Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem ”Karriereveilening”; mye motstand i starten da mange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem ”Karriereveilening”; mye motstand i starten da mange."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem
”Karriereveilening”; mye motstand i starten da mange forbandt det med å strebe etter rikdom og materielle verdier. Etter hvert har vi skjønt at det handler mer om å finne sin vei i utdanning og sin plass i arbeidslivet. Mål i karriereveil. Er å ha en jobb hvor en får brukt sine ressurser på beste måte. Da vil du som arbeidstaker trives og arbeidsgiver vil få en produktiv og inspirerende ansatt. Dette innlegget vil peke på at dere faktisk bidrar i skolens karriereveiledning. Det er viktig å være bevisst dette ovenfor elever og foresatte, og kolleger. Dere er viktige rollemodeller fordi dere er nært elevene og har en unik sjanse til å bidra i deres utvikling(personlig og faglig).

2 9 Karrieresentre Oppgaver: Individuell karriereveiledning voksne
Ytre Helgeland Grane, Vefsn, Hattfjelldal Indre Salten Ofoten Rana, Hemnes, Nesna Vesterålen 9 Karrieresentre Lofoten Fylkesdekkende tilbud i 2012 Oppgaver: Individuell karriereveiledning voksne oppgaver vgo for voksne Ressurs for skolene – jf veiledende oppgavefordeling Ressurs for NAV og arbeidsliv Bodø Sø rHelgeland

3 9 Karrieresentre i Nordland som arbeider med:
Veiledning, avklaring og kartlegging Realkompetansevurdering Karriereplaner Hjelp til CV og jobbsøknader Vurdering av kompetanse og informasjon til minoritetsspråklige Vurdering av rett til grunnskole og videregående opplæring Informasjon om yrker og utdanning Ressurssenter for grunnskole og videregående skole Prosjekt og utviklingsarbeid Målgruppe: voksne –utdanning/søke jobb/kvalifisere seg i jobben/sykemeldt. Ungdom: ikke tilknyttet skole. Elev i grunnskole el. Videregående skole: som anbefales ta kontakt via rådgiver på den enkelte skole. Arb. givere: omstilling, kartlegging kompetanse

4 Prosjekt til fordypning - mulighetens fag?
Bakgrunn: Udir.no; læreplan og veiledning til læreplan Udir.no; forskning og statistikk, Lov om grunnskolen med forskrifter Kunnskapsløftet Oppl-loven§9-2 elevens rett til nødv. Rådg. Forskrift til opplæringsloven, Kap 22 §3.1,§22-1 og §22-3, §22-4,

5 Livslang læring Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd (Løgstrup, 1992) Dere er her fordi dere er interesserte, har en mulighet for å utveksle erfaringer og få inspirasjon. Dere kan faget deres og håper dere kan se på dette innlegget som en bekreftelse på at dere er viktige for elevene og at dere har et oppriktig ønske om å utdanne elevene til å bli så dyktige som mulig. Dere er viktige rollemodeller fordi dere er nært elevene og har en unik sjanse til å bidra i deres utvikling(personlig og faglig). Karriere livslang læring(fagbrev, nedleggelser, ny jobb? el ny utd.?) og derfor viktig at elevene får kompetanse i ta valg (refleksjon og hjelp til å se konsekvenser).

6 «Karriereveiledning – hele skolens ansvar»
Rolleavklaring Lokal plan for karriereveiledning Mange aktører; rådgiver, kontaktlærer, faglærer…. Rollebevissthet Alt vi sier - alt vi gjør Egen karrierevei Kunnskap om yrket Kunnskap om det næringslivet ungdommene skal ut i. Yrkesrettede aktiviteter i skolen Yrkesmesser Lektor II PTF osv… Veiledning til Prosjekt til fordypning

7 Valg og valgkompetanse
Ved å lære karriereplanlegging allerede i tidlig alder får elevene en nødvendig kompetanse som gjør dem aktive og kompetente i egen livsplanlegging. Veiledning til Prosjekt til fordypning

8 Prinsipper for utarbeiding av lokale læreplaner i prosjekt til fordypning
Skoleeierne har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i prosjekt til fordypning, for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene, og for at elevene blir ­vurdert i forhold til kompetansemålene i de lokale læreplanene. Som ledd i arbeidet med lokale læreplaner bør skolen innhente informasjon fra og søke samarbeid med andre videregående skoler, lokalt arbeidsliv og lokale og/eller regionale utviklingsmiljøer. Det vises også til opplæringsloven § 9-2 om elevenes rett til nødvendig rådgivning og til forskrift til opplæringsloven om rådgivningstjenestens oppgaver. De lokale læreplanene i prosjekt til fordypning må tilpasses nivået og formålet med faget. De lokale læreplanene skal angi hva elevene skal kunne mestre etter endt opplæring. De lokale læreplanene skal være formulert slik at de kan danne grunnlag for dialog mellom elever, lærere og aktuelle samarbeidspartnere, som lokalt arbeidsliv Veiledning til Prosjekt til fordypning

9 Kunnskapsløftet Tilrettelagt samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elever innsyn i ulike arbeidsprosesser, praktisk arbeidserfaring, kunnskap om arbeidslivet og bidra til arbeidet med entreprenørskap i opplæringen. Innsyn i de endringer som skjer i nærings- og arbeidslivet, kan synliggjøre av aktiv deltakelse i nyskapende aktiviteter og entreprenørskap. Erfaringer fra lokalt nærings-, og arbeidsliv kan bidra til at elevene får et bedre grunnlag for bevisst valg av utdanning og yrke. I tillegg kan samspillet bidra til at opplæringen blir oppdatert i forhold til behovene i arbeidslivet. Kunnskap om arbeidslivets organisasjoner kan bidra til utvikling av samfunnsengasjement og demokratisk deltakelse. I tillegg påpeker Kunnskapløftet på at karriereveiledning er hele skolens ansvar, dvs. personalet kan bidra med erfaringer fra tidligere arbeidsforhold/yrker.

10 Vurdering er en viktig del av læringsarbeidet
Formålet med vurderingen er • å fremme læring og utvikling • å motivere til videre innsats • å dokumentere elevens kompetanse underveis og ved slutten av opplæringen Kompetanse er aktiv bruk av kunnskap og ferdigheter, evner, interesse, verdier, talenter, holdninger og motivasjon. Kompetanse skapes bl. a av tilbakemelding(eks. hvilke ferdigheter ble brukt?). Elev blir kompetent. Det vi gir oppmerksomhet, blir det mer av(moderne psykologi). Oppmerksomheten mot styrker må vedlikeholdes(gjelder oss alle . Bevisstgjøre eleven på deres valg. Jo flere valg, jo mer forvirrende. Det kan hjelpe å ha kunnskap om seg selv, verdier, interesser, evner og ferdigheter. Da gjøres mer realistiske og selvstendige valg. Grunnleggende fenomener: å bli sett / bekreftet, oppleves som verdifull, bety noe for andre.

11 Samarbeid skole – lokalt arbeidsliv
Ressurs CV Karrieresamtale Kompetansepermen Samarbeid skole – lokalt arbeidsliv Karriereplan Jobbsøknad Interessetest for usikre elever Jobbintervju PTF mappe Lokal plan, kompetansemål, Vg3 Prosjekt Refleksjonsnotat CV- curriculum vitae(latinsk «livsløp)Plan for PTF: rød tråd gjennom Vg1 og Vg2(eks. ressurs CV starter på Vg1 og videreføres på Vg2, jobbintervju på Vg2). Plan gir kvalitet i faget og er med på å gi helhetlig vurdering (ikke kun praksis). Karrieresamtale: rolleavklaring; hva gjør faglærer, rådgiver? Kompetansepermen: synliggjør ressurser. Karriereplan: mål blir klarere når de dokumenteres. Lokal plan,Vg3 mål: praksis, annet? Refleksjonsnotat: praksis, prosjekt, hospitering, jobbskygging, intervju, internett,samtale etc. CV/jobbintervju/jobbsøknad: Vg2 ?, Lokalt arbeidsliv: skole - praksisbedrift, prosjekt, andre vgs. i fylket, hospitering påbyggingsklasse, høgskole. Mange skoler har bransjemøter hvor lærere og kontaktpersoner i utplasseringsbedrift møtes(gjensidig info, forventning til bedrift og forventning til lærer og elev. Synliggjør kvalitet, og struktur. Bedrifter ønsker tydelighet og effektivitet. Interessetest: Usikre elevers valg for Vg2, omvalg, OT, læreplass i bedrift, annet? CV Elevbedrift

12 Ressurs CV – godt for hva?
Trygghet – lærer om meg selv, selvtillit, selvfølelse Selvrespekt – hvem jeg er og hva jeg står for Selvforståelse – hvilke ressurser jeg har og hvor jeg best kan oppnå gode resultat/nå mål i utdanning og yrke Selvtillit er øyeblikks opplevelse/situasjons - og tidsbetinget(det jeg gjør). Selvfølelse (den jeg er)– anerkjennelse/jeg er god som jeg er(ros,ris). Hva liker jeg med meg selv? Erfaring fra prosjekt med arbeidsledig ungdom som har valgt å avbryte skolegang. Ha lav selvfølelse/lite vant til å tenke positivt om seg selv pga. mangel på mestringsopplevelser el. å overse disse med fokus på ting som ikke er positive. Elev har ikke mye å fylle CV med, da viktig m. ress.cv – for å utv. bevissthet og vise positive egenskaper(vokser og får selvtillit/selvfølelse) Kan oppnås eks. gjennom interessetester, praktiske oppgaver, individuelle samtaler. Selvforståelse - forbedrer selvinnsikt, det blir lettere å ta beslutning og derigjennom øke egenskap -å ta ansvar.

13 Ressurs CV Mine beste egenskaper ( i eks. praksis, prosjekt etc.)
Mine beste kunnskaper (i skole, praksis, fritid etc.) Mine mest positive opplevelser fra skole, jobb eller fritiden (elevene kan intervjue hverandre – sette ord på egenskaper som ble brukt i opplevelsen) Situasjoner jeg har best/god selvtillit (i skole, fritid etc.) Situasjoner jeg har god motivasjon (i skole, fritid etc.) Hobbyer, interesser, aktiviteter jeg liker  (Mine mål og tiltak, på lang sikt, på kort sikt, tiltak for å nå målene (hva må du gjøre?)) Dette er eksempler på spørsmål som kan være på et skjema som kan kalles ressurs CV. Viktig for karriereveiledning: skrive ned eks.mine styrker. Når elev skriver om seg selv og begrunner, skapes det refleksjon. Å utvikle refleksjonsevne og bevissthet om hvordan disse egenskaper kan benyttes i jobb er viktig for valg av utd./yrke. Alle disse punkter kan utdypes og slik gi refleksjon. For å oppnå trivsel og være en dyktig arbeidstaker må ens egenskaper matche oppgaver som etterspørres i jobben (Parson). En arbeidstaker som vantrives med oppgaver har større sjanse for å falle ut av arbeidslivet/bli sykemeldt. Mål- hva vil du, når vil du, sammen med hvem vil du gå veien?

14 Egenskaper/karaktertrekk
Ansvarsfull Presis Snill Samarbeidende Tålmodig Viljesterk Kreativ Følsom Ærlig Snill Munter Lojal Urolig Effektiv Filosofisk Generøs Rotete Energisk Fleksibel Vimsete Nøyaktig Lat Direkte Sporty Omsorgsfull Modig Drømmende Sta Leseglad Målbevisst Analytisk Nysgjerrig Tankefull Lærevillig Liker utfordringer Alle egenskaper(karaktertrekk/kjennetegn) kan overdrives og er ikke lenger positive. Mine styrker kan jeg velge å ta i bruk og også utvikle. De fleste neg. Hvordan velger eleven å ta i bruk sine egenskaper? Velger han/hun å se på sine egenskaper som negative el. Positive. Mange har en liten stemme på skuldra som forteller dem om hva de gjør bra eller ikke bra. ”det sitter i hodet”- fokus kan ofte være negativt – hva ønsker jeg at stemmen skal si til meg selv?

15 Interesser – hva liker jeg å gjøre?
Fortell hva du gjør når du riktig koser deg Hva er forskjellen på når du gjør noe du liker kontra noen du ikke liker? Hvor relevant er det å like jobben sin? Hvorfor? Verdier - hva er viktig for meg? - uavhengighet? - medfølelse? - rettferdighet? - tro/overbevisning? Evner og ferdigheter Hva kan jeg? Hvilke egenskaper? Egenskaper som jeg ønsker å vise/ utvikle? - Hvilke egenskaper ser lærere/med- elever? Ferdigheter(lært kapasitet) kan være praktiske, sosiale, strukturelle, foretaksomme, kunstneriske eller teoretiske(jfr. John Holland) Selvforståelse; hva kan du ,hva vil du, hvem er jeg? Evne: i boende kraft- hvordan (velge å)bruke. Kunnskap noe en kan og forstår. For eks. i samtale; hvilke ferdighet viste du i situasjonen? Kan vi finne «nøkkelen» til det gode i deg? Alle har en god egenskap. Veien til utvikling ligger i å få tilbakemelding på det som er bra. Hvordan ser du deg selv? Parson: finne”match”mellom elev og et bestemt yrke/utdanning el. arbeidsområde. Sammenholde elevens trekk og faktorene i en best. Utd./yrke.

16 Hva skal til for at jeg får læreplass i bedrift?
Hva er lurt å gjøre videre? - Fagbrev? - Arbeid? - Generell studiekompetanse? Hvordan utforske muligheten(e)? Hvilke konsekvenser får mitt valg? Hva skal jeg skrive i søknad på sommerjobb/lærlingplass/jobb/? Hva skal jeg si i jobbintervju? Personlig utvikling er en del av yrkeskvalifiseringen og øve på eks. jobbintervju er et godt eksempel. Grunnleggende fenomener: å bli sett/ bekreftet,oppleves som verdifull, bety noe for andre.

17 PTF- mulighetens fag  Behov for struktur med års hjul og rolleavklaring ? Hvordan kan skolens karriereplan sammenfattes med plan for PTF? Behov for verktøy? Karrieremappe: mal? Karriereplan: mal? Ressurs CV: mal? CV, jobbsøknad og tips til jobbintervju; nav.no Kompetansepermen. Karrierenordland.no – Interessetester; Behov for standard? Med tipshefte(øvelser på hvordan synliggjøre egenskaper)? Struktur for eks. utplassering/utforsking av yrke/programfag bør ha skjedd innen frist 1.mars, kunnskap om utdanning.no, vilbli.no, samordnaopptak.no, fagskoleopptak.no etc. Indisk ordtak: Den største utfordringen i livet - er ikke å forandre seg selv… men å oppdage selg selv!


Laste ned ppt "Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem ”Karriereveilening”; mye motstand i starten da mange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google