Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk Ny GIV / FYR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk Ny GIV / FYR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk Ny GIV / FYR

2 Ny GIV i Akershusskolen
Intensivopplæring i 10. trinn. 10 % svakest presterende elever med potensial Nasjonal lærerskolering i Ny GIV-metodikk. Kompetanseheving/spredning av Ny GIV-metodikk i alle skolene. ca. 600 kursplasser Yrkesretting og relevans i vgs. FYR Systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever IKO- modellen Kvalitets-forum

3 Ny GIV i Akershusskolen
Utfordringer i prosjektet framover : Flere i lære. Mange elever i Vg2 søker ikke læreplass. Mange som søker læreplass får det ikke. Bedre gjennomføring for elever i påbygg. For mange svaktpresterende elever mislykkes i dagens ordning med påbygg. Bedre balansen mellom rettigheter og plikter. Det er ikke greit med 14 dager ferie etter vinterferien fordi det da er billigere sydenturer. Implementering av Ny GIV-metodikken. Krever kompetanseheving hos lærerne og skolelederne.

4 Hva er «Ny GIV-metodikk»?
Ny GIV i Akershusskolen Hva er «Ny GIV-metodikk»? La oss ta konklusjonene først: a) Ny GIV-metodikken i bred forstand bygger på evidensbasert forskning som sier noe om hva som gir gode læringseffekter. b) Ny GIV-metodikken er mer enn bare enn metode. c) Ny GIV-metodikken er retningsbestemmende for hva fylkesdirektøren anser som nøkkel til en enda bedre praksis i klasserommene.

5 Ny GIV-metodikken er basert på evidensbasert forskning
Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV-metodikken er basert på evidensbasert forskning John Allen Clinton Hattie (f. 1950)

6 Ny GIV i Akershusskolen
Boka alle «må» lese:

7 Ny GIV i Akershusskolen
Visible learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (Hattie 2009) omfatter: a) 800 meta-anlyser, dvs. oppsummering av andre skoleforskeres studier og analyser (i dag over 1000 meta-analyser). b) studier (i dag om lag studier). c) Om lag 80 millioner elever og studenter i (desidert flest elever, i dag over 200 millioner). d) Hattie ender opp med 138 ulike påvirkningsvariabler. e) I sum: Et unikt forskningsbidrag til å øke vår forståelse av «læringens vesen.»

8 Ny GIV i Akershusskolen
Hatties overordnede problemstilling: Hvilke faktorer påvirker læring? Alt virker i en eller annen retning, men hva virker best? Evidensbasert forskning: Empirisk basert kunnskap som kan si noe den faktiske virkningen av beslutninger, aktiviteter og tiltak. Ingen garanti for at man oppnår ønsket effekt, men øker sannsynligheten for det.

9 Ny GIV i Akershusskolen
Hatties effektbarometer:

10 Ny GIV i Akershusskolen
Noen variabler som gir liten/moderat effekt: a) Teacher education (0,12): Lærernes formalkompetanse alene sikrer ikke god undervisning. b) Class size (0,21): Økning av lærertettheten alene er ikke nok dersom ikke noe annet skjer samtidig, og da særlig kompetanseheving av lærernes praksis. c) Homework (0,29): Effekten øker dersom elevene skal jobbe med noe de allerede har startet med på skolen («reinforcement»). Effekten synker hvis de skal jobbe hjemme med et nytt lærestoff.

11 Hva er det som i følge Hattie gir høy effekt? På pallen:
Ny GIV i Akershusskolen Hva er det som i følge Hattie gir høy effekt? På pallen:

12 De beste effektvariablene:
Ny GIV i Akershusskolen De beste effektvariablene:

13 Ny GIV i Akershusskolen
Visible Learning-begrepet kan oppsummeres slik:

14 Ny GIV-metodikken er mer enn bare en metode
Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV-metodikken er mer enn bare en metode Pedagogikk Didaktikk «Pedaktikk» Positiv tilnærming til elevene Treffsikker didaktikk Ny GIV- metodikk Underliggende holdninger Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap John Hatties metaforskning

15 En yrkesretting av denne formelen: Hovedkomponentene i en strømkrets
Ny GIV i Akershusskolen En yrkesretting av denne formelen: Hovedkomponentene i en strømkrets Spenningen i kretsen «Læringstrykket» Motstand/ledningsevne «Relasjonen lærer-elev» Selve strømmen i kretsen «Lærestoff-Didaktikk»

16 Formelen for enda bedre praksis blir da:
Ny GIV i Akershusskolen Formelen for enda bedre praksis blir da: Læringstrykk Gode relasjoner Lærestoff basert på relevans og treffsikker didaktikk

17 Ny GIV i Akershusskolen
D – I – D – A – K – T – I – K – K Prinsippene som sikrer en variert og effektfull didaktikk: Designe Instruere Dedikert Aktivisere Konkreter Taktil Induksjon Komprimere Krysse av

18 Inn mot aktiviteten (motivasjon for)
Ny GIV i Akershusskolen Inn mot aktiviteten (motivasjon for) Designe Instruere Dedikert

19 Inne i aktiviteten (motivere med):
Ny GIV i Akershusskolen Inne i aktiviteten (motivere med): Aktivisere Konkreter Taktil

20 Confucius Akershuslærere på
Ny GIV i Akershusskolen Aktivisere, konkreter og taktil: Henger nært sammen: Det jeg hører, glemmer jeg Det jeg ser, husker jeg Det jeg gjør, forstår jeg Confucius Akershuslærere på (451 f. kr.) Ny GIV-kurs våren 2012.

21 Ny GIV i Akershusskolen
Ut av aktiviteten (hva har vi lært, og når har vi lært (eventuelt ikke lært)? Induksjon Komprimere Krysse av

22 Ny GIV i Akershusskolen
Induktiv versus deduktiv metode: Oversatt til et skolespråk: Deduktiv metode innebærer at læreren først gjennomgår reglen/formelen/teorien. Deretter løser elevene oppgaver som viser at de har forstått/ikke forstått. Induktiv metode innebærer at elevene først jobber med praktiske Svakheter ved deduktiv metode oppgaver og problemstillinger. «Abstraksjonssjokk», elevene faller Deretter samtaler lærer og elever om av i starten hva slags faglige fenomener som aktivitetene illustrerer. For mye fokus på om «svaret» er riktig eller galt. Annen verdifull læringsinformasjon går tapt.

23 Ny GIV i Akershusskolen
Komprimere Det er vanskelig å opprettholde motivasjonen, gløden og trøkket i klasserommet hvis læringsaktivitetene trekker ut i tid. Aktivitet = Gjøringer Aktivitet Terminering Målbar læring

24 Ny GIV i Akershusskolen
Ny GIV er noe mer enn bare et prosjekt. Ny GIV griper inn i praksisfeltet på en måte som gjør at vi langt på vei kan tale om en reform: Å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til beste for elevene, skolene og landet. I den forbindelse er det avgjørende at undervisningen bygger på en tilnærming og en praksis som man erfaringsmessig vet gir effekt» (forordet i AFKs hefte om Ny GIV-metodikken; «Veien mot og gjennom videregående»). Ny GIV-metodikken er retningsbestemmende for enda bedre praksis i klasserommene i Akershusskolen

25 Ny GIV i Akershusskolen
Instructional leadership: Effective instructional leaders are intensely involved in Curricula and instructional issues that directly affect student achievement… School leaders should not only implement effective programs, but also provide evidence of their success and justification for change (Cotton 2003) Effekten av denne type skoleledelse er meget høy, men bare 5 % av skolelederne i Hatties meta-analyse kan sies å tilhøre kategorien (!). Skolelederne må tett på lærernes praksis Skoleeier må tett på skolenes praksis

26 Ny GIV i Akershusskolen
Konklusjon: Mer tid til det som gjelder! Det er det som skjer i klasserommet som teller!

27 Ny GIV i Akershusskolen
Takk for oppmerksomheten og god jul! 14. des. 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver AVO

28 FYR – formål / mål Ny GIV i Akershusskolen
Skape en mer relevant opplæringssituasjon Mål: Definere begreper Prinsipper for gode yrkesrettede opplegg Bransjekrav (bedriftssamarbeid) Læreplananalyse Undervisningsopplegg Prinsipper for god organisering Spredningsmål: 2013/14 De fleste skoler skal bidra

29 Prosjektorganisering
Ny GIV i Akershusskolen Prosjektorganisering Knutepunktskole, Skedsmo 3 knutepunktlærere Samarbeider med andre fellesfag- og programfaglærere 3 Ressursskoler: Vestby, Nesbru, Jessheim 3 Faser: Etablering av internpraksis Knutepunktskole starter samarbeid med ressursskolene Sprednings- og implementeringsfase

30 Eksempel på undervisningsopplegg/ Bransje- /bedriftskrav
Ny GIV i Akershusskolen Eksempel på undervisningsopplegg/ Bransje- /bedriftskrav Akershus-mal – undervisningsopplegg Ansett meg – eksempel på undervisningsopplegg Akershus-mal – bransje/bedriftskrav Design og tre / design og tekstil – eksempel på krav til grunnleggende ferdigheter og fellesfaget engelsk Eksempler

31 Ny GIV i Akershusskolen
Et eksempel: studien ”En arbetsdag i skriftsamhället” av professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala universitet

32 Spredning Nettverkene Ny GIV i Akershusskolen Ledersamlinger
Ny GIV samlinger Skolebesøk / hospitering «Undervisningpakke» Ressursteam Fagsiden Undervisningsopplegg Bransjekrav Organiseringsmåter osv.


Laste ned ppt "Øyvind Sæteren Hans-Olav Gammelsrud Margrethe H. Mobæk Ny GIV / FYR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google