Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er primærhelsetjenesten en premissleverandør ved planlegging av spesialisthelsetjenester i Sykehuset Innlandet? 9. mars 2005 Bård Are Bjørnstad administrasjonssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er primærhelsetjenesten en premissleverandør ved planlegging av spesialisthelsetjenester i Sykehuset Innlandet? 9. mars 2005 Bård Are Bjørnstad administrasjonssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er primærhelsetjenesten en premissleverandør ved planlegging av spesialisthelsetjenester i Sykehuset Innlandet? 9. mars 2005 Bård Are Bjørnstad administrasjonssjef

2 Bakgrunn og utgangspunkt Sykehuset Innlandet HF er ett av syv helseforetak i Helse Øst- gruppen. Helseforetaket ble etablert 01.01.2003 Sykehuset Innlandet HF er et av landets største helseforetak med 390.000 innbyggere, det vil si drøyt 23 prosent av befolkningen i Helse Øst Samarbeider med 48 kommuner 7 000 medarbeidere 4,2 milliarder i årlig omsetning

3 Hensikten med etableringen av Sykehuset Innlandet HF Utnytte stordriftsfordeler Etablering av mer robuste fagmiljøer Gjennomføre nødvendige strukturelle endringer Psykiatri og somatikk i samme organisasjon Mer og bedre helse for hver krone! Bedre helsetjenester for pasientene og befolkningen!

4 Hovedmål for Sykehuset Innlandet HF Bedre helsetjenester for pasientene og befolkningen

5 Hovedutfordringer Sykehuset Innlandet Gi befolkningen et likeverdig og godt behandlingstilbud i samsvar med behovet for nødvendig helsehjelp blant annet gjennom faglige prioriteringer Bygge opp et bedre tilbud innen rus og psykiatri Bygge opp et godt miljø for forskning (FoU) og medarbeiderutvikling Utvikling av en felles positiv organisasjonskultur i Sykehuset Innlandet som helhet bygd på verdiene i pkt 3.1. ovenfor Etablering av en god og gjennomførbar plan for infrastruktur og større investeringer i et perspektiv mot 2020 Utvikle lederne så de bedre kan ivareta de nye og endrede lederkrav som følger økte krav om effektiv og god drift. Bedre samspillet med primærhelsetjenesten Sikre en kostnadseffektiv drift og etablere økonomisk handlerom som muliggjør framtidige investeringer og realisering av kliniske satsingsområder

6 3 strategisk hovedveier mot 2010 Samling av tjenester og miljøer som bør samles, enda mer desentralisering av tjenester som kan desentraliseres Økt integrasjon og samarbeid mellom psykisk helsevern og somatikk, og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Kostnadseffektivisering og produktivitetsforbedring

7 Strategisk fokus – resultatmål 2005 Pasientbehandling –Inngå samarbeidsavtale med kommunene som omfatter ansvar for individuell plan, krav til aktørene i forbindelse med overføring av pasienter mellom nivåene og system for avviksmelding –Videreutvikle DMS med opprettelse av 2 nye polikliniske tilbud på Fagernes og Otta, samt etablert et poliklinisk tilbud innenfor gynekologi og fødselshjelp på Hadeland

8 Strategisk fokus – resultatmål 2005 Organisasjon og ledelse –Prosjekt langsiktig struktur- og investeringsplan – Prosjekt 2020 gjennomført på en vellykket måte –Avtale mellom SI og kommunene klar innen 01.03.05

9 Gjennomføringen av omorganiseringen i Sykehuset Innlandet HF i 2004 har bekreftet fordelene og ulempene med funksjonsfordeling som metode

10 Hva er avgjørende for utviklingen av spesialisthelsetjenesten? HelsefagØkonomi Politikk

11 Politikere og andre meningsdannere gis plass i sentrale prosesser i Sykehuset Innlandet HF Etablering av –Samfunnspanel høsten 2003

12 Samfunnspanel - Sammensetning Ordførere i de vertskommunene hvor Sykehuset Innlandet har størst virksomhet (Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Stange, Elverum, Kongsvinger, Tynset, Vestre Toten) Fylkesrådet/fylkesordfører Ledere av KS i Hedmark og Oppland Ledere av Regionrådene Pasientombudet Leder av brukerrådet

13 Gjennomføres i 2005: Prosjekt 2020 Plan for sykehusstruktur og større investeringer i et perspektiv 2006-2020

14 Samhandlingsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland Undertegnet 14. desember 2004

15 Intensjon med avtalen … Ønske om å etablere arenaer for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte, primærhelsetjenesten og pasient/brukerrepresentanter Dette skal bidra til å bringe samfunnet inn som bidragsytere i utviklingen av spesialisthelsetjenesten i innlandet

16 Intensjon med avtalen … Få impulser, innspill og forankring til sykehusledelsen i strategiske prosesser og veivalg Bidra til etablering av mest mulig felles virkelighetsoppfatning og konsensus om utviklingen av helsetjenestene i innlandet.

17 Intensjon med avtalen Etter at prosesser og utredninger er gjennomført i tråd med intensjonene i denne avtalen, skal partene vise gjensidig forståelse for hverandres hensyn, behov og beslutninger, og i størst mulig grad understøtte beslutninger og vedtak i forhold til utvikling av helsetjenestene.

18 Formålet med avtalen Partene ønsker å legge til rette for et godt samarbeid, god informasjonsutveksling og effektiv samhandling mellom partene i forbindelse med gjennomføring av større utviklingsprosjekter som forventes å ha vesentlig betydning for utformingen av helsetilbudet til befolkningen eller som på annen måte vil kunne ha stor samfunnsmessig betydning.

19 Formålet med avtalen Partene ønsker å legge til rette for god og effektiv samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på administrativt og faglig nivå i den daglige drift av helsetjenestene.

20 Arenaer og organer for samarbeidet Samfunnspanel i forhold til Sykehuset Innlandet, ledet av kommunesektoren Samfunnspanelets arbeidsutvalg Helsefaglig utvalg i regi av KS Hedmark og KS Oppland

21 Samfunnspanelet – Mandat Samfunnspanelet skal være arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient/ brukerrepresentanter. Samfunnspanelet får seg forelagt saker som er relevante for utviklingen av spesialisthelsetjenesten, herunder avgi uttalelse i strukturelle og organisatoriske spørsmål. Samfunnspanelet kan sette på dagsorden egne saker som er av betydning for utvikling av helseforetaket og for samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

22 Samfunnspanel - Sammensetning Ordførere i de vertskommunene hvor Sykehuset Innlandet har størst virksomhet (Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Stange, Elverum, Kongsvinger, Tynset, Vestre Toten) Fylkesrådet / fylkesordfører Ledere av KS i Hedmark og Oppland Ledere av Regionrådene Pasientombudet Leder av Brukerrådet Leder av Helsefaglig utvalg

23 Helsefaglig utvalg – Mandat Helsefaglig utvalg er rådgivende organ (kompetanseorgan) overfor Samfunnspanelet i helsefaglig spørsmål Helsefaglig utvalg er samarbeidsorgan for partene i Samfunnspanelet i spørsmål av overordnet art og som har betydning for behandlingskjeden mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Helsefaglig utvalg kan ta opp faglige spørsmål av betydning for kommunene og primærhelsetjenesten, og for samhandlingen med Sykehuset Innlandet.

24 Helsefaglig utvalg – Mandat Helsefaglig utvalg oppnevner medlemmer til råd og utvalg i Sykehuset Innlandet hvor kommunene og/eller primærhelsetjenesten skal være representert Helsefaglig utvalgt er primærhelsetjenestens referansegruppe i ”Prosjekt 2020”

25 Helsefaglig utvalg - Sammensetning 8 representanter, hvorav inntil 4 representanter utpekes av KS Hedmark og tilsvarende antall utpekes av KS Oppland Minst ¾ av representantene skal komme fra primærhelsetjenesten

26 Helsefaglig utvalg - Medlemmer Morten Lang-Ree (leder)RådmannElverum kommune Marit Lorentsen (nestleder)Pleie- og omsorgslederJevnaker kommune Kjell ØdegårdRådmannGausdal kommune Terje KindAss fylkesrådmannOppland Fylkeskommune Inge JohansenKommunelegeSel/Dovre kommune Åse Ingeborg BorgosKommunelegeTynset kommune Hege Råstad BasmoKommunelegeStange kommune Sigurd SkageAss fylkesdirektørHedmark fylkeskommune Sekretariat: Sykehuset Innlandet ved administrasjonssjef Bård Are Bjørnstad

27 Samfunnspanelets arbeidsutvalg - Mandat Arbeidsutvalg skal vurdere – og ta stilling til – hvilke saker som er av en slik karakter at det skal behandles av Samfunnspanelet Arbeidsutvalget skal være en arena for informasjonsutveksling mellom Sykehuset Innlandet, Samfunnspanelet og Helsefaglig utvalg som grunnlag for å fremme saker overfor Samfunnspanelet.

28 Samfunnspanelets arbeidsutvalg - Sammensetning Leder og nestleder i Samfunnspanelet Leder av Helsefaglig utvalg Administrerende direktør for Sykehuset Innlandet Sekretariatsfunksjon ivaretas av Sykehuset Innlandet

29 Er primærhelsetjenesten en premissleverandør ved planlegging av spesialisthelsetjenester i Sykehuset Innlandet? Det er lang tradisjon for utvikling og vektlegging av samarbeid for et best mulig tilbud til pasientene og for en samlet god ressursutnyttelse Det kan vises til etablerte samarbeidstiltak over hele virksomhetsfeltet – stor bredde – flere tiltak planlagt Det er etablert flere arenaer som legger til rette for at primærhelsetjenesten kan bli en viktigere premissleverandør enn tidligere. Bruk disse aktivt!


Laste ned ppt "Er primærhelsetjenesten en premissleverandør ved planlegging av spesialisthelsetjenester i Sykehuset Innlandet? 9. mars 2005 Bård Are Bjørnstad administrasjonssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google