Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV / FYR Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV / FYR Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV / FYR Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk

2  Intensivopplæring i 10. trinn. 10 % svakest presterende elever med potensial  Nasjonal lærerskolering i Ny GIV-metodikk.  Kompetanseheving/spredning av Ny GIV- metodikk i alle skolene. ca. 600 kursplasser  Yrkesretting og relevans i vgs. FYR  Systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever IKO- modellen Kvalitets- forum Ny GIV i Akershusskolen

3 Utfordringer i prosjektet framover :  Flere i lære. Mange elever i Vg2 søker ikke læreplass. Mange som søker læreplass får det ikke.  Bedre gjennomføring for elever i påbygg. For mange svaktpresterende elever mislykkes i dagens ordning med påbygg.  Bedre balansen mellom rettigheter og plikter. Det er ikke greit med 14 dager ferie etter vinterferien fordi det da er billigere sydenturer.  Implementering av Ny GIV-metodikken. Krever kompetanseheving hos lærerne og skolelederne. Ny GIV i Akershusskolen

4 La oss ta konklusjonene først: a) Ny GIV-metodikken i bred forstand bygger på evidensbasert forskning som sier noe om hva som gir gode læringseffekter. b) Ny GIV-metodikken er mer enn bare enn metode. c) Ny GIV-metodikken er retningsbestemmende for hva fylkesdirektøren anser som nøkkel til en enda bedre praksis i klasserommene. Hva er «Ny GIV-metodikk»? Ny GIV i Akershusskolen

5 John Allen Clinton Hattie (f. 1950) Ny GIV-metodikken er basert på evidensbasert forskning Ny GIV i Akershusskolen

6 Boka alle «må» lese: Ny GIV i Akershusskolen

7 Visible learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (Hattie 2009) omfatter: a) 800 meta-anlyser, dvs. oppsummering av andre skoleforskeres studier og analyser (i dag over 1000 meta-analyser). b) 52 637 studier (i dag om lag 55 000 studier). c) Om lag 80 millioner elever og studenter i 2009 (desidert flest elever, i dag over 200 millioner). d) Hattie ender opp med 138 ulike påvirkningsvariabler. e) I sum: Et unikt forskningsbidrag til å øke vår forståelse av «læringens vesen.» Ny GIV i Akershusskolen

8 Hatties overordnede problemstilling: Hvilke faktorer påvirker læring? Alt virker i en eller annen retning, men hva virker best? Evidensbasert forskning: Empirisk basert kunnskap som kan si noe den faktiske virkningen av beslutninger, aktiviteter og tiltak. Ingen garanti for at man oppnår ønsket effekt, men øker sannsynligheten for det. Ny GIV i Akershusskolen

9 Hatties effektbarometer: Ny GIV i Akershusskolen

10 Noen variabler som gir liten/moderat effekt: a) Teacher education (0,12): Lærernes formalkompetanse alene sikrer ikke god undervisning. b) Class size (0,21): Økning av lærertettheten alene er ikke nok dersom ikke noe annet skjer samtidig, og da særlig kompetanseheving av lærernes praksis. c) Homework (0,29): Effekten øker dersom elevene skal jobbe med noe de allerede har startet med på skolen («reinforcement»). Effekten synker hvis de skal jobbe hjemme med et nytt lærestoff. Ny GIV i Akershusskolen

11 Hva er det som i følge Hattie gir høy effekt? På pallen: Ny GIV i Akershusskolen

12 De beste effektvariablene: Ny GIV i Akershusskolen

13 Visible Learning-begrepet kan oppsummeres slik: Ny GIV i Akershusskolen

14 Positiv tilnærming til elevene Treffsikker didaktikk Ny GIV- metodikk Underliggende holdninger Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap Pedagogikk Didaktikk «Pedaktikk» John Hatties metaforskning Ny GIV-metodikken er mer enn bare en metode Ny GIV i Akershusskolen

15 En yrkesretting av denne formelen: Hovedkomponentene i en strømkrets Selve strømmen i kretsen «Lærestoff-Didaktikk» Motstand/ledningsevne «Relasjonen lærer-elev» Spenningen i kretsen «Læringstrykket» Ny GIV i Akershusskolen

16 Formelen for enda bedre praksis blir da: Læringstrykk Gode relasjoner Lærestoff basert på relevans og treffsikker didaktikk Ny GIV i Akershusskolen

17 D – I – D – A – K – T – I – K – K Prinsippene som sikrer en variert og effektfull didaktikk: D esigne I nstruere D edikert A ktivisere K onkreter T aktil I nduksjon K omprimere K rysse av Ny GIV i Akershusskolen

18 Inn mot aktiviteten (motivasjon for) Designe Instruere Dedikert Ny GIV i Akershusskolen

19 Inne i aktiviteten (motivere med): AktivisereKonkreterTaktil Ny GIV i Akershusskolen

20 Aktivisere, konkreter og taktil: Henger nært sammen: Det jeg hører, glemmer jeg Det jeg ser, husker jeg Det jeg gjør, forstår jeg Confucius Akershuslærere på (451 f. kr.) Ny GIV-kurs våren 2012. Ny GIV i Akershusskolen

21 Ut av aktiviteten (hva har vi lært, og når har vi lært (eventuelt ikke lært)? Induksjon Komprimere Krysse av Ny GIV i Akershusskolen

22 Induktiv versus deduktiv metode: Oversatt til et skolespråk: Deduktiv metode innebærer at læreren først gjennomgår reglen/formelen/teorien. Deretter løser elevene oppgaver som viser at de har forstått/ikke forstått. Induktiv metode innebærer at elevene først jobber med praktiske Svakheter ved deduktiv metode oppgaver og problemstillinger. «Abstraksjonssjokk», elevene faller Deretter samtaler lærer og elever om av i starten. hva slags faglige fenomener som aktivitetene illustrerer. For mye fokus på om «svaret» er riktig eller galt. Annen verdifull læringsinformasjon går tapt. Ny GIV i Akershusskolen

23 Komprimere Det er vanskelig å opprettholde motivasjonen, gløden og trøkket i klasserommet hvis læringsaktivitetene trekker ut i tid. Aktivitet Terminering = GjøringerAktivitet Målbar læring Ny GIV i Akershusskolen

24 Ny GIV er noe mer enn bare et prosjekt. Ny GIV griper inn i praksisfeltet på en måte som gjør at vi langt på vei kan tale om en reform: Å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til beste for elevene, skolene og landet. I den forbindelse er det avgjørende at undervisningen bygger på en tilnærming og en praksis som man erfaringsmessig vet gir effekt» (forordet i AFKs hefte om Ny GIV-metodikken; «Veien mot og gjennom videregående»). Ny GIV-metodikken er retningsbestemmende for enda bedre praksis i klasserommene i Akershusskolen Ny GIV i Akershusskolen

25 Instructional leadership: Effective instructional leaders are intensely involved in Curricula and instructional issues that directly affect student achievement… School leaders should not only implement effective programs, but also provide evidence of their success and justification for change (Cotton 2003). Effekten av denne type skoleledelse er meget høy, men bare 5 % av skolelederne i Hatties meta-analyse kan sies å tilhøre kategorien (!). Skolelederne må tett på lærernes praksis Skoleeier må tett på skolenes praksis Ny GIV i Akershusskolen

26 Konklusjon: Mer tid til det som gjelder! Det er det som skjer i klasserommet som teller! Ny GIV i Akershusskolen

27 Takk for oppmerksomheten og god jul! 14. des. 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver AVO Ny GIV i Akershusskolen

28 FYR – formål / mål Skape en mer relevant opplæringssituasjon Mål: –Definere begreper –Prinsipper for gode yrkesrettede opplegg –Bransjekrav (bedriftssamarbeid) –Læreplananalyse –Undervisningsopplegg –Prinsipper for god organisering –Spredningsmål: 2013/14 –De fleste skoler skal bidra Ny GIV i Akershusskolen

29 Prosjektorganisering Knutepunktskole, Skedsmo –3 knutepunktlærere Samarbeider med andre fellesfag- og programfaglærere 3 Ressursskoler: Vestby, Nesbru, Jessheim 3 Faser: 1)Etablering av internpraksis 2)Knutepunktskole starter samarbeid med ressursskolene 3)Sprednings- og implementeringsfase Ny GIV i Akershusskolen

30 Eksempel på undervisningsopplegg/ Bransje- /bedriftskrav Akershus-mal – undervisningsopplegg Ansett meg – eksempel på undervisningsopplegg Akershus-mal – bransje/bedriftskrav Design og tre / design og tekstil – eksempel på krav til grunnleggende ferdigheter og fellesfaget engelsk Eksempler Ny GIV i Akershusskolen

31 Et eksempel: studien ”En arbetsdag i skriftsamhället” av professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala universitet Ny GIV i Akershusskolen

32 Spredning Nettverkene Ledersamlinger Ny GIV samlinger Skolebesøk / hospitering «Undervisningpakke» –Ressursteam Fagsiden –Undervisningsopplegg –Bransjekrav –Organiseringsmåter osv. Ny GIV i Akershusskolen


Laste ned ppt "Ny GIV / FYR Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google