Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen
Fylkesdirektør Alf H. Skaset, Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen - Velkommen til opplæring!

2 - En viktig dag for videregående opplæring i Akershus!
- En viktig dag for videregående opplæring i Akershus!

3 Mellomlederopplæringen i ped
Mellomlederopplæringen i ped.ledelse: En felles pakke som skal sette dere stand til å lede arbeidet med å utvikle bedre praksis i klasserom og verksted, slik at flest mulig elever gjennomfører videregående skole med best mulig resultat. Mellomlederne: Medansvarlige på vegne av fylkesdirektøren for profesjonalisering av ledernivået ved skolen og lærerne.

4 Bakgrunn Ontario - politisk forankring
Mer tid til det som gjelder – kapasitetsbygging KS’ skoleeier-strategi

5 Den gode Akershusskolen:
KS’ eierstrategi operasjonaliseres i Den gode Akershusskolen: Rogaland har hatt privateide pc-er fra starten av. Profesjonalisering av skoleeier, skoleledelse og lærerne gjennom organisasjonslæring

6 Å stille krav til kvalitetsarbeidet [i skolen]
Forskning på kvalitet i skolen viser at det er lærernes yrkesutøvelse og kyndig skoleledelse som har størst innvirkning på elevenes læring. Politiske ambisjoner og beslutninger som kommer identifiseres gjennom ønsket praksis og bedre resultater er en grunnleggende forutsetning for å lykkes. Å stille krav til kvalitetsarbeidet [i skolen] er grunnleggende for god eierstyring. Rogaland har hatt privateide pc-er fra starten av.

7 Skille mellom kvalifikasjon og profesjonsutvikling:
Skolen er den viktigste arenaen for kontinuerlig forbedring og profesjonsutvikling. Skille mellom kvalifikasjon og profesjonsutvikling: En god lærerutdanning er en forutsetning for kvalifisering til læreryrket, men det er arbeidsplassen som må og vil være den viktigste arenaen for ledernes og pedagogenes profesjonsutvikling. Rogaland har hatt privateide pc-er fra starten av.

8 Nøkkelord på veien Kompetanse Legitimitet Tillit Mot Vilje Utholdenhet
Klokskap

9 Skolene har ulikt ståsted…
Gå i eget tempo - men gå! Lykke til! Rogaland har hatt privateide pc-er fra starten av.

10 Program Tid Innhold 09:20 Innledning fra arbeidstakerne 09:30
Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Ine-Lill Hjelm Gabrielsen 09:30 Den gode Akershusskolen - En innføring i tenkningen og innsatsområdene Øyvind Sæteren og Bengt Jacobsen, AVO 10:30 Pause (m/frukt) 10:50 Endringsledelse i lys av Den gode Akershusskolen Jarl Inge Wærness, Læringslaben 12:00 Lunsj 13:00 Forts. Endringsledelse i lys av Den gode Akershusskolen 14:00 Pause - m/kake og smoothie ! 14:15  Jarl Inge Wærness, Læringslaben 15:15 Oppsummering og neste opplæringsdag, 13.februar Bengt Jacobsen, AVO Slutt kl 15:30 Rogaland har hatt privateide pc-er fra starten av.

11 Den gode Akershusskolen - En innføring i tenkningen og innsatsområdene
Øyvind Sæteren og Bengt Jacobsen, AVO, Den gode Akershusskolen - En innføring i tenkningen og innsatsområdene

12 Hvorfor Den gode Akershusskolen?
Utdanning fått stor internasjonal oppmerksomhet Sviktende resultater har aktualisert forskning – både når det gjelder hva som gir god læring og hva som kjennetegner lærere som lykkes Økt forskningsinnsats har gitt økt kunnskap Økt kunnskap har gitt større grad av enighet (både politisk og profesjonsmessig) Enighet – et godt utgangspunkt for profesjonalisering

13 Om å løfte 10 % ekstra – er vi i rute?
Ny GIV så langt Om å løfte 10 % ekstra – er vi i rute? Målet med Ny GIV er 6 %-poeng økt gjennomføring innen 2015 Jevn stigning i fylkessnittet siden oppstart Ny GIV/innføring av IKO

14 Økt innsats i klasserommet
Erfaringer fra Ny GIV viser at lærerne må: Kjenne den enkelte elevs læreforutsetninger (faglig/sosiale utfordringer) Kunne oppnå gode relasjoner med den enkelte elev Strukturere undervisningen slik at den enkelte elev bruker tiden på skolen til læring Kunne planlegge og følge opp elevenes læringsprogresjon 1 Pedagogikk Didaktikk

15 Ny GIV-metodikk dreier seg både om holdninger og metode:
Økt innsats i klasserommet Ny GIV-metodikk dreier seg både om holdninger og metode: Pedagogikk Didaktikk Positiv tilnærming til elevene Treffsikker didaktikk Økt sannsynlighet for god læringseffekt Underliggende holdninger Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap

16 Økt innsats i klasserommet
Grunnstoffene i forbedringsarbeid: Holdninger Kunnskaper Ferdigheter Ledelsens holdninger til forbedringsprosesser Ledelsens kunnskaper om forbedringsprosesser Ledelsens ferdigheter i forbedringsprosesser Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Forbedrings-kompetanse

17 Holdninger Forskning dokumenterer det kollektive aspektet ved lærende organisasjoner Det kollektive kjennetegnes av felles holdninger Holdning=beredskap til å reagere på, og vurdere/bedømme handlinger/informasjon Profesjonalisering handler om å forplikte seg til noen holdninger som ikke alltid er lik egne verdier. Det kollektive kjennetegnes av felles holdninger hos individer med ulikt (privat) verdisyn.

18 Den gode Akershusskolen
Hva er Den gode Akershusskolen? Ny GIV Den gode Akershusskolen Profesjonalisering av skoleeier av skoleledelse av lærerne gjennom organisasjonslæring Erfaringer, teorigrunnlag og kunnskap fra bl.a Ontario «Mer tid til det som gjelder» - styrking av pedagogisk ledelse Evidensbasert forskning: Hva vet vi om god praksis? Rogaland har hatt privateide pc-er fra starten av. Kvalitetskartet -kjennetegn på kvalitet

19 Den gode Akershusskolen
Del I Kjennetegn på kvalitet innen tre områder DEL I DEL II Del II Pedagogisk ledelse Def. av pedagogisk ledelse: fem kjernekompetanser krav til ferdigheter, kunnskaper og holdninger DEL III Del III Den profesjonelle læreren Beskrivelse av den profesjonelle læreren Standard for Ledelse av Den gode Økta Skolen som organisasjon Opplæringen Elevenes kompetanse Profesjonalisering av skoleeier av skoleledelse av lærerne gjennom organisasjonslæring

20 DEL I: Kjennetegn på kvalitet innen tre områder:
Hvordan «ser» skolen som organisasjon ut når den er av høy kvalitet? DEL I: Skolen som organisasjon Felles pedagogisk holdning Robust struktur Forbedringsarbeid Kompetanseutvikling Samhandling og åpenhet Kjennetegn på kvalitet innen tre områder: Hvordan «ser» opplæringen ut når den er av høy kvalitet? Opplæringen Læringskultur Klasseledelse Planlegging Læringsfremmende gjennomføring Vurdering Hvilken kompetanse ønsker vi å gi Akershus-eleven? Hvordan «ser» den ut? Elevens kompetanse Læringskompetanse Fagkompetanse Metodekompetanse Sosial kompetanse Samfunnskompetanse

21 DEL II: Pedagogisk ledelse
Dette er de viktigste områdene innenfor pedagogisk ledelse rektoren i Akershusskolen må ha kompetanse på DEL II: Pedagogisk ledelse Fem kjernekompetanser innen pedagogisk ledelse Her konkretiseres de fem kjerne kompetansene gjennom uttrykte ferdigheter, kunnskaper og holdninger krav til ferdigheter, kunnskaper og holdninger

22 Pedagogisk ledelse i Akershus fylkeskommune
Fem kjernekompetanser: Gjenkjenne god pedagogisk praksis, og kunne veilede lærere til å bli bedre Sette mål for utviklingen av egen skole rettet mot bedre resultater og godt læringsmiljø Bruke ulike data for å definere (diagnostisere) hvor det er behov for målrettet utvikling (forbedring) vurdere om iverksatte forbedringstiltak gir effekt Prioritere ressursbruk i tråd med skolens forbedringsområder Inspirere til og tilrettelegge for et lærende fellesskap (lærende organisasjon)

23 DEL III: Den profesjonelle læreren
Læreren som Leder av elevenes læringsarbeid Profesjonell medarbeider i et lærende fellesskap (ikke ferdigstilt) DEL III: Den profesjonelle læreren Beskrivelse av den profesjonelle læreren Et ekstrakt av hva forskning viser er viktigs at er til stede/på plass i arbeidsøkten for at elevene skal ha størst mulighet for å lære Standard for Ledelse av Den gode Økta

24 Standard for ledelse av den gode økta
Hovedfokus: utvikling av og støtte til læreren Et signal om skoleeier legger evidensbasert forskning til grunn for ståstedet om at «enkelte faktorer er spesielt viktige/virker bedre enn andre, når det gjelder rammefaktorer for elevenes læring». Skal gi lærerne legitimitet i å etterspørre og forvente støtte og veiledning fra skolens ledelse. Et verktøy og rammeverk for utøvelse av pedagogisk ledelse.

25 Standard for ledelse av den gode økta
Et utgangspunkt for å bygge lærende fellesskap Et utgangspunkt for veiledning av enkeltindivider og grupper En oppsummering av hva forskning peker på som det viktigste at er til stede for at elever skal lære: Relasjon Klasseledelse Vurdering/ identifisering av læring Relevans Struktur Didaktikk

26 Standard for Ledelse av Den gode Økta
Læreren starter presis. Læreren klargjør målene og sikrer at eleven forstår hva han/ hun skal lære. Læreren viser positive forventninger til alle elevene. Læreren viser at han/hun bryr seg om den enkelte elev. Læreren etablerer og bevarer nødvendig arbeidsro. Læreren presenterer lærestoffet på en motiverende og relevant måte. Læreren stiller tydelige arbeidskrav til elevene. Læreren tilpasser arbeidsmåter, lærestoff og oppgaver til elevenes nivå og læreforutsetninger. Læreren gir elevene tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid.   Læreren legger til rette for å utvikle elevenes læringsstrategier. Læreren hjelper elevene til refleksjon over egen læring i løpet av eller etter økten. Læreren oppsummerer og avslutter tydelig og klargjør forventninger til neste økt. Lærerne viser felles holdninger til elevenes væremåte og er konsekvente i sin oppfølging av disse

27 Utvikling av bedre praksis gjennom lærende fellesskap
Standard for ledelse av Den Gode Økta Praksisobservasjon og egenevaluering Undervisnings-vurdering Medarbeider-/utviklingssamtale Identifisering/oppfølging av utviklingsmål og treffsikker kompetanseheving

28 Den gode Akershusskolen
Del I Kjennetegn på kvalitet innen tre områder DEL I Del II Pedagogisk ledelse Def. av pedagogisk ledelse: fem kjernekompetanser krav til ferdigheter, kunnskaper og holdninger DEL II Del III Den profesjonelle læreren Beskrivelse av den profesjonelle læreren Standard for Ledelse av Den gode Økta DEL III Skolen som organisasjon Opplæringen Elevenes kompetanse Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse

29 Suksesskriterier Langsiktighet Få og tydelige mål
Etablering av et «VI» rundt den enkelte elev Tillit og legitimitet Involvering Kapasitetsbygging gjennom kompetanse Lokal tilpasning

30 Formål Formålet med mellomlederopplæringen i pedagogisk ledelse er å gjøre mellomlederne i stand til å lede arbeidet med å utvikle bedre praksis i klasserom og verksted, slik at flest mulig elever gjennomfører videregående skole med best mulig resultat. Opplæringen skal gi mellomlederne kompetanse, trygghet og bevissthet i rollen som pedagogiske ledere, slik at de gjennom denne kompetansen handler på en måte som gir legitimitet og tillit i medarbeidergruppen de leder.

31 Dette skal oppnås gjennom å gi mellomlederne et teoretisk grunnlag for og en god forståelse av hva som ligger i begrepet «Den gode Akershusskolen» og av hva «pedagogisk ledelse» betyr i denne sammenheng. Videre skal opplæringen gi mellomlederne verktøy, trening og støtte, slik at de kan bidra til at «Den gode Akershusskolen» realiseres gjennom god pedagogisk ledelse i praksis.

32 Den gode Akershusskolen
SKOLEEIER Stille tydelige krav og gi systematisk støtte SKOLENS Gjennomføre med best mulig resultat Fokusere på pedagogisk ledelse og varig forbedringsarbeid ELEVENE LEDELSE Videreutvikle kompetanse og profesjonalitet Bedre praksis i klasserom og verksted Rogaland har hatt privateide pc-er fra starten av. OPPLÆRINGEN LÆRERNE

33 Videre opplæringsprogram
Bengt Jacobsen, AVO Videre opplæringsprogram

34 Opplæringsprogrammet
Omfang: 8 kursdager per deltaker Organisering: Fellessamlinger og minimum 2 regionale kursdager Periode: desember 2013 – april 2015

35 Dag 2: 13. februar Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Hovedtemaer:
Prioritering av skolens hovedutfordringer Involvering av pedagogisk personale og prosesskvalitet Om observasjon og veiledning – hvordan gjenkjenne god praksis?

36 Dag 3 – 8: Ekstern tilbyder
Opplæringen skal være tett koblet til og bidra til realisering av oppdragsgivers hovedsatsing – Den gode Akershusskolen Med utgangspunkt i dette skal opplæringen: være fundamentert på nyere forskning og kunnskap om læring og pedagogisk ledelse i skolen. gi en felles forståelse av hva som gir god kvalitet i skolen, og hvilke organisatoriske, kulturelle og ledelsesmessige faktorer som bidrar til profesjonalisering og varig forbedring av praksis. bevisstgjøre deltakerne om viktigheten av å bygge gode relasjoner og et ansvarlig lærerfellesskap rundt den enkelte elev. gjøre deltakerne i stand til å gjenkjenne god pedagogisk praksis, og veilede lærere til å bli bedre. gi deltakerne kompetanse i veiledning på ulike nivåer – individuelt og gruppeveiledning (ledelse av lærende fellesskap).

37 Dag 3 – 8: Ekstern tilbyder
gi deltakerne kompetanse i å bruke ulike data for å definere hvor det er behov for målrettet utvikling og i neste omgang vurdere om iverksatte tiltak gir ønsket effekt. gi deltakerne kompetanse i å prioritere mål og ressurser for utviklingen av egen skole/avdeling rettet mot bedre resultater og godt læringsmiljø. gi deltakerne kjennskap til pedagogiske ledelsesverktøy og bevisstgjøre den enkelte deltaker på egne styrker og forbedringspotensial i mellomlederrollen gjennom øvelser. omfatte arbeidskrav til deltakerne mellom kursdagene. Forslag beskrives i tilbudet, men avtales nærmere ved oppstartsmøte med valgt tilbyder. være en kombinasjon av teori og praksisnær ferdighetstrening.

38 I tillegg til opplæringen på 8 dager:
Rammeavtale med eksternt kompetansemiljø Skal bistå enkeltskoler i arbeidet med observasjon og veiledning Praktisk rettet med f.eks videoanalyse Enkeltveiledning og gruppeveiledning På plass i løpet av våren 2014

39 Hver kursdag skal evalueres -sjekk mail og svar i løpet av dagen!
Din tilbakemelding er viktig! Hver kursdag skal evalueres -sjekk mail og svar i løpet av dagen!

40 Vel hjem!


Laste ned ppt "Pedagogisk ledelse i Den gode Akershusskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google