Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMEDISIN I REHABILITERING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMEDISIN I REHABILITERING"— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMEDISIN I REHABILITERING
AMD – telemedisinprosjekt og EPJ på SunHF. Ingeniør TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste……? Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST

2 Pilotprosjekt (Utfordringer…) Dette ønsker vi å gjere noko med.
Vi ville prøve ut ”Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten for å gi – utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning” Prosjektet fikk midler fra Helse Øst RHF for eitt år. Pilotprosjekt ”Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten – utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning”

3 Delprosjektene Delprosjekt 1 HS kommune/Delprosjekt 2 HS helseforetak
Bruk av videokonferanse for intervju av pasient i forkant av gruppeopphold og ved utskrivning av pasienter Delprosjekt 3 RMM kommune Oppfølging etter opphold med fokus på Individuell Plan Delprosjekt 4 Dysfagi Spise- og svelgevansker Delprosjekt 5 Hjemmebesøk Kan telemedisin brukes på hjemmebesøk?

4 Hovedprosjekt (jippi – hva nå?)
FiPP Med ordet integrasjonsprosesser i tittelen mener vi forsøk på å få til mer samarbeid, bedre informasjonsdeling, nye og mer effektive samhandlingsformer vha IKT. Det er utfordrende å få til fornyelse av mange grunner, og vi tar tverrfaglig tilnærming (informatikk, organisasjonsteori, sosiologi) Vi studerer pågående integrasjons-prosjekter. Opprinnelig hadde vi planer om å studere prosjekter innen både helse og NAV-reformen, men det har blitt konsentrert til helse Men temaene er av generell interesse – vi vil studere ulike varianter av organisasjonsmodeller, integrasjonsstrategier, samhandlingsarkitekturer – med fokus på å finne eksempler på gode løsninger, der man klarer å balansere behovet for stabilitet/standardisering med behovet for endring/tilpasning/dynamikk eller fleksibilitet.. Vi gjør kvalitative case-studier som belyser ulike slike modeller og strategier. Flere case på Rikshospitalet, der vi ser på samhandling internt i organisasjonen – arkitekturer, standardiseringsstrategier, samhandlings-behov og -modeller Hovedprosjekt (jippi – hva nå?) Finansiering Lokalsykehusmidler 2007 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Aker Prosjektperiode Og vi har med oss…. FIPP (Flexibility in Integration Processes in the Public Sector) som er støttet av Norges Forskningsråd gjennom VERDIKT-programmet.

5 Formål og mål Prosjektet skal gjennom bruk av IKT, bidra til å:
styrke lokalsykehusenes og kommunehelsetjenestens rolle i samhandling med spesialisthelsetjenesten innen rehabilitering etablere en rutinetjeneste mellom SunHF, andre helseforetak og førstelinjetjenesten, knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av kroniske pasienter.

6 Delprosjekt ”Kompetanse – Helt hjem”
Mål Ved hjelp av VK skal det etableres en samarbeidsform mellom SunHF og deres pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov knyttet til oppfølging av pasientene i hjemmet. Kort sagt……..  Utprøving av videokonferanse direkte hjem til pasient (behandlingsformål og LMS-tiltak)

7 Organisering

8 Rutinetjeneste – hvordan?

9 Informasjonsskriv Informasjonsskriv Informasjon til HF/Kommuner
Informasjon til lokal kontaktperson Informasjon til pasient Arkivering i Sunnaas sitt eksisterende system på Intranett/dokumentarkiv

10 Prosedyrer Generelle prosedyrer
Forklare rundt disse – plassering, samtykke etc etc Prosedyrer Generelle prosedyrer Videokonferansebestilling/film/kamerabestillinger Elektronisk bestillingsskjema på intranett

11 Prosedyrer Avdelingsvise
Felles mal – utarbeidet av Hilde og noen avdelinger Avdelingsvise – Hilde i samarbeid med hver avdeling Prosedyrer Avdelingsvise Felles mal for avdelingsvise prosedyrer Kombineres med prosedyrer for de forskjellige områder (pasientinnleggelser, utskrivninger, oppfølging, IP- møter etc) Arkiveres i avdelingens eksisterende system

12 Opplæring av ansatte Opplæring Del 1 Opplæring Del 2 Opplæring Del 3
Nettbasert innføringskurs (www.helsekompetanse.no ) Opplæring Del 2 Studioopplæring Opplæring Del 3 Studiotrening 1 time 2 g/mnd (for de som ønsker dette) Deltakere: SSKS, VO, HS1, RMM, Drøbak, Askim (føy til de jeg har glemt…). Noen avdelinger sørger for egen kontinuerlig opplæring av sine ansatte

13 Oppstart og etablering av tjeneste
Avdelingsvis oppstart (når avdelingene selv er rede for dette) Informasjon – generell Informasjon – pasientkontakter Markedsføring av hver avdeling Evaluering av tjeneste Etablering av tjeneste

14 Delprosjekt Egne midler fra NK_LMS Aker (2008)
Teknisk kravsspesfikasjon Anskaffelse utstyr Utprøving (behandling/LMS-tiltak) Målet er å komme frem til best egnet utstyr som innehar de nødvendige sikkerhetskrav OG som er billig og brukervennlig…….  Delprosjekt Delprosjektets to deler: STOR del teknisk utprøving Mindre del faglig utprøving basert på brukermedvirkning Metode: Kravspesifikasjon Utstyrsutprøving hos pasienter Tilrettelegging av faglig innhold i utprøvingen Sluttrapport

15 Veien mot en total tjeneste…….

16 Mulige gevinster - pasient
Den samfunnsmessige nytten av tiltakene er bedret funksjon og livskvalitet for pasientene. For helsepersonell fra lokalsykehus og kommuner, viser også erfaringer at de gjennom denne kontakten med spesialisthelsetjenesten oppnår kompetanseheving, som gjør dem bedre styrket for å kunne yte denne spesielle pasientgruppen mer tilfredsstillende pleie, omsorg og opptrening. Erfaringene fra pilotprosjektet, viser at særlig lokalsykehus og kommunene kan spare reisetid, arbeidstid og kostnader: Man har gjennom pilotprosjektet identifisert bedret kvalitet på pasientbehandlingen og bedre pasientkommunikasjon før og etter sykehusopphold som bidrar til en øket mestring av livssituasjonen til pasienten. Tett samarbeid gjennom forløpet kombinert med lavere terskel for å ta kontakt vil legge forholdene til rette for en bedre både kvantitativ og kvalitativ kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten/lokalsykehusene og visa versa og har i pilotprosjektet vært en inspirasjon til å etterspørre flere tjenester og mer kompetanseheving ved bruk av IKT. Denne modellen legger også til rette for at spesialisthelsetjenesten på en bedre måte kan bruke tilbakemeldinger og erfaringer fra lokalsykehus og kommunehelsetjenesten til utvikling av egne tjenester. Dette er helsegevinstene av tiltakene. Men helsetiltakene vil også gi økonomiske gevinster. De består for det første av unngåtte senere behandlingskostnader i form av færre reinnleggelser grunnet kompetansespredning og mer informasjonsdeling mellom nivåene. Samlet gir dette et bedre helsetilbud for pasienten. For det andre viser helsetiltakene i pilotprosjektet at det vil føre til en mer effektiv ressursbruk og dermed til produksjonsgevinster for samfunnet. Når det gjelder pasienter vil dette være spart reisetid og sparte reisekostnader både for pasienter (og nødvendig reisefølge) og sparte kostnader ved sykehusopphold. For nødvendig reisefølge vil dette være spart reisetid med tilhørende sparte reisekostnader og oppholdsutgifter samt unngått tapt arbeidstid og tapte lønnsinntekter. For helsepersonell fra pasientens kommune vil dette være spart reisetid med tilhørende sparte reisekostnader og sparte oppholdsutgifter samt unngått tapt arbeidstid. NST vil i denne sammenheng også kunne spille en viktig rolle til å bidra til en videreføring av disse erfaringer i større skala, gjennom sitt samarbeidsnettverk med hele helsesektoren i Norge. Mulige gevinster - pasient Bedret funksjon og livskvalitet Unngåtte senere behandlingskostnader i form av færre reinnleggelser - kompetanseheving Spart reisetid og sparte reisekostnader både for pasienter (og nødvendig reisefølge) og sparte kostnader ved sykehusopphold. Bedret kvalitet på pasientbehandlingen og bedre pasientkommunikasjon før og etter sykehusopphold som bidrar til en øket mestring av livssituasjonen til pasienten.

17 Mulige gevinster - helsepersonell
Lokalsykehus/kommuner, kan gjennom denne kontakten med spesialisthelsetjenesten oppnå kompetanseheving - gjør dem bedre styrket for å kunne yte denne spesielle pasientgruppen mer tilfredsstillende pleie, omsorg og opptrening. Hjemkommune/SunHF - spart reisetid, sparte reisekostnader og sparte oppholdsutgifter, samt unngått tapt arbeidstid. Legger til rette for at spesialisthelsetjenesten på en bedre måte kan bruke tilbakemeldinger og erfaringer fra lokalsykehus og kommunehelsetjenesten til utvikling av egne tjenester. Mer effektiv ressursbruk.

18 Så vi hopper i det…….. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "TELEMEDISIN I REHABILITERING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google