Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for elektronisk samhandling Meldingsløftet i Helse Sør-Øst RHF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for elektronisk samhandling Meldingsløftet i Helse Sør-Øst RHF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for elektronisk samhandling Meldingsløftet i Helse Sør-Øst RHF
Torunn Skancke

2 Helse Sør-Øst består av 16 helseforetak:
Akershus universitetssykehus HF Aker universitetssykehus HF Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike sykehus HF Rikshospitalet HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Ullevål universitetssykehus HF Regionen har driftsavtaler med fem ikke-kommersielle sykehus (ideelle/stiftelser): Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Dessuten eier Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF ansatte Regionen omfatter cirka 2,6 millioner mennesker Nærmere 1000 private legekontor (?)

3 Tabellen  viser  status  for  de  mest  prioriterte  meldingene  i  Meldingsløftet,  for  sykehusene  i  Helse  SørØst.  Tabellen  viser  om  de  enkelte  foretak  vil  nå  de  nasjonale  milepæler  i  Meldingsløftet.  Der  meldingen  ikke  er  relevant,  er  det  fylt  ut  ”_”  og  farge  hvit  (eks.  har  ikke  fødeavdeling,  har  ikke   angjeldende  labfunksjon).  I  tillegg  til  meldingene  som  inngår  i  nasjonale  milepæler  1.4  og   ,  har  vi  tatt  med  fødselsmelding  og  melding  om  svangerskapsavbrudd.   Alle  meldinger  i  Meldingsløftet  skal  overføres  elektronisk  over  Norsk  Helsenett  og  være  standardisert  i  henhold  til  samhandlingarkitekturen  (xml,  applikasjonskvittering,  ebXML,  PKI  m.v.).   Meldingsutvekslingen  må  bli  i  samsvar  med  samhandlingsarkitekturen  for  å  få  status  ”grønn”.   Statusrapporten  brukes  til  rapportering  av  status  for  Meldingsløftet  i  Helse  SørØst,  bl.a.  til  administrerende  direktør  ved  foretakene,  og  til  det   Nasjonale  meldingsløftet.

4 Formål Mindre papirarbeid skal bedre kommunikasjonen
gi bedre helsetjenester frigjøre ressurser

5 Noen utfordringer Stort og komplekst prosjekt
Tilstrebe felles virkelighetsoppfatning til tross for ulike landskap Mange aktører internt og eksternt, viktig å avgrense hvert delprosjekt riktig Viktig med god prosjektmetodikk Ulike behov: eks. Rikshospitalet og Sunnaas har mest kommunikasjon med andre sykehus, mindre med allmennleger Arbeidsprosesser Prosessutvikling Prosedyrer Teknologi Tekniske kommunikasjonsløsninger og rammeverk Utvikling av fagsystemene – mange leverandører og systemvarianter Hjelpeverktøy (adresseregister, enhetsregister) Kvalitetssikring Kompetanseutvikling Dokumentasjon Testprosedyrer Proaktiv drift og overvåkning Forpliktende avtaler

6 Noen ansvarsområder og aktører
Faglig innhold/budskap Fagansvar. Diskusjoner i etablerte fagfora. Gråsone faglig innhold/meldingsstruktur Prosjektet adresserer problemstillingene Meldingsløftet, Elin-prosjektene, KITH Meldingsformater, forsendelseskonvolutt, kryptering og digitale sertifikater KITH, fagsystemleverandører, Sykehuspartner IKT, Lokale IKT-avdelinger i 11 HF, evt. leverandører av kommunikasjonsløsninger Meldingsinfrastruktur og IR-RESH Sykehuspartner IKT, Lokale IKT-avdelinger i HF, leverandører av kommunikasjonsløsninger, NHN Nettverksteknologi, lokalt og eksternt, adresseregister HER NHN, Sykehuspartner IKT, Lokale IKT-avdelinger i HF

7 Gevinstrealisering Metodisk tilnærming for realisering av gevinster
Fastlege/legevakt Bolig/hjemmesykepleie Sykehjem Spesialisthelsetjenesten Pasienten i sentrum Gevinstrealisering Metodisk tilnærming for realisering av gevinster Kvalitetsforbedringer Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

8 Utvidet ansvar overfor legekontorene
Koordinering og tilrettelegging Leveransepakker – utrulling Samhandlingsarkitekturen skal benyttes XML, ebXML, PKI Alle over på NHN, bruk av trygd-helsepostkassen skal termineres ”Meldingsteller” skal benyttes Test og godkjenningsordningen skal benyttes for alle meldinger (KITH)

9 Organisering PAS/EPJ Systemeierforum Meldingsløft Sør HER/IR-RESH Øst
Arbeidsflyt og rapportering Prosjektleder Styringsgruppe

10 Rollefordeling RHF/IKT
Prosjekteier/oppdragsgiver og leder for styringsgruppen fra RHF Fagansvarlig i RHF/Avd. for tjenesteutvikling og samhandling ansvar for delprosjekt Arbeidsflyt og rapportering Sykehuspartner IKT prosjektleder og delprosjektledere Styringsgruppe to representanter fra RHF, fire fra HFene (IKT og med. fag), en fra Sykehuspartner IKT (leverandør), en konserntillitsvalgt. Utvides med representant fra allmennleger og observatør fra Helsedirektoratet

11 Milepæler i samsvar med Nasjonalt meldingsløft 2009
Milepæl 1 – 1. januar 2009 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: Sende fødselsmelding til Medisinsk fødselsregister Sende melding om svangerskapsavbrudd til Medisinsk fødselsregister Ha laget plan for å ta i bruk ebXML Milepæl 2 – 1. april 2009 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: Sende epikrise (Kith xml versjon 1.1, ev. 1.0) Motta kvittering for epikrise Ha etablert rutiner for oppfølging av manglende kvittering Motta henvisning (versjon 1.0 og 0.91) Sende kvittering for mottatt henvisning Fortrinnsvis håndtere henvisninger med elektronisk arbeidsflyt internt, men alternativt etablere en midlertidig arbeidsflyt internt basert på papir, etter mottak av elektronisk henvisning fra legekontoret Milepæl 3 – 1. oktober 2009 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: Ha tatt i bruk ebXML og PKI/virksomhetssertifikat i samhandlingen Ha gjennomført forløpstest for alle rekvisisjoner, røntgenhenvisning og lab/røntgensvar Sende labsvar medisinsk biokjemi (Kith xml versjon 1.3, ev. 1.2) Motta rekvisisjon medisinsk biokjemi (versjon 1.5 og 1.4) Sende røntgensvar (versjon 1.3, ev. 1.2) Motta røntgenhenvisning (versjon 1.5 og 1.4) Sende mikrobiologisvar (versjon 1.3, ev. 1.2) Motta rekvisisjon mikrobiologi (versjon 1.5 og 1.4) Sende patologisvar (versjon 1.3, ev. 1.2) Motta rekvisisjon patologi (versjon 1.5 og 1.4) Ha etablert mekanismer og rutiner for kvittering for disse meldingene Ha faset ut svar på gamle formater (edifact, dollar)

12 Milepæler i samsvar med Nasjonalt meldingsløft 2010
Milepæl 4 – 1. april 2010 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: Ha lagt planer for innføring av tverrfaglig epikrise Milepæl 5 – 1. oktober skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: Ha innført tverrfaglig epikrise Ha faset ut xml-meldinger i gammel versjon

13 Realisering av prosjekt
Ansvaret ligger i linjen Det er utpekt kontaktpersoner i alle HF Tidligere planlagte aktiviteter pågår Detaljplanlegging for videre løp pågår Budsjettering for neste år pågår

14 Teknisk infrastruktur for HF
Nytt teknisk miljø er etablert i Sykehuspartner Flere av HFene som fortsatt har egne IKT-avdelinger har oppdaterte teknologimiljø Det vil bli arbeidet videre med konsolidering av teknisk miljø for hele RHF

15 MFR Meldingsflyt fra HF (sikker sone)  NHN
Eksempel: MFR Meldingsflyt fra HF (sikker sone)  NHN (Fra Sykehuspartner sin løsning) Sikker sone HF BizTalk produksjonsmiljø Digiplex NHN Folkehelse-instituttet XML FTP MAIL MAIL MAIL MAIL Transport- kvittering FTP XML MAIL MAIL Applikasjons- kvittering 15

16 Mulighet for skalering av BizTalk produksjonsmiljø i Sykehuspartners driftsmiljø
BizTalk miljøet er konfigurert opp slik at man med enkle grep kan skalere løsningen CPU og minne forbruk på BizTalk Serverne og SQL serveren vil kontinuerlig overvåkes  skalering Meldingsstandarder forenkler konsolideringen med andre meldingsmiljøer


Laste ned ppt "Status for elektronisk samhandling Meldingsløftet i Helse Sør-Øst RHF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google