Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen Fylkesdirektør Alf H. Skaset, 11.12.2013 - Velkommen til opplæring!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen Fylkesdirektør Alf H. Skaset, 11.12.2013 - Velkommen til opplæring!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen Fylkesdirektør Alf H. Skaset, 11.12.2013 - Velkommen til opplæring!

2 11.12.13 - En viktig dag for videregående opplæring i Akershus!

3 Mellomlederopplæringen i ped.ledelse: En felles pakke som skal sette dere stand til å lede arbeidet med å utvikle bedre praksis i klasserom og verksted, slik at flest mulig elever gjennomfører videregående skole med best mulig resultat. Mellomlederne: Medansvarlige på vegne av fylkesdirektøren for profesjonalisering av ledernivået ved skolen og lærerne.

4 Ontario - politisk forankring Mer tid til det som gjelder – kapasitetsbygging KS’ skoleeier-strategi Bakgrunn

5 KS’ eierstrategi operasjonaliseres i Den gode Akershusskolen: Profesjonalisering av skoleeier, skoleledelse og lærerne gjennom organisasjonslæring

6 Forskning på kvalitet i skolen viser at det er lærernes yrkesutøvelse og kyndig skoleledelse som har størst innvirkning på elevenes læring. Politiske ambisjoner og beslutninger som kommer identifiseres gjennom ønsket praksis og bedre resultater er en grunnleggende forutsetning for å lykkes. Å stille krav til kvalitetsarbeidet [i skolen] er grunnleggende for god eierstyring.

7 Skolen er den viktigste arenaen for kontinuerlig forbedring og profesjonsutvikling. Skille mellom kvalifikasjon og profesjonsutvikling: En god lærerutdanning er en forutsetning for kvalifisering til læreryrket, men det er arbeidsplassen som må og vil være den viktigste arenaen for ledernes og pedagogenes profesjonsutvikling.

8 Kompetanse Legitimitet Tillit Mot Vilje Utholdenhet Klokskap Nøkkelord på veien

9 Skolene har ulikt ståsted… Gå i eget tempo - men gå! Lykke til!

10 Program TidInnhold 09:20Innledning fra arbeidstakerne Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Ine-Lill Hjelm Gabrielsen 09:30Den gode Akershusskolen - En innføring i tenkningen og innsatsområdene Øyvind Sæteren og Bengt Jacobsen, AVO 10:30Pause (m/frukt) 10:50Endringsledelse i lys av Den gode Akershusskolen Jarl Inge Wærness, Læringslaben 12:00Lunsj 13:00Forts. Endringsledelse i lys av Den gode Akershusskolen Jarl Inge Wærness, Læringslaben 14:00Pause - m/kake og smoothie ! 14:15Forts. Endringsledelse i lys av Den gode Akershusskolen Jarl Inge Wærness, Læringslaben 15:15Oppsummering og neste opplæringsdag, 13.februar Bengt Jacobsen, AVO Slutt kl 15:30

11 Den gode Akershusskolen - En innføring i tenkningen og innsatsområdene Øyvind Sæteren og Bengt Jacobsen, AVO, 11.12.2013

12 Hvorfor Den gode Akershusskolen? Utdanning fått stor internasjonal oppmerksomhet Sviktende resultater har aktualisert forskning – både når det gjelder hva som gir god læring og hva som kjennetegner lærere som lykkes Økt forskningsinnsats har gitt økt kunnskap Økt kunnskap har gitt større grad av enighet (både politisk og profesjonsmessig) Enighet – et godt utgangspunkt for profesjonalisering

13 Ny GIV så langt Målet med Ny GIV er 6 %-poeng økt gjennomføring innen 2015 Jevn stigning i fylkessnittet siden oppstart Ny GIV/innføring av IKO Om å løfte 10 % ekstra – er vi i rute?

14 Økt innsats i klasserommet Erfaringer fra Ny GIV viser at lærerne må: o Kjenne den enkelte elevs læreforutsetninger (faglig/sosiale utfordringer) o Kunne oppnå gode relasjoner med den enkelte elev o Strukturere undervisningen slik at den enkelte elev bruker tiden på skolen til læring o Kunne planlegge og følge opp elevenes læringsprogresjon PedagogikkDidaktikk 1

15 Ny GIV-metodikk dreier seg både om holdninger og metode: Underliggende holdninger Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap PedagogikkDidaktikk Økt innsats i klasserommet

16 Ledelsens holdninger til forbedringsprosesser Ledelsens kunnskaper om forbedringsprosesser Ledelsens ferdigheter i forbedringsprosesser Grunnstoffene i forbedringsarbeid: KunnskaperFerdigheterHoldninger Forbedrings- kompetanse Økt innsats i klasserommet

17 Forskning dokumenterer det kollektive aspektet ved lærende organisasjoner Det kollektive kjennetegnes av felles holdninger Holdning=beredskap til å reagere på, og vurdere/bedømme handlinger/informasjon Profesjonalisering handler om å forplikte seg til noen holdninger som ikke alltid er lik egne verdier. Det kollektive kjennetegnes av felles holdninger hos individer med ulikt (privat) verdisyn. Holdninger

18 Ny GIV «Mer tid til det som gjelder» - styrking av pedagogisk ledelse Evidensbasert forskning: Hva vet vi om god praksis? Kvalitetskartet -kjennetegn på kvalitet Erfaringer, teorigrunnlag og kunnskap fra bl.a Ontario Den gode Akershusskolen Profesjonalisering -av skoleeier -av skoleledelse -av lærerne -gjennom organisasjonslæring Hva er Den gode Akershusskolen?

19 Den gode Akershusskolen Del I Kjennetegn på kvalitet innen tre områder Del II Pedagogisk ledelse Def. av pedagogisk ledelse: fem kjernekompetanser krav til ferdigheter, kunnskaper og holdninger Del III Den profesjonelle læreren Beskrivelse av den profesjonelle læreren Standard for Ledelse av Den gode Økta DEL I DEL II DEL III Skolen som organisasjon Opplæringen Elevenes kompetanse Profesjonalisering -av skoleeier -av skoleledelse -av lærerne -gjennom organisasjonslæring

20 Skolen som organisasjon Felles pedagogisk holdning Robust struktur Forbedringsarbeid Kompetanseutvikling Samhandling og åpenhet DEL I: Opplæringen Læringskultur Klasseledelse Planlegging Læringsfremmende gjennomføring Vurdering Elevens kompetanse Læringskompetanse Fagkompetanse Metodekompetanse Sosial kompetanse Samfunnskompetanse Kjennetegn på kvalitet innen tre områder: Hvordan «ser» skolen som organisasjon ut når den er av høy kvalitet? Hvordan «ser» opplæringen ut når den er av høy kvalitet? Hvilken kompetanse ønsker vi å gi Akershus-eleven? Hvordan «ser» den ut?

21 Fem kjernekompetanser innen pedagogisk ledelse DEL II: krav til ferdigheter, kunnskaper og holdninger Pedagogisk ledelse Dette er de viktigste områdene innenfor pedagogisk ledelse rektoren i Akershusskolen må ha kompetanse på Her konkretiseres de fem kjerne kompetansene gjennom uttrykte ferdigheter, kunnskaper og holdninger

22 Fem kjernekompetanser: Gjenkjenne god pedagogisk praksis, og kunne veilede lærere til å bli bedre Sette mål for utviklingen av egen skole rettet mot bedre resultater og godt læringsmiljø Bruke ulike data for å definere (diagnostisere) hvor det er behov for målrettet utvikling (forbedring) vurdere om iverksatte forbedringstiltak gir effekt Prioritere ressursbruk i tråd med skolens forbedringsområder Inspirere til og tilrettelegge for et lærende fellesskap (lærende organisasjon) Pedagogisk ledelse i Akershus fylkeskommune

23 Beskrivelse av den profesjonelle læreren DEL III: Standard for Ledelse av Den gode Økta Den profesjonelle læreren Læreren som Leder av elevenes læringsarbeid Profesjonell medarbeider i et lærende fellesskap (ikke ferdigstilt) Et ekstrakt av hva forskning viser er viktigs at er til stede/på plass i arbeidsøkten for at elevene skal ha størst mulighet for å lære

24 Standard for ledelse av den gode økta Hovedfokus: utvikling av og støtte til læreren Et signal om skoleeier legger evidensbasert forskning til grunn for ståstedet om at «enkelte faktorer er spesielt viktige/virker bedre enn andre, når det gjelder rammefaktorer for elevenes læring». Skal gi lærerne legitimitet i å etterspørre og forvente støtte og veiledning fra skolens ledelse. Et verktøy og rammeverk for utøvelse av pedagogisk ledelse.

25 Standard for ledelse av den gode økta Et utgangspunkt for å bygge lærende fellesskap Et utgangspunkt for veiledning av enkeltindivider og grupper En oppsummering av hva forskning peker på som det viktigste at er til stede for at elever skal lære: Relasjon StrukturDidaktikkRelevans Klasseledelse Vurdering/ identifisering av læring

26  Læreren starter presis.  Læreren klargjør målene og sikrer at eleven forstår hva han/ hun skal lære.  Læreren viser positive forventninger til alle elevene.  Læreren viser at han/hun bryr seg om den enkelte elev.  Læreren etablerer og bevarer nødvendig arbeidsro.  Læreren presenterer lærestoffet på en motiverende og relevant måte.  Læreren stiller tydelige arbeidskrav til elevene.  Læreren tilpasser arbeidsmåter, lærestoff og oppgaver til elevenes nivå og læreforutsetninger.  Læreren gir elevene tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid.  Læreren legger til rette for å utvikle elevenes læringsstrategier.  Læreren hjelper elevene til refleksjon over egen læring i løpet av eller etter økten.  Læreren oppsummerer og avslutter tydelig og klargjør forventninger til neste økt. Standard for Ledelse av Den gode Økta

27 Standard for ledelse av Den Gode Økta Undervisnings- vurdering Praksisobservasjon og egenevaluering Utvikling av bedre praksis gjennom lærende fellesskap Medarbeider-/utviklingssamtale Identifisering/oppfølging av utviklingsmål og treffsikker kompetanseheving

28 Den gode Akershusskolen Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Del I Kjennetegn på kvalitet innen tre områder Del II Pedagogisk ledelse Def. av pedagogisk ledelse: fem kjernekompetanser krav til ferdigheter, kunnskaper og holdninger Del III Den profesjonelle læreren Beskrivelse av den profesjonelle læreren Standard for Ledelse av Den gode Økta DEL I DEL II DEL III Skolen som organisasjon Opplæringen Elevenes kompetanse

29 Suksesskriterier Langsiktighet Få og tydelige mål Etablering av et «VI» rundt den enkelte elev Tillit og legitimitet Involvering Kapasitetsbygging gjennom kompetanse Lokal tilpasning

30 Formålet med mellomlederopplæringen i pedagogisk ledelse er å gjøre mellomlederne i stand til å lede arbeidet med å utvikle bedre praksis i klasserom og verksted, slik at flest mulig elever gjennomfører videregående skole med best mulig resultat. Opplæringen skal gi mellomlederne kompetanse, trygghet og bevissthet i rollen som pedagogiske ledere, slik at de gjennom denne kompetansen handler på en måte som gir legitimitet og tillit i medarbeidergruppen de leder. Formål

31 Dette skal oppnås gjennom å gi mellomlederne et teoretisk grunnlag for og en god forståelse av hva som ligger i begrepet «Den gode Akershusskolen» og av hva «pedagogisk ledelse» betyr i denne sammenheng. Videre skal opplæringen gi mellomlederne verktøy, trening og støtte, slik at de kan bidra til at «Den gode Akershusskolen» realiseres gjennom god pedagogisk ledelse i praksis.

32 SKOLEEIER SKOLENS LÆRERNE OPPLÆRINGEN ELEVENE LEDELSE Stille tydelige krav og gi systematisk støtte Fokusere på pedagogisk ledelse og varig forbedringsarbeid Videreutvikle kompetanse og profesjonalitet Bedre praksis i klasserom og verksted Gjennomføre med best mulig resultat Den gode Akershusskolen

33 Videre opplæringsprogram Bengt Jacobsen, AVO

34 Omfang: 8 kursdager per deltaker Organisering: Fellessamlinger og minimum 2 regionale kursdager Periode: desember 2013 – april 2015 Opplæringsprogrammet

35 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Hovedtemaer: –Prioritering av skolens hovedutfordringer –Involvering av pedagogisk personale og prosesskvalitet –Om observasjon og veiledning – hvordan gjenkjenne god praksis? Dag 2: 13. februar

36 Dag 3 – 8: Ekstern tilbyder Opplæringen skal være tett koblet til og bidra til realisering av oppdragsgivers hovedsatsing – Den gode Akershusskolen Med utgangspunkt i dette skal opplæringen: være fundamentert på nyere forskning og kunnskap om læring og pedagogisk ledelse i skolen. gi en felles forståelse av hva som gir god kvalitet i skolen, og hvilke organisatoriske, kulturelle og ledelsesmessige faktorer som bidrar til profesjonalisering og varig forbedring av praksis. bevisstgjøre deltakerne om viktigheten av å bygge gode relasjoner og et ansvarlig lærerfellesskap rundt den enkelte elev. gjøre deltakerne i stand til å gjenkjenne god pedagogisk praksis, og veilede lærere til å bli bedre. gi deltakerne kompetanse i veiledning på ulike nivåer – individuelt og gruppeveiledning (ledelse av lærende fellesskap).

37 Dag 3 – 8: Ekstern tilbyder gi deltakerne kompetanse i å bruke ulike data for å definere hvor det er behov for målrettet utvikling og i neste omgang vurdere om iverksatte tiltak gir ønsket effekt. gi deltakerne kompetanse i å prioritere mål og ressurser for utviklingen av egen skole/avdeling rettet mot bedre resultater og godt læringsmiljø. gi deltakerne kjennskap til pedagogiske ledelsesverktøy og bevisstgjøre den enkelte deltaker på egne styrker og forbedringspotensial i mellomlederrollen gjennom øvelser. omfatte arbeidskrav til deltakerne mellom kursdagene. Forslag beskrives i tilbudet, men avtales nærmere ved oppstartsmøte med valgt tilbyder. være en kombinasjon av teori og praksisnær ferdighetstrening.

38 Rammeavtale med eksternt kompetansemiljø Skal bistå enkeltskoler i arbeidet med observasjon og veiledning Praktisk rettet med f.eks videoanalyse Enkeltveiledning og gruppeveiledning På plass i løpet av våren 2014 I tillegg til opplæringen på 8 dager:

39 Hver kursdag skal evalueres -sjekk mail og svar i løpet av dagen! Din tilbakemelding er viktig!

40 Vel hjem!


Laste ned ppt "Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen Fylkesdirektør Alf H. Skaset, 11.12.2013 - Velkommen til opplæring!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google