehageutbygging i Bergen, i hovedsak i samarbeid med private aktører. Gjennomgå økonomien i kommunens barnehager for å få klarhet i kostnadene, og sikre reell likebehandling . Se positivt på alternative driftsformer og konsepter så lenge krav til kvalitet opprettholdes.

15 En trygg og verdig eldreomsorg
Gjennomføre en selvstyrereform innenfor eldreomsorgen Innføre fritt brukervalg innenfor hjemmehjelpstjenestene. Vurdere konkurranseutsetting av sykehjemmene som er under bygging, samt eksisterende sykehjem. Evaluere kjøkkenreformen Innføre regelmessige brukerundersøkelser

16 Gode helse- og sosiale tjenester
Gjennomgå gruppen av sosialhjelpsmottakere ved samtlige sosialkontor. Legge vekt på tiltak som kan bedre livssituasjonen for fattige barn. Gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig for ungdom Opprette et samarbeids- og kontaktorgan mellom kommunen og pårørendeorganisasjoner innen rus og psykiatri Satse på rusforebyggende tiltak.

17 Gode vilkår for kirke, idrett og frivillige organisasjoner
Byrådet vil legge vekt på kirkens og de kristne organisasjoners og andre livsynsorganisasjoners holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Respektere de frivillige organisasjonenes egenart og selvstyre når offentlig støtte tildeles. Vektlegge idrettens synspunkter og behov når investeringer i nye anlegg skal foretas


Laste ned ppt "Presentasjon av det nye byrådets politiske plattform og medlemmer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google