Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialisthelsetjenesten som premissleverandør for helsetjenester i kommunehelsetjenesten Distriktsmedisinske sentra og kommunale fyrtårn – arenaer for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialisthelsetjenesten som premissleverandør for helsetjenester i kommunehelsetjenesten Distriktsmedisinske sentra og kommunale fyrtårn – arenaer for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialisthelsetjenesten som premissleverandør for helsetjenester i kommunehelsetjenesten Distriktsmedisinske sentra og kommunale fyrtårn – arenaer for elektroniske samspill Otta 09.03.05 Kristin Bang, seniorrådgiver Fagavdelingen, Norsk Sykepleierforbund

2 Kortversjonen! Hva sykehusene bør bidra med for å ivareta kvaliteten på behandling og sykepleie i pleie- og omsorgstjenesten Sykepleiefaglig perspektiv

3 Situasjonen i sykehusene Knapphet på indremedisinske senger og tilbud til geriatriske pasienter Manglende helhet i utredning og behandling Pleiekvaliteten i fare Tidspress ved utskrivninger Krav til dokumentasjon Krav til faglig oppfølging fra sykehusene

4 Situasjon i kommunene Flere: –svært gamle med multiple diagnoser –kreftpasienter –sterkt funksjonshemmede –Psykiske lidelser og rusbrukere Mer ansvar for døende pasienter Administrering og utredning av behov for hjelpemidler Raskere utskrivning fra sykehus

5 Ferdigbehandlet – men utskrivningsklar til hva?

6 Behov for økt sykepleiekompetanse i kommunene Raskere endring i tilstand hos pasienter Krever tettere observasjon, oppfølging og veiledning Forutsetter kunnskap i hva man skal observere, vurdere og hvilke tiltak som er nødvendig Flere avanserte sykepleieprosedyrer Faglig veiledning/kompetanseoverføring

7 Kilde: Nasjonalt Kompetansesenter For Heimerespiratorbehandling Helse Bergen HF

8

9 Forutsetningene i pleie- og omsorgstjenesten De fleste bor i eget hjem eller omsorgsbolig –vanskelig arena og planlegge helsetjenester Mange fastleger å forholde seg til Mange ulike instanser å forholde seg til ”Usynlige” kompetansekrevende sykepleietjenester

10 Spesialisthelsetjenestens perspektiv Medisinske perspektiv dominerende? Liten kunnskap om forutsetningene i pleie- og omsorgstjenesten? Mangel på ressurser og tid oppleves som stort problem –Dårlig kår for planlegging ”Perspektivmakt”

11 To sentrale områder Likeverdighet mellom partene Organisering og koordinering

12 Utsagn fra en kreftpasient Om pasientforløp ”Jeg trodde det skulle det skulle bli en pakketur, men det ble mer som en backpacker tur, hvor jeg måtte passe på og ta ansvar for alt selv!”

13 Det er behov for et paradigme skifte i tenkning og organisering –holdningsendring en praksis på tvers av nivåene

14 ….og bedre blir det ikke!! hvis ikke det sykepleiefaglige perspektivet tas med i betraktningen Sykepleietjenesten / pleie- og omsorgstjenesten representerer et kontinium langs hele pasientforløpet

15 Samspillet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bedre samhandlingsprosesser og samarbeidsavtaler Bedre oppfølging av enkeltpasienter gjennom bistand fra spesialisthelsetjenesten Distriktsmedisinske sentra? –En bygning? –Kompetanseteam/ambulerende team

16 Sykehusene bør legge til rette for: Utskrivningsarenaer - ”Møteplasser” Kompetanseoverføring Koordinert behandlings/oppfølgingsplan Mer kunnskap om helsetjenesten i kommunene Elektronisk samarbeide med kommunehelsetjenesten God informasjon til pasienter og pårørende

17 Gode eksempler Kongsvinger sykehus –kartlagt situasjonen i alle samarbeidende kommuner –kan utskrive pasienter tidligere Rehabiliterings modell for slagpasienter i Trondheim –Kompetanseteam hjem til pasient før utskrivning –Raskere rehabilitering

18 De store og små ”grepene” Fastlegens ansvar tydeliggjort Horisontalt perspektiv Koordinering av helsetjenester langs pasientforløpet Samarbeid i den enkelte pasientsituasjon Summen av ”microprosessene” utgjør kvaliteten

19 Pasientkoordinator Fastlegen på banen er viktig –Men er ikke den eneste funksjonen av betydning for pasientforløpet NOU ”Fra stykkevis til helt” –Åpner opp for at andre helsefaggrupper kan være pasientkoordinatorer Avhenger av pasientens situasjon

20 Løsningen?

21 Muligheter og begrensninger ved teknologien S@mspill av helsefaglig og teknologisk perspektiv og kompetanseS@mspill

22 Informasjon på nettet til pasienter Individuelt tilpasset informasjon Supplement til ”ansikt til ansikt informasjon” Forløpsbeskrivelser, som omfatter hele mennesket Ikke kun om sygdom, statistikk, forskning og behandling

23 Pasientutsagn ”Hva skal jeg med alle statstikkene og prognosene - hva sier det om meg?”

24 Pasientsikkerhet – faglig forsvarlighet Tilgjengelig oppdatert informasjon der pasienten er –Medikament forordninger/endringer Hjelper ikke med en epikrise ”innelåst” på kontoret til fastlegen Elektronisk overføring av informasjon mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten Etterspørre hvilken informasjon pleie- og omsorgstjenesten har behov for

25 ELIN – pleie og omsorg prosjekt Sykepleiefaglige innhold i elektroniske meldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten og andre aktører NSF gir midler til prosjektleder Implementering av disse i EPJ løsningene Samarbeid med KITH og NST Forankring i KS Nasjonal IKT?

26 Norsk Helsenett Tilknytning av kommuner til Norsk helsenett en forutsetning for å oppnå målene i: –S@mspill 2007 og NOU ”Fra stykkevis til helt”S@mspill Rimelige og hensiktsmessige tilknytningsordninger for kommunene

27 Sykepleiere tar i bruk EPJ EPJ løsninger funksjonelle for sykepleiepraksis Sykepleiefaglige krav Opplæring


Laste ned ppt "Spesialisthelsetjenesten som premissleverandør for helsetjenester i kommunehelsetjenesten Distriktsmedisinske sentra og kommunale fyrtårn – arenaer for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google