Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever? 9. november 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever? 9. november 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever? 9. november 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring

2 Strategiplanen for høyere kompetanseoppnåelse: «Akershus fylkeskommune har iverksatt en rekke tiltak som direkte eller indirekte skal redusere frafallet i den videregående opplæringen.» Fylkesdirektørens føringer på hva vi skal legge i begrepet «Ny GIV»:

3 «Ny GIV er noe mer enn bare et prosjekt. Ny GIV griper inn i praksisfeltet på en måte som gjør at vi langt på vei kan tale om en reform: Å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til beste for elevene, skolene og landet. I den forbindelse er det avgjørende at undervisningen bygger på en tilnærming og en praksis som man erfaringsmessig vet gir effekt»(forordet i AFKs hefte om Ny GIV-metodikken; «Veien mot og gjennom videregående»). Kardinalspørsmålet: Hva virker, hva gir effekt?

4 Det tradisjonelle spenningsforholdet mellom pedagogikk og didaktikk: Forstå barnet/eleven Forstå og formidle faget

5 «Ikke noe snikksnakk, pedagogikk og didaktikk, takk!

6 Kjersti Fløgstad, tidligere generalsekretær i UNICEF: Det finnes ikke løvetannbarn. Ingen vokser gjennom asfalten av seg selv. Ser man nøye etter, har det alltid vært noen der for barnet – enten i form av andre barn eller en voksen.

7 Orkidebarna: Blomstrer under de rette betingelser, visner under ugunstige betingelser. Svært ofte handler det om å bli sett!

8 Ny GIV-metodikk dreier seg både om holdninger og metode: Positiv tilnærming til elevene Treffsikker didaktikk Ny GIV- metodikk Underliggende holdninger Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap Pedagogikk Didaktikk«Pedaktikk» Den spesifikke fagkompetansen Effekt = Positiv Stor sannsynlighet for å forebygge spesialundervisning Effekt = 0 Stor sannsynlighet for å trigge spesialundervisning

9 Den norske elevmassen er i grove trekk tredelt: Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Spesialundervisning Tett oppfølging i perioder (intensivopplæring og IKO-modellen)

10 Mange indikatorer på at elementer i Ny GIV-metodikken har betydelig overføringsverdi til store deler av den ordinære opplæringen og spesialundervisningen: Spesialundervisning Ordinær opplæring Ny GIV-metodikk for Ny GIV-elever

11 En mer radikal problemstilling: Er overføringsverdien fra Ny GIV- metodikken så høy at den må definere allmennpedagogikken som sådan ? Ny GIV-metodikken har overføringsverdi til allmennpedagogikken Allmennpedagogikk som Ny GIV-metodikk

12 D – I – D – A – K – T – I – K – K Prinsippene som sikrer en variert og effektfull didaktikk: D esigne I nstruere D edikert A ktivisere K onkreter T aktil I nduksjon K omprimere K rysse av

13 De ni didaktiske praksisprinsippene kan fordeles på tre hovedfaser: Inn mot aktiviteten Inne i aktiviteten Ut av aktiviteten

14 Skolelederne må også tett på, både som «kontrollører» og samtalepartnere. Inn mot aktiviteten Inne i aktiviteten Ut av aktiviteten

15 Inn mot aktiviteten (motivasjon for) Designe Instruere Dedikert

16 Designe Planlegging av helheten i undervisningssituasjonen og de umiddelbare fysiske og visuelle rammene rundt den. Hvilke «signaler» møter elevene når de går inn i klasse-/ grupperommet? Instruere Myndig og varm Dedikert Økt status å undervise de svakt presterende elevene.

17 Inne i aktiviteten (motivere med): AktivisereKonkreterTaktil

18 Aktivisere, konkreter og taktil: Henger nært sammen: Det jeg hører, glemmer jeg Det jeg ser, husker jeg Det jeg gjør, forstår jeg Confucius Akershuslærere på (451 f. kr.) Ny GIV-kurs våren 2012.

19 Ut av aktiviteten (hva har vi lært, og når har vi lært (eventuelt ikke lært)? Induksjon Komprimere Krysse av

20 Induktiv versus deduktiv metode: Oversatt til et skolespråk: Deduktiv metode innebærer at læreren først gjennomgår reglen/formelen/teorien. Deretter løser elevene oppgaver som viser at de har forstått/ikke forstått. Induktiv metode innebærer at elevene først jobber med praktiske Svakheter ved deduktiv metode oppgaver og problemstillinger. «Abstraksjonssjokk», elevene faller Deretter samtaler lærer og elever om av i starten. hva slags faglige fenomener som aktivitetene illustrerer. For mye fokus på om «svaret» er riktig eller galt. Annen verdifull læringsinformasjon går tapt.

21 Komprimere Det er vanskelig å opprettholde motivasjonen, gløden og trøkket i klasserommet hvis læringsaktivitetene trekker ut i tid. Aktivitet Terminering = GjøringerAktivitet Målbar læring Krysse av: Muligheten for å komprimere læringsaktiviteter øker hvis aktivitetene knytter seg til lukkede kompetansemål framfor åpne kompetansemål.

22 Vi kan bruke den samme faseinndelingen for en lengre læringsperiode også, f. eks. intensivopplæringen Inn mot perioden Inne i perioden Ut av perioden Vet vi hvor eleven er/står? Kartlegging Vet vi hvor eleven skal? Mål Hvordan får vi eleven dit han skal? Vurdering for læring Vet vi hvor eleven nå er/står? Kartlegging sett opp i mot målene

23 Diskuter følgende påstand med sidemannen: «Ny GIV-metodikken er ikke noe nytt, dette har vi hørt før. Det handler bare om å få satt det i system.»

24 Tilbake til problemstillingen som ble formulert innledningsvis: Er overføringsverdien fra Ny GIV-metodikken så høy at den må definere allmennpedagogikken som sådan? Om ikke all allmennpedagogikk nødvendigvis skal være Ny GIV-metodikk, synes det meste i Ny GIV-metodikken å kunne brukes i allmennpedagogikken. TAKK FOR OPPMERSOMHETEN!


Laste ned ppt "Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever? 9. november 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google