Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?
10. oktober 2012: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?

2 Fylkesdirektørens føringer på hva vi skal legge i begrepet «Ny GIV»:
Strategiplanen for høyere kompetanseoppnåelse: «Akershus fylkeskommune har iverksatt en rekke tiltak som direkte eller indirekte skal redusere frafallet i den videregående opplæringen.» Fylkesdirektørens føringer på hva vi skal legge i begrepet «Ny GIV»:

3 Kardinalspørsmålet: Hva virker, hva gir effekt?
«Ny GIV er noe mer enn bare et prosjekt. Ny GIV griper inn i praksisfeltet på en måte som gjør at vi langt på vei kan tale om en reform: Å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring til beste for elevene, skolene og landet. I den forbindelse er det avgjørende at undervisningen bygger på en tilnærming og en praksis som man erfaringsmessig vet gir effekt»(forordet i AFKs hefte om Ny GIV-metodikken; «Veien mot og gjennom videregående»). Kardinalspørsmålet: Hva virker, hva gir effekt?

4 Det tradisjonelle spenningsforholdet mellom pedagogikk og didaktikk: Forstå barnet/eleven Forstå og formidle faget

5 «Ikke noe snikksnakk, pedagogikk og didaktikk, takk!

6 Ny GIV-metodikk dreier seg både om holdninger og metode:
Pedagogikk Didaktikk «Pedaktikk» Positiv tilnærming til elevene Treffsikker didaktikk Ny GIV- metodikk Underliggende holdninger Fundamentert i evidensbasert forskning/kunnskap Den spesifikke fagkompetansen

7 Kjersti Fløgstad, tidligere generalsekretær i UNICEF: Det finnes ikke løvetannbarn. Ingen vokser gjennom asfalten av seg selv. Ser man nøye etter, har det alltid vært noen der for barnet – enten i form av andre barn eller en voksen.

8 Orkidebarna: Blomstrer under de rette betingelser, visner under ugunstige betingelser. Svært ofte handler det om å bli sett!

9 Ny GIV-metodikk for Ny GIV-elver
Mange indikatorer på at elementer i Ny GIV-metodikken har betydelig overføringsverdi til store deler av den ordinære opplæringen og spesialundervisningen: Spesialundervisning Ordinær opplæring Ny GIV-metodikk for Ny GIV-elver

10 En mer radikal problemstilling: Er overføringsverdien fra Ny GIV- metodikken så høy at den må definere allmennpedagogikken som sådan ? Ny GIV-metodikken har overføringsverdi til allmennpedagogikken Allmennpedagogikk som Ny GIV-metodikk

11 D – I – D – A – K – T – I – K – K Prinsippene som sikrer en variert og effektfull didaktikk:
Designe Instruere Dedikert Aktivisere Konkreter Taktil Induksjon Komprimere Krysse av

12 De ni didaktiske praksisprinsippene kan fordeles på tre hovedfaser:
Inn mot aktiviteten Inne i aktiviteten Ut av aktiviteten

13 Inn mot aktiviteten (motivasjon for)
Designe Instruere Dedikert

14 Designe Planlegging av helheten i undervisningssituasjonen og de umiddelbare fysiske og visuelle rammene rundt den. Hvilke «signaler» møter elevene når de går inn i klasse-/ grupperommet? Instruere Myndig og varm Dedikert Økt status å undervise de svakt presterende elevene.

15 Inne i aktiviteten (motivere med):
Aktivisere Konkreter Taktil

16 Confucius Akershuslærere på
Aktivisere, konkreter og taktil: Henger nært sammen: Det jeg hører, glemmer jeg Det jeg ser, husker jeg Det jeg gjør, forstår jeg Confucius Akershuslærere på (451 f. kr.) Ny GIV-kurs våren 2012.

17 Ut av aktiviteten (hva har vi lært, og når har vi lært (eventuelt ikke lært)?
Induksjon Komprimere Krysse av

18 Induktiv versus deduktiv metode: Oversatt til et skolespråk:
Deduktiv metode innebærer at læreren først gjennomgår reglen/formelen/teorien. Deretter løser elevene oppgaver som viser at de har forstått/ikke forstått. Induktiv metode innebærer at elevene først jobber med praktiske Svakheter ved deduktiv metode oppgaver og problemstillinger. «Abstraksjonssjokk», elevene faller Deretter samtaler lærer og elever om av i starten hva slags faglige fenomener som aktivitetene illustrerer. For mye fokus på om «svaret» er riktig eller galt. Annen verdifull læringsinformasjon går tapt.

19 Det er vanskelig å opprettholde motivasjonen, gløden og
Komprimere Det er vanskelig å opprettholde motivasjonen, gløden og trøkket i klasserommet hvis læringsaktivitetene trekker ut i tid. = Gjøringer Aktivitet Aktivitet Terminering Målbar læring

20 Krysse av Muligheten for å komprimere læringsaktiviteter øker hvis aktivitetene knytter seg til lukkede kompetansemål: Åpne versus lukkede kompetansemål.docx

21 Tilbake til problemstillingen som ble formulert innledningsvis: Er overføringsverdien fra Ny GIV-metodikken så høy at den må definere allmennpedagogikken som sådan? Om ikke all allmennpedagogikk nødvendigvis skal være Ny GIV-metodikk, synes det meste i Ny GIV-metodikken å kunne brukes i allmennpedagogikken TAKK FOR OPPMERSOMHETEN!


Laste ned ppt "Ny GIV-metodikken: Ikke bare for Ny GIV-elever?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google