Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for elektronisk samhandling Meldingsløftet i Helse Sør-Øst RHF 28.10.08 Torunn Skancke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for elektronisk samhandling Meldingsløftet i Helse Sør-Øst RHF 28.10.08 Torunn Skancke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for elektronisk samhandling Meldingsløftet i Helse Sør-Øst RHF 28.10.08 Torunn Skancke

2 Helse Sør-Øst består av 16 helseforetak: 1.Akershus universitetssykehus HF 2.Aker universitetssykehus HF 3.Blefjell sykehus HF 4.Psykiatrien i Vestfold HF 5.Ringerike sykehus HF 6.Rikshospitalet HF 7.Sunnaas sykehus HF 8.Sykehuset Asker og Bærum HF 9.Sykehuset Buskerud HF 10.Sykehuset i Vestfold HF 11.Sykehuset Innlandet HF 12.Sykehuset Telemark HF 13.Sykehuset Østfold HF 14.Sørlandet sykehus HF 15.Ullevål universitetssykehus HF Regionen har driftsavtaler med fem ikke-kommersielle sykehus (ideelle/stiftelser): 16.Betanien Hospital 17.Diakonhjemmet Sykehus 18.Lovisenberg Diakonale Sykehus 19.Martina Hansens Hospital 20.Revmatismesykehuset Dessuten eier Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF 69 000 ansatte Regionen omfatter cirka 2,6 millioner mennesker Nærmere 1000 private legekontor (?)

3 Tabellen viser status for de mest prioriterte meldingene i Meldingsløftet, for sykehusene i Helse SørØst. Tabellen viser om de enkelte foretak vil nå de nasjonale milepæler i Meldingsløftet. Der meldingen ikke er relevant, er det fylt ut ”_” og farge hvit (eks. har ikke fødeavdeling, har ikke angjeldende labfunksjon). I tillegg til meldingene som inngår i nasjonale milepæler 1.4 og 1.10.2009, har vi tatt med fødselsmelding og melding om svangerskapsavbrudd. Alle meldinger i Meldingsløftet skal overføres elektronisk over Norsk Helsenett og være standardisert i henhold til samhandlingarkitekturen (xml, applikasjonskvittering, ebXML, PKI m.v.). Meldingsutvekslingen må bli i samsvar med samhandlingsarkitekturen for å få status ”grønn”. Statusrapporten brukes til rapportering av status for Meldingsløftet i Helse SørØst, bl.a. til administrerende direktør ved foretakene, og til det Nasjonale meldingsløftet.

4 Formål Mindre papirarbeid skal –bedre kommunikasjonen –gi bedre helsetjenester –frigjøre ressurser

5 Noen utfordringer Stort og komplekst prosjekt –Tilstrebe felles virkelighetsoppfatning til tross for ulike landskap –Mange aktører internt og eksternt, viktig å avgrense hvert delprosjekt riktig –Viktig med god prosjektmetodikk –Ulike behov: eks. Rikshospitalet og Sunnaas har mest kommunikasjon med andre sykehus, mindre med allmennleger Arbeidsprosesser –Prosessutvikling –Prosedyrer Teknologi –Tekniske kommunikasjonsløsninger og rammeverk –Utvikling av fagsystemene – mange leverandører og systemvarianter –Hjelpeverktøy (adresseregister, enhetsregister) Kvalitetssikring –Kompetanseutvikling –Dokumentasjon –Testprosedyrer –Proaktiv drift og overvåkning –Forpliktende avtaler

6 Noen ansvarsområder og aktører Nettverksteknologi, lokalt og eksternt, adresseregister HER Faglig innhold/budskap Meldingsformater, forsendelseskonvolutt, kryptering og digitale sertifikater Meldingsinfrastruktur og IR-RESH NHN, Sykehuspartner IKT, Lokale IKT- avdelinger i HF Sykehuspartner IKT, Lokale IKT-avdelinger i HF, leverandører av kommunikasjonsløsninger, NHN Gråsone faglig innhold/meldingsstruktur KITH, fagsystemleverandører, Sykehuspartner IKT, Lokale IKT-avdelinger i 11 HF, evt. leverandører av kommunikasjonsløsninger Prosjektet adresserer problemstillingene Meldingsløftet, Elin-prosjektene, KITH Fagansvar. Diskusjoner i etablerte fagfora.

7 Metodisk tilnærming for realisering av gevinster –Kvalitetsforbedringer –Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Fastlege/legevakt Bolig/hjemmesykepleie Sykehjem Spesialisthelsetjenesten Pasienten i sentrum Gevinstrealisering

8 Utvidet ansvar overfor legekontorene –Koordinering og tilrettelegging –Leveransepakker – utrulling Samhandlingsarkitekturen skal benyttes –XML, ebXML, PKI Alle over på NHN, bruk av trygd-helsepostkassen skal termineres –”Meldingsteller” skal benyttes Test og godkjenningsordningen skal benyttes for alle meldinger (KITH)

9 Organisering PAS/EPJ Systemeierforum Meldingsløft Sør HER/IR-RESHMeldingsløft Øst Arbeidsflyt og rapportering Prosjektleder Styringsgruppe

10 Rollefordeling RHF/IKT –Prosjekteier/oppdragsgiver og leder for styringsgruppen fra RHF Fagansvarlig i RHF/Avd. for tjenesteutvikling og samhandling –ansvar for delprosjekt Arbeidsflyt og rapportering Sykehuspartner IKT –prosjektleder og delprosjektledere Styringsgruppe –to representanter fra RHF, fire fra HFene (IKT og med. fag), en fra Sykehuspartner IKT (leverandør), en konserntillitsvalgt. Utvides med representant fra allmennleger og observatør fra Helsedirektoratet

11 Milepæler i samsvar med Nasjonalt meldingsløft 2009 Milepæl 1 – 1. januar 2009 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: –Sende fødselsmelding til Medisinsk fødselsregister –Sende melding om svangerskapsavbrudd til Medisinsk fødselsregister –Ha laget plan for å ta i bruk ebXML Milepæl 2 – 1. april 2009 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: –Sende epikrise (Kith xml versjon 1.1, ev. 1.0) –Motta kvittering for epikrise –Ha etablert rutiner for oppfølging av manglende kvittering –Motta henvisning (versjon 1.0 og 0.91) –Sende kvittering for mottatt henvisning –Fortrinnsvis håndtere henvisninger med elektronisk arbeidsflyt internt, men alternativt etablere en midlertidig arbeidsflyt internt basert på papir, etter mottak av elektronisk henvisning fra legekontoret Milepæl 3 – 1. oktober 2009 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: –Ha tatt i bruk ebXML og PKI/virksomhetssertifikat i samhandlingen –Ha gjennomført forløpstest for alle rekvisisjoner, røntgenhenvisning og lab/røntgensvar –Sende labsvar medisinsk biokjemi (Kith xml versjon 1.3, ev. 1.2) –Motta rekvisisjon medisinsk biokjemi (versjon 1.5 og 1.4) –Sende røntgensvar (versjon 1.3, ev. 1.2) –Motta røntgenhenvisning (versjon 1.5 og 1.4) –Sende mikrobiologisvar (versjon 1.3, ev. 1.2) –Motta rekvisisjon mikrobiologi (versjon 1.5 og 1.4) –Sende patologisvar (versjon 1.3, ev. 1.2) –Motta rekvisisjon patologi (versjon 1.5 og 1.4) –Ha etablert mekanismer og rutiner for kvittering for disse meldingene –Ha faset ut svar på gamle formater (edifact, dollar)

12 Milepæler i samsvar med Nasjonalt meldingsløft 2010 Milepæl 4 – 1. april 2010 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: –Ha lagt planer for innføring av tverrfaglig epikrise Milepæl 5 – 1. oktober 2010 skal alle helseforetak i Helse Sør-Øst: –Ha innført tverrfaglig epikrise –Ha faset ut xml-meldinger i gammel versjon

13 Realisering av prosjekt Ansvaret ligger i linjen Det er utpekt kontaktpersoner i alle HF Tidligere planlagte aktiviteter pågår Detaljplanlegging for videre løp pågår Budsjettering for neste år pågår

14 Teknisk infrastruktur for HF Nytt teknisk miljø er etablert i Sykehuspartner Flere av HFene som fortsatt har egne IKT-avdelinger har oppdaterte teknologimiljø Det vil bli arbeidet videre med konsolidering av teknisk miljø for hele RHF

15 Sikker sone HFBizTalk produksjonsmiljø Digiplex NHN edikonto@mfr.nhn.no sykehuspartner@edi.nhn.no FTP MAIL Applikasjons- kvittering Transport- kvittering XML MAIL XML MAIL Eksempel: MFR Meldingsflyt fra HF (sikker sone)  NHN (Fra Sykehuspartner sin løsning) Folkehelse -instituttet

16 Mulighet for skalering av BizTalk produksjonsmiljø i Sykehuspartners driftsmiljø BizTalk miljøet er konfigurert opp slik at man med enkle grep kan skalere løsningen CPU og minne forbruk på BizTalk Serverne og SQL serveren vil kontinuerlig overvåkes  skalering Meldingsstandarder forenkler konsolideringen med andre meldingsmiljøer


Laste ned ppt "Status for elektronisk samhandling Meldingsløftet i Helse Sør-Øst RHF 28.10.08 Torunn Skancke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google